УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУИТЛАБС (български език - Bulgarian)

СуитЛабс Инк. (наричана по-долу за краткост „ние“ или „СуитЛабс“) Ви приветства с „Добре дошли“ в нашите уебсайтове, софтуер, продукти и услуги (наричани по-долу за краткост „нашите Услуги“), притежавани и управлявани от СуитЛабс, които публикуват, включват или насочват към настоящите Условия за използване (наричани по-долу за краткост „Споразумението“).

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ УРЕЖДА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СУИТЛАБС. Като използвате, изтегляте, инсталирате или разглеждате нашите услуги, ВИЕ ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ФИРМАТА, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ (наричани по-долу за краткост „ВИЕ“), потвърждавате, че приемате правилата, условията, ограниченията и политиките, изложени в настоящото споразумение, включително нашата Политика за поверителност, КОИТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Моля, прочетете внимателно споразумението по-долу.

1. ЛИЦЕНЗ. Като използвате Услугите, Вие приемате настоящото Споразумение. Ако не приемате условията по настоящото Споразумение, можете да не използвате Услугите. В зависимост от това дали приемате условията на настоящото Споразумение, с настоящото СуитЛабс Ви осигурява ограничен, персонален, неподлежащ на предаване, неподлежащ на подлицензиране, без изключителни права, непрехвърляем лиценз за използване на Услугите само за Ваша лична употреба и само съгласно придружаващата го документация.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ. Вие се съгласявате да използвате Услугите само за целите, позволени от настоящото Споразумение и от приложимото законодателство, правна уредба или от общоприетите практики или директиви във всяка приложима юрисдикция (включително всички закони, регулиращи износа и вноса на данни или софтуер от Съединените щати или други приложими юрисдикции.) Не можете да използвате Услугите, ако сте на възраст под шестнадесет (16) години или ви е запретено да използвате или получавате Услугите съгласно законите в Съединените щати или друга приложима юрисдикция.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ. Вие се съгласявате самите Вие да не и да не позволявате на никого другиго да: (i) злоупотребява с Услугите и да се въвлича в никакви действия, които увреждат, намесват се в или разстройват Услугите; (ii) копира или разпространява Услугите; (iii) видоизменя, извършва обратно проектиране, реасемблира, декомпилира или да се опитва по друг начин да открива първичния код или структурата, последователността и организацията на Услугите; (iv) лицензира, продава, отдава под наем, продава на лизинг, прехвърля или хоства Услугите; (v) използва Услугите с цел нарушаване на права върху интелектуална собственост, или права на собственост, или права на разгласяване или на личен живот, на която и да било трета страна; (vi) използва Услугите с цел нарушаване на който и да било закон, постановление, указ или наредба; (vii) използва Услугите, за да разпространява информация или материали, които са престъпни, вредни, заплашителни, оскърбителни, дразнещи, неверни, клеветнически, вулгарни, непристойни, опозоряващи или осъдителни по друг начин; или (viii) използва Услугите, за да разпространява софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, повреждат или ограничават функционалността на който и да е компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване.

4.ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ. Вие се съгласявате, че всички названия, права на собственост и права на интелектуална собственост за и относно Услугите и всички техни копия и части трябва останат собственост на СуитЛабс и техните доставчици и лицензодатели. Вие разбирате, че СуитЛабс може да изменя или прекратява предлагането на Услугите по всяко време. Части от услугите могат да бъдат защитени от законите за авторските и сродните им права в Съединените щати и международните договори за авторските и сродните им права. Вие потвърждавате, че настоящото Споразумение не Ви предоставя никакви права, освен изрично посочените в него. Вие се съгласявате, че няма да отстранявате, прикривате или променяте никоя декларация за права на собственост (включително декларации за авторски и сродните им права и за запазена марка), които могат да придружават или да се съдържат в или на Услугите.

5. УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. Услугите могат също така да Ви предлагат възможност да взаимодействате с, изтегляте, свързвате и/или импортирате приложения, уебсайтове, функционалност, услуги или съдържание (наричани по-долу за краткост „Услуги от трети страни“), предлагани или предоставяни от трети страни, несвързани със СуитЛабс (наричани по-долу за краткост „Доставчици, които се явяват трета страна“). Настоящото Споразумение не се отнася за (и ние не носим отговорност за) такива Услуги от трети страни и настоящото Споразумение не урежда практиките на такива Доставчици, които се явяват трета страна. Вие потвърждавате и се съгласявате, че СуитЛабс не гарантира или препоръчва и не приема и няма да има задължения към Вас или което и да било друго лице за каквито и да било Услуги от трети страни и че Вие използвате тези Услуги от трети страни на свой собствен риск.

Вашият достъп до или използване на Услуги от трети страни, включително изтегляне или използване на приложение, налично в или чрез Услугите, може да бъде предмет на приложимите права, правила и условия и политики за поверителност на информацията на тези трети страни и може да бъде необходимо да приемете допълнителни условия за достъп или използване на такива, включително приемане на отделно Лицензионно споразумение с крайния потребител, условия за използване или политика за поверителност на информацията (наричани по-долу за краткост „Правила и условия на трети страни“). В случай на противоречия между настоящото Споразумение и съответните Правила и условия на трети страни, Правилата и условията на тези трети страни ще уреждат използването на Услуги от трети страни.

Някои Услуги от трети страни може да Ви бъдат предоставяни без заплащане, докато за други може да бъде изисквана такса или да предлагат възможност за закупуване на продукти или услуги. Тези Услуги от трети страни могат да Ви предлагат и различни начини за плащане, за да улеснят заплащането на таксите или закупуването на продуктите или услугите чрез Услуга от трета страна. СуитЛабс не обработва, получава или съхранява Ваши финансови данни. Вие се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за всякакви такси, свързани с Услуги от трети страни, за които се изисква такса и за разходите за всички покупки, които правите чрез Услуги от трети страни. Освен това, Вие се съгласявате да съблюдавате всички съответни Условия за използване или други правни споразумения, били те със СуитЛабс или трета страна, които уреждат използването от Ваша страна на даден начин за плащане.

Вие се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за и СуитЛабс не носи никаква отговорност към Вас или която и да било трета страна за каквито и да било нарушения на Вашите задължения съгласно настоящото Споразумение или каквито и да било задължения, които бихте могли да имате във връзка с Услуга от трета страна или Правила и условия на трета страна и за последиците от тяхното нарушаване.

6. КОД НА ТРЕТИ СТРАНИ. Части от код включени в или с Услугите може да се съдържат в или да произлизат от код на трети страни (наричан по-долу за краткост „Софтуер от трети страни“), включително, но не само, софтуер с отворен код. ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ Е ПРЕДМЕТ НА И СЕ УРЕЖДА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРА НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН НА АДРЕС https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, и може да бъде променян от време на време.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ. С цел да осигури определена функционалност на услугите, да гарантира правилната работа на Услугите и да актуализира и подобрява Услугите, СуитЛабс може да събира данни от Услугите или от време на време автоматично да актуализира Услугите, включително актуализациите на софтуера, предоставен като част от Услугите. Също така, Услугите може да съдържат автоматизирани подпрограми за съобщаване на проблеми, които автоматично идентифицират и анализират определени аспекти на инсталацията, използването и работата на Услугите и изпращат съобщения до СуитЛабс.

Събирането и използването на каквато и да било информация от СуитЛабс чрез Услугите, различна от информацията, събирана чрез Услуги от трети страни, следва да бъде уредена от Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията, която е публикувана онлайн на адрес https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. С настоящото Вие приемате Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията и че тази политика може да бъде променяна от време на време. Когато СуитЛабс прави значителни промени в тази политика, в уебсайта ще бъде публикувано съобщение на адрес https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, а когато бъде правена каквато и да било промяна в тази политика, актуализираната политика ще бъде публикувана на горепосочената връзка или на заместваща връзка.

Моля, обърнете внимание, че достъпът до или използването от Ваша страна на Услуги от трети страни, включително приложение от трета страна, предоставено чрез Услугите, или на приложение, което има достъп до Услуга от трета страна, може да доведе до споделянето на информация с тази Услуга от трета страна, по начин, който не е уреден от настоящото споразумение или от Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията. Вашите права по отношение на поверителността на информацията и данните в такива случаи ще бъдат уреждани единствено от условията за тази Услуга от трета страна и информацията, събирана от Услугите от трети страни следва да бъдат уреждани изрично съгласно политиките за поверителност на информацията за тези съответни Услуги на трети страни.

8. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ. Ако сте потребител на Услугите за платформата, сайтовете или приложенията на СуитЛабс, можете, но не сте длъжни, да си създадете потребителски акаунт (наричан по-долу за краткост „Акаунт“). За да си създадете Акаунт, може да бъде необходимо да предоставите информация за себе си, като Вашето име, възраст и имейл адрес. Вие се съгласявате, че всяка подобна информация, която предоставяте, ще бъде винаги точна, вярна и актуална.

Всяка информация, която предоставяте съгласно Вашия акаунт, следва да бъде отговаря на изискванията на Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията, публикувана онлайн на адрес https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, като тази политика може да бъде променяна от време на време. Всяка информация, която предоставяте за Услуги от трети страни, включително всякакви акаунти, създадени при Доставчици, които се явяват трети страни, следва да бъдат уреждани от правилата и условията или политиките за поверителност на информацията на тези Доставчици, които се явяват трета страна.

Освен ако в Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията не е посочено друго, единствено Вие сте отговорни за опазването на поверителността и сигурността на своя Акаунт и за всичко, което се случва в или през него. СуитЛабс не носи отговорност за каквато и да било неразрешена употреба на Вашия Акаунт.

СуитЛабс може да спре или да прекрати Вашия Акаунт по свое собствено усмотрение без предупреждение и по всяко време, включително за нарушаване на настоящото Споразумение или когато СуитЛабс е длъжна да го направи по закон.

9. ОБСЛУЖВАНЕ, АКТУАЛИЗАЦИИ, ПРЕМАХВАНЕ. Настоящото Споразумение не Ви дава право на каквото и да било обслужване, надстройки, корекции, подобрения или поправки за Услугите (наричани общо за краткост „Обслужване“). Всяко такова Обслужване, което може да бъде предоставяно от СуитЛабс, следва да става част от Услугите и съответно, предмет на настоящото Споразумение. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугите или Услугите на която и да било трета страна, осигурявани чрез Услугите, могат да бъдат променяни от време на време без предизвестие до Вас.

Софтуерът, който можете да използвате, изтегляте или инсталирате от Услугите, може от време на време автоматично да изтегля и инсталира актуализации от СуитЛабс. Тези актуализации имат за цел да усъвършенстват, подобряват и доразвиват Услугите и могат да бъдат под формата на поправяне на грешки, подобрени функции или напълно нови версии. Вие се съгласявате да получавате такива актуализации (и позволявате на СуитЛабс да Ви ги предоставя) като част от използването на Услугите от Ваша страна.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. СУИТЛАБС ОСИГУРЯВА УСЛУГИТЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА И БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ И С НАСТОЯЩОТО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДАН, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ПАТЕНТНА ЧИСТОТА. НАСТОЯЩОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА СЪСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

Всеки софтуер или друг материал, изтеглен или получен по друг начин чрез използването на услугите, е използван или получен по Ваше лично усмотрение и на Ваш риск и единствено Вие ще носите отговорност в случай на повреда на вашата компютърна система, софтуер или друго устройство или загуба на данни в резултат на изтегляне на такъв софтуер или друг материал.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИ НИКАКВА ПРАВНА ХИПОТЕЗА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ, ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО, СУИТЛАБС ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ПРОДАВАЧИ НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА КЛИЕНТЕЛА или бизнес репутация, каквато и да било загуба на данни, цена на придобиване на заместващи продукти или услуги, СПИРАНЕ НА РАБОТА, ТОЧНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ПОВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА УСЛУГИТЕ или други нематериални загуби. ОТГОВОРНОСТТА НА СУИТЛАБС ЗА ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО 50 Щ.Д. ГОРЕПОСОЧЕНОТО НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, КОИТО, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧАВАНИ ПО ТОЗИ НАЧИН. ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ ДОРИ АКО СУИТЛАБС Е СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ. НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАНЕСЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ТАКА ЧЕ ЦИТИРАНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ И ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВАС.

12. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ. Настоящото Споразумение следва да се счита за действащо докато не бъде прекратено според предвиденото в този раздел. Вие можете да прекратите настоящото Споразумение по всяко време, при условие, че преустановите използването под всякаква форма на Услугите. Вашите права съгласно настоящото Споразумение ще бъдат прекратени автоматично без предизвестие до Вас, ако нарушите някоя от разпоредбите в него. СуитЛабс може незабавно да прекрати настоящото Споразумение по всяко време, ако прецени, че Услугите по него могат да доведат до увреждане или нарушаване на права на трета страна или до претенции за такива. Всяко прекратяване на настоящото Споразумение следва също така да прекрати правата и лицензите, предоставени Ви по-долу. При прекратяване на настоящото Споразумение по каквато и да било причина, Вие следва да прекратите използването под всякаква форма на Услугите и да унищожите или премахнете всички копия от всеки софтуер, предоставен Ви съгласно Услугите, при условие обаче, че по-нататъшното използване на Услуги от трети страни, включително приложения или друг софтуер, предоставен съгласно такива Услуги от трети страни, следва да продължи да бъде уреждано от Правилата и условията на третите страни, които може да сте приели, сключвайки договор със съответния Доставчик, който се явява трета страна, за такава Услуга от трета страна.

При прекратяване, всички законови права, задължения и отговорности, които Вие и СуитЛабс сте имали или които са Ви били вменени (или които са се натрупали през времето, когато Условията са били в сила), или за които изрично е казано, че са с неопределена продължителност, следва да останат незасегнати от това прекратяване и че разпоредбите на членове 10, 11 и 15 следва да продължат да се прилагат за неопределен период от време до максимално допустимия от действащото законодателство.

13. DMCA ИЗВЕСТИЯ. Политика на СуитЛабс е да отговаря на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права, което отговаря на действащия международен закон за интелектуалната собственост (включително в Съединените щати Закона за защита на авторските права в цифровата епоха) и да прекратява акаунтите на серийни нарушители. Известията за всички предполагаеми нарушения следва да бъдат изпращани на имейл адрес [email protected]

14. ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. Ако сте част от агенция, отдел или друго учреждение на правителството на Съединените щати (наричано по-долу за краткост „Правителството“), използването, копирането, възпроизвеждането, разпространяването, модифицирането, разкриването или прехвърлянето на Софтуера е ограничено съгласно Федералните правила за обществени поръчки, както се прилагат за гражданските агенции, и Допълнението за военни доставки към Федералните правила за обществени поръчки, както се прилагат за военните агенции. Софтуерът е „търговски продукт“, „търговски компютърен софтуер“ и „документация за търговски компютърен софтуер“. Съгласно тези разпоредби, всяко използване на Софтуера от Правителството следва да бъде регулирано единствено от условията по настоящото Споразумение.

15. РАЗНИ. СуитЛабс може от време на време да прави промени в настоящото Споразумение или да предлага преработени или допълнени условия към него. Когато бъдат направени такива промени, СуитЛабс ще публикува актуализирана версия на настоящото Споразумение на адрес https://r.sweetlabs.com/terms. Вие разбирате и се съгласявате, че ако продължите да използвате Софтуера след датата, считано от която Споразумението е било преработено или променено, СуитЛабс ще разглежда използването му от Ваша страна като приемане на актуализираното Споразумение. Настоящото Споразумение, включително цитираната тук Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията, съставляват цялото споразумение относно настоящия лиценз между Вас и СуитЛабс и отменя всякакви предишни споразумения и декларации между Вас и СуитЛабс, свързани с Услугите. Ако някоя разпоредба в настоящото Споразумение бъде сметната за неизпълнима по каквато и да било причина, тази разпоредба следва да бъде поправена само доколкото е необходимо, за да стане изпълнима. Ако СуитЛабс не успее да реагира по отношение на нарушение на настоящото Споразумение от Ваша страна или от страна на други лица, това не съставлява отказ от претенция и не следва да ограничава правата на СуитЛабс по отношение на това нарушение или всякакви последващи нарушения. СуитЛабс изрично си запазва правото да прехвърля настоящото Споразумение и да прехвърля всяко от задълженията си, посочени по-долу. Настоящото Споразумение следва да бъде регулирано от и съставено съгласно законите на щата Калифорния без оглед на противоречията му със законовите разпоредби. Вие и СуитЛабс се съгласявате да се подчинявате на единствената и изключителна юрисдикция на щатските и федерални съдилища в окръг Сан Диего, Калифорния.

16. КОНТАКТ. Освен що се отнася до Услуги от трети страни, Услугите, описани в настоящите Условия, се предлагат от СуитЛабс Инк. с адрес 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Можете да се свържете с нас като ни пишете на горепосочения адрес за кореспонденция или като ни изпратите имейл на адрес .

Дата на версията на настоящото Лицензионно споразумение с крайния потребител: 24 май 2018 г.

SWEETLABS 服务条款 (简体中文 - Chinese Simplified)

SweetLabs, Inc. (简称“我们”或“SweetLabs”)欢迎您访问我们的网站、软件、产品及服务(统称“本服务”),本服务为SweetLabs并运营,SweetLabs发布、包含本《服务条款》(也称“本协议”)或提供本《服务条款》的链接。 本协议将对您使用 SweetLabs 提供的服务之行为进行约束。您使用、下载、安装或访问我们的服务,即表示您或您所代表的实体或公司(统称“您”)承认您接受本协议所述条款、条件、限制和政策,包括我们的隐私政策(网址:https://r.sweetlabs.com/privacy-policy)。请仔细阅读以下协议。

 1. 许可。当您实际使用本服务时,即表示您接受本协议。如果您不接受本协议,则您不得使用本服务。在遵守本协议所有条款的情况下,SweetLabs 公司在此向您授予受限制的、个人的、不可转让及不可分授的、非独占性许可,仅用于个人用途并仅根据本服务随附文档的规定使用本服务。

 2. 用途。您同意仅为本协议和任何相关司法管辖区域内的任何适用法律、法规或普遍接受的惯例或准则(包括适用于美国或其他相关司法管辖区域的数据或软件出口或进口的任何法律)允许之用途而使用本服务。如果您未年满十六(16)周岁,或根据美国或其他相关司法管辖区域的法律规定,您属于被禁止使用或接收本服务的人士,则您不得使用本服务。

3. 限制。您同意不会、同时也不允许其他任何人采取以下行为:(i) 滥用本服务或从事损害、妨碍或扰乱本服务的任何活动;(ii) 拷贝或分发本服务;(iii) 对本服务进行修改、反向工程、反汇编、反编译或以其他方式试图发现本服务的源代码或结构、序列和组织;(iv) 许可、出售、出租、转让或托管本服务;(v) 在违反任何第三方的知识产权或专有权利或形象权与隐私权的情况下使用本服务;(vi) 在违反任何法律、法令、条例或法规的情况下使用本服务;(vii) 利用本服务传播侵权、伤害、威胁、辱骂、骚扰、扭曲事实、诽谤、粗俗、淫秽、中伤性质的信息或材料及其他令人反感的内容;(viii) 利用本服务传播任何软件病毒或可能会中断、毁坏或限制任何计算机软硬件或电信设备功能的其他任何计算机代码、文件或程序。

 1. 所有权。您承认,本服务和本服务的任何拷贝件或其中任何部分的所有权利、所有权和知识产权均为 SweetLabs 和其供应商或许可方所有。您理解,SweetLabs 可能会随时修改或中止提供本服务。本服务的部分内容可能受美国版权法和国际版权公约保护。您承认,除本协议中明确授予的权利以外,本协议项下未授予您任何其他权利。您同意您不会删除、遮掩或更改本服务可能随附或包含的任何专有权声明(包括版权和商标权声明)。

 2. 第三方服务。通过使用本服务,您可能还有机会对接、下载、链接到和/或导入由不属于SweetLabs附属机构的第三方(简称“第三方提供商”)提供的应用程序、网站、功能、服务和内容(统称“第三方服务”)。 本协议不适用于(同时我们也不负责)此类第三方服务,并且此类第三方提供商的做法也不受本协议约束。您承认并同意,SweetLabs 不为任何第三方服务提供保证或认可,也不为其向您或任何其他人承担任何责任;您因为使用此类第三方服务而产生的风险由您自行承担。

为访问或使用第三方服务(包括下载或使用本服务提供或通过本服务提供的应用程序),您可能需遵守相关第三方的权利、条款与条件以及隐私政策,并可能需接受额外的访问及使用条款,包括接受单独最终用户许可协议、服务条款、使用条款或隐私政策(统称“第三方条款”)。如本协议与适用第三方服务的第三方条款之间存在任何冲突,在此第三方服务的使用方面应以第三方条款为准。

一些第三方服务可能是免费提供的,而另一些则可能是收费的,或可能为购买产品或服务提供机会。第三方服务可能会向您提供各种支付处理方法,以方便您支付费用,或通过第三方服务购买产品或服务。SweetLabs 不会处理、接收或存储您的财务详情。您同意您将自行负责与此类收费的第三方服务相关的一切费用以及您通过第三方服务购买的任何产品相关的费用。您进一步同意遵守 SweetLabs 或第三方适用于您使用某种给定的支付处理方式的任何相关服务条款或其他合法协议。

如果您违反了您根据本协议应承担的义务或您可能承担的与第三方服务或第三方条款相关的任何义务,您同意您将自行为任何此类违约行为及其后果负责,而 SweetLabs 不对您或任何第三方承担任何责任。

 1. 第三方代码。本软件中所含代码的部分内容可能包含或源自第三方代码(简称“第三方软件”),包括但不限于开放源码软件。对第三方软件的所有使用均需获得相关的第三方软件许可并受其约束,此类第三方软件许可参见 https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses,因为其可能会不时发生变动。

 2. 数据使用。为提供本服务的某些功能,确保本服务能够正确运行,更新和改善本服务,SweetLabs 可能会从本服务处收集数据,也可能会不时自动更新本服务,包括更新作为本服务组成部分而提供的的软件。本服务可能还包含自动报告程序,这些程序将自动识别和分析本服务的安装、使用和性能的某些方面,然后再向 SweetLabs 报告。

SweetLabs 通过本服务收集的任何信息的收集与使用(除通过第三方服务收集的信息外)受《SweetLabs 隐私政策》约束,该政策参见:https://r.sweetlabs.com/privacy-policy。您在此同意接受 SweetLabs 隐私政策,该政策可能会不时发生变动。如果 SweetLabs 对该政策作出了实质性变更,则将在 https://r.sweetlabs.com/privacy-policy 网站发布通知;该政策变更后,更新后的政策将发布在上述链接或继任链接处。

请注意,访问或使用第三方服务(包括使用通过本服务提供的第三方应用程序或访问第三方服务的应用程序)可能会导致信息被第三方服务共享,共享方式不受本协议和《SweetLabs 隐私政策》约束。 在此情况下,您与隐私和数据相关的权利将仅受该第三方服务的条款约束,而第三方服务收集的信息则仅根据该第三方服务各自隐私政策的规定接受约束。

8. 用户帐户。如果您在 SweetLabs 平台、网站或应用程序上使用本服务,您可以但并非必须创建 SweetLabs 用户帐户(简称“帐户”)。为创建帐户,您可能会被要求提供有关您本人的信息,如您的姓名、年龄和电子邮件地址。您同意您提供的任何此类信息将始终准确无误,并且是最新的。

您根据自己帐户提供的任何信息均受《SweetLabs 隐私政策》约束,该隐私政策可在 https://r.sweetlabs.com/privacy-policy 在线查看,并可能不时变更。您向第三方服务提供的任何信息(包括在第三方提供商处创建的任何帐户)均应受该第三方提供商的条款或隐私政策约束。

除非《SweetLabs 隐私政策》中另有规定,否则您将自行负责维护自己帐户的保密性和安全性,以及负责您帐户或通过您帐户发生的一切活动。SweetLabs 将不为对您帐户的任何未经授权的使用负责。

SweetLabs 可以在未给出通知的情况自行决定在任何时间暂停或终止您的帐户,包括在您违反本协议或法律有所规定的情况下。

 1. 支持;更新;删除。本协议不授予您获得本服务任何支持、升级、补丁、增强功能或修复(统称“支持”)的权利。SweetLabs 可能提供的任何此类支持将成为本服务的组成部分,并受本协议约束。您承认并同意,本服务或通过本服务提供的任何第三方服务可能会在未事先通知您的情况下不时发生变动或被更新。

您可能通过本服务使用、下载或安装的软件可能会不时自动从 SweetLabs 下载和安装更新。这些更新旨在改进,增强和进一步开发服务,可能需要进行错误修复,增强功能,以及全新版本的。您同意接收此类更新(并允许 SweetLabs 向您交付这些更新),作为您对本服务的使用的一部分。

10. 免责声明。SweetLabs 是“按原样”提供本服务的,我们不作任何种类的保证,并在此否认一切明示和默示保证,包括但不限于对适销性、某个特定用途的合适性、性能、准确性、可靠性和非侵权性的保证。本免责声明构成本协议至关重要的组成部分。有些州不允许对默示保证的期限加以限制,所以前述限制条款可能对您并不适用。

通过使用本服务而下载或以其他方式获取的任何软件或其他资料均由您自行完成并自行承担风险;因为下载任何此类软件或其他资料而给您的计算机系统、软件或其他设备带来的任何损害或数据丢失由您自行负责。

 1. 责任限制。在任何情况和法律理论下,包括但不限于侵权行为、合同、疏忽、严格责任或其他方面,SweetLabs 或其供应商或经销商均不对您或任何其他人的任何性质的任何直接、间接、特殊或后果性的损害赔偿负责,包括但不限于对利润损失、商誉或企业名声损失、任何数据损失、替代商品或服务的采购成本、停工、结果准确性、计算机故障的损害赔偿、或因您使用本服务而产生的损害赔偿、或其他无形损失的损害赔偿。SweetLabs有责任支付的、因本协议而引起的任何种类的损害赔偿均仅限50美元。但是,前述条款不适用根据适用法律规定不可设定如此限制的人身伤害的损害赔偿。 即使 SweetLabs 已得知可能将发生此类损害赔偿,前述限制条款仍将适用。有些州不允许对间接或后果性的损害赔偿加以排除或限制,所以上文中的限制或排除条款可能对您并不适用。

 2. 期限与终止。在根据本部分规定终止本协议之前本协议将持续有效。您可以随时终止本协议,前提是您停止对本服务的一切使用。如果您违反了本协议的任何条款,则您根据本协议享有的权利将自动终止,恕不另行通知。如果 SweetLabs 确定本软件或对本软件的使用可能导致对第三方权利的侵害或侵权索赔,则 SweetLabs 可以随时立即终止本协议。在本协议终止之时,根据本协议授予您的权利和许可也将同时终止。在本协议因故终止后,您应全面停止使用本服务,并销毁或删除依照本服务向您提供的任何软件,但前提是对第三方服务(包括依照此类第三方服务提供的应用程序或其他软件)任何进一步的使用应继续受您可能已与此类第三方服务的各自第三方提供商达成的第三方条款约束。

在本协议终止后,您和 SweetLabs 曾从中获益的、遵从的(或在本条款生效的时间内已随时间得到累加的)、或被表述为无限期存续的一切法定权利、义务和责任将不受此类终止行为的影响;同时,在适用法律允许的最大范围内,第 10、11 和15 条将继续无限期适用。

 1. 数字千年版权法通知。对符合适用国际知识产权法(包括美国的《数字千年版权法》)的版权侵权指控通知作出回应,并终止反复侵权者的帐户,这是 SweetLabs 一贯的政策。与任何此类侵权指控相关的通知应发送至[email protected]

 2. 政府用途。如果您隶属于美国政府的某个机构、部门、或其他实体(简称“政府”),则您对本软件的使用、复制、发布、修改、披露或传送将根据适用于民间机构的《联邦采购法规》和适用于军事机构的《国防部联邦采购法规补充规定》受到相应限制。本软件是“商用物品”、“商用计算机软件”和“商用计算机软件文档”,根据这些规定,政府对本软件的任何使用行为均应只受本协议条款的约束。

15. 其他。SweetLabs 可以不时对本协议进行变更或提供本协议修订后的条款或额外条款。本协议发生变更后,SweetLabs 将在 https://r.sweetlabs.com/terms 网站提供其最新版本。您理解并同意,如果您在本协议修订或变更的日期之后继续使用本软件,则您将会被 SweetLabs 视为接受更新后的本协议。本协议,包括本协议中引用的 SweetLabs 隐私政策,为与您和 SweetLabs 之间的这一许可相关的协议之完整内容,并取代您与 SweetLabs 之前签订的与本服务相关的任何协议和声明。如果本协议的任何条款因故被裁定为无法执行,则该条款应仅为使其具有执行性而进行必要的修正。如果 SweetLabs 未针对您或其他人对本协议的违约行为采取行动,这并不构成弃权,也不会因此而使 SweetLabs 与这一违约行为或任何后续违约行为相关的权利得到限制。SweetLabs 明确保留转让本协议和将其在本协议中的任何义务委托他人执行的权利。本协议将受加利福尼亚州法律管辖,并按该州法律进行解释,但不考虑其法律冲突原则。您和 SweetLabs 同意服从加利福尼亚州圣地亚哥郡境内的州法院和联邦法院的唯一和专属管辖权。

16. 联系方式。除与第三方服务相关的服务以外,本条款所述之服务皆由 SweetLabs, Inc.提供,SweetLabs, Inc.地址为:510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101。您可以通过以下方式联系我们:向上述通信地址寄送信函;或发送电子邮件至我们的电子邮件地址

本《最终用户许可协议》的版本日期:2018年5月24日

SWEETLABS 服務條款 (繁體中文 - Chinese Traditional)

SweetLabs, Inc. (下稱「我們」或「SweetLabs」)歡迎您造訪 SweetLabs 擁有和經營,且張貼、包括或連結至此等服務條款(下稱「協議」)的網站、軟體、產品和服務(下稱我們的「服務」)。 本協議管轄您對 SWEETLABS 提供的服務之使用。使用、下載、安裝或造訪我們的服務,即表示您或您代表的實體或公司(下稱「您」)確認您接受本協議闡明的條款、條件、限制和規定,其中包括可造訪網站:https://r.sweetlabs.com/privacy-policy 存取的隱私政策。請仔細閱讀下列合約。

 1. 使用授權。您透過實際使用服務,接受本協議。若您不接受本協議,不得使用服務。視您遵循本協議之所有條款而定,SweetLabs  在此授予您有限、個人、不得再授權、非專屬、不得移轉之授權,進而僅供您個人按軟體隨附之任何文件之使用。

 2. 使用。您同意僅按本協議和按任何適用法律、規範、一般可接受的實務作業或任何相關管轄權的指導綱領(其中包括:管轄資料匯出和匯入,或往來美國或其他相關其他司法管轄區域的軟體)所許可的目的,進而使用服務。若您年齡未滿十六
 1. 歲,或您在美國或其他相關司法管轄區域法律下被禁止使用或取得服務,不得使用服務。

3. 限制。您個人同意不進行,且亦不允許任何人進行下列活動:(i) 濫用服務,或從事任何毀損、干擾或破壞服務的活動;(ii) 複製或散佈服務; (iii) 修改、反向還原工程、拆解、解譯或以其他方法企圖探索服務的來源碼或結構、順序和組織; (iv) 授權、出售、出租、出借、轉讓或託管服務;(v) 使用服務侵害任何第三方之智慧財產權或專利權,或公開權或隱私權;(vi) 使用服務違反任何法律、、法規、條例或規範; (vii) 使用服務散佈侵權、有害、威脅性、辱罵、騷擾、歪曲、損害名譽、粗俗、猥褻、誹謗性或其他不良內容;或 (viii) 使用服務散佈任何軟體病毒或任何其他可能干擾、毀損或限制任何電腦軟體或硬體或通訊設備的功能之電腦代碼、檔案或程式。

 1. 所有權。您瞭解軟體內及與服務相關之所有所有權和智慧財產權,以及其中之任何副本或部份,應仍屬 SweetLabs 及其供應商或授權人所有。您瞭解 SweetLabs可隨時修改或中止提供服務。服務不同部份受美國著作權法和國際著作權協議保護。您瞭解除此處明示之權利外,本合約不提供任何其他權利。您同意不移除、遮蔽或更改服務可能附加或服務內含的任何專利權公告(其中包括著作權和商標公告)。

5. 第三方服務。服務也許能讓您有機會下載、連結及/或匯入由和 SweetLabs 沒有附屬關係的第三方提供或適用的應用程式、網站、功能和內容(下稱「第三方服務」),或設定此等服務的介面。

本協議不適用於(且我們不負責)該等第三方服務,且本協議不管轄該等第三方供應商的實務作業。您確認並同意 SweetLabs 不保證或推薦,且不對您或任何其他人之任何第三方服務負責,且您必須自行承擔使用該等第三方服務的風險。

您對第三方服務的存取或使用,其中包括下載或使用服務,或透過服務提供的應用程式,必須符合適用的第三方權利、條款、條件和隱私政策,且也許要求您接受該等存取或使用之其他條款,其中包括:接受獨立的最終使用者授權協議、服務條款、使用或隱私政策條款(下稱「第三方條款」)。若本協議與適用於第三方服務的第三方條款發生任何衝突,第三方條款應管轄該等第三方服務之使用。

部份第三方服務也許將免費提供給您,而其他服務則可能需要收費,或可能提供購買產品或服務的機會。該等第三方服務也許會提供不同的付款方法給您,以促進透過第三方服務購買產品或服務的付費流程。SweetLabs 不處理、接收或儲存您的財務資料。您同意對該等需付費的第三方服務之相關費用,以及您透過第三方服務進行的任何採購之費用完全負責。您進一步同意遵循任何管轄您使用特定付款處理方法之相關服務條款或其他法律協議,無論其是由 SweetLabs 或第三方制訂。

您同意您對本協議下之任何違反責任之行為,或任何可能和第三方服務或第三方條款有關之任何違反責任之行為完全負責,而  SweetLabs 則對此等行為概不負責。

 1. 第三方代碼。服務包括或內含之部份代碼可能包括來自第三方的代碼(下稱「第三方軟體」),其中包括但不限於:開放源代碼軟體。所有第三方軟體之使用須視第三方軟體之相關授權而定且按其管轄,可造訪網站:https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses,存取可能會不定期變更之授權內容。

 2. 資料使用。為提供服務的特定功能、確保服務能正常作業,以及更新和增進服務, SweetLabs可能會不定期收集來自服務的資料,或自動更新服務,其中包括:更新作為服務一部份的軟體。服務也許會內含自動回報例行作業,也就是自動辨識和分析服務的安裝、使用和績效之特定領域,並向 SweetLabs 回報。

除了透過第三方服務收集的資訊, SweetLabs 透過服務收集和使用的任何資訊,都將受  SweetLabs 隱私政策的管轄。欲瀏覽政策,請造訪網站:https://r.sweetlabs.com/privacy-policy。您在此同意不定期變更之 SweetLabs隱私政策。一旦 SweetLabs 實質變更該等政策,將於網站:https://r.sweetlabs.com/privacy-policy 張貼通知,且一旦該等政策作出任何變更,則更新政策將可按上述連結或後續連結存取。

請注意:您存取或使用第三方服務,其中包括:使用服務提供之第三方應用程式,或存取第三方服務的應用程式,可能會導致利用不受本協議或 SweetLabs 隱私政策管轄之方法,與該等第三方服務分享資訊。您在該等情況下與隱私權和資料相關之權利,將完全受該等第三方服務之條款管轄,且第三方服務收集之資訊,將於該等相關第三方服務之隱私政策下受第三方之專屬管轄。

8. 使用者帳戶。 若您是 SweetLabs 平台、網站或應用程式的服務使用者,您可以建立SweetLabs 的使用者帳戶(下稱「帳戶」),但此舉為非必要作業。欲建立帳戶,您需要提供個人資料,例如:姓名、年齡和電子郵件地址。您同意您將經常提供精準、正確和最新的資料。

您因帳戶而提供之任何資訊將受 SweetLabs 的隱私政策管轄,請造訪網站:https://r.sweetlabs.com/privacy-policy,檢視不定期變更的此政策。您向第三方服務提供之任何資訊,其中包括:在第三方供應商建立之任何帳戶,都應受該等第三方供應商之隱私政策條款所管轄。

除非  SweetLabs 在隱私政策中以其他方式提供給您,否則您應完全負責保密您的帳戶,以及透過帳戶所發生之活動的安全。SweetLabs 對您的帳戶之未授權使用概不負責。

SweetLabs 也許會隨時在未事前通知的情況下暫停或終止您的帳戶,其中包括:您違反本協議,或法律要求 SweetLabs 這麼做。

 1. 支援、更新、移除。本協議未授予您資格,存取任何服務支援、升級、修補程式、加強或修正(以下統稱「支援」)。SweetLabs 提供之任何該等支援將成為服務的一部份且須受本協議管轄。您瞭解並同意透過服務提供之服務或任何第三方服務也許會在未事前通知您的情況下,不定期變更或更新。

SweetLabs可能會不定期自動下載和安裝您可能透過服務使用、下載或安裝的軟體之更新。这些更新旨在促进,增强和进一步开发服务,可能是在调试,增强的功能和形式的新版本。您同意接收這些更新(並允許 SweetLabs 為您提供此等更新),作為您使用服務的一部份。

10. 免責聲明。SWEETLABS 依「現況」提供服務,且不提供任何類型之保證。我們亦在此表示不承擔所有明示或默示之保證,其中包括但不限於:適售性、適用於特定目的、功能表現、正確度、可靠性和無侵權情況。本免責聲明構成本合約不可或缺的一部份。某些州不允許限制默示保證之期間,因此上述限制也許不適用於您。

透過使用服務而下載或以其他方法取得的任何軟體或其他素材是您按個人的裁決而進行,應自行負擔風險,且您將對因此而對任何電腦系統、軟體或其他裝置的毀損,或因下載任何該等軟體或其他素材而起的資料遺失完全負責。

 1. 責任限制。於任何情況及法律理論下,其中包括但不限於:侵權、合約、疏忽、嚴格責任或其他,SWEETLABS 或其供應商或轉售商一概不對您或任何其他人等之任何形式之直接、間接、特別、偶發或衍生性損害負責,其中包括但不限於:利潤損失之損害、信譽或商譽損失、任何資料遺失、採購替代貨品或服務而產生的費用、停工、結果正確性、電腦故障或功能喪失,或因您使用服務而導致之損害,或其他無形損失。SWEETLABS 因本合約而起之任何類型之損害責任應僅限於 50 元。前述規定將不適用於在適用法律下未作出此限制之人體傷害。即使 SWEETLABS 已被告知可能會發生該等損害,應仍套用前述限制。部份州不允許對偶發或衍生性損害制訂除外條件或限制,因此上述限制和除外條件也許不適用於您。

 2. 條款和終止。本合約將持續生效,直到按本段落之闡明方式終止。您可隨時全面停用服務,進而終止本協議。若您違反本合約之任何條款,您在本合約下之權利將於不通知您的情況下自動終止。若 SWEETLABS 決定服務或服務之使用可能侵害或違反第三方權利或主張,則 SWEETLABS 可能會隨時終止本合約。任何合約之終止應同時終止授予您之其下權利和授權。因任何原因終止本協議後,您應全面停用服務,並銷燬或移除按服務而提供給您的任何軟體之所有複本。然而,任何第三方服務的進一步使用,其中包括按該等第三方服務而提供之應用程式或其他軟體,應繼續受您可能因該等第三方服務而與相關第三方供應商達成協議之第三方條款之管轄。

終止協議後,所有您和 SweetLabs 受益、受制(或條款生效期間累計),或明示為無限期生效之法律權利、義務及責任,將不受該等終止影響,且第 10、11 和 15 段之條款應無限期適用,直到適用法律允許之最大許可範圍內。

13. DMCA 通知。SweetLabs 政策規定必須回應所有遵循適用的國際智慧財產權法(其中包括:美國、數位千禧年版權法 (Digital Millennium Copyright Act))的涉嫌侵權通知,並終止屢次侵權者的帳戶。應將與任何該等涉嫌侵權相關的通知傳送電子郵件至:[email protected]

 1. 政府使用。若您隸屬於美國政府機構、部門或其他組織實體的一部份(下稱「政府」),軟體的使用、複製、重製、發佈、修改、披露或移轉僅限按適用於民間機構之聯邦採購條例或適用於軍事部門之國防部聯邦採購補充條例而行。軟體乃「商用商品」、「商用電腦軟體」和「商用電腦軟體文件」。按該等條款而定,政府之任何軟體使用應獨立受本合約之管轄。

15. 其他。SweetLabs 可能會不定期變更本合約或提供本合約之修改或其他條款。一旦作出此等變更,SweetLabs 將於網站:https://r.sweetlabs.com/terms 刊載本合約之更新版本。您瞭解並同意若您在合約修改或變更之日期後使用軟體, SweetLabs 將視您的使用為已接受更新合約。本合約,其中包括此處參照之 SweetLabs 隱私政策,代表您和 SweetLabs 之間且與本授權相關之完整合約,並取代先前您和 SweetLabs之間制訂且與服務相關之任何合約和聲明。若因任何原因本合約之任何條款被視為無法執行,我們將僅於必須範圍內修改該等條款,以使之可執行。SweetLabs 若未針對您或他人之違反合約而採取行動,將不構成其放棄權利且不應限制 SweetLabs 對該等違約或任何後續違約之任何權利。SweetLabs 明示保留指派本合約及委派此下之任何責任之權利。本合約受加州法律管轄和按此法律詮釋,而不論其於法律條款之衝突。您和 SweetLabs 同意提呈予加州聖地牙哥郡之州和聯邦法院之獨立和專屬管轄權處理。

16. 聯絡人。除了第三方服務外,此等條款內說明的服務是由 SweetLabs, Inc. 提供,公司地址是:510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101。欲來函與我們聯絡,請用前述郵件地址,或傳送電子郵件給我們:

本使用者授權合約的版本日期:2018年5月24日

SWEETLABS – UVJETI KORIŠTENJA USLUGA (Hrvatski - Croatian)

SweetLabs, Inc. (“mi” ili “SweetLabs”) želi vam dobrodošlicu na naša web-mjesta, naše softvere, proizvode i usluge (naše “Usluge”), čiji je vlasnik i kojima upravlja SweetLabs, a koje prikazuju, sadrže ili se povezuju s ovim Uvjetima korištenja usluga (“Sporazum”).

OVAJ SPORAZUM NADLEŽAN JE ZA VAŠE KORIŠTENJE USLUGA KOJE PRUŽA SWEETLABS. Korištenjem, preuzimanjem, instaliranjem ili posjećivanjem naših Usluga, VI ILI SUBJEKT ILI DRUŠTVO/TVRTKA KOJU PREDSTAVLJATE ("VI"), prihvaćate uvjete, odredbe, ograničenja i pravila navedena u ovom Sporazumu, uključujući naša Pravila o zaštiti privatnosti, DOSTUPNA NA ADRESI https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Pozorno pročitajte ovaj Sporazum.

1. LICENCIJA. Ovaj Sporazum prihvaćate korištenjem Usluga. Ako ne prihvatite ovaj Sporazum, ne možete koristiti Usluge. Pod uvjetom da se složite sa svim uvjetima ovog Sporazuma, SweetLabs Vam ovime dodjeljuje ograničenu, osobnu, nedodjeljivu, neprenosivu, neprenosivu daljim licenciranjem, neekskluzivnu licenciju, odnosno dozvolu za isključivo vlastito korištenje Usluga i isključivo u skladu s povezanom dokumentacijom.

2. KORIŠTENJE. Usluge pristajete koristiti samo u svrhe dozvoljene ovim Sporazumom i svim primjenjivim zakonima, propisima ili opće prihvaćenom praksom ili smjernicama svih relevantnih jurisdikcija (uključujući sve zakone nadležne za uvoz ili izvoz podataka ili softvera u Sjedinjene Države ili iz njih, ili druge relevantne jurisdikcije). Usluge ne smijete koristiti ako još nemate šesnaest (16) godina, ili ste osoba kojoj je onemogućeno koristiti ili primati Usluge prema zakonima Sjedinjenih Država ili zakonima druge relevantne jurisdikcije.

3. OGRANIČENJA. Pristajete da nećete te da nikome drugome nećete dozvoliti: (i) zlouporabu Usluga te sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima koje bi mogle oštetiti, smetati ili poremetiti Usluge; (ii) kopiranje ili distribuciju Usluga; (iii) mijenjanje, obrnuto inženjerstvo, rastavljanje, dekompiliranje, ili pokušaj saznavanja izvornog koda ili strukture, sekvence i organizacije Usluga na neki drugi način; (iv) licenciranje, prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup, prenošenje ili hostiranje Usluga; (v) korištenje Usluga za kršenje prava na intelektualno vlasništvo ili vlasničkih prava, ili prava na publicitet ili privatnost, bilo koje treće strane; (vi) korištenje Usluga za kršenje bilo kojeg zakona, statuta, odredbe ili propisa; (vii) korištenje usluga za širenje informacija ili materijala koji krše autorska prava, ili koji su prekršajni, štetni, prijeteći, ogovarajući, uznemirujući, deliktni, klevetnički, vulgarni, nepristojni, uvredljivi, ili na drugi način nepoželjni; ili (viii) koristiti Usluge za širenje bilo kakvih virusa ili računalnog koda, datoteka ili programa koji mogu prekinuti, uništiti ili ograničili funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme.

4. VLASNIŠTVO. Prihvaćate da tvrtka SweetLabs i njeni dobavljači ili davatelji licencija zadržavaju sve naslove, vlasnička prava i prava intelektualnog vlasništva u Uslugama i na Usluge te sve kopije ili dijelove Usluga. SweetLabs ima pravo na izmjene ili prestanak nuđenja Usluga u svakom trenutku. Dijelovi Usluga možda su zaštićeni zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Država i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima. Prihvaćate da nikakva prava nisu osigurana u okviru ovog Sporazuma, osim onih koja se izričito navode u njemu. Slažete se da nećete uklanjati, skrivati ni mijenjati bilo kakve obavijesti o vlasničkim pravima (uključujući obavijesti o autorskim pravima i zaštitnim znakovima), koje mogu biti pričvršćene na Uslugama ili se nalaziti unutar njih ili na njima.

5. USLUGE TREĆIH STRANA. Usluge mogu također pružiti priliku za Vašu interakciju, preuzimanje, povezivanje i/ili uvoz aplikacija, web-mjesta, funkcionalnosti, usluga i sadržaja ("Usluge trećih strana") koje nude ili čine dostupnima treće strane koje nisu povezane sa SweetLabs ("Drugi pružatelji usluga").

Ovaj Sporazum se ne odnosi na Usluge trećih strana (i mi nismo odgovorni za njih), a ovaj Sporazum ne regulira praksu Drugih pružatelja usluga. Vi Prihvaćate i suglasni ste da SweetLabs ne jamči niti podržava i ne preuzima te neće imati obvezu prema Vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo kakve Usluge trećih strana te da je Vaše korištenje tih Usluga trećih strana na Vaš vlastiti rizik.

Vaš pristup ili korištenje Usluga trećih strana, uključujući preuzimanje ili korištenje aplikacija dostupnih na Uslugama ili putem njih, može biti podložan primjenjivim pravima, uvjetima i odredbama i pravilima o zaštiti privatnosti trećih strana te može zahtijevati da prihvatite dodatne uvjete za takav pristup ili korištenje, uključujući prihvaćanje zasebnih licencnih ugovora za krajnjeg korisnika, uvjete pružanja usluga, uvjete korištenja ili pravila o zaštiti privatnosti ("Uvjeta treće strane"). U slučaju bilo kakvog sukoba između ovog Sporazuma i Uvjeta treće strane u vezi primjene na Usluge trećih strana, za korištenje Usluga trećih strana nadležni su Uvjeti treće strane.

Neke Usluge trećih strana mogu Vam biti omogućene bez naknade, dok druge mogu zahtijevati naknadu, ili mogu pružiti priliku za kupnju proizvoda ili usluga. Takve Usluge trećih strana također Vam mogu učiniti dostupnima različite metode obrade plaćanja kako bi se olakšalo plaćanje naknada ili kupnje proizvoda ili usluga kroz Usluge trećih strana. SweetLabs ne obrađuje, prima i ne pohranjuje Vaše financijske podatke. Slažete se da ste isključivo odgovorni za sve troškove povezane s takvim Uslugama trećih strana koje zahtijevaju naknadu i za trošak Vaših kupnji putem Usluga trećih strana. Nadalje ste suglasni pridržavati se svih mjerodavnih uvjeta korištenja usluga ili drugih pravnih ugovora zaključenih s tvrtkom SweetLabs ili trećom stranom koji uređuju Vaše korištenje određenog načina obrade plaćanja.

Slažete se da ste isključivo odgovorni za bilo kakvo kršenje Vaših obveza prema ovom Sporazumu ili bilo kakvih obveza koje možda imate s obzirom na Usluge trećih strana ili Uvjeta treće strane te za posljedice takvog kršenja, i da SweetLabs u tom smislu nema nikakve odgovornosti prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani.

6. PROGRAMSKI KOD TREĆIH STRANA. Dijelovi koda uključeni u Uslugu ili s njom mogu sadržavati ili biti izvedeni iz programskog koda neke treće strane ("Softver treće strane"), uključujući bez ograničenja, softver otvorenog koda (open source). SVA UPORABA SOFTVERA TREĆIH STRANA PODLOŽNA JE I ZA NJU SU NADLEŽNE ODGOVARAJUĆE LICENCIJE SOFTVERA TREĆIH STRANA, DOSTUPNE NA ADRESI https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, uz moguće promjene s vremena na vrijeme.

7. UPORABA PODATAKA. Kako bi se osigurala određena funkcionalnost Usluga, pravilno funkcioniranje Usluga te ažuriranje i poboljšanje Usluga, SweetLabs može s vremena na vrijeme prikupljati podatke iz Usluga ili automatski ažurirati Usluge, uključujući ažuriranja za softver pružen kao dio Usluga. Usluge također mogu sadržavati automatizirane rutine izvješćivanja koje će automatski identificirati i analizirati pojedine aspekte ugradnje, uporabe i performansi usluga i pružati izvješća tvrtki SweetLabs.

Za prikupljanje i uporaba svih informacija prikupljenih od strane tvrtke SweetLabs putem Usluga, osim podataka prikupljenih putem Usluga trećih strana, nadležni su Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs, dostupna na adresi https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Ovime pristajete na Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs i izmjenama tih Pravila s vremena na vrijeme. Kada SweetLabs osjetno, odnosno na materijalno bitan način promijeni Pravila o zaštiti privatnosti, obavijest o tome biti će objavljena na sljedećoj web stranici tvrtke: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, a kada se bilo kakve izmjene naprave na Pravilima, ažurirana Pravila o zaštiti privatnosti objavit će se na gore navedenoj poveznici, ili slijednoj poveznici.

Imajte na umu da Vaš pristup ili korištenje Usluga trećih strana, uključujući i uporabu aplikacija trećih strana pruženih putem Usluga, ili aplikacija koje pristupaju Uslugama trećih strana, može prouzročiti dijeljenje informacija s predmetnom Uslugom treće strane na način za koji nije nadležan ovaj Sporazum ili Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs. Na Vaša prava u odnosu na privatnost i podatke u takvim okolnostima primjenjivat će se isključivo uvjeti Usluga trećih strana, a na podatke prikupljene od strane Usluga trećih strana isključivo pravila o privatnosti odgovarajućih Usluga trećih strana.

8. KORISNIČKI RAČUNI. Ako ste korisnik usluga za SweetLabs platformu, web-mjesta ili aplikacije, možete, ali niste u obvezi, uspostaviti SweetLabs korisnički račun ("Račun"). Da biste uspostavili Račun, možda će se od Vas tražiti navođenje osobnih podataka: Vašeg imena, dobi i adrese e-pošte. Pristajete da će svi podaci koje navedete uvijek biti točni, ispravni i ažurni.

Za sve podatke koje navedete u vezi Vašeg Računa nadležna su Pravila o privatnosti tvrtke SweetLabs, dostupna na stranici https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, kao i izmjene i dopune tih Pravila. Za sve podatke koje pružite Uslugama trećih strana, uključujući sve račune stvorene kod Drugih pružatelja usluga, nadležna su pravila o zaštiti privatnosti ili uvjeti i odredbe tih pružatelja usluga.

Osim ako je drugačije predviđeno u Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs, Vi ste isključivo odgovorni za održavanje povjerljivosti i sigurnosti Vašeg računa i za sve aktivnosti koje se odvijaju na Vašem računu ili putem njega. Tvrtka SweetLabs nije odgovorna za neovlašteno korištenje Vašeg računa.

Tvrtka SweetLabs može u svakom trenutku obustaviti ili obrisati Vaš račun po vlastitom nahođenju, bez prethodne najave, a razlog, između ostalog, može biti Vaše kršenje ovog Sporazuma ili zakonska obveza tvrtke SweetLabs.

9. PODRŠKA; AŽURIRANJA; UKLANJANJE. Ovaj Sporazum Vam ne daje pravo na nikakvu podršku, nadogradnje, zakrpe, poboljšanja ili ispravke za Usluge (zajedno: "Podrška"). Svaka takva Podrška koju na raspolaganje stavlja SweetLabs postaje dio Usluga i predmet ovog Sporazuma. Prihvaćate i suglasni ste da se Usluge ili Usluge trećih strana pružene putem Usluga mogu s vremena na vrijeme mijenjati ili ažurirati bez prethodne obavijesti.

Softver koji smijete koristiti, preuzimati ili instalirati putem/iz Usluga s vremena na vrijeme može automatski preuzimati i instalirati ažuriranja od tvrtke SweetLabs. Ta ažuriranja dizajnirana su za poboljšanja i daljnji razvoj Usluga i mogu biti u obliku ispravaka pogrešaka, poboljšanih funkcija i posve novih verzija. Pristajete na primanje takvih ažuriranja (i dopuštate tvrtki SweetLabs da ih Vama dostavlja) kao dio Vašeg korištenja Usluga.

10. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI. SWEETLABS SVOJE USLUGE PRUŽA "TAKVE KAKVE JESU", BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA I OVIME SE ODRIČE SVIH IZRAVNIH ILI POSREDNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PERFORMANSI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI TE JAMSTVA NEKRŠENJA. OVA IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI NUŽNI JE DIO OVOG SPORAZUMA. NEKE DRŽAVE NE ODREĐUJU KOLIKO DUGO IMPLICIRANO JAMSTVO MOŽE TRAJATI. PREMA TOME, GORE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS.

Sav softver ili drugi materijali preuzeti ili na drugi način stečeni kroz korištenje Usluga preuzimaju se/stječu na Vašu odgovornost i rizik te ste isključivo Vi odgovorni za bilo kakvu štetu na Vašem računalnom sustavu, softveru ili drugim uređajima ili za gubitak podataka koji proizlazi iz preuzimanje takvog softvera ili drugih materijala.

11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. SWEETLABS ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI PRODAVAČI NI POD KOJIM UVJETIMA I PREMA NIKAKVOJ PRAVNOJ TEORIJI, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETNE RADNJE (DELIKT), UGOVORE, NEMAR, STROGU ODGOVORNOST ITD., NISU ODGOVORNI PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSOBI ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE , SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KAKVE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZBOG GUBITKA PROFITA, GUBITKA UGLEDA (GOODWILLA) I POSLOVNE REPUTACIJE, GUBITKA PODATAKA, TROŠKA NABAVE ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA, OBUSTAVE RADA, TOČNOSTI REZULTATA, KVARA ILI NEISPRAVNOG RADA RAČUNALA, ŠTETE NASTALE USLIJED VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA, ILI DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE. ODGOVORNOST TVRTKE SWEETLABS ZA ŠTETE BILO KOJE VRSTE, A KOJE PROIZLAZE IZ OVOG SPORAZUMA, OGRANIČENA JE NA 50 $. GORE NAVEDENO NE ODNOSI SE NA ŠTETE ZA TJELESNE OZLIJEDE KOJE SE PO ZAKONU NE MOGU OGRANIČITI NA TAJ NAČIN I NA TU SVOTU. GORE NAVEDENA OGRANIČENJA OSTAJU NA SNAZI ČAK I AKO JE TVRTKA SWEETLABS UNAPRIJED OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU IZOSTAVLJANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. PREMA TOME, GORE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS.

12. TRAJANJE I PRESTANAK/RASKID. Ovaj Sporazum ostaje na snazi do njegovog prestanka važenja/raskida, kako je navedeno u ovom odjeljku. Ovaj Sporazum možete prekinuti/raskinuti u svakom trenutku, pod uvjetom da potpuno prestanete koristiti Usluge. Vaša prava prema ovom Sporazumu automatski se ukidaju bez prethodne obavijesti ako prekršite bilo koju odredbu ovog Sporazuma. SweetLabs može odmah raskinuti ovaj Sporazum u bilo kojem trenutku ako utvrdi da Usluge ili njihovo korištenje mogu dovesti do povrede ili kršenja prava trećih strana ili zahtjeva iz istih. Raskid ovog Sporazuma automatski znači i prekid prava i licencija Vama pruženih prema ovom Sporazumu. Nakon prestanka važenja/raskida ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga, Vi ste obvezni potpuno prestati s korištenjem Usluga te uništiti ili ukloniti sve kopije svog softvera koji Vam je pružen u skladu s Uslugama, s time da se svako daljnje korištenje usluga trećih strana, uključujući aplikacije ili drugi softver pružen temeljem Usluga trećih strana , nastavlja prema Uvjetima trećih strana koje ste zaključili s predmetnim trećim stranama - pružateljima takvih Usluga trećih strana.

Nakon prestanka/raskida, sva zakonska prava, obveze i odgovornosti koje ste Vi i SweetLabs uživali, kojima ste bili uvjetovani/podložni (ili koje su nastale/prirasle za vrijeme Uvjeta na snazi), ili koje ostaju na snazi na neodređeno vrijeme, neće biti pod utjecajem takvog prestanka/raskida te će se nastaviti primjenjivati na neodređeno vrijeme, u najvećoj mjeri dopuštenoj prema mjerodavnom pravu, u skladu s odredbama stavaka 10, 11 i 15.

13. OBAVIJESTI DMCA. Politika je tvrtke SweetLabs odgovarati na obavijesti o navodnom kršenju autorskih prava koje su u skladu s važećim međunarodnim pravom intelektualnog vlasništva (uključujući u SAD-u, Digital Millennium Copyright Act - DMCA) i ukinuti račune korisnika koji opetovano krše ta prava. Obavijesti o navodnim kršenjima te vrste trebaju se poslati e-poštom na adresu [email protected]

14. KORIŠTENJE OD STRANE VLADE. Ako ste dio agencije, odjela, ili drugog entiteta vlade SAD ("Vlada"), korištenje, umnožavanje, reprodukcija, izdavanje, izmjene, otkrivanja ili prijenos Softvera ograničen je u skladu sa Saveznim pravilima o stjecanju (Federal Acquisition Regulations), primjenjivo na civilne agencije te u skladu s Dopunom saveznog propisa o stjecanju za obrambene snage (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), primjenjivo na vojne agencije. Softver je "komercijalni predmet," "komercijalni računalni softver" i "dokumentacija za komercijalni računalni softver." U skladu s navedenim odredbama, za korištenje Softvera od strane Vlade nadležni su isključivo uvjeti i odredbe ovog Sporazuma.

15. OSTALO. Tvrtka SweetLabs može s vremena na vrijeme mijenjati ovaj Sporazum ili ponuditi njegove izmijenjene ili dopunjene uvjete i odredbe. Kada se takve izmjene i/ili dopune naprave, SweetLabs će ažuriranu verziju Sporazuma omogućiti na stranici https://r.sweetlabs.com/terms. Vi razumijete i prihvaćate da ukoliko nastavite koristiti Softver nakon dana ažuriranja ili izmjene Sporazuma, SweetLabs će Vaše korištenje tretirati kao prihvaćanje ažuriranog Sporazuma. Ovaj Sporazum, uključujući Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs na koje se ovdje upućuje, predstavlja cjelovit sporazum koji se odnosi na licenciju između vas i tvrtke SweetLabs i nadjačava sve prethodne sporazume i izjave između Vas i tvrtke SweetLabs koji se odnose na Usluge. Ako se bilo koja odredba ovog Sporazuma smatra neprovedivom iz bilo kojeg razloga, takva odredba će se ažurirati samo u mjeri potrebnoj da bi bila provediva. Neuspjeh u djelovanju tvrtke SweetLabs s obzirom na povrede ovog Ugovora od strane Vas ili drugih ne predstavlja odricanje i neće ograničiti prava tvrtke SweetLabs u odnosu na takve povrede ili naknadne povrede. SweetLabs izričito zadržava pravo na ustupanje ovog Sporazuma i prenošenje svojih obveza po ovom Sporazumu. Na ovaj Sporazum primjenjuju se zakoni Kalifornije i tumače se u skladu s njima, bez obzira na sukob zakonskih odredaba. Vi i tvrtka SweetLabs prihvaćate isključivu i ekskluzivnu nadležnost državnih i saveznih sudova u okrugu San Diego, Kalifornija.

16. KONTAKTIRANJE. Osim za Usluge trećih strana, Usluge navedene u ovim Uvjetima nudi SweetLabs, Inc., s uredima na adresi 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Obratiti nam se možete pismenim putem na gore navedenu adresu, ili putem e-pošte na adresu .

Datum verzije ovog Sporazuma o licenciji za krajnje korisnike: 24. svibnja 2018.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SWEETLABS (Čeština - Czech)

Společnost SweetLabs, Inc. („my“ nebo „SweetLabs“) vás vítá na webu, v softwaru, produktech a službách (našich „Službách“), které SweetLabs vlastní a provozuje, a které vkládá, zahrnuje nebo spojuje s těmito Podmínkami poskytování služeb (s touto „Smlouvou“).

TOUTO SMLOUVOU SE ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ SWEETLABS. Tím, že použijete, stáhnete, instalujete nebo navštívíte naše Služby, VY NEBO SUBJEKT NEBO SPOLEČNOST, KTEROU REPREZENTUJETE („VY“), potvrzujete, že přijímáte naše podmínky, omezení i zásady uvedené v této Smlouvě, včetně našich Zásad ochrany osobních údajů, které jsou K DISPOZICI NA https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Všechna následující ustanovení této Smlouvy si pozorně přečtěte.

1. LICENCE. Tím, že používáte Služby, přijímáte i tuto Smlouvu. Pokud se Smlouvou nesouhlasíte, nesmíte Služby používat. Na základě toho, že vyhovíte všem podmínkám této Smlouvy, Vám společnost SweetLabs poskytuje limitovanou, osobní, nepostupitelnou, nesublicencovatelnou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání Služeb, a to výhradně pro Vaše osobní použití a výhradně v souladu s veškerou doprovodnou dokumentací.

2. POUŽITÍ. Zavazujete se používat Služby pouze pro účely, které povoluje tato Smlouva a veškeré příslušné zákony, předpisy nebo obecně zavedená praxe či směrnice používané v rámci jakékoli relevantní jurisdikce (včetně veškerých zákonů, kterými se řídí export nebo import dat nebo softwaru do/ze Spojených států, nebo jakékoli jiné relevantní jurisdikce). Služby nesmíte používat, pokud jste mladší šestnácti (16) let, nebo pokud jste osobou, která má podle zákonů Spojených států nebo v rámci jiné relevantní jurisdikce zakázáno Služby používat nebo obdržet.

3. OMEZENÍ. Zavazujete se, že nebudete, a že ani nedovolíte nikomu jinému: (i) Služeb zneužívat, ani se účastnit aktivity, která poškozuje, narušuje nebo znemožňuje fungování Služeb; (ii) Služby kopírovat ani distribuovat; (iii) Služby pozměňovat, provádět zpětnou analýzu softwaru ke stažení, rozkládat či dekompilovat ani jiným způsobem se pokoušet zjistit zdrojový kód nebo strukturu, sekvenci a organizaci Služeb; (iv) Služby poskytovat na základě licence, prodávat, pronajímat, půjčovat, převádět ani hostovat; (v) Služby používat takovým způsobem, že by došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví či vlastnických práv nebo práv k publikování či práv na ochranu osobních dat jakékoli třetí strany; (vi) Služby používat za účelem porušení jakéhokoli zákona, nařízení, vyhlášky či jiného předpisu; (vii) Služby používat za účelem šíření informací nebo materiálu, který porušuje zákon či předpis, je škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující, trýznivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, nactiutrhačný nebo závadný jinak; ani (viii) Služby používat za účelem šíření softwarových virů nebo jiného počítačového kódu, souborů či programů, které by mohly přerušit, zlikvidovat či omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení nebo vybavení.

4. LASTNICTVÍ. Potvrzujete, že veškeré právní tituly, vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se Službami, včetně veškerých kopií nebo částí těchto Služeb, zůstávají společnosti SweetLabs a jejím dodavatelům nebo poskytovatelům licencí. Berete na vědomí, že společnost SweetLabs může kdykoliv Služby pozměnit nebo přestat nabízet. Části Služeb mohou být chráněny autorským právem na základě zákonů platných ve Spojených státech a mezinárodních dohod o ochraně autorských práv. Potvrzujete, že Vám na základě této Smlouvy nejsou poskytována žádná práva, s výjimkou takových, která jsou zde výslovně uvedena. Zavazujete se, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat žádná oznámení o vlastnických právech (včetně oznámení o autorských právech a obchodních značkách), která mohou být ke Službám připojena nebo mohou být jejich součástí.

5. SLUŽBY TŘETÍ STRANY. Služby Vám také mohou dát příležitost se seznámit s aplikacemi, webovými stránkami, funkcemi, službami nebo obsahem (“službami třetích stran”), které takové třetí strany, které nejsou spojeny se společností SweetLabs („poskytovatelé- třetí strany“), nabízejí nebo dávají k dispozici; popřípadě můžete takové služby třetích stran stahovat, propojit se s nimi či je importovat.

Tato Smlouva se na služby poskytované třetími stranami nevztahuje (a my za ně neneseme odpovědnost), a touto Smlouvou se neřídí ani praktiky, které takoví poskytovatelé - třetí strany používají. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost SweetLabs neposkytuje záruku ani neschvaluje, a ani se nepředpokládá, že by nesla jakoukoli odpovědnost vůči Vám nebo jiné osobě za jakékoli služby třetí strany, a také souhlasíte s tím, že používáte služby třetích stran na své vlastní riziko.

Váš přístup nebo používání služeb třetí strany, včetně stažení nebo použití jakékoli aplikace, která je k dispozici v rámci našich Služeb nebo jejich prostřednictvím, se může řídit příslušnými právy, podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů třetí strany nebo třetích stran, a tyto třetí strany od Vás mohou vyžadovat, abyste přijali ještě další podmínky přístupu nebo používání, včetně přijetí podmínek zvláštní licenční smlouvy s koncovým uživatelem, zvláštních podmínek poskytování služeb či zvláštních zásad ochrany osobních údajů („podmínek třetí strany“). V případě rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a podmínkami třetí strany, které se vztahují na službu třetí strany, se používání takové služby poskytované třetí stranou řídí podmínkami stanovenými touto třetí stranou.

Určité služby třetí strany vám mohou být dány k dispozici bezplatně, zatímco za poskytnutí jiných služeb se vyžaduje poplatek, nebo může být poskytnuta příležitost určité produkty či služby zakoupit. Služby třetích stran Vám také mohou dát k dispozici různé způsoby provedení platby či uhrazení příslušného poplatku, nebo zakoupení produktů či služeb prostřednictvím služeb třetí strany. Společnost SweetLabs nezpracovává, nedostává ani neukládá informace týkající se Vašich finančních záležitostí. Souhlasíte s tím, že výhradně Vy sami hradíte jak veškeré poplatky spojené s se službami třetí strany, které vyžadují uhrazení poplatku, tak i veškeré náklady související s nákupy, které provedete prostřednictvím služby třetí strany. Dále se také zavazujete, že budete dodržovat veškeré relevantní podmínky poskytování služeb nebo jiné právní smlouvy, uzavřené se společností SweetLabs nebo třetí stranou, kterými se řídí Vaše používání dané metody zpracování Vaší platby.

Souhlasíte s tím, že výhradně Vy nesete odpovědnost (a že společnost SweetLabs nenese žádnou odpovědnost vůči Vám nebo jakékoli třetí straně) za jakékoli porušení Vašich závazků vyplývajících z této Smlouvy, a také jiných závazků, které Vám mohou vzniknout v souvislosti se službou poskytovanou třetí stranou nebo s podmínkami stanovenými třetí stranou, včetně následků jakéhokoli takového porušení.

6. KÓD TŘETÍCH STRAN. Části kódu, který je zahrnut nebo je součástí Služeb, mohou obsahovat nebo mohou být odvozeny od kódu třetích stran („software třetích stran“), zejména pokud jde o tzv. open source software. VEŠKERÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU TŘETÍCH STRAN PODLÉHÁ A ŘÍDÍ SE PŘÍSLUŠNÝMI LICENCEMI K SOFTWARU TŘETÍCH STRAN ( K DISPOZICI NA https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses), jejichž ustanovení se mohou v případě nutnosti měnit.

7. VYUŽÍVÁNÍ DAT. Aby bylo možné zajistit určitou funkčnost Služeb, jejich řádné fungování, aktualizování a zlepšování, společnost SweetLabs může při provozování Služeb shromažďovat určitá data, a může také v případě potřeby automaticky své Služby aktualizovat, včetně aktualizací softwaru poskytovaného jako součást Služeb. Služby také mohou obsahovat automatizované rutinní zasílání dat, kdy se automaticky identifikují a analyzují určité aspekty instalace, používání a výkonu Služeb a vytvářejí se sestavy zasílané do společnosti SweetLabs.

Shromažďování a používání informací shromážděných společností SweetLabs prostřednictvím Služeb, jiných než jsou informace shromažďované prostřednictvím služeb třetích stran, se řídí Zásadami ochrany osobních dat SweetLabs, které jsou k dispozici online na https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Se Zásadami ochrany osobních dat SweetLabs tímto souhlasíte, a souhlasíte také s tím, že v těchto zásadách mohou být v případě nutnosti prováděny změny. Když společnost SweetLabs provede ve své politice zásadní změny, bude to oznámeno na webu na https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, a když se v politice provede jakákoli změna, aktualizované znění bude zveřejněno pod výše uvedeným nebo následným odkazem.

Vezměte prosím na vědomí, že Váš přístup nebo používání služeb třetích stran, včetně použití aplikací třetích stran poskytovaných prostřednictvím Služeb, anebo aplikací, které zpřístupňuje služba třetí strany, mohou v důsledku znamenat sdílení informací s takovou službou třetí strany způsobem, který není řízen touto Smlouvou nebo Zásadami ochrany osobních dat SweetLabs. Vaše práva, pokud jde o ochranu osobních dat a dat za těchto okolností se budou řídit výhradně podmínkami platnými pro poskytování služeb třetí strany, a informace shromážděné službami třetích stran budou podléhat výhradně zásadám ochrany osobních údajů platných pro příslušné služby třetích stran.

8. UŽIVATELSKÉ ÚČTY. Jestliže jste uživatelem Služeb poskytovaných pro platformu, webové stránky nebo aplikace SweetLabs, můžete - ale nejste povinni - si zřídit uživatelský účet SweetLabs („účet“). Pro účely zřízení účtu budete požádáni, abyste o sobě poskytli informace, například vaše jméno, věk a e-mailovou adresu. Zavazujete se, že informace, které poskytnete, budou vždy přesné, správné a aktuální.

Veškeré informace, které poskytnete v souvislosti se svým účtem, se budou řídit ustanoveními Zásadami ochrany osobních dat SweetLabs, které jsou k dispozici na https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Tyto Zásady mohou být v případě nutnosti změněny. Veškeré informace, které poskytnete službám třetí strany, včetně účtů vytvořených u poskytovatele - třetí strany, podléhají podmínkám či zásadám ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů - třetích stran.

S výjimkou ustanovení uvádějících v Zásadách ochrany osobních údajů SweetLabs jinak, za dodržování důvěrnosti a zabezpečení svého účtu i za veškeré aktivity, které na Vašem účtu či jeho prostřednictvím probíhají, nesete odpovědnost výhradně Vy sami. Společnost SweetLabs neodpovídá za jakékoli neoprávněné použití Vašeho účtu.

Společnost SweetLabs smí Váš účet deaktivovat nebo zrušit, a to výhradně na základě svého uvážení a bez oznámení; toto zahrnuje také Vaše případné porušení této Smlouvy, nebo případ, kdy by toto bylo od společnosti SweetLabs vyžadováno ze zákona.

9. PODPORA; AKTUALIZACE; ODSTRANĚNÍ. Smlouva Vám nezakládá nárok na podporu, upgradované verze, opravy či vylepšení softwaru v rámci Služeb (zde souhrnně uváděno jako „podpora“). Veškerá podpora, kterou společnost SweetLabs poskytuje, musí být součástí Služeb a řídí se ustanoveními této Smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte, že že Služby, nebo služby poskytované třetí stranou prostřednictvím Služeb, se mohou změnit nebo mohou být aktualizovány, a to bez předchozího oznámení.

V rámci softwaru, který používáte, stahujete nebo instalujete prostřednictvím Služeb, mohou být automaticky stahovány a instalovány aktualizace, které poskytuje společnost SweetLabs. Tyto aktualizace jsou určeny k tomu, aby Služby dále zlepšily, rozšířily nebo rozvinuly, a mohou být poskytovány formou oprav chyb, rozšířených funkcí a zcela nových verzí. Souhlasíte se zasíláním těchto aktualizací (a dáváte společnosti SweetLabs svolení k tomu, aby Vám je dodávala) jako součást Vámi používaných Služeb.

10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SPOLEČNOST SWEETLABS POSKYTUJE SLUŽBY „TAK, JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VÝKONU, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A NEPORUŠENÍ PRÁV. TOTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK ZAKLÁDÁ PODSTATNOU ČÁST TÉTO SMLOUVY. VE STÁTECH, KTERÉ NEDOVOLUJÍ OMEZOVAT DÉLKU TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Veškerý software nebo jiný materiál, stahovaný nebo jiným způsobem získaný prostřednictvím využívání Služeb, je získán na základě Vašeho uvážení a na Vaše riziko, a výhradně Vy nesete odpovědnost za jakékoli škody na Vašem počítačovém systému, softwaru nebo jiném zařízení nebo za ztrátu dat v důsledku stažení jakéhokoli takového softwaru nebo jiného materiálu.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, ZEJMÉNA CO SE TÝKÁ PŘEČINU, SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO JINAK, SPOLEČNOST SWEETLABS ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO PRODEJCI NENESOU VŮČI VÁM NEBO JINÉ OSOBĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI CHARAKTERU, ZEJMÉNA POKUD JDE O ŠKODY V SOUVISLOSTI S UŠLÝM ZISKEM, ZTRÁTOU DŮVĚRY nebo obchodní pověsti, v souvislosti se ztrátou dat, s náklady vynaloženými na zajištění náhradního zboží nebo služeb, v souvislosti se ZASTAVENÍM PRÁCE, PŘESNOSTÍ VÝSLEDKŮ, SELHÁNÍM NEBO NEFUNKČNOSTÍ POČÍTAČE, ŠKODAMI V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, ani za jiné nehmotné škody. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SWEETLABS ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, JSOU OMEZENY DO VÝŠE 50 AMERICKÝCH DOLARŮ. USTANOVENÍ VÝŠE UVEDENÉ SE NEVZTAHUJE NA ŠKODY V DŮSLEDKU ÚRAZU OSOB(Y), KTERÉ NA ZÁKLADĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NELZE TAKTO OMEZIT. USTANOVENÍ VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SWEETLABS BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZÁVAZKŮ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PROTO SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEMUSEJÍ TÝKAT.

12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU. Tato Smlouva trvá až do ukončení způsobem, který je stanoven dále v této kapitole. Tuto Smlouvu můžete ukončit kdykoli, za předpokladu, že jste zcela přestali Služby používat. Vaše práva, vzniklá na základě této Smlouvy, automaticky a bez oznámení zanikají, pokud porušíte jakékoli ustanovení této Smlouvy. Společnost SweetLabs smí tuto Smlouvu kdykoliv a okamžitě ukončit, jestliže zjistí, že Služby nebo jejich používání může způsobit narušení nebo porušení práv či nároků třetí strany. Ukončením této Smlouvy znamená také zánik práva ukončení platností licencí, které vám byly na základě této Smlouvy poskytnuty. Po ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Vaší povinností úplně přestat používat veškeré Služby a zničit nebo odstranit veškeré kopie veškerého softwaru, který Vám byl v souvislosti se Službami poskytnut, avšak za předpokladu, že jakékoli pokračující používání služeb třetí strany, včetně aplikací či jiného softwaru poskytnutého na základě služeb takové třetí strany, se bude nadále řídit podmínkami stanovenými Vaší dohodou s tímto poskytovatelem - třetí stranou, která tyto služby třetí strany poskytuje.

V případě ukončení Smlouvy veškerá zákonná práva, povinnosti a odpovědnosti, z nichž jste Vy a společnost SweetLabs měli užitek (nebo která v době platnosti tohoto právního vztahu vznikla) nebo která jsou stanovena tak, že přetrvávají na dobu neurčitou, přežívají a zůstávají tímto ukončením nedotčena, a ustanovení odstavců 10, 11 a 15 zůstávají v platnosti na dobu neurčitou , a to v maximálním možném rozsahu tak, jak příslušný zákon umožňuje.

13. OZNÁMENÍ DMCA. Zásadou ve společnosti SweetLabs je, že reaguje na oznámení o domnělém porušení autorského práva, která jsou provedena v souladu s mezinárodním zákonem na ochranu duševního vlastnictví (včetně zákona DMCA, Digital Millennium Copyright Act), platného ve Spojených státech, a zablokuje účty osob, které se porušení práva dopustí opakovaně. Oznámení týkající se domnělého porušení autorského práva je potřeba zasílat e-mailem na adresu [email protected]

14. POUŽITÍ STÁTNÍMI ORGÁNY. Pokud jste součástí vládního orgánu, ministerstva nebo jiného subjektu vlády Spojených států („vlády“), používání, duplikování, reprodukování, uvolnění, úprava, odhalení nebo přenos tohoto softwaru na jiné osoby je zakázán, a to na základě nařízení Federal Acquisition Regulations (FAR) tak, jak se vztahuje na civilní orgány, a na základě dodatku k tomuto nařízení (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) tak, jak se vztahuje na vojenské orgány. Tohoto softwaru se týkají kategorie „komerční položka“, „komerční počítačový software“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“. V souladu s příslušnými ustanoveními se veškeré používání tohoto softwaru vládou řídí výhradně podmínkami této Smlouvy.

15. OSTATNÍ USTANOVENÍ. Společnost SweetLabs může v případě nutnosti provádět změny v této Smlouvě popřípadě přidat revidované či další podmínky. Po provedení takových změn společnost SweetLabs publikuje aktualizovanou verzi této Smlouvy na https://r.sweetlabs.com/terms. Berete na vědomí a souhlasíte, že jestliže budete dále pokračovat v používání tohoto softwaru po datu, ke kterému byla Smlouva revidována nebo pozměněna, společnost SweetLabs bude takové Vaše používání považovat za za přijetí podmínek této aktualizované Smlouvy. Tato Smlouva, včetně Zásad ochrany osobních údajů SweetLab, na které se v jejím textu odkazuje, představuje smlouvu úplnou, co se týče této licence, dohodnuté mezi Vámi a společností SweetLabs, a nahrazuje veškeré předchozí dohody a výklady mezi Vámi a společností SweetLabs, které se ke Službám vztahují. Pokud by jakékoli ustanovení Smlouvy bylo shledáno nevynutitelným, a to z libovolného důvodu, toto ustanovení bude upraveno pouze v rozsahu nutném tak, aby se stalo vynutitelným. Pokud by společnost SweetLabs v souvislosti s porušením této Smlouvy na Vámi nebo jinou stranou nekonala, toto nekonání nezakládá zřeknutí se nároku, a nijak neomezuje práva společnosti SweetLabs týkající se tohoto porušení či jakýchkoli porušení následných. Společnost SweetLabs si výslovně vyhrazuje právo postoupit tuto Smlouvu a delegovat jakékoli své povinnosti z ní vyplývající. Tato Smlouva se řídí a interpretuje podle zákonů platných ve státě Kalifornie, bez ohledu na případné konflikty se zákonnými ustanoveními. Vy a společnost SweetLabs jste se dohodli, že veškeré případné spory budou předloženy výlučné a výhradní jurisdikci státních a federálních soudů v okrese San Diego, stát Kalifornie.

16. KONTAKT. S výjimkou toho, co se týká služeb třetí strany, Služby, které jsou popsány v těchto podmínkách, nabízí společnost SweetLabs, Inc., na adrese 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA. Můžete nás kontaktovat dopisem zaslaným na výše uvedenou adresu, anebo e-mailem zaslaným na adresu .

Datum verze této licenční smlouvy s koncovým uživatelem: 24. května 2018

SWEETLABS SERVICEBETINGELSER (Dansk - Danish)

SweetLabs, Inc. ( "vi" eller "SweetLabs") byder dig velkommen til vores hjemmesider, software, produkter og tjenester (vores "Tjenester") der ejes og drives af SweetLabs som posterer, inkluderer eller linker til disse servicebetingelser ( "Aftalen" ).

DENNE AFTALE REGULERER DIN BRUG AF DE TJENESTER, DER LEVERES AF SWEETLABS.  Ved at bruge, downloade, installere eller besøge vores tjenester, erkender DU ELLER DEN PERSON ELLER VIRKSOMHED, SOM DU REPRÆSENTERER ("DIG"), at du accepterer de vilkår, betingelser, begrænsninger og politikker der er beskrevet i denne aftale, herunder vores politik om personlige oplysninger, DER ER TILGÆNGELIG PÅ https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Læs følgende aftale grundigt.

1. LICENS.  Du accepterer denne Aftale ved at bruge Tjenesterne. Du må ikke bruge Tjenesterne hvis du ikke accepterer denne Aftale.  Med forbehold for Din overholdelse af alle betingelserne i denne Aftale, giver SweetLabs Dig hermed en begrænset, personlig, ikke-overdragelig, ikke-udlicensérbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge Tjenesterne udelukkende til personligt brug og udelukkende i overensstemmelse med den dokumentation, der ledsager den.

2. BRUG.  Du er indforstået med kun at bruge Tjenesterne til de formål der er tilladt i denne Aftale og igennem enhver gældende lov eller anerkendt praksis eller retningslinjer i alle relevante kompetencer (herunder eventuelle love om eksport eller import af data eller software til og fra USA eller andre relevante jurisdiktioner).  Du kan ikke bruge Tjenesterne, hvis du er under seksten (16) år gammel eller du en person der er afskåret fra at bruge Tjenesterne i henhold til lovgivningen i USA eller andre relevante domstole.

3. BEGRÆNSNINGER. Du accepterer, at Du ikke vil, og er enige i ikke at tillade andre at: (I) misbrug af Tjenesterne, eller deltagelse i enhver aktivitet der skader, forstyrrer eller ødelægger Tjenesterne; (ii) kopiere eller distribuere Tjenesterne; (iii) ændre, foretage reverse engineering, adskille, dekompilere eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden eller -strukturen, sekvens og organisation af Tjenesterne; (iv) licensere, sælge, udleje, lease eller overføre eller hoste Tjenesterne; (v) brug af Tjenesterne til at krænke nogen tredjeparts immaterielle rettigheder eller ejendomsret, eller rettigheder til offentliggørelse eller privatlivets fred; (vi) brug af tjenester til at krænke nogen lov, vedtægt, anordning eller forordning; (vii) brug af Tjenesterne til at formidle oplysninger eller materialer der er krænkende, skadelige, truende, grov, chikanerende, kroget, ærekrænkende, vulgært, obskønt, injurierende eller på anden måde anstødeligt, eller (viii) brug af Tjenesterne til at formidle nogen softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der kan forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af enhver computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr.

4. EJERSKAB. Du anerkender at alle titler, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Tjenesterne, og eventuelle kopier eller dele heraf, skal forblive hos SweetLabs og dets leverandørere eller licensgivere. Du forstår at SweetLabs kan ændre eller ophøre med at tilbyde Tjenesten til enhver tid. Dele af Tjenesten kan være beskyttet af ophavsretlige love i USA og internationale aftaler om ophavsret. Du anerkender at denne Aftale ikke giver nogen rettigheder, medmindre dette udtrykkeligt er oplyst.  Du accepterer at du ikke må fjerne, gøre uklare, eller ændre nogen meddelelser om ejendomsrettigheder (herunder bekendtgørelser vedrørende copyright og varemærker) som er vedlagt eller indeholdt i eller på Tjenesterne.

5. TREDJEPARTSTJENESTER.  Tjenesterne kan også give en mulighed for dig at kommunikere med, download, linke til og/eller importere programmer, hjemmesider, funktionalitet, tjenester og indhold ("Tredjepartstjenester"), der udbydes eller stilles til rådighed af tredjeparter, der ikke er tilknyttet SweetLabs ("Tredjepartsudbydere").

Denne Aftale gælder ikke for (og vi er ikke ansvarlige for) sådanne Tredjepartstjenester, og denne Aftale regulerer ikke praksis hos sådanne Tredjepartsudbydere. Du anerkender og accepterer at SweetLabs ikke garanterer eller støtter, og ikke påtager sig og ikke har ansvar over for Dig eller nogen anden person, enhver Tredjepartstjenester, og at Din brug af sådanne Tredjepartstjenester er for egen risiko.

Din adgang til eller brug af Tredjepartstjenester, herunder download eller brug af et program, som er tilgængeligt på eller via Tjenesterne, kan være underlagt gældende tredjepartsrettigheder, -vilkår og -betingelser og -politikker til beskyttelse af personlige oplysninger, og kan kræve, at du accepterer yderligere betingelser for adgang eller brug, herunder accept af en separat licensaftale for slutbruger, vilkår, betingelser for brug eller personlige oplysninger ( "Tredjepartsvilkår" ).  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne Aftale og Tredjepartsvilkår, der gælder for en Tredjepartstjeneste, skal Tredjepartsvilkårene regulerer brugen af sådanne tredjepartstjenester.

Nogle Tredjepartstjenester kan stilles til rådighed for dig uden beregning mens andre kan kræve et gebyr, eller kan give anledning til at købe produkter eller tjenesteydelser. Sådanne Tredjepartstjenester kan stille forskellige betalingsmetoder til rådighed for at lette betalingen af gebyrer eller køb af varer eller tjenesteydelser gennem Tredjepartstjenesten. SweetLabs hverken bearbejder, modtager eller gemmer Dine finansielle oplysninger. Du accepterer at du alene er ansvarlig for alle omkostninger der er forbundet med en sådan Tredjepartstjeneste der kræver et gebyr, og for alle udgifter i forbindelse med alle køb du foretager via en Tredjepartstjeneste. Du indvilliger engvidere i at overholde alle relevante tjenestebetingelser eller andre juridiske aftaler med SweetLabs eller en tredjepart, som regulerer din brug af en given betalingsmetode. Du accepterer at Du alene er ansvarlig for, og at SweetLabs intet ansvar har over for Dig eller nogen tredjepart, for eventuelle brud på Dine forpligtelser, i henhold til denne Aftale eller misligholdelse af forpligtelser du kan have med hensyn til en Tredjepartstjeneste eller Tredjepartsvilkår, og for følgerne heraf på grund af en sådan overtrædelse.

6. TREDJEPARTSKODE. Dele af koden der er inkluderet i eller som Tjenesten kan indeholde eller som kan afledes fra tredjepartskode ("Tredjepartssoftware" ), herunder uden begrænsning, open source-software. AL BRUG AF TREDJEPARTSSOFTWARE ER UNDERLAGT OG STYRET AF DE RESPEKTIVE LICENSER FOR TREDJEPARTSSOFTWARE SOM ER TILGÆNGELIG PÅ https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, som kan ændre sig fra tid til anden.

7. DATABRUG. For at give visse funktioner på Tjenesterne, sikre velfungerende Tjenester, og opdatere og forbedre Tjenesterne, kan SweetLabs indsamle data fra Tjenesterne, eller kan automatisk opdatere Tjenesterne, herunder opdateringer til software der leveres som en del af Tjenesterne, fra tid til anden.  Tjenesterne kan også indeholde automatiserede rapporteringsrutiner, som automatisk vil identificere og analysere visse aspekter af installation, brug og ydelse af Tjenesterne og levere rapporter til SweetLabs.

Indsamling og brug af oplysninger indsamlet af SweetLabs gennem Tjenesterne, bortset fra oplysninger, der er indsamlet gennem Tredjepartstjenester, skal være underlagt SweetLabs politik om personlige oplysninger, der er stillet til rådighed online på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Du accepterer hermed SweetLabs politik om personlige oplysninger, eftersom denne politik kan ændres fra tid til anden. Når SweetLabs ændrer denne politik på en væsentlig måde vil det blive meddelt på hjemmesiden https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, og når der foretages ændringer i denne politik, vil en ajourført politik blive slået op på ovenstående link eller et efterfølgende link.

Bemærk, at din adgang til eller brug af Tredjepartstjenester, herunder brug af en tredjepart app via Tjenesten, eller en app, der giver adgang til en Tredjepartstjeneste, kan forårsage at oplysninger deles med en sådan Tredjeparttjeneste på en måde, der er omfattet af denne Aftale eller SweetLabs politik om personlige oplysninger.  Dine rettigheder med hensyn til personoplysninger og privatlivets fred vil i disse tilfælde afgøres udelukkende med hensyn til sådanne Tredjepartstjenester, og oplysninger, der indsamles af Tredjepartstjenester reguleres udelukkende i henhold til politikker for beskyttelse af personlige oplysninger såsom respektive Tredjepartstjenester.  

8. BRUGERKONTI.  Hvis du er en bruger af Tjenesterne for SweetLabs-platformen, hjemmesiderne eller apps, kan du, men er ikke forpligtet til, etablere en SweetLabs-brugerkonto ("Konto"). For at oprette en Konto, kan du blive bedt om at give oplysninger om dig selv, f. eks. dit navn, alder og e-mailadresse. Du accepterer at alle sådanne oplysninger som du opgiver altid vil være præcise, korrekte og opdaterede.

Alle oplysninger som du giver i henhold til din Konto skal være underlagt SweetLabs politik om personlige oplysninger, der kan findes online på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy eftersom denne politik kan ændre sig fra tid til anden. Alle oplysninger du giver til Tredjepartsudbydere, herunder alle konti der er oprettet med en Tredjepartsudbyder, er underlagt vilkårene eller politikker om personlige oplysninger hos sådanne Tredjepartsudbydere. Medmindre andet er fastsat i SweetLabs politik om personlige oplysninger, er du alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af din Konto og for alle aktiviteter der foregår på eller via din Konto. SweetLabs kan ikke holdes ansvarlig for uautoriseret brug af din Konto. SweetLabs kan suspendere eller opsige din Konto efter eget skøn til enhver tid uden varsel, herunder på grund af din misligholdelse af denne Aftale eller der hvor det kræves af SweetLabs som fastsat i lovgivningen.

9. SUPPORT; OPDATERINGER; FJERNELSE Denne Aftale berettiger Dig ikke til nogen support, opgraderinger, rettelser, forbedringer eller korrektioner til Tjenesten (samlet kaldet "Support"). Enhver sådan Support, der stilles til rådighed af SweetLabs skal blive en del af Tjenesterne, der er omfattet af denne Aftale.  Du anerkender og accepterer, at Tjenesterne eller enhver Tredjepartstjeneste, der leveres via Tjenesten, kan ændres eller opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel.

Software som du kan bruge, downloade eller installere fra Tjenesterne kan automatisk hente og installere opdateringer fra tid til anden hos SweetLabs. Disse opdateringer er designet til at forbedre, styrke og videreudvikle Tjenesterne og kan tage form af fejlrettelser, forbedre funktioner, og helt nye versioner. Du accepterer at modtage sådanne opdateringer (og tillader at SweetLabs leverer disse til dig) som en del af Din brug af disse Tjenester.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE. SWEETLABS LEVERER TJENESTEN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG FRASKRIVER SIG HERVED ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, YDEEVNE, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, OG IKKE-KRÆNKELSE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE ER EN VÆSENTLIG DEL AF DENNE AFTALE. NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Enhver software eller andet materiale, der downloades eller på anden måde fremskaffes ved brug af tjenesterne, foregår efter eget skøn og på egen risiko og du er eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem, software eller andre enheder eller tab af data, der resulterer fra download af sådanne apps eller andet materiale.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UDEN FOR ENHVER JURIDISK TEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TORT, KONTRAKT, FORSØMMELIGHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SKAL SWEETLABS ELLER DETS LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR NOGEN SKADER UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF GOODWILL, og forretningsomdømme, al tab af data, udgifter til indkøb af erstatningsvarer eller tjenester, ARBEJDSSTANDSNING, NØJAGTIGHED AF RESULTATER, EDB-SVIGT, FUNKTIONSFEJL ELLER SKADER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, eller andre immaterielle tab. SWEETLABS ERSTATNINGSANSVAR AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DENNE AFTALE SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL $50. OVENSTÅENDE GÆLDER IKKE FOR ERSTATNING FOR PERSONSKADE, DER, I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, IKKE KAN BEGRÆNSES PÅ DENNE MÅDE. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER OGSÅ SELV OM SWEETLABS HAR VÆRET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

12. VARIGHED OG OPHØR. Denne Aftale anvendes indtil den afsluttes som angivet i dette afsnit. Du kan opsige denne Aftale til enhver tid, forudsat at du indstiller al brug af Tjenesterne. Dine rettigheder under denne Aftale ophører automatisk uden varsel til dig, hvis du overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale.  SweetLabs kan straks opsige denne Aftale til enhver tid hvis SweetLabs bestemmer, at Tjenesten eller brugen heraf kan medføre krænkelse eller overtrædelse af tredjepartsrettigheder eller krav herom. Opsigelse af denne Aftale skal også afslutte rettighederne og licenserne der er givet Dig heri. Ved opsigelse af denne Aftale, uanset årsag, skal Du ophøre med at bruge Tjenesterne, og destruere eller fjerne alle kopier af all software der blev leveret til dig i forbindelse med Tjenesterne, forudsat dog at al yderligere brug af Tredjepartstjenester, herunder apps eller anden software der blev leveret i forbindelse med en sådan Tredjepartstjeneste, skal fortsat være omfattet af de betingelser for brug Du kan have indgået med de respektive Tredjepartsudbydere af sådanne Tredjepartstjenester.

Ved ophør vil alle af de juridiske rettigheder, forpligtelser og ansvar som Du og SweetLabs har nydt godt af, været genstand for (eller som er blevet optjent over i løbet af den tid som Vilkårene har været i kraft) eller som der er blevet givet udtryk for vil fortsætte i det uendelige, berøres ikke af denne opsigelse og bestemmelserne i punkt 10, 11 og 15 skal fortsat gælde på ubestemt tid, i det omfang det tillades af gældende lov.

13. DMCA-MEDDELELSER  Det er SweetLabs politik at reagere på meddelelser om påståede krænkelser af ophavsret, der er i overensstemmelse med gældende international lov om intellektuel ejendomsret (herunder i USA, Digital Millennium Copyright Act), og til at opsige kontierne hos dem som gentagne gange overtræder lovene. Meddelelser om sådanne påståede overtrædelse skal e-mailes til [email protected]

14. OFFENLIGT BRUG. Hvis Du er en del af en styrelse, en afdeling eller en anden enhed af den amerikanske regering ("Regeringen"), er anvendelse, kopiering, reproduktion, udgivelse, ændring, videregivelse eller overførsel af Softwaren begrænset i overensstemmelse med loven Federal Acquisition Regulations som anvendes for civile agenturer og Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, som anvendes til militære agenturer. Softwaren er en "kommerciel enhed," "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftware dokumentation." I henhold til disse bestemmelser skal al Regeringens brug af softwaren, afgøres udelukkende af vilkårene i denne Aftale.

15. DIVERSE. SweetLabs kan foretage ændringer i denne aftale eller udgive reviderede eller yderligere vilkår til denne aftale fra tid til anden.  Når disse ændringer udføres, vil SweetLabs udgive en opdateret version af denne Aftale på https://r.sweetlabs.com/terms.  Du forstår og accepterer, at hvis Du fortsætter med at bruge Softwaren efter den dato, hvor Aftalen er blevet revideret og ændret, så vil SweetLabs betragte Din brug som accept af den opdaterede Aftale.  Denne aftale, herunder SweetLabs politik om personlige oplysninger der er refereret til heri, repræsenterer den fuldstændige Aftale om denne licens mellem Dig og SweetLabs og erstatter alle tidligere aftaler og repræsentationer mellem Dig og SweetLabs vedrørende Tjenesten. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale ikke kan håndhæves af en eller anden årsag, skal en sådan bestemmelse kun ændres i det omfang, det er nødvendigt for at den kan håndhæves. Hvis SweetLabs ikke håndhæver en misligholdelse af denne Aftale med Dig eller andre, vil det ikke udgør en dispensation og vil ikke begrænse SweetLabs rettigheder med hensyn til en sådan misligholdelse eller eventuelle efterfølgende brud. SweetLabs forbeholder sig udtrykkeligt retten til at overdrage denne Aftale og kan uddelegere enhver af sine forpligtelser ifølge denne Aftale. Denne aftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til Californiens lov uden hensyn til konflikter med bestemmelser. Du og SweetLabs accepterer at underkaste sig den eneste og eksklusive jurisdiktion hos den statslige og føderale domstole i San Diego County, Californien.

16. KONTAKT. Undtagen med hensyn til Tredjepartstjenester, tilbydes Tjenesterne som beskrevet i disse Vilkår af SweetLabs, Inc., som er beliggende på 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Du kan kontakte os ved at sende korrespondance til ovenstående adresse eller ved at e-maile os på .

Versionsdato af denne Slutbrugerlicensaftale. 24. maj 2018

ERVICEVOORWAARDEN VAN SWEETLABS (Nederlands - Dutch)

SweetLabs, Inc. ("wij" of "SweetLabs") verwelkomt u op onze websites en bij onze software, producten en services (onze "Services"), eigendom van en geëxploiteerd door SweetLabs, dat deze Servicevoorwaarden (de "Overeenkomst") plaatst, opneemt of ernaar verwijst.

DEZE OVEREENKOMST BEPAALT UW RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DOOR SWEETLABS GELEVERDE SERVICES. Door onze Services te gebruiken, downloaden, installeren of bezoeken gaat U OF DE ENTITEIT OF HET BEDRIJF DAT U VERTEGENWOORDIGT ("U"), akkoord met de voorwaarden en beperkingen en het beleid als beschreven in deze overeenkomst, inclusief ons privacybeleid, BESCHIKBAAR OP https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Lees de volgende overeenkomst zorgvuldig door.

1. LICENTIE. U gaat akkoord met deze Overeenkomst door daadwerkelijk gebruik te maken van de Services. Het is u niet toegestaan de Services te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst. Afhankelijk van uw naleving van deze Overeenkomst verleent SweetLabs u een beperkte, persoonlijke, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruiken van de Services, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en uitsluitend in overeenstemming met de meegeleverde documentatie.

2. GEBRUIK. U stemt ermee in de Services uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan volgens deze Overeenkomst en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, of volgens algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in enige relevante jurisdictie (inclusief wetten ter regulering van export of import van gegevens of software naar en vanuit de Verenigde Staten of andere relevante jurisdicties). Het is u niet toegestaan om van onze Services gebruik te maken indien u beneden de leeftijd van zestien (16) jaar bent of indien u als persoon bent uitgesloten van het gebruik van of van het ontvangen van onze Services volgens de wetgeving van de Verenigde Staten of een andere relevante jurisdictie.

3. BEPERKINGEN. U mag niet, noch mag u anderen toestaan om: (i) de Services te misbruiken of deel te nemen aan enige activiteit die de Services schade toebrengt, belemmert of verstoort; (ii) de Services te kopiëren of verspreiden; (iii) wijzigingen aan te brengen, reverse engineering uit te voeren, te disassembleren, te decompileren of anderszins te trachten de broncode of structuur, sequentie en organisatie van de Services te achterhalen; (iv) de Services te patenteren, verkopen, verhuren, in lease te geven, over te dragen of te hosten; (v) de Services te gebruiken om inbreuk te maken op (intellectuele) eigendomsrechten, of op rechten van publiciteit of privacy, van enige derde partij; (vi) de Services te gebruiken om een wet, statuut, verordening of voorschrift te overtreden; (vii) de Services te gebruiken om informatie of materialen te verspreiden die schadelijk, bedreigend, gewelddadig, intimiderend, netelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk of anderszins verwerpelijk zijn; of (viii) de Services te gebruiken om softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma's te verspreiden die de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen verstoren, vernietigen of beperken.

4. EIGENDOMSRECHTEN. U erkent dat alle titelrechten, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en van de Services en alle kopieën en onderdelen ervan, in handen zijn en zullen blijven van SweetLabs en haar leveranciers of licentiegevers. U hebt er begrip voor dat SweetLabs op elk willekeurig moment wijzigingen kan aanbrengen in of kan stoppen met het aanbieden van de Services. Delen van de Services kunnen worden beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten en internationale copyrightverdragen. U erkent dat er geen rechten worden verstrekt op grond van deze Overeenkomst behoudens de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechtverklaringen (inclusief copyright- en handelsmerkvermeldingen) zult verwijderen, verduisteren of wijzigen, die kunnen zijn aangebracht op of opgenomen in de Services.

5. SERVICES VAN DERDEN. De Services kunnen u een mogelijkheid bieden tot interfacen met, downloaden van, verwijzen naar en/of importeren van applicaties, websites, functionaliteiten, services en content ("Services van derden") die worden aangeboden of beschikbaar gesteld door derde partijen die niet zijn gelieerd aan SweetLabs ("Externe aanbieders").

Deze Overeenkomst heeft geen betrekking op (en wij zijn niet verantwoordelijk voor) dergelijke Services van derden, en deze Overeenkomst reguleert de praktijken van dergelijke Externe aanbieders niet. U erkent en stemt ermee in dat SweetLabs geen garantie biedt of aanbevelingen doet voor, noch verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enig ander persoon voor Services van derden, en dat het gebruik van dergelijke Services van derden op uw eigen risico plaatsvindt.

Uw toegang tot of gebruik van de Services van derden, inclusief het downloaden of gebruiken van een applicatie beschikbaar op of via de Services, kan afhangen van toepasselijke rechten, voorwaarden en condities en het privacybeleid van derden, en kan vereisen dat u akkoord gaat met additionele voorwaarden voor dergelijke toegang of dergelijk gebruik, inclusief aanvaarding van een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), servicevoorwaarden, gebruiksvoorwaarden of privacybeleid ("Voorwaarden van derden"). In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en Voorwaarden van derden die van toepassing zijn op Services van derden, zullen de Voorwaarden van derden het gebruik van een dergelijke Service van een derde partij reguleren.

Bepaalde Services van derden kunnen u kosteloos ter beschikking zijn gesteld, terwijl andere een betaling vereisen, of een mogelijkheid bieden om producten of services aan te schaffen. Dergelijke Services van derden kunnen u ook diverse methoden voor betalingsverwerkingen ter beschikking stellen om het doen van betalingen, of de aanschaf van producten of services, via de Service van een derde partij, te vergemakkelijken. Uw financiële gegevens worden door SweetLabs niet verwerkt, ontvangen of opgeslagen. U stemt ermee in dat u en u alleen verantwoordelijk bent voor alle bedragen die zijn gerelateerd aan Services van derden die een betaling vereisen, evenals voor de kosten van aankopen die u doet via een Service van een derde partij. Tevens stemt u ermee in zich te houden aan alle relevante servicevoorwaarden of andere wettelijke overeenkomsten, hetzij met SweetLabs hetzij met een derde partij, die uw gebruik van een bepaalde methode voor een betalingsverwerking reguleren.

U stemt ermee in dat u en u alleen verantwoordelijk bent, en dat SweetLabs geen enkele verantwoordelijkheid jegens u of enige derde partij heeft, voor elke vorm van schending van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst of enige verplichting die u hebt met betrekking tot een Service van een derde partij of Voorwaarden van derden en voor de consequenties van dergelijke schending.

6. CODE VAN DERDEN. Delen van code die zijn inbegrepen in of geleverd bij de Services kunnen code van derden bevatten of daarvan zijn afgeleid ("Software van derden"), inclusief maar niet beperkt tot opensourcesoftware. ELK GEBRUIK VAN SOFTWARE VAN DERDEN IS AFHANKELIJK VAN EN WORDT BEHEERD DOOR DE RESPECTIEVE LICENTIES VOOR DE SOFTWARE VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, aangezien dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

7. GEBRUIK VAN GEGEVENS. Teneinde een bepaalde functionaliteit van de Services te kunnen bieden, een goede werking van de Services te waarborgen en de Services bij te werken en te verbeteren, is het SweetLabs toegestaan om van tijd tot tijd gegevens over de Services te verzamelen of deze automatisch bij te werken, inclusief updates aan software die wordt aangeboden als onderdeel van de Services. De Services kunnen tevens geautomatiseerde rapportageroutines bevatten die bepaalde aspecten van installatie, gebruik en prestaties van de Services automatisch identificeren en analyseren en daarvan rapporten verschaffen aan SweetLabs.

Het verzamelen en gebruiken van alle informatie die door SweetLabs via de Services is bijeengebracht, met uitzondering van informatie die is verzameld via Services van derden, zal worden beheerd door het privacybeleid van SweetLabs dat u kunt vinden op https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Hierbij stemt u in met het privacybeleid van SweetLabs en neemt u er notie van dat er van tijd tot tijd wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in dit beleid. Wanneer SweetLabs dit beleid op een wezenlijke manier wijzigt, zal daarvan op de website een melding worden geplaatst ( https://r.sweetlabs.com/privacy-policy) en wanneer er in dit beleid een wijziging wordt doorgevoerd, zal het bijgewerkte beleid worden geplaatst onder bovenstaande link of onder een doorkliklink.

Houdt u er rekening mee dat de toegang tot of het gebruik van Services van derden, inclusief het gebruik van een app van derden die is aangeboden via onze Services, of een app die toegang biedt tot een Service van een derde partij, tot gevolg kan hebben dat er informatie wordt gedeeld met dergelijke Service van een derde partij op een wijze die niet wordt beheerd door deze Overeenkomst of door het privacybeleid van SweetLabs. Uw rechten met betrekking tot privacy en gegevens in dergelijke omstandigheden zullen uitsluitend worden beheerd door de voorwaarden van dergelijke Service van een derde partij, en informatie die door Services van derden wordt verzameld, zal exclusief worden beheerd onder het privacybeleid van dergelijke respectieve Services van derden.

8. GEBRUIKERSACCOUNTS. Indien u een gebruiker bent van de Services voor het SweetLabs-platform, de websites of de apps, is het u toegestaan, doch u bent er niet toe verplicht, een SweetLabs-gebruikersaccount ("Account") aan te maken. Bij het aanmaken van uw account kan u worden gevraagd informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, leeftijd en e-mailadres. U stemt ermee in dat dergelijke door u verstrekte informatie altijd nauwkeurig, correct en actueel is.

Alle informatie die u verstrekt in overeenstemming met uw account zal worden beheerd door het privacybeleid van SweetLabs dat u kunt vinden op https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle informatie die u verschaft aan Services van derden, inclusief alle accounts die zijn aangemaakt bij een Externe aanbieder, zullen worden beheerd door de voorwaarden of het privacybeleid van dergelijke Externe aanbieders.

Tenzij anders bepaald in het privacybeleid van SweetLabs, bent u en u alleen verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account en voor alle activiteiten die plaatsvinden op en via uw account. SweetLabs is niet verantwoordelijk voor enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

SweetLabs behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw account te schorsen of te beëindigen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief wanneer deze Overeenkomst door u wordt geschonden of wanneer SweetLabs hiertoe verplicht wordt door de wet.

9. ONDERSTEUNING; UPDATES; VERWIJDERING. Deze Overeenkomst geeft u geen recht op ondersteuning, upgrades, patches, uitbreidingen of verbeteringen voor de Services (collectief "Ondersteuning" genoemd). Elke vorm van Ondersteuning die beschikbaar wordt gesteld door SweetLabs zal onderdeel worden van de Services en is onderhevig aan deze Overeenkomst. U erkent en stemt ermee in dat de Services, of Services van derden die worden aangeboden via onze Services, van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Software die door u wordt gebruikt, gedownload of geïnstalleerd en die afkomstig is van onze Services, kan van tijd tot tijd automatisch updates van SweetLabs downloaden en installeren. Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen verschijnen in de vorm van oplossingen voor bugs, verbeterde functies en volledig nieuwe versies. U stemt ermee in dergelijke updates te ontvangen (en staat SweetLabs toe deze bij u af te leveren) als onderdeel van uw gebruik van de Services.

10. GARANTIEDISCLAIMER. SWEETLABS BIEDT HAAR SERVICES AAN "ZOALS ZE ZIJN" ("AS IS") EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE EN WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN ELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN NIET-INBREUK. DEZE GARANTIEDISCLAIMER VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. SOMMIGE LANDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE BETREFFENDE DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Alle software of enig ander materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door middel van het gebruik van de services, geschiedt naar uw eigen inzicht en op uw eigen risico en u alleen bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem, software of enig ander apparaat of voor het verlies van gegevens, dat ontstaat als gevolg van het downloaden van dergelijke software of enig ander materiaal.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. SWEETLABS OF HAAR LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS ZULLEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS U OF ENIG ANDER PERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten van de aanschaf van vervangende goederen of services, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN, STORINGEN OF DEFECTEN AAN UW COMPUTER, SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES of andere immateriële schade. SWEETLABS' AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADES VAN ENIGERLEI AARD VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST ZAL BEPERKT ZIJN tot $50. HET VOORGAANDE ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP SCHADES WEGENS LICHAMELIJK LETSEL, DIE, ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET ZODANIG BEPERKT KUNNEN ZIJN. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ZELFS IN HET GEVAL DAT SWEETLABS ZAL ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE; HET IS DUS MOGELIJK DAT BOVENGENOEMDE BEPERKING EN UITSLUITING OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

12. DUUR EN BEËINDIGING. Deze Overeenkomst zal van kracht zijn totdat zij wordt beëindigd, zoals in deze sectie wordt uiteengezet. U kunt deze Overeenkomst op elk willekeurig moment beëindigen mits u ieder gebruik van de Services staakt. Uw rechten onder deze Overeenkomst zullen automatisch worden beëindigd zonder kennisgeving indien u enige bepaling in deze Overeenkomst schendt. SweetLabs is bevoegd deze Overeenkomst op elk willekeurig moment met onmiddellijke ingang te beëindigen indien SweetLabs vaststelt dat de Services of het gebruik hiervan kunnen resulteren in inbreuk op of schending van rechten van derden of in vorderingen van derden. Door elke beëindiging van deze Overeenkomst zullen ook de rechten en licenties die u hieronder worden toegekend, worden beëindigd. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden ook, dient u ieder gebruik van de Services te staken en alle softwarekopieën die conform de Services aan u zijn verstrekt, te vernietigen of te verwijderen, op voorwaarde evenwel dat elk verdere gebruik van Services van derden, inclusief apps of andere software die conform dergelijke Services van derden zijn verstrekt, beheerd zal blijven door de Voorwaarden van derden die u bent aangegaan met de respectieve Externe aanbieder van dergelijke Service van een derde partij.

Bij beëindiging zullen alle wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waarvan u en SweetLabs hebben geprofiteerd, waaraan beide partijen waren onderworpen (of die zijn opgebouwd in de loop van de tijd gedurende welke de Voorwaarden van kracht waren) of waarvan is afgesproken dat ze voor onbepaalde tijd zullen worden voortgezet, onaangetast blijven door dergelijke beëindiging en de bepalingen in de paragrafen 10, 11 en 15 zullen voor onbepaalde tijd van toepassing blijven, tot de maximale mate waarin dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

13. DMCA-NOTIFICATIES. Het is het beleid van SweetLabs om te reageren op kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht die voldoen aan toepasselijk internationaal intellectueel eigendomsrecht (inclusief de Digital Millennium Copyright Act in de Verenigde Staten) en de accounts van herhaaldelijke inbreukplegers te beëindigen. Kennisgevingen aangaande dergelijke vermeende inbreuken dient u te sturen naar [email protected]

14. GEBRUIK DOOR DE OVERHEID. Indien u deelt uitmaakt van een bureau, ministerie of andere entiteit van de overheid van de Verenigde Staten ("Overheid"), is gebruik, duplicatie, reproductie, vrijgave, modificatie, openbaarmaking of overdracht van de software begrensd, in overeenstemming met de Federal Acquisition Regulations zoals die van toepassing zijn op burgerlijke instanties en de Defense Federal Acquisition Regulation Supplement zoals die van toepassing is op militaire instanties. De software is een "commercieel item", "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie". In overeenstemming met dergelijke bepalingen zal elk gebruik van de software door de Overheid uitsluitend worden beheerd door de voorwaarden van deze Overeenkomst.

15. DIVERSEN. SweetLabs is bevoegd om van tijd tot tijd wijzigingen in deze Overeenkomst aan te brengen of herziene of additionele voorwaarden aan deze Overeenkomst toe te voegen. Wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, zal SweetLabs een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst beschikbaar stellen op https://r.sweetlabs.com/terms. U hebt er begrip voor en stemt ermee in dat indien u gebruik blijft maken van de software na de datum waarop de Overeenkomst is herzien of gewijzigd, SweetLabs dit beschouwt als aanvaarding van de bijgewerkte Overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief het privacybeleid van SweetLabs waaraan hierin wordt gerefereerd, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst met betrekking tot deze licentie tussen u en SweetLabs en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verklaringen tussen u en SweetLabs met betrekking tot de Services. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst om welke reden ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling alleen worden hervormd voor zover dit noodzakelijk is om de bepaling uitvoerbaar te maken. Het verzuim van SweetLabs om op te treden in geval van een schending van deze Overeenkomst door u of door anderen betekent geen verklaring van afstand en zal de rechten van SweetLabs niet beperken met betrekking tot dergelijke schending of daaropvolgende schendingen. SweetLabs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Overeenkomst over te dragen en alle hierna genoemde verplichtingen te delegeren. Deze Overeenkomst is onderhevig aan en wordt uitgelegd onder de wetgeving van de staat Californië zonder inachtneming van haar bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en SweetLabs stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Staat en Federale rechtbanken in San Diego County, Californië.

16. CONTACT. Met uitzondering van Services van derden worden de in deze Voorwaarden beschreven Services aangeboden door SweetLabs, Inc., gevestigd op 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. U kunt contact met ons opnemen door correspondentie te sturen naar bovengenoemd postadres of door een e-mail te sturen naar .

Versiedatum van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA): 24 mei 2018

SWEETLABS TERMS OF SERVICE (English)

SweetLabs, Inc. (“we” or “SweetLabs”) welcomes You to our websites, software, products and services (our “Services”) owned and operated by SweetLabs which post, include or link to these Terms of Service (the “Agreement”).

THIS AGREEMENT GOVERNS YOUR USE OF THE SERVICES PROVIDED BY SWEETLABS.  By using, downloading, installing or visiting our services, YOU OR THE ENTITY OR COMPANY THAT YOU REPRESENT ("YOU"),  acknowledge that you accept the terms, conditions, restrictions and policies outlined in this agreement, including our Privacy Policy, AVAILABLE AT https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Please read the following agreement carefully.

1. LICENSE. 

You accept this Agreement by actually using the Services. You may not use the Services if you do not accept this Agreement.  Subject to Your compliance with all the terms of this Agreement, SweetLabs hereby grants You a limited, personal, non-assignable, non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable license to use the Services solely for Your personal use and solely in accordance with any documentation that accompanies it.

2. USAGE. 

You agree to use the Services only for the purposes that are permitted by this Agreement and by any applicable law, regulation, or generally accepted practices or guidelines in any relevant jurisdiction (including any laws governing the export or import of data or software to and from the United States or other relevant jurisdictions).  You may not use the Services, if you are under the age of sixteen (16) or you are a person barred from using or receiving the Services under the laws of the United States or other relevant jurisdiction.

3. RESTRICTIONS.

You agree not to, and agree not to permit anyone else to: (i) misuse the Services, or engage in any activity that damages, interferes with or disrupts the Services; (ii) copy or distribute the Services; (iii) modify, reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to discover the source code or structure, sequence and organization of the Services; (iv) license, sell, rent, lease, transfer or host the Services; (v) use the Services to infringe the intellectual property rights or proprietary rights, or rights of publicity or privacy, of any third party; (vi) use the Services to violate any law, statute, ordinance or regulation; (vii) use the Services to disseminate information or materials that is infringing, harmful, threatening, abusive, harassing, tortuous, defamatory, vulgar, obscene, libelous, or otherwise objectionable; or (viii) use the Services to disseminate any software viruses or any other computer code, files or programs that may interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment.

4. OWNERSHIP.

You acknowledge that all title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Services, and any copies or portions thereof, shall remain in SweetLabs and its suppliers or licensors. You understand that SweetLabs may modify or discontinue offering the Services at any time. Portions of the Services may be protected by the copyright laws of the United States and international copyright treaties. You acknowledge that no rights are provided under this Agreement except as expressly granted herein.  You agree that you shall not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) which may be affixed or contained within or on the Services.

5. THIRD PARTY SERVICES. 

The Services may also provide an opportunity for You to interface with, download, link to and/or import applications, websites, functionality, services and content ("Third Party Services") offered or made available by third parties not affiliated with SweetLabs (“Third Party Providers”).

This Agreement does not apply to (and we are not responsible for) such Third Party Services, and this Agreement does not govern the practices of such Third Party Providers. You acknowledge and agree that SweetLabs does not warrant or endorse, and does not assume and will not have liability to You or any other person for, any Third Party Services, and that Your use of such Third Party Services is at Your own risk.

Your access or use of the Third Party Services, including the download or use of an application available on or through the Services, may be subject to applicable third party rights, terms and conditions and privacy policies, and may require that you accept additional terms for such access or use, including acceptance of a separate end user license agreement, terms of service, terms of use or privacy policy (“Third Party Terms”).  In the event of any conflict between this Agreement and Third Party Terms applicable to a Third Party Service, the Third Party Terms shall govern the use of such Third Party Service.

Some Third Party Services may be made available to you at no charge while others may require a fee, or may provide an opportunity to purchase products or services. Such Third Party Services may also make available to You various payment processing methods to facilitate the payment of fees, or the purchase of products or services, through the Third Party Service. SweetLabs does not process, receive or store Your financial details. You agree you are solely responsible for all fees associated with such Third Party Services that require a fee, and for the cost of any purchases you make via a Third Party Service. You further agree to abide by any relevant terms of service or other legal agreement, whether with SweetLabs or a third party, that governs your use of a given payment processing method.

You agree that You are solely responsible for, and SweetLabs has no responsibility to You or any third party for, any breach of Your obligations under this Agreement or any obligations you may have with respect to a Third Party Service or Third Party Terms, and for the consequences of any such breach.

6. THIRD PARTY CODE.

Portions of code included in or with the Services may contain or may be derived from third party code ("Third Party Software"), including without limitation, open source software. ALL USE OF THIRD PARTY SOFTWARE IS SUBJECT TO AND GOVERNED BY THE RESPECTIVE LICENSES FOR THE THIRD PARTY SOFTWARE AVAILABLE AT https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, as it may change from time to time.

7. DATA USAGE.

In order to provide certain functionality of the Services, ensure proper functioning of the Services, and update and improve the Services, SweetLabs may collect data from the Services, or may automatically update the Services, including updates to software provided as part of the Services, from time to time.   The Services also may contain automated reporting routines that will automatically identify and analyze certain aspects of installation, use and performance of the Services and provide reports to SweetLabs.

The collection and usage of any information collected by SweetLabs through the Services, other than information collected through Third Party Services, shall be governed by the SweetLabs Privacy Policy, made available online at https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  You hereby agree to the SweetLabs Privacy Policy, as that policy may be changed from time to time. When SweetLabs changes such policy in a material way a notice will be posted on the website at https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, and when any change is made in such policy, the updated policy will be posted at the link above or a successor link.

Please note that Your access or use of Third Party Services, including use of a third party app provided through the Services, or an app that accesses a Third Party Service, may cause information to be shared with such Third Party Service in a manner not governed by this Agreement or the SweetLabs Privacy Policy.  Your rights with respect to privacy and data in such circumstances will be governed solely by the terms for such Third Party Service, and information collected by Third Party Services shall be governed exclusively under the privacy policies of such respective Third Party Services.

8. USER ACCOUNTS. 

If you are a user of the Services for the SweetLabs platform, sites or apps, you may, but are not required to, establish a SweetLabs user account (“Account”). To establish an Account, you may be required to provide information about yourself, such as your name, age and email address. You agree that any such information you provide will always be accurate, correct and up to date.

Any information you provide pursuant to your Account shall be governed by the SweetLabs Privacy Policy made available online at https://r.sweetlabs.com/privacy-policy as that policy may be changed from time to time. Any information you provide to Third Party Services, including any accounts created with a Third Party Provider, shall be governed by the terms or privacy policies of such Third Party Providers.

Except as otherwise provided for in the SweetLabs Privacy Policy, you are solely responsible for maintaining the confidentiality and security of your Account and for all activities that occur on or through your Account. SweetLabs is not responsible for any unauthorized use of your Account. SweetLabs may suspend or terminate your Account at our sole discretion without notice at any time, including for your breach of this Agreement or where SweetLabs is required to do so by law.

9. SUPPORT; UPDATES; REMOVAL.

This Agreement does not entitle You to any support, upgrades, patches, enhancements, or fixes for the Services (collectively, "Support"). Any such Support that may be made available by SweetLabs shall become part of the Services and subject to this Agreement.  You acknowledge and agree that the Services, or any Third Party Services provided through the Services, may change or be updated from time to time without prior notice to You. Software that you may use, download or install from the Services may automatically download and install updates from time to time from SweetLabs. These updates are designed to improve, enhance and further develop the Services and may take the form of bug fixes, enhanced functions and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit SweetLabs to deliver these to You) as part of Your use of the Services.

10. WARRANTY DISCLAIMER.

SWEETLABS PROVIDES THE SERVICES "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND HEREBY DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, ACCURACY, RELIABILITY, AND NON-INFRINGEMENT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS AGREEMENT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE FOREGOING LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Any software or other material downloaded or otherwise obtained through the use of the services is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system, software or other device or loss of data that results from the download of any such software or other material.

11. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, TORT, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, SHALL SWEETLABS OR ITS SUPPLIERS OR RESELLERS BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL or business reputation, any loss of data suffered, cost of procurement of substitute goods or services, WORK STOPPAGE, ACCURACY OF RESULTS, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OF THE SERVICES, or other intangible loss. SWEETLABS LIABILITY FOR DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER ARISING OUT OF THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO $50. THE FOREGOING WILL NOT APPLY TO DAMAGES FOR BODILY INJURY THAT, UNDER APPLICABLE LAW, CANNOT BE SO LIMITED. THE FOREGOING LIMITATIONS SHALL APPLY EVEN IF SWEETLABS SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

12. TERM AND TERMINATION.

This Agreement shall continue until terminated as set forth in this section. You may terminate this Agreement at any time provided you cease all use of the Services. Your rights under this Agreement will terminate automatically without notice to You if You violate any provision of this Agreement.  SweetLabs may immediately terminate this Agreement at any time if SweetLabs determines that the Services or use thereof may result in infringement or violation of third party rights or claims thereof. Any termination of this Agreement shall also terminate the rights and licenses granted to You hereunder. Upon termination of this Agreement for any reason, You shall cease all use of the Services, and destroy or remove all copies of any software provided to you pursuant to the Services, provided, however that any further use of Third Party Services, including apps or other software provided pursuant to such Third Party Services, shall continue to be governed by the Third Party Terms that You may have entered into with the respective Third Party Provider of such Third Party Service.

Upon termination, all of the legal rights, obligations and liabilities that You and SweetLabs have benefited from, been subject to (or which have accrued over time during the time in which the Terms have been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by such termination, and the provisions of paragraphs 10, 11 and 15 shall continue to apply indefinitely, to the maximum extent permitted by applicable law.

13. DMCA NOTIFICATIONS. 

It is SweetLabs policy to respond to notices of alleged copyright infringement that comply with applicable international intellectual property law (including in the United States, the Digital Millennium Copyright Act) and to terminate the accounts of repeat infringers. Notifications regarding any such alleged infringement should be emailed to .

14. GOVERNMENT USE.

If You are part of an agency, department, or other entity of the United States Government ("Government"), the use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure or transfer of the Software is restricted in accordance with the Federal Acquisition Regulations as applied to civilian agencies and the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement as applied to military agencies. The Software is a "commercial item," "commercial computer software" and "commercial computer software documentation." In accordance with such provisions, any use of the Software by the Government shall be governed solely by the terms of this Agreement.

15. MISCELLANEOUS.

SweetLabs may make changes to this Agreement or provide revised or additional terms to this Agreement from time to time.  When these changes are made, SweetLabs will make an updated version of this Agreement available at https://r.sweetlabs.com/terms.  You understand and agree that if You continue to use the Software after the date upon which the Agreement has been revised or changed, SweetLabs will treat Your use as acceptance of the updated Agreement.  This Agreement, including the SweetLab Privacy Policy referenced herein, represents the complete agreement concerning this license between You and SweetLabs and supersedes any prior agreements and representations between You and SweetLabs relating to the Services. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. The failure of SweetLabs to act with respect to a breach of this Agreement by You or others does not constitute a waiver and shall not limit SweetLabs’ rights with respect to such breach or any subsequent breaches. SweetLabs expressly reserves the right to assign this Agreement and to delegate any of its obligations hereunder. This Agreement shall be governed by and construed under California law without regard to its conflicts of laws provisions. You and SweetLabs agree to submit to the sole and exclusive jurisdiction of the State and Federal courts in San Diego County, California.

16. CONTACT.

Except with respect to Third Party Services, the Services described in these Terms are offered by SweetLabs, Inc., located at 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. You may contact us by sending correspondence to the foregoing postal address or by emailing us at .

Version Date of this End User License Agreement: May 25, 2018


SWEETLABS TERMS OF SERVICE (English United Kingdom)

SweetLabs, Inc. (“we” or “SweetLabs”) welcomes You to our websites, software, products and services (our “Services”) owned and operated by SweetLabs which post, include or link to these Terms of Service (the “Agreement”).

THIS AGREEMENT GOVERNS YOUR USE OF THE SERVICES PROVIDED BY SWEETLABS. By using, downloading, installing or visiting our services, YOU OR THE ENTITY OR COMPANY THAT YOU REPRESENT ("YOU"), acknowledge that you accept the terms, conditions, restrictions and policies outlined in this agreement, including our Privacy Policy, AVAILABLE AT https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Please read the following agreement carefully.

1. LICENSE. You accept this Agreement by actually using the Services. You may not use the Services if you do not accept this Agreement. Subject to Your compliance with all the terms of this Agreement, SweetLabs hereby grants You a limited, personal, non-assignable, non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable license to use the Services solely for Your personal use and solely in accordance with any documentation that accompanies it.

2. USAGE. You agree to use the Services only for the purposes that are permitted by this Agreement and by any applicable law, regulation, or generally accepted practices or guidelines in any relevant jurisdiction (including any laws governing the export or import of data or software to and from the United States or other relevant jurisdictions). You may not use the Services, if you are under the age of sixteen (16) or you are a person barred from using or receiving the Services under the laws of the United States or other relevant jurisdiction.

3. RESTRICTIONS. You agree not to, and agree not to permit anyone else to: (i) misuse the Services, or engage in any activity that damages, interferes with or disrupts the Services; (ii) copy or distribute the Services; (iii) modify, reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to discover the source code or structure, sequence and organisation of the Services; (iv) license, sell, rent, lease, transfer or host the Services; (v) use the Services to infringe the intellectual property rights or proprietary rights, or rights of publicity or privacy, of any third party; (vi) use the Services to violate any law, statute, ordinance or regulation; (vii) use the Services to disseminate information or materials that is infringing, harmful, threatening, abusive, harassing, tortuous, defamatory, vulgar, obscene, libelous, or otherwise objectionable; or (viii) use the Services to disseminate any software viruses or any other computer code, files or programs that may interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment.

4. OWNERSHIP. You acknowledge that all title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Services, and any copies or portions thereof, shall remain in SweetLabs and its suppliers or licensors. You understand that SweetLabs may modify or discontinue offering the Services at any time. Portions of the Services may be protected by the copyright laws of the United States and international copyright treaties. You acknowledge that no rights are provided under this Agreement except as expressly granted herein. You agree that you shall not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) which may be affixed or contained within or on the Services.

5. THIRD PARTY SERVICES. The Services may also provide an opportunity for You to interface with, download, link to and/or import applications, websites, functionality, services and content ("Third Party Services") offered or made available by third parties not affiliated with SweetLabs (“Third Party Providers”).

This Agreement does not apply to (and we are not responsible for) such Third Party Services, and this Agreement does not govern the practices of such Third Party Providers. You acknowledge and agree that SweetLabs does not warrant or endorse, and does not assume and will not have liability to You or any other person for, any Third Party Services, and that Your use of such Third Party Services is at Your own risk.

Your access or use of the Third Party Services, including the download or use of an application available on or through the Services, may be subject to applicable third party rights, terms and conditions and privacy policies, and may require that you accept additional terms for such access or use, including acceptance of a separate end user license agreement, terms of service, terms of use or privacy policy (“Third Party Terms”). In the event of any conflict between this Agreement and Third Party Terms applicable to a Third Party Service, the Third Party Terms shall govern the use of such Third Party Service.

Some Third Party Services may be made available to you at no charge while others may require a fee, or may provide an opportunity to purchase products or services. Such Third Party Services may also make available to You various payment processing methods to facilitate the payment of fees, or the purchase of products or services, through the Third Party Service. SweetLabs does not process, receive or store Your financial details. You agree you are solely responsible for all fees associated with such Third Party Services that require a fee, and for the cost of any purchases you make via a Third Party Service. You further agree to abide by any relevant terms of service or other legal agreement, whether with SweetLabs or a third party, that governs your use of a given payment processing method.

You agree that You are solely responsible for, and SweetLabs has no responsibility to You or any third party for, any breach of Your obligations under this Agreement or any obligations you may have with respect to a Third Party Service or Third Party Terms, and for the consequences of any such breach.

6. THIRD PARTY CODE. Portions of code included in or with the Services may contain or may be derived from third party code ("Third Party Software"), including without limitation, open source software. ALL USE OF THIRD PARTY SOFTWARE IS SUBJECT TO AND GOVERNED BY THE RESPECTIVE LICENSES FOR THE THIRD PARTY SOFTWARE AVAILABLE AT https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, as it may change from time to time.

7. DATA USAGE. In order to provide certain functionality of the Services, ensure proper functioning of the Services, and update and improve the Services, SweetLabs may collect data from the Services, or may automatically update the Services, including updates to software provided as part of the Services, from time to time. The Services also may contain automated reporting routines that will automatically identify and analyse certain aspects of installation, use and performance of the Services and provide reports to SweetLabs.

The collection and usage of any information collected by SweetLabs through the Services, other than information collected through Third Party Services, shall be governed by the SweetLabs Privacy Policy, made available online at https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. You hereby agree to the SweetLabs Privacy Policy, as that policy may be changed from time to time. When SweetLabs changes such policy in a material way a notice will be posted on the website at https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, and when any change is made in such policy, the updated policy will be posted at the link above or a successor link.

Please note that Your access or use of Third Party Services, including use of a third party app provided through the Services, or an app that accesses a Third Party Service, may cause information to be shared with such Third Party Service in a manner not governed by this Agreement or the SweetLabs Privacy Policy. Your rights with respect to privacy and data in such circumstances will be governed solely by the terms for such Third Party Service, and information collected by Third Party Services shall be governed exclusively under the privacy policies of such respective Third Party Services.

8. USER ACCOUNTS. If you are a user of the Services for the SweetLabs platform, sites or apps, you may, but are not required to, establish a SweetLabs user account (“Account”). To establish an Account, you may be required to provide information about yourself, such as your name, age and email address. You agree that any such information you provide will always be accurate, correct and up to date.

Any information you provide pursuant to your Account shall be governed by the SweetLabs Privacy Policy made available online at https://r.sweetlabs.com/privacy-policy as that policy may be changed from time to time. Any information you provide to Third Party Services, including any accounts created with a Third Party Provider, shall be governed by the terms or privacy policies of such Third Party Providers.

Except as otherwise provided for in the SweetLabs Privacy Policy, you are solely responsible for maintaining the confidentiality and security of your Account and for all activities that occur on or through your Account. SweetLabs is not responsible for any unauthorised use of your Account.

SweetLabs may suspend or terminate your Account at our sole discretion without notice at any time, including for your breach of this Agreement or where SweetLabs is required to do so by law.

9. SUPPORT; UPDATES; REMOVAL. This Agreement does not entitle You to any support, upgrades, patches, enhancements, or fixes for the Services (collectively, "Support"). Any such Support that may be made available by SweetLabs shall become part of the Services and subject to this Agreement. You acknowledge and agree that the Services, or any Third Party Services provided through the Services, may change or be updated from time to time without prior notice to You.

Software that you may use, download or install from the Services may automatically download and install updates from time to time from SweetLabs. These updates are designed to improve, enhance and further develop the Services and may take the form of bug fixes, enhanced functions and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit SweetLabs to deliver these to You) as part of Your use of the Services.

10. WARRANTY DISCLAIMER. SWEETLABS PROVIDES THE SERVICES "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND HEREBY DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, ACCURACY, RELIABILITY, AND NON-INFRINGEMENT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS AGREEMENT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE FOREGOING LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Any software or other material downloaded or otherwise obtained through the use of the services is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system, software or other device or loss of data that results from the download of any such software or other material.

11. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, TORT, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, SHALL SWEETLABS OR ITS SUPPLIERS OR RESELLERS BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL or business reputation, any loss of data suffered, cost of procurement of substitute goods or services, WORK STOPPAGE, ACCURACY OF RESULTS, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OF THE SERVICES, or other intangible loss. SWEETLABS LIABILITY FOR DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER ARISING OUT OF THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO $50. THE FOREGOING WILL NOT APPLY TO DAMAGES FOR BODILY INJURY THAT, UNDER APPLICABLE LAW, CANNOT BE SO LIMITED. THE FOREGOING LIMITATIONS SHALL APPLY EVEN IF SWEETLABS SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

12. TERM AND TERMINATION. This Agreement shall continue until terminated as set forth in this section. You may terminate this Agreement at any time provided you cease all use of the Services. Your rights under this Agreement will terminate automatically without notice to You if You violate any provision of this Agreement. SweetLabs may immediately terminate this Agreement at any time if SweetLabs determines that the Services or use thereof may result in infringement or violation of third party rights or claims thereof. Any termination of this Agreement shall also terminate the rights and licenses granted to You hereunder. Upon termination of this Agreement for any reason, You shall cease all use of the Services, and destroy or remove all copies of any software provided to you pursuant to the Services, provided, however that any further use of Third Party Services, including apps or other software provided pursuant to such Third Party Services, shall continue to be governed by the Third Party Terms that You may have entered into with the respective Third Party Provider of such Third Party Service.

Upon termination, all of the legal rights, obligations and liabilities that You and SweetLabs have benefited from, been subject to (or which have accrued over time during the time in which the Terms have been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by such termination, and the provisions of paragraphs 10, 11 and 15 shall continue to apply indefinitely, to the maximum extent permitted by applicable law.

13. DMCA NOTIFICATIONS. It is SweetLabs policy to respond to notices of alleged copyright infringement that comply with applicable international intellectual property law (including in the United States, the Digital Millennium Copyright Act) and to terminate the accounts of repeat infringers. Notifications regarding any such alleged infringement should be emailed to [email protected]

14. GOVERNMENT USE. If You are part of an agency, department, or other entity of the United States Government ("Government"), the use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure or transfer of the Software is restricted in accordance with the Federal Acquisition Regulations as applied to civilian agencies and the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement as applied to military agencies. The Software is a "commercial item," "commercial computer software" and "commercial computer software documentation." In accordance with such provisions, any use of the Software by the Government shall be governed solely by the terms of this Agreement.

15. MISCELLANEOUS. SweetLabs may make changes to this Agreement or provide revised or additional terms to this Agreement from time to time. When these changes are made, SweetLabs will make an updated version of this Agreement available at https://r.sweetlabs.com/terms. You understand and agree that if You continue to use the Software after the date upon which the Agreement has been revised or changed, SweetLabs will treat Your use as acceptance of the updated Agreement. This Agreement, including the SweetLab Privacy Policy referenced herein, represents the complete agreement concerning this license between You and SweetLabs and supersedes any prior agreements and representations between You and SweetLabs relating to the Services. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. The failure of SweetLabs to act with respect to a breach of this Agreement by You or others does not constitute a waiver and shall not limit SweetLabs’ rights with respect to such breach or any subsequent breaches. SweetLabs expressly reserves the right to assign this Agreement and to delegate any of its obligations hereunder. This Agreement shall be governed by and construed under California law without regard to its conflicts of laws provisions. You and SweetLabs agree to submit to the sole and exclusive jurisdiction of the State and Federal courts in San Diego County, California.

16. CONTACT. Except with respect to Third Party Services, the Services described in these Terms are offered by SweetLabs, Inc., located at 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. You may contact us by sending correspondence to the foregoing postal address or by emailing us at .

Version Date of this End User License Agreement: May 24, 2018

SWEETLABS PALVELUN KÄYTTÖEHDOT (Suomi - Finnish)

SweetLabs, Inc. (me tai SweetLabs) toivottaa sinut tervetulleeksi sivustolleen sekä käyttämään sivustoja, tuotteita ja palveluita (palvelut), jotka SweetLabs omistaa ja toimittaa, ja joista on viesti, jotka sisältävät tai linkittävät nämä käyttöehdot (sopimus).

TÄMÄ SOPIMUS KOSKEE SINUN SWEETLABSIN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄSI.  Käyttämällä palvelujamme, asentamalla tai käyttämällä niitä SINÄ, YHTEISÖ TAI YRITYS, JOTA EDUSTAT (SINÄ), myönnät ja nämä ehdot, rajoitukset ja käytänteet, joita tässä sopimuksessa, mukaan lukien tietosuojakäytäntö, on kuvattu. LUETTAVISSA OSOITTEESSA https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Lue seuraava sopimus huolellisesti.

1. LISENSSI. Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen käyttämällä näitä palveluita. Käyttäjä ei voi käyttää palveluita, jollei hän hyväksy sopimusta.  SweetLabs myöntää sinulle tämän sopimuksen kaikkien ehtojen noudattamiseen sidotun, rajoitetun, henkilökohtaisen, ei edelleen käyttäjälle siirrettävän, ei edelleen lisensoitavan, ei siirrettävän, ei yksinoikeudellisen lisenssin ohjelmiston lataamiseen, asentamiseen ja käyttöön (vain suoritettavassa muodossa) yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön ja vain sen mukana seuraavan dokumentaation mukaisesti käytettäväksi.

2. KÄYTTÖ.  Käyttäjä suostuu käyttämään näitä palveluita vain tarkoituksiin, jotka ovat sallittu tässä sopimuksessa ja sovellettavissa laeissa, määräyksissä tai yleisesti hyväksytyissä käytännöissä tai ohjeissa kullakin lain toimivalta-alueella (mukaan lukien lait, jotka säätelevät tietojen tai ohjelmistojen vientiä Yhdysvalloista tai muista asianosaisista toimivalta-alueista tai tuontia Yhdysvaltoihin tai sellaisiin asianosaisiin toimivalta-alueisiin).  Käyttäjä ei voi käyttää palveluita eikä saa hyväksyä palveluehtoja, jos käyttäjä on alle kuusitoistavuotias (16) tai henkilö jolta on estetty palveluiden käyttäminen tai saaminen Yhdysvaltain tai muun lainsäädännön mukaisten lakien mukaan.

3. RAJOITUKSET. Suostut, ettet sinä etkä anna kenenkään muun: (i) väärinkäyttää palvelua, tai osallistumaan mihinkään toimintaan, joka häiritsee palveluita tai keskeyttää niiden saatavuuden (ii) kopioida palvelua tai jaella sitä; (iii) muokata, purkaa ohjelmistokoodia, purkaa tai muutoin yrittää avata palvelun lähdekoodia tai rakennetta, jaksoa ja järjestystä; (iv) lisensoida, myydä, vuokrata, ostovuokrata, siirtää tai isännöidä palveluita; (v) käyttää palvelua loukkaamaan immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia, julkisuuden tai yksityisyyden oikeuksia minkään kolmannen osapuolen osalta; (vi) käyttää palvelua rikkomaan mitään lakia, asetusta, käskyä tai määräystä; (vii) käyttää palvelua levittämään tietoja tai materiaaleja missään muodossa tai tavalla (sisältö), joka on loukkaavaa, haitallista, uhkaavaa, solvaavaa, ahdistelevaa, väärää, vulgaaria, rivoa tai herjaavaa tai muutoin vastenmielistä; tai (viii) levittää palvelun kautta minkäänlaisia ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, -tiedostoja tai -ohjelmia, jotka voivat keskeyttää, tuhota tai rajoittaa minkä tahansa tietokoneohjelmiston, laitteiston tai tietoliikennelaitteen toiminnan.

4. OMISTAJUUS. Hyväksyt, että kaikki nimikkeet, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet, joita ohjelmistoon ja kaikkiin kopioihin tai niiden osiin sisältyy, pysyvät SweetLabsin ja sen toimittajien tai lisensoijien omaisuutena. Ymmärrät, että SweetLabs voi muokata ohjelmistoa tai lopettaa ohjelmiston tarjoamisen milloin tahansa. Palvelun osia suojaavat Yhdysvaltain tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Hyväksyt, ettei sinulle tämän sopimuksen mukana anneta muita oikeuksia kuin mitä sopimuksessa nimenomaisesti myönnetään.  Käyttäjä hyväksyy, ettei poista, piilota tai muuta mitään omistusoikeusilmoitusta (mukaan lukien tekijänoikeusilmoitukset ja tavaramerkki-ilmoitukset), joita saattaa liittyä tai olla liitetty palveluihin.

5. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT.  Palvelut saattavat tarjota myös mahdollisuuden ladata, linkittää tai tuoda sovelluksia tai muita ohjelmistoja tai tuotteita, tai linkkejä sivustoihin (kolmannen osapuolen palveluihin), joita tarjoavat tai toimittavat kolmannet osapuolet, jotka eivät ole SweetLabs-kumppaneita (kolmannen osapuolen palveluntarjoajat).

Tämä sopimus ei koske (emmekä ole siitä vastuussa) sellaisia kolmansia osapuolia, eikä tämä sopimus hallinnoi sellaisten kolmansien osapuolten käytäntöjä. Käyttäjä hyväksyy ja myöntää, että SweetLabs ei takaa eikä vahvista, eikä ota vastuuta tai ole vastuussa käyttäjää tai ketään muuta henkilöä kohtaan minkään kolmannen osapuolen palveluita koskien, ja että sellaisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttösi tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Kolmansien osapuolten palveluiden avaaminen tai käyttö, mukaan lukien palvelun kautta saatavilla olevan sovelluksen lataaminen tai käyttäminen, voi olla kolmansien osapuolten oikeuksien, palveluehtojen ja tietosuojakäytännön alaista, ja saattaa edellyttää, että käyttäjä hyväksyy erilliset ehdot mukaan lukien erillisen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen.  Siinä tapauksessa että tämän sopimuksen ja kolmannen osapuolen palveluita koskevan kolmannen osapuolen käyttöehtojen välillä on ristiriita, kolmannen osapuolen käyttöehdot koskevat sellaisen kolmannen osapuolen palvelun käyttöä.

Eräät kolmannen osapuolen palvelut saatetaan asettaa käytettäväksi ilman maksua, kun taas toiset palvelut saattavat edellyttää maksua tai saattavat sisältää mahdollisuuden ostaa tuotteita tai palveluita. Sellaiset kolmannet osapuolet saattavat myös tarjota erilaisia maksutapoja maksamisen tai ostosten tekemisen helpottamiseksi kolmannen osapuolen palvelun kautta. SweetLabs ei käsittele, vastaanota tai tallenna maksutietojasi. Käyttäjä myöntää olevansa yksin vastuussa kaikista sellaisten maksullisten kolmansien osapuolten palveluiden maksuista ja kaikista kolmannen osapuolen palveluiden kautta tehtyjen ostosten maksuista. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia palvelun ehtoja ja muita laillisia sopimuksia, olipa osapuolena SweetLabs tai kolmas osapuoli, jotka säätelevät tietyn maksamistavan käsittelymenetelmää.

Käyttäjä hyväksyy olevansa yksin vastuussa, eikä SweetLabs-yrityksellä ole vastuita käyttäjää tai muuta kolmatta osapuolta kohtaan, palveluehtojen alaisten velvollisuuksien rikkomuksesta, tai velvollisuuksista joita sinulla voi olla kolmannen osapuolen palvelun tai kolmannen osapuolen ehtojen suhteen tai mistään sellaisen rikkomuksen seurauksista.

6. KOLMANNEN OSAPUOLEN KOODI. Palveluun sisältyvät tai sen mukana tulevat koodit saattavat sisältää kolmannen osapuolen ohjelman osia tai koodia (kolmannen osapuolen ohjelmisto), mukaan lukien ilman rajoituksia avoimen lähdekoodin ohjelmistot. KAIKKEA KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT JA SÄÄTELEVÄT KYSEISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN LISENSSIT, JOTKA LÖYTYVÄT OSOITTEESTA https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, oikeus ajoittaisiin muutoksiin pidätetään.

7. TIETOJEN KÄYTTÖ. Jotta voidaan tarjota palvelun tiettyjä toimintoja, varmistaa palveluiden oikea toiminta ja päivittää ja parantaa palveluita, SweetLabs voi koota palveluista tietoja tai aika ajoin automaattisesti päivittää palveluita, mukaan lukien palveluiden osana tarjotut ohjelmistopäivitykset.  Palvelu voi myös sisältää automaattisia raportointirutiineja, jotka automaattisesti tunnistavat ja analysoivat tiettyjä palvelun asennukseen, käyttöön ja suorituskykyyn liittyviä asioita ja toimittavat raportit SweetLabsille.

Kaikkea SweetLabsin palveluiden kautta kokoamaa tietoa ja sen käyttöä, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten kokoamia tietoja, käsitellään SweetLabs-tietosuojakäytännön mukaisesti, ja sen on luettavissa osoitteessa https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Hyväksyt täten SweetLabs-tietosuojakäytännön ja että sitä voidaan ajoittain muuttaa. Kun SweetLabs tekee tietosuojakäytäntöön olennaisia muutoksia, niistä ilmoitetaan sivustolla https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, ja kun tietosuojakäytäntöön tehdään muutoksia, päivitetty tietosuojakäytäntö julkaistaan edellä mainitussa osoitteessa tai sieltä linkitetyssä osoitteessa. Huomaa, että kolmansien osapuolten palveluiden avaaminen tai käyttö, mukaan lukien palvelun kautta tarjotut kolmannen osapuolen sovellukset, tai sovellukset jotka käyttävät kolmannen osapuolen palvelua, saattavat aiheuttaa tietojen jakamisen kolmannen osapuolen kanssa tavalla jota tämä sopimus tai SweetLabsin tietosuojakäytäntö ei hallinnoi.  Oikeutesi yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan sellaisissa tilanteissa on yksinomaan sellaisen kolmannen osapuolen käyttöehtojen mukaista ja kolmannen osapuolen kokoamia tietoja hallinnoidaan yksinomaan kyseisen kolmannen osapuolen palvelun tietosuojakäytännön mukaan.   

8. KÄYTTÄJÄTILIT.  SweetLabs-alustan palveluiden käyttäjänä käyttäjä voi, mutta sitä ei edellytetä, luoda SweetLabs-käyttäjätilin (käyttäjätili). Sellaisen käyttäjätilin luomista varten käyttäjää pyydetään antamaan tietoja itsestään, kuten nimensä, ikänsä ja sähköpostiosoitteensa. Käyttäjä myöntää, että sellaiset annetut tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajan tasalla. Kaikkia SweetLabs-palvelulle antamiasi, käyttäjätiliäsi koskevia tietoja säädellään SweetLabs-tietosuojakäytännöllä, luettavissa osoitteessa https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, sillä kyseinen tietosuojakäytäntö voi muuttua aika ajoin. Kaikkia käyttäjän kolmansien osapuolten palveluille antamia tietoja, mukaan lukien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien palveluissa luodut käyttäjätilit, säädellään kyseisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Paitsi mitä SweetLabs-tietosuojakäytännössä muuta mainitaan, käyttäjä on yksin vastuussa käyttäjätilisi luottamuksellisuuden ja tietosuojan säilyttämisestä ja kaikista käyttäjätilillä ja käyttäjätilin kautta tapahtuvista toiminnoista. SweetLabs ei ole vastuussa mistään käyttäjätilin valtuuttamattomasta käytöstä.

SweetLabs voi keskeyttää tai päättää käyttäjän käyttäjätilin oman harkintansa mukaan ilman edeltävää ilmoitusta milloin tahansa, mukaan lukien käyttäjän rikottua sopimusehtoja tai kun SweetLabs-palvelulta sellaista toimintoa lain mukaan edellytetään.

9. TUKI, PÄIVITYKSET, POISTAMINEN. Tämä sopimus ei anna sinulle oikeutta mihinkään palvelun tukeen, päivityksiin, eräpäivityksiin, parannuksiin tai korjauksiin (yhteisnimellä tuki). Kaikki sellainen SweetLabsin tarjoama tuki ohjelmistolle muuttuu osaksi palvelua ja on tämän sopimuksen ehtojen alaista.  Hyväksyt, että palvelu tai mikä tahansa palvelun kautta toimitettu kolmannen osapuolen palvelu, voi muuttua tai sitä voidaan päivittää ajoittain ilman edeltävää ilmoitusta. Ohjelmisto, jota käyttäjä saattaa käyttää, ladata tai asentaa palveluista, voi ajoittain ladata ja asentaa automaattisia päivityksiä SweetLabs-palvelusta. Nämä päivitykset ovat suunniteltu parantamaan, tehostamaan ja edelleen kehittämään palveluita ja ne saattavat sisältää vikojen korjauksia, toimintojen parannuksia, ja täysin uusia versioita. Käyttäjä hyväksyy näiden päivitysten vastaanottamisen (ja antaa SweetLabs-palvelulle luvan toimittaa niitä käyttäjälle) osana palveluiden käyttöä.

10. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. SWEETLABS TOIMITTAA OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA TÄTEN IRTISANOUTUU KAIKISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MU´TTA EI RAJOITTUEN TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN, TARKOITUKSESTA, SUORITUSKYVYSTÄ, LUOTETTAVUUDESTA JA JONKIN OIKEUDEN LOUKKAAMISESTA. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE MUODOSTAA OLENNAISEN OSAN TÄTÄ SOPIMUSTA. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTOLLE, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. Minkä tahansa ohjelmiston tai muun aineiston lataaminen tai hankkiminen muulla tavoin näitä palveluita käyttämällä tapahtuu käyttäjän oman harkinnan mukaan ja omalla vastuulla, ja käyttäjä on yksinään vastuussa tällaisen ohjelmiston tai muun aineiston lataamisen vuoksi tietokonejärjestelmälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai tietojen menettämisestä.

11. VASTUUNRAJOITUS. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA EIKÄ MINKÄÄN LAIN SOVELTAMISTEORIAN PIIRISSÄ, MUTTA EI RAJOITTUEN, PAKKOON, SOPIMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, SUORAAN VASTUUSEEN TAI MUUTEN, SWEETLABS TAI SEN TOIMITTAJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLE VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN TOISELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERIKOISISTA, JOHDANNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA OLIVATPA NE MITÄ TAHANSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYISTÄ VOITOISTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, GOODWILL-MAINEEN MENETYS, TYÖSEISOKKI, TULOSTEN TARKKUUS, TIETOKONEEN TOIMIMATTOMUUS TAI TOIMINTAHÄIRIÖ, TAI VAHINGOT JOITA AIHEUTUU KÄYTTÄESSÄSI OHJELMISTOA. SWEETLABSIN VASTUUVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA, JOITA TÄMÄN SOPIMUKSEN SISÄLLÖN PERUSTEELLA SYNTYY, ON RAJOITETTU SUMMAAN 50 $. EDELLÄ OLEVA EI KOSKE RUUMINVAMMAN AIHEUTTAVIA VAHINKOJA, JOITA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN EI VOIDA SITEN RAJOITTAA. EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA SWEETLABSILLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

12. KESTO JA PÄÄTTÄMINEN. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se päätetään tässä osassa kuvatulla tavalla. Käyttäjä voi päättää nämä palveluehdot milloin tahansa edellyttäen, että hän lopettaa kaikkien palveluiden käytön sopimuksen päättämisen yhteydessä. Tähän sopimukseen sisältyvät oikeudet päättyvät automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, jos hän rikkoo mitään sopimuksen kohtaa.  SweetLabs voi välittömästi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa, jos SweetLabs päättää, että ohjelmisto tai sen käyttö saattaa aiheuttaa kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksia tai sellaisesta aiheutuvia vaateita. Kaikki tämän sopimuksen päättämiset päättävät myös käyttäjälle tässä myönnetyt oikeudet ja lisenssit. Sopimuksen voimassaolon päättyessä käyttäjä lopettaa palveluiden kaiken käytön, tuhoaa tai poistaa kaikki ohjelmiston käyttäjälle annetut kopiot palveluiden käyttöä varten, edellyttäen kuitenkin, että kaikki myöhempi kolmansien osapuolten sovellusten käytön jatkaminen, mukaan lukien sovellukset tai muut ohjelmistot, joita on toimitettu sellaisten kolmansien osapuolten palveluiden osana, tulee edelleen olemaan niiden kolmansien osapuolten palveluntarjoajien, jotka ovat tuottaneet kyseisen sovelluksen tai muun ohjelmiston tai palvelun, palveluehtojen tai loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtojen säätelemä.

Sopimuksen päättyessä kaikki lailliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joita käyttäjällä ja SweetLabs-palvelulla on ollut, jotka ovat koskeneet (tai joita on kertynyt sinä aikana, kun palveluehdot ovat olleet voimassa) tai joiden on ilmoitettu olevan voimassa ikuisesti, pysyvät muuttumattomina ja voimassa sellaisesta päättymisestä huolimatta, ja kappaleiden 10, 11 ja 15 varaukset pysyvät voimassa ikuisesti, sovellettavan lain enimmäislaajuudessa.

13. DMCA-ILMOITUKSET.  SweetLabs-yrityksen käytäntö on toimia tekijänoikeusrikkomusten osalta ilmoitettujen sovellettavia kansainvälisiä immateriaalioikeuslakeja noudattaen (mukaan lukien Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright -laki) ja lopettaa toistuvien rikkomusten tekijöiden tilit. Ilmoitukset väitetyistä rikkomuksista tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

14. HALLITUKSEN VIRANOMAISTEN KÄYTTÖ. Jos käyttäjä on virasto, ministeriö tai muu Yhdysvaltain valtionhallinnon edustaja (valtionhallinto) ohjelmiston käyttö, kopiointi, jäljennys, julkaisu, muokkaus, paljastus tai siirto on rajoitettu kuten ilmoitettu FAR (Federal Acquisition Regulations) -säännöksissä siviilitoimistojen hankintoja koskien ja DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) -säännöksissä puolustusministeriön yksiköiden hankintoja koskien. Ohjelmistoa koskevat määreet "kaupallinen tuote", "kaupallinen tietokoneohjelmisto" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston ohjeet". Sovellettavien säännösten mukaisesti ohjelmiston kaikkinainen käyttö Yhdysvaltojen valtionhallinnon käyttäjien toimesta on yksinomaan näiden ehtojen alaista.

15. MUUT. SweetLabs voi tehdä muutoksia tähän sopimukseen tai julkaista mukautettuja ehtoja tai lisäehtoja  ajoittain.  Tehdessään tällaisia muutoksia SweetLabs julkaisee päivitetyn version sopimuksesta osoitteessa https://r.sweetlabs.com/terms.  Käyttäjä hyväksyy, että jatkaessaan palveluiden käyttöä sopimuksen tarkistus- tai muutospäivämäärän jälkeen, SweetLabs katsoo käytön jatkamisen merkitsevän päivitetyn sopimuksen hyväksymistä.  Tämä sopimus, mukaan lukien siinä viitattu SweetLabs tietosuojakäytäntö, muodostaa koko sopimuksen lisenssistä sinun Sweetlabsin välillä ja korvaa kaikki aiemmat sopimukset ja vakuutukset, joita sinun ja Sweetlabsin välillä on ohjelmistoa koskien. Jos jotain tämän sopimuksen ehtokohtaa pidetään kelpaamattomana mistä tahansa syystä, sellainen ehtokohta korjataan vain siinä laajuudessaan mitä vaaditaan, että se on soveltamiskelpoinen. Sweetlabsin toimettomuus suhteessa toimiin tämän sopimuksen rikkomuksissa sinua tai muita kohtaan ei muodosta oikeuksista luopumista eikä rajoita Sweetlabsin oikeuksia suhteessa sellaiseen rikkomukseen ja kaikkiin seurannaisiin rikkomuksiin. SweetLabs nimenomaisesti pidättää oikeuden määrätä tämän sopimuksen ja antaa tehtäväksi kaikkia siihen sisältyviä velvollisuuksia. Tätä sopimusta säätelevät Kalifornian osavaltion lait ja sitä tulkitaan niiden pohjalta riippumatta sen ristiriidoista lain ehtojen kanssa. Käyttäjä ja SweetLabs sitoutuvat noudattamaan Kalifornian osavaltiossa sijaitsevan San Diegon piirikunnan tuomioistuinten päätäntävaltaa.

16. YHTEYDENOTTO. Kolmansien osapuolten palveluita lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa kuvattujen palveluiden toimittaja on SweetLabs, Inc., jonka osoite on 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA. Voit ottaa yhteyttä lähettämällä kirjeen edellä mainittuun postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen .

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen tämän version päivämäärä: 24.05.18

CONDITIONS DE SERVICE DE SWEETLABS (Français - French)

SweetLabs, Inc. (“nous” ou “SweetLabs”) Vous souhaite la bienvenue sur nos sites Web, logiciels, produits et services (nos “Services”) détenus et gérés par SweetLabs, qui postent, incluent ou redirigent vers cette Politique de confidentialité SweetLabs. CE CONTRAT RÉGIT VOTRE UTILISATION DES SERVICES FOURNIS PAR SWEETLABS.  En utilisant, téléchargeant, installant ou vous rendant sur nos services, VOUS, LA PERSONNE MORALE OU LA SOCIÉTÉ QUE VOUS REPRÉSENTEZ ("VOUS"), reconnaissez que vous acceptez les conditions, restrictions et politiques décrites dans ce contrat, notamment notre Politique de confidentialité, DISPONIBLE À L'ADRESSE https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Veuillez lire attentivement le contrat suivant.

1. LICENCE.  En utilisant effectivement les Services, vous acceptez de fait ce Contrat. Vo 4: us n'avez pas le droit d'utiliser les Services si vous n'acceptez pas ce Contrat.  Si Vous acceptez de respecter toutes les conditions de ce Contrat, SweetLabs Vous accorde par les présentes une licence limitée, personnelle, incessible, ne pouvant donner lieu à une sous-licence et non exclusive d'utiliser les Services uniquement pour Votre usage personnel et uniquement conformément à la documentation qui les accompagne.

2. UTILISATION.  Vous acceptez d'utiliser uniquement les Services aux fins autorisées par ce Contrat et par la législation en vigueur, les règlements applicables ou les pratiques ou directives généralement acceptées dans la juridiction appropriée (y compris les lois régissant l'exportation ou l'importation de données ou de logiciels vers et depuis les États-Unis ou d'autres juridictions appropriées).  Vous n'avez pas le droit d'utiliser les Services si vous êtes âgé de moins de seize (16) ans ou s'il vous a été interdit d'utiliser ou de recevoir les Services en vertu des lois des États-Unis ou de toute autre juridiction pertinente.

3. RESTRICTIONS. Vous acceptez de ne pas, et vous acceptez de ne laisser personne : (i) faire un mauvais usage des Services, ou effectuer des activités qui endommagent, interfèrent avec ou perturbent les Services ; (ii) copier ou distribuer les Services ; (iii) modifier, effectuer une ingénierie inverse, désassembler, décompiler ou autrement tenter de découvrir le code source ou la structure, la séquence et l'organisation des Services ; (iv) accorder une licence, vendre, louer, transférer ou héberger les Services ; (v) utiliser les Services pour enfreindre des droits de propriété intellectuelle ou des droits propriétaires, ou des droits de publicité ou de confidentialité, d'une tierce partie ; (vi) utiliser les Services pour violer une loi, un statut, une ordonnance ou un règlement ; (vii) utiliser les Services pour diffuser des informations ou des documents contrefaits, préjudiciables, menaçants, abusifs, malveillants, délictuels, diffamatoires, vulgaires, obscènes, calomnieux ou autrement inacceptables ; ou (viii) utiliser les Services pour diffuser un virus informatique ou tout autre code informatique, fichier ou programme susceptible d'interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité d'un logiciel ou d'un équipement informatique ou d'un équipement de télécommunication.

4. PROPRIÉTÉ. Vous reconnaissez que tous les titres, droits de propriété et droits de propriété intellectuelle afférents aux Services, ainsi qu'à toutes les copies ou parties de ces derniers, appartiennent à SweetLabs ainsi qu'à ses fournisseurs ou concédants de licence. Vous comprenez que SweetLabs peut modifier ou interrompre l'offre des Services à tout moment. Des parties des Services peuvent être protégées par les lois sur le copyright des États-Unis et des traités internationaux sur le copyright. Vous reconnaissez qu'aucun droit n'est accordé en vertu de ce Contrat en dehors de ceux expressément accordés aux présentes.  Vous acceptez de ne pas supprimer, masquer ou altérer les avis de droits de propriété (y compris les avis de copyright et de marque de commerce) pouvant être ajoutés aux ou contenus dans les Services.

5. SERVICES TIERS.  Les Services peuvent aussi Vous donner l'occasion d'interagir avec, de télécharger, d'établir des liens vers et/ou d'importer des applications, sites Web, fonctionnalités, services et contenus ("Services tiers") proposés ou mis à disposition par des tierces parties non affiliées à SweetLabs (“Fournisseurs tiers”).

Ce Contrat ne s'applique pas à (et nous ne sommes pas responsables de) ces Services tiers, et ce Contrat ne régit pas les pratiques de ces Fournisseurs tiers. Vous reconnaissez et acceptez que SweetLabs ne garantisse pas, n'avalise pas et n'assume aucune responsabilité envers Vous ou quelque autre personne concernant les Services tiers, et que votre utilisation de ces Services tiers se fasse à Vos propres risques.

Votre accès ou utilisation des Services tiers, notamment le téléchargement ou l'utilisation d'une application disponible sur ou par le biais des Services, peut être soumis à des droits, conditions et politiques de confidentialité tiers, et peut nécessiter que vous acceptiez des conditions supplémentaires pour cet accès ou cette utilisation, y compris l'acceptation d'un contrat de licence de l'utilisateur final, de conditions de service, de conditions d'utilisation ou d'une politique de confidentialité tierce (“Conditions tierces”).  En cas de conflit entre ce Contrat et des Conditions tierces s'appliquant à un Service tiers, ce sont les Conditions tierces qui régiront l'utilisation de ce Service tiers.

Il se peut que certains Services tiers vous soient proposés gratuitement, tandis que d'autres peuvent être payants, ou vous donner la possibilité d'acheter des produits ou services. Ces Services tiers peuvent aussi Vous proposer différentes méthodes de traitement des paiements pour faciliter le paiement de frais, ou l'achat de produits ou services, par le biais du Services tiers. SweetLabs ne traite pas, ne reçoit pas et ne stocke pas Vos détails financiers. Vous acceptez d'être seul responsable de tous les frais associés aux Services tiers qui nécessitent un paiement, et pour le coût des achats que vous effectuez par le biais d'un Service tiers. Vous acceptez également de respecter les conditions de service ou autre contrat juridique, que ce soit avec SweetLabs ou une tierce partie, qui régissent votre utilisation d'une méthode de traitement des paiements donnée.

Vous acceptez d'être seul responsable, et que SweetLabs n'aient aucune responsabilité envers Vous ou une tierce partie, en cas d'infraction à Vos obligations aux termes de ce Contrat ou d'obligations que vous pouvez avoir contractées vis-à-vis d'un Service tiers ou de Conditions tierces, et des conséquences de cette infraction.

6. CODE TIERS. Des parties du code inclus dans les Services peuvent contenir ou dériver de codes tiers ("Logiciels tiers"), y compris, sans s'y limiter, des logiciels à code source libre. TOUTE UTILISATION DE LOGICIELS TIERS EST SOUMISE ET RÉGIE PAR LES LICENCES RESPECTIVES DES LOGICIELS TIERS DISPONIBLES À L'ADRESSE https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, qui peuvent être modifiées lorsqu'il y a lieu.

7. UTILISATION DES DONNÉES. Pour fournir certaines fonctionnalités des Services, assurer le bon fonctionnement des Services et mettre à jour et améliorer les Services, SweetLabs peut collecter des données à partir des Services, ou peut automatiquement mettre à jour les Services, notamment des mises à jour logicielles fournies dans le cadre des Services, lorsqu'il y a lieu.   Les Services peuvent aussi contenir des routines de rapport automatisées qui identifient et analysent automatiquement certains aspects de l'installation, de l'utilisation et des performances des Services et qui envoient des rapports à SweetLabs.

La collecte et l'utilisation de toutes les informations collectées par SweetLabs par le biais des Services, autres que les informations collectées par le biais de Services tiers, seront régies par la Politique de confidentialité de SweetLabs, disponible en ligne à l'adresse https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Par les présentes, vous acceptez la Politique de confidentialité de SweetLabs, car cette politique peut être modifiée lorsqu'il y a lieu. Lorsque SweetLabs modifie cette politique de manière importante, un avis sera posté sur le site Web à l'adresse https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, et lorsque des changements sont apportés à cette politique, la politique mise à jour sera postée au lien ci-dessus ou à un lien de substitution.

Veuillez noter que Votre accès ou utilisation de Services tiers, notamment l'utilisation d'une application tierce fournie par le biais des Services, ou d'une application qui accède à un Service tiers, peut entraîner le partage d'informations avec ce Service tiers d'une manière non régie par ce Contrat ou la Politique de confidentialité de SweetLabs.  Vos droits concernant la confidentialité et les données dans ces circonstances seront uniquement régis par les conditions de ce Service tiers, et les informations collectées par les Services tiers seront régies exclusivement par les politiques de confidentialité des Services tiers concernés.  

8. COMPTES UTILISATEUR.  Si vous êtes utilisateur des Services de la plateforme, des sites ou des applications SweetLabs, vous pouvez, sans y être obligé, ouvrir un compte utilisateur SweetLabs (“Compte”). Pour ouvrir un Compte, il se peut que vous deviez fournir des informations vous concernant, comme votre nom, votre âge et votre adresse électronique. Vous acceptez que toutes les informations que vous fournissez soient toujours exactes, correctes et à jour.

Toutes les informations que vous fournissez en lien avec votre Compte seront régies par la Politique de confidentialité de SweetLabs, disponible en ligne à l'adresse https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, car cette politique peut être modifiée lorsqu'il y a lieu. Toutes les informations que vous fournissez à des Services tiers, notamment les comptes créés auprès d'un Fournisseur tiers, seront régies par les conditions ou les politiques de confidentialité de ces Fournisseurs tiers.

Sauf indication contraire dans la Politique de confidentialité de SweetLabs, vous êtes seul responsable d'assurer la confidentialité et la sécurité de votre Compte et pour toutes les activités effectuées sur ou par le biais de votre Compte. SweetLabs n'est pas responsable en cas d'utilisation non autorisée de votre Compte.

SweetLabs peut suspendre ou résilier votre Compte à sa seule discrétion, sans avertissement, à tout moment, notamment si vous violez ce Contrat ou si SweetLabs s'y voit contraint par la loi.

9. ASSISTANCE, MISES À JOUR, SUPPRESSION. Ce Contrat ne Vous donne droit à aucune assistance, aucune mise à niveau, aucun correctif, aucune amélioration ni aucune correction des Services (collectivement, "Assistance"). Toute Assistance pouvant être mise à disposition par SweetLabs deviendra une partie des Services et sera soumise à ce Contrat.  Vous reconnaissez et acceptez que les Services, ou les Services tiers fournis par le biais des Services, puissent changer ou être mis à jour lorsqu'il y a lieu sans que Vous en soyez préalablement averti.

Il se peut que les logiciels que vous pouvez utiliser, télécharger ou installer à partir des Services téléchargent et installent automatiquement des mises à jour de SweetLabs lorsqu'il y a lieu. Ces mises à jour, conçues pour améliorer, enrichir et développer les Services, peuvent prendre la forme de correction de bogues, de fonctions améliorées, et de versions complètement nouvelles. Vous acceptez de recevoir ces mises à jour (et d'autoriser SweetLabs à vous les fournir) dans le cadre de Votre utilisation des Services.

10. EXONÉRATION DE GARANTIE. SWEETLABS FOURNIT LES SERVICES "TELS QUELS" ET SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET PAR LES PRÉSENTES DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER, DE PERFORMANCE, D'EXACTITUDE, DE FIABILITÉ ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE CONSTITUE UNE PARTIE ESSENTIELLE DE CE CONTRAT. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS DE LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE, AUSSI SE PEUT-IL QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Tous les logiciels ou autres documents téléchargés ou autrement obtenus par le biais de l'utilisation des services sont obtenus à votre seule discrétion et à vos seuls risques, et vous serez seul responsable en cas de dommages subis par votre système informatique, vos logiciels ou autres appareils, ou en cas de perte de données résultant du téléchargement de ces logiciels ou autres documents.

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS ET EN VERTU D'AUCUNE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, À TITRE DÉLICTUEL, CONTRACTUEL, EN CAS DE NÉGLIGENCE, DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, SWEETLABS, SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU UNE AUTRE PERSONNE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DE DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE DE CLIENTÈLE ou de réputation commerciale, perte de données subie, frais de remplacement de biens et services, CESSATION DE TRAVAIL, EXACTITUDE DES RÉSULTATS, PANNE OU DYSFONCTIONNEMENT INFORMATIQUE, OU DE DOMMAGES RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES, ou autre perte intangible. LA RESPONSABILITÉ DE SWEETLABS EN CAS DE DOMMAGE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE CE CONTRAT SE LIMITERA À 50 USD. CE QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUERA PAS AUX DOMMAGES EN CAS DE BLESSURES CORPORELLES, QUI, CONFORMÉMENT À LA LOI EN VIGUEUR, NE PEUVENT PAS ÊTRE LIMITÉS. LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES S'APPLIQUERONT MÊME SI SWEETLABS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, AUSSI SE PEUT-IL QUE LA LIMITATION ET L'EXCLUSION CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

12. TERME ET RÉSILIATION. Ce Contrat restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié comme indiqué dans cet article. Vous pouvez résilier ce Contrat à tout moment à condition de cesser toute utilisation des Services. Vos droits en vertu de ce Contrat seront automatiquement résiliés sans Vous en avertir si Vous enfreignez une disposition de ce Contrat.  SweetLabs peut résilier ce Contrat à tout moment si SweetLabs détermine que les Services ou l'utilisation faite de ceux-ci peut entraîner une infraction ou une violation des droits d'une tierce partie ou une réclamation de cette dernière. Toute résiliation de ce Contrat résiliera également les droits et les licences qui Vous sont accordés par les présentes. En cas de résiliation de ce Contrat pour quelque raison que ce soit, Vous devrez cesser toute utilisation des Services, et détruire ou supprimer toutes les copies des logiciels qui vous ont été fournis en vertu des Services, à condition, cependant, que toute utilisation ultérieure des Services tiers, y compris des applications ou autres logiciels fournis en vertu de ces Services tiers continue d'être régie par les Conditions tierces que Vous pouvez avoir acceptées auprès du Fournisseur tiers concerné de ce Service tiers.

En cas de résiliation, tous les droits juridiques, les obligations et les responsabilités dont Vous et SweetLabs avez bénéficié, auxquels vous avez été soumis (ou qui ont été contractés au fil du temps lorsque les Conditions étaient en vigueur) ou qui sont destinés à continuer indéfiniment, ne seront pas affectés par cette résiliation, et les dispositions des articles 10, 11 et 15 continueront de s'appliquer indéfiniment, dans toute la mesure autorisée par la loi en vigueur.

13. NOTIFICATIONS DMCA.  Il appartient à la politique de SweetLabs de répondre aux avis d'infraction supposée au copyright conformément à la législation internationale en vigueur sur la propriété intellectuelle (y compris aux États-Unis, le Digital Millennium Copyright Act) et de résilier les comptes des contrefacteurs récidivistes. Les notifications concernant ces infractions supposées doivent être envoyées par e-mail à[email protected]

14. UTILISATION PAR LE GOUVERNEMENT. Si Vous faites partie d'un organisme, d'un département ou d'une autre entité du gouvernement des États-Unis ("Gouvernement"), l'utilisation, la duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert du Logiciel est restreint conformément aux Federal Acquisition Regulations telles qu'elles s'appliquent aux organismes civils et au Defense Federal Acquisition Regulation Supplement tel qu'il s'applique aux organismes militaires. Le Logiciel est un "article commercial", un "logiciel commercial" et une "documentation de logiciel commercial". Conformément à ces dispositions, toute utilisation du Logiciel par le Gouvernement sera uniquement régie par les conditions de ce Contrat.

15. DIVERS. SweetLabs peut modifier ce Contrat ou fournir des conditions révisées ou supplémentaires de ce Contrat lorsqu'il y a lieu.  Lorsque ces modifications sont effectuées, SweetLabs rendra disponible une version actualisée de ce Contrat à l'adresse https://r.sweetlabs.com/terms.  Vous comprenez et acceptez que si Vous continuez à utiliser le Logiciel après la date à laquelle le Contrat a été révisé ou modifié, SweetLabs considérera Votre utilisation comme une acceptation du Contrat actualisé.  Ce Contrat, y compris la Politique de confidentialité SweetLabs mentionnée aux présentes, représente la totalité du contrat concernant cette licence entre Vous et SweetLabs et remplace tout contrat et toute déclaration précédents entre Vous et SweetLabs concernant les Services. Si une disposition de ce Contrat est pour une quelconque raison jugée inapplicable, cette disposition sera révisée uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre applicable. Le fait pour SweetLabs de ne pas agir vis-à-vis d'une infraction à ce Contrat commise par Vous ou d'autres personnes ne constitue pas une renonciation et ne limitera pas les droits de SweetLabs concernant ces infractions ou toute infraction ultérieure. SweetLabs se réserve expressément le droit d'assigner ce Contrat et de déléguer ses obligations aux termes des présentes. Ce Contrat sera régi par et interprété conformément à la législation de la Californie sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois. Vous et SweetLabs acceptez de vous soumettre à la seule et exclusive juridiction des tribunaux de l'État et fédéraux du comté de San Diego, en Californie.

16. CONTACT. En dehors des Services tiers, les Services décrits dans ces Conditions sont proposés par SweetLabs, Inc., dont les bureaux se trouvent au 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Vous pouvez nous contacter en envoyant votre courrier à l'adresse postale ci-dessus ou en nous envoyant un e-mail à .

Date de la version de ce Contrat de licence de l'utilisateur final : Le 24 mai 2018

SWEETLABS NUTZUNGSBEDINGUNGEN (Deutsch - German)

SweetLabs, Inc. ("wir" oder "SweetLabs") heisst Sie herzlich willkommen auf unseren Webseiten und bei Softwaren, Produkten und Diensten (unsere "Dienste") betrieben und bedient durch SweetLab, welche einen Link oder Beitrag zu diesen Arbeitsbedingungen (die "Vereinbarung") haben.

Diese Vereinbarung regelt die Nutzung von Services zur Verfügung gestellt von Sweetlabs.   Indem Sie unsere Services verwenden, herunterladen oder installieren stimmen Sie den Bedingungen, Konditionen, Regelungen und  Richtlinien die in dieser Vereinbarung  dargelegt sind, zu, einschließlich der Datenschutzrichtlinien erhältlich auf https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Bitte lesen Sie die folgenden Vereinbarungen sorgfältig.

1. Lizenz  Sie akzeptieren diese Vereinbarung, indem Sie einen Service nutzen. Sie können die Services nicht nutzen, wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen.  Vorbehaltlich der Einhaltung sämtlicher Bestimmungen der gegenwärtigen Vereinbarung gewährt Ihnen SweetLabs, Inc. hiermit eine eingeschränkte, persönliche, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Lizenz zum Herunterladen, Installieren und Benutzen der Software (in ausführbarer Form) ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und ausschließlich gemäß der beiliegenden Dokumentation.

2. NUTZUNG  Sie akzeptieren, die Services nur für den Zweck zu verwenden, die unter diesen Bedingungen und gemäß der anwendbaren Gesetze, Richtlinien bzw. allgemein akzeptierten Praktiken oder Richtlinien in einer relevanten Gesetzgebung (einschließlich Gesetze, die den Export oder Import von Daten oder Software in die oder aus den USA oder anderen relevanten Gesetzgebungen regelt) zugelassen sind.  Sie dürfen diese Services nicht nutzen, wenn Sie unter sechszehn (16) Jahre alt sind oder wenn es Ihnen durch die Gesetze in den Vereinigten Staaten oder anderer relevanter Gerichtsständen nicht gestattet ist, derartige Services zu nutzen.

3. EINSCHRÄNKUNGEN Sie willigen ein, folgendes nicht zu tun und es auch niemandem sonst zu gestatten: (i) Missbrauch der Services, oder Teilnahme an jeglichen Aktionen die Services schädigt oder in den Service eingreift; (ii)  dekompillieren oder in anderer Art zu versuchen, den Quellcode oder die Struktur, Sequenz oder Organisation der Services zu verändern, um zuändern oder zu demontieren; (iv) lizenzieren, verkaufen, vermieten, leasen, übertragen oder aufnehmen der Services; (v) Nutzen der Services um das Immaterialgüterrecht oder Eigentrumsrecht zu verletzen, oder Verletzung des Rechts auf Öffentlichkeit oder Persönlichkeitsrecht eines Dritten; (vi) Nutzung der Services um Gesetze oder Regulierungen zu verletzen; (vii) Nutzung der Services um Software-Viren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme zu verbreiten, welche die Funktion von einer Computer-Software oder Hardware oder Telekommunikationsendeinrichtungen stören, zerstören oder limitieren.

4. EIGENTUM Sie erkennen an, dass sämtliche Ansprüche, Eigentumsrechte und Rechte an geistigem Eigentum an der Software und etwaigen Kopien oder Teilen selbiger bei SweetLabs und dessen Anbietern und Lizenzgebern verbleiben. Sie verstehen, dass SweetLabs die Software jederzeit verändern oder nicht mehr anbieten kann. Die Software ist durch US-Gesetze zum Urheberrecht und durch internationale Verträge urheberrechtlich geschützt. Sie erkennen an, dass außer den hierin ausdrücklich gewährten Rechten keine weiteren Rechte gewährt werden.  Sie stimmen zu, dass Sie keine Hinweise auf Eigentumsrechte (einschließlich Hinweise zu Urheberrechten und Marken) entfernen, unkenntlich machen oder ändern, die in oder bei den Services beigefügt oder enthalten sind.

5. DRITTCODE:  Die Services bieten unter Umständen die Möglichkeit zum Herunterladen, Verlinken und/oder importieren von Apps, Webseiten, Funktionen, Diensten und Inhalt (Leistungen Dritter) , die von Dritten zur Verfügung gestellt werden und nicht mit SweetLabs in Verbindung stehen (Drittanbieter), zu verbinden.

Diese Bedingungen gelten nicht für (und wir sind nicht verantwortlich für) solche Dienste Dritter und diese Bedingungen bestimmen nicht die Praktiken solcher Dienste Dritter. Sie erkennen an und stimmen zu, dass SweetLabs keine Gewährleistung gibt oder unterstützt oder Haftung Ihnen oder anderen Personen gegenüber übernimmt für irgendwelche Dienste Dritter und dass Ihre Verwendung solcher Dienste Dritter auf eigene Gefahr geschieht.

Der Zugang oder die Nutzung von Diensten Dritter, einschließlich das Herunterladen oder die Nutzung einer Anwendung von oder durch diese Dienste unterliegen geltenden Rechte, Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien Dritter und es kann vorkommen, dass Sie zusätzlichen Bedingungen zustimmen müssen, einschließlich Annahme eines separaten Endnutzer-Lizenzvertrags, Arbeitsbedingungen und Nutzungs- und Datenschutzrichtlinien ("Fremde Geschäftsbedingungen").   Im Falle eines Konfliktes zischen dieser Vereinbarung und Fremden Geschäftsbedingungen die auf eine Service Dritter zutreffen, gelten Geschäftsbedinugen Dritter.

Einige Services Dritter sind kostenlose verfügbar, während andere für eine Services für eine Gebühr verfügbar sind oder die Möglichkeit aufweisen, Produkte oder Services zu kaufen. Solche Services Dritter ermöglichen verschieden Zahlungsmöglichkeiten um die Zahlung von Gebühren zu vereinfachen, oder den Kauf von Produkten und Servicen durch Servies Dritter. SweetLabs wird Ihre finanziellen Detaisl nicht weiterverarbeiten, erhalten oder speichern. Sie stimmen zu, dass Sie allein verantwortlich sind für Gebühren in Verbindung mit solchen Diensten Dritter, die eine Gebühr erfordern, und für die Kosten eines jeden Erwerbs über einen Dienst Dritter. Sie stimmen zu, sich an die relevanten Nutzungsbedingungen oder andere rechtliche Vereinbarungen zu halten, sei es mit SweetLabs oder einem Dritten, die Ihre Verwendung einer bestimmten Zahlungsmethode regelt.

Sie stimmen zu, dass Sie alleinig verantwortlich sind für und SweetLabs keine Verantwortung gegenüber Ihnen oder Dritten hat für jegliche Verletzung Ihrer Verpflichtungen unter den Bedingungen (einschließlich Verletzung jeglicher Verpflichtungen, die Sie gegenüber Diensten Dritter haben) und für die Konsequenzen.

6. DRITTCODE: Teile des Programmcodes der Software beinhalten Programmcode Dritter oder sind von Programmcode Dritter abgeleitet ("Software Dritter") - einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Open-Source-Software. DIE VERWENDUNG VON SOFTWARE DRITTER UNTERLIEGT UND WIRD GEREGELT VON DEN BETREFFENDEN LIZENZEN FÜR DIE SOFTWARE DRITTER ERHÄLTLICH BEI https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, da von Zeit zu zeit Änderungen vorgenommen werden können.

7. DATENNUTZUNG Um bestimmte Funktionen eines Services, vollständige Funktion der Services oder Aktualisierung und Verbesserung von Services zu gewährleisten, sammelt SweetLab Daten von den Services oder aktualisiert die Services automatisch einschließlich Aktualisierung der Software als Teil eines Services.  Sie erkennen an, dass die Software automatische Berichtsroutinen enthält, die bestimmte Aspekte der Installation, Verwendung und Leistung der Software automatisch identifiziert und analysiert und Berichte an SweetLabs sendet.

Das Sammeln und Nutzen jeglicher Informationen gesammelt von SweetLabs durch Services ist durch die SweetLabs Datenschutzrichtlinien geschützt (anders als bei informationen die durch Services von Drittparteien gesammelt wurden) https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Hiermit stimmen Sie den SweetLabs Datenschutzrichtlinien zu, da die Richtlinien von Zeit zu Zeit geändert werden. Falls SweetLabs wesentliche Änderungen in den Richtlinien vornimmt, wird dies durch einen Post auf der Website angekündigt https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, wenn Änderungen vorgenommen wurden, werden die aktualisierten Richtlinien auf der oben im Link angegebenen Seite oder dem folgenden Link zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass der Zugang oder die Nutzung von Services von Drittparteien, einschließlich Nutzung einer Drittpartei-App durch einen Service oder eine App, die Zugang zu einem Drittpartei Service bietet , dazu führen kann, dass Informationen mit dem Drittpartei-Service geteilt werden können in einer Art, die nicht durch diese Vereinbarung der die SweetLabs Datenschutzrichtlinien geregelt wird.   Ihre Rechte hinsichtlich Privatsphäre und Datenschutz in einem solchem Fall werden einschließlich von diesen Drittpartei-Services geregelt, und Informationen gesammelt von Drittpartei-Services werden ausschließlich von den Datenschutzrichtlinien der betreffenden Drittpartei-Services geregelt.   

8. Benutzerkonto.  Wenn Sie ein Benutzer eines Services der SweetLabs-Platform, Seiten oder App sind, haben Sie die Möglichkeit, einen SweetLabs-Benutzerkonto ("Konto") zu eröffnen. Um ein Konto einzurichten, müssen Sie eventuell Informationen über sich angeben, wie Ihren Namen, Alter und E-Mail-Adresse. Sie stimmen zu, dass alle Informationen, die Sie angeben, immer genau, korrekt und aktuell sind.

Alle Informationen die Sie gemäß Ihres Kontos angeben, werden von den SweetLabs Datenschutzrichtlinien geregelt, online verfügbar auf https://r.sweetlabs.com/privacy-policy da die Richtlinien von Zeit zu Zeit geändert werden. Alle Informationen, die Sie an Dienste Dritter angeben, einschließlich aller Konten, die Sie bei einem Dienst Dritter erstellt haben, unterliegen den Bedingungen bzw. Datenschutzrichtlinien solcher Dienste Dritter.

Sofern in der SweetLabs-Datenschutzrichtlinie nicht anders angegeben, sind Sie allein verantwortlich sind für die Bewahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres Kontos und für alle Aktivitäten, die auf oder über Ihr Konto ablaufen. SweetLabs ist nicht verantwortlich für jegliche nicht autorisierte Verwendung Ihres Kontos.

SweetLabs kann Ihr Konto nach alleinigem Ermessen ohne Ankündigung suspendieren oder terminieren, einschließlich Ihrer Verletzung der Bedingung oder wenn SweetLabs gesetzlich dazu angehalten ist.

9. SUPPORT; AKTUALISIERUNGEN; ENTFERNUNGEN Die gegenwärtige Vereinbarung berechtigt Sie nicht zu Support, Upgrades, Patches, Verbesserungen oder Fehlerbehebungen der Software (nachfolgend "Support" genannt). Etwaiger Support für die Software, den SweetLabs unter Umständen zur Verfügung stellt, wird Teil der Software und unterliegt damit der gegenwärtigen Vereinbarung.  Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass unangekündigte Änderungen oder Aktualisierungen durch die Software oder etwaige Dienste Dritter, die Ihnen im Zusammenhang mit der Software zur Verfügung gestellt werden, vorbehalten sind.

Software die Sie von den Services nutzen, herunterladen oder installieren, können automatisch Aktualisierungen herunterladen und installieren. Diese Updates sind dafür vorgesehen, die Services zu verbessern, auszubauen und weiter zu entwickeln und können als Bugfixes, erweiterten Funktionen, und vollständig neuen Versionen vorliegen. Sie stimmen zu, solche Updates als Teil Ihrer Verwendung der Services zu erhalten (und gestatten SweetLabs, ihnen diese zu liefern).

10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SWEETLABS LIEFERT DIE SOFTWARE WIE BESEHEN UND OHNE GEWÄHRLEISTUNG IRGEND EINER ART. HIERMIT AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN WIRD DIE GEWÄHRLEISTUNG EINER ALLGEMEINEN ODER ERFORDERLICHEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER ZWECKMÄSSIGKEIT, EINE LEISTUNGSGARANTIE SOWIE EINE GEWÄHRLEISTUNG DER GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. DIESER GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS IST EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL DER GEGENWÄRTIGEN VEREINBARUNG. EINIGE LÄNDER VERBIETEN EINE ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN, DAHER GELTEN OBIGE BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

Jede Software oder anderes Material, das Sie durch Verwendung der Services heruntergeladen oder auf andere Weise erworben haben, unterliegt dem eigenen Ermessen und Risiko und Sie allein sind verantwortlich für jegliche Schäden an Ihrem Computersystem oder sonstigen Geräten bzw. Datenverluste, die durch das Herunterladen einer solchen Software oder anderem Material entstehen.

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN UND UNGEACHTET DER RECHTSGRUNDLAGE - SEI ES SCHADENERSATZRECHT, VERTRAGSRECHT, FAHRLÄSSIGKEIT, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE HAFTUNG ODER SONSTIGES - SIND SWEETLABS ODER DIE ANBIETER ODER HÄNDLER VON SWEETLABS IHNEN ODER ANDEREN PERSONEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR ETWAIGE UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, BESONDEREN UND ZUSÄTZLICHEN SCHADENSANSPRUCH, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN IRGENDEINER ART - EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, SCHADENERSATZ FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESUNKENEN IDEELLEN FIRMENWERT, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN, GENAUIGKEIT VON ERGEBNISSEN; COMPUTERAUSFÄLLE ODER -FEHLFUNKTIONEN ODER SCHÄDEN DURCH DIE BENUTZUNG DER SOFTWARE. SWEETLABS HAFTUNGEN FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART,  DAS VORANGEHENDE GILT NICHT FÜR SCHÄDEN IM BEREICH KÖRPERVERLETZUNG, WELCHE UNTER GELTENDEM RECHT NICHT BEGRENZT WERDEN KÖNNEN. DIE GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH FÜR DEN FALL, DASS SWEETLABS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN EINEN AUSSCHLUSS ODER EINE BESCHRÄNKUNG VON NEBENSCHÄDEN ODER VON FOLGESCHÄDEN NICHT, ENTSPRECHEND GELTEN DIESER AUSSCHLUSS UND DIESE BESCHRÄNKUNG UNTER UMSTÄNDEN NICHT FÜR SIE.

12. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG: Die gegenwärtige Vereinbarung läuft, bis sie gemäß den Bestimmungen in diesem Abschnitt beendet wird. Sie können diese Vereinbarung jederzeit beenden, solange Sie alle Nutzungen der Services beenden. Ihre Rechte im Rahmen der gegenwärtigen Vereinbarung erlöschen automatisch fristlos, falls Sie gegen Bestimmungen der gegenwärtigen Vereinbarung verstoßen.  SweetLabs kann die gegenwärtige Vereinbarung jederzeit beenden, falls Sweetlabs der Auffassung ist, dass die Software oder deren Nutzung zu einer Verletzung der Rechte Dritter oder diesbezüglichen Klagen führen könnte. Eine etwaige Beendigung der gegenwärtigen Vereinbarung führt auch zu einer Beendigung der hierunter gewährten Rechte und Lizenzen. Nach Beendigung dieser Vereinbarung löschen Sie alle Nutzungen des Services oder vernichten Sie alle Kopien jeglicher Software, die Ihnen gemäß der Services bereitgestellt wurden, jedoch unterliegt die fortgesetzte Verwendung der Dienste Dritter, einschließlich Apps oder sonstiger Software, die gemäß solcher Dienste Dritter bereitgestellt wurde, die Sie mit dem entsprechenden Dienst Dritter solcher Apps oder sonstiger Software oder Services eingegangen sind.

Nach Beendigung bleiben alle Rechte, Verpflichtungen und Haftungen, die Sie und SweetLabs genutzt oder denen Sie unterlegen haben (oder die im Laufe der Zeit, die die Bedingungen in Kraft waren, angefallen sind) oder die unbegrenzt wirksam bleiben, von dieser Beendigung unberührt und die Regelungen der Paragrafen 10, 11 und 15 gelten weiter unbefristet für den gesetzlich maximal zulässigen Zeitraum.

13. DMCA BENACHRICHTIGUNGEN  Es entspricht der SweetLabs-Richtlinie, auf Anzeigen zu mutmaßlichen Urheberrechtsverletzungen zu reagieren, die entsprechenden internationalen Gesetzen zu geistigen Eigentum (einschließlich in den USA der Digital Millenium Copyright Act) entsprechen und Konten von Personen zu schließen, die mehrfach gegen diese Gesetze verstoßen. Anzeigen zu solchen mutmaßlichen Verletzungen sollten per E-Mail an  [email protected] werden.

14. STAATLICHE NUTZUNG. Falls Sie Teil einer Behörde, eines Ministeriums oder einer anderen Instanz der Regierung der USA ("US-Regierung") sind, sind Nutzung, Vervielfältigung, Kopieren, Freigabe, Änderung, Offenlegung oder Weitergabe der Software für Zivilbehörden gemäß Federal Acquisition Regulations und für Militärbehörden gemäß Defense Federal Acquisition Regulation Supplement beschränkt. Die Software ist ein "kommerzieller Gegenstand", bestehend aus ''kommerzieller Computersoftware'' und ''kommerzieller Computersoftware-Dokumentation''. Gemäß den genannten Bestimmungen fällt eine etwaige Nutzung der Software einzig unter die Bestimmungen der gegenwärtigen Vereinbarung.

15. SONSTIGES: SweetLabs behält sich Änderungen, Überarbeitungen oder Ergänzungen der gegenwärtigen Vereinbarung vor.  Nach Änderungen stellt SweetLabs eine aktualisierte Version dere Vereinbarung auf https://r.sweetlabs.com/terms zur Verfügung.  Sie sind sich bewusst und stimmen zu, dass, wenn Sie die Software nach dem Zeitpunkt einer Überarbeitung oder Änderung der Vereinbarung weiter benutzen, SweetLabs diese Benutzung als Zustimmung zur aktualisierten Vereinbarung wertet.  Die gegenwärtige Vereinbarung stellt hinsichtlich der Lizenz die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und  dar und löst jegliche vorangegangenen Vereinbarungen und Zusagen zwischen Ihnen und SweetLabs hinsichtlich der Software ab Sollten einzelne Bestimmungen der gegenwärtigen Vereinbarung nicht vollstreckbar sein, werden sie so weit abgewandelt, wie es nötig ist, um sie vollstreckbar zu machen. Eine ausbleibende Reaktion von SweetLabs auf einen etwaigen Verstoß gegen die gegenwärtige Vereinbarung stellt keinen Verzicht dar und beschränkt nicht die Rechte von SweetLabs hinsichtlich des fraglichen Verstoßes oder etwaiger künftiger Verstöße. SweetLabs behält sich ausdrücklich das Recht vor, die gegenwärtige Vereinbarung abzutreten und die Verpflichtungen hierunter zu übertragen. Die gegenwärtige Vereinbarung unterliegt kalifornischem Recht und wird ohne Berücksichtung der kalifornischen Kollisionsnormen entsprechend ausgelegt. Sie und Sweetlabs  willigen ein, sich einzig der Rechtsprechung der Landes- und Bundesgerichte in San Diego County (Kalifornien) zu unterwerfen.

16. Kontakt Mit Ausnahme der Services Dritter, werden alle Services,die in dieser Vereinbarung beschrieben werden, angeboten von SweetLabs, Inc, 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Sie können uns per Post oder per Email kontaktieren .

Versionsdatum dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags: Dienstag, 24. Mai 2018

ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ SWEETLABS (Ελληνικά - Greek)

Η SweetLabs, Inc. («εμείς» ή «SweetLabs») σας καλωσορίζει στις τοποθεσίες web, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (οι «Υπηρεσίες» μας), οι οποίες βρίσκονται υπό την κατοχή και διαχείριση της SweetLabs και αφορούν, περιλαμβάνουν ή συνδέονται με τους παρόντες Όρους Εξυπηρέτησης (η «Σύμβαση»).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SWEETLABS. Μέσω της χρήσης, λήψης, εγκατάστασης ή επίσκεψης των υπηρεσιών μας, ΕΣΕΙΣ Ή Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ Ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΕ («ΕΣΕΙΣ») αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις πολιτικές που παρατίθενται στην παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου μας, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση.

1. ΑΔΕΙΑ. Αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται αν δεν αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση. Υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με το σύνολο των όρων της παρούσας Σύμβασης, η SweetLabs σας παρέχει δια του παρόντος την περιορισμένη, ατομική, μη εκχωρήσιμη, μη παραχωρήσιμη για λόγους εκμετάλλευσης, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και μόνο σύμφωνα με τη συνοδευτική τεκμηρίωση.

2. ΧΡΗΣΗ. Αποδέχεστε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αποκλειστικά για τους επιτρεπόμενους σκοπούς βάσει της παρούσας Σύμβασης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των κανονισμών και των γενικά αποδεκτών πρακτικών ή κατευθυντήριων οδηγιών της εκάστοτε δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί εξαγωγής ή εισαγωγής δεδομένων ή λογισμικού από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες σχετικές δικαιοδοσίες). Η χρήση των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται αν δεν έχετε συμπληρώσει το δεκαέξι (16) έτος ηλικίας, ή αν σας έχει απαγορευθεί η χρήση ή λήψη των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλης σχετικής δικαιοδοσίας.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Αποδέχεστε να μην προβαίνετε οι ίδιοι και να μην επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να προβαίνει σε: (i) κατάχρηση των Υπηρεσιών ή δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστροφή, παρεμπόδιση ή διακοπή των Υπηρεσιών, (ii) αντιγραφή ή διανομή των Υπηρεσιών, (iii) τροποποίηση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίλιση ή άλλη προσπάθεια ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα ή της δομής, αλληλουχίας και οργάνωσης των Υπηρεσιών, (iv) αδειοδότηση, πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, μεταβίβαση ή φιλοξενία των Υπηρεσιών, (v) χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας, ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή απορρήτου τρίτων μερών, (vi) χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, καταστατικού, διατάγματος ή κανονισμού, (vii) χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών ή υλικού το οποίο είναι παραβατικό, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, απατηλό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό ή με άλλον τρόπο ανάρμοστο, και (viii) χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό τη διάδοση ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων που ενδέχεται να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας.

4. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Αναγνωρίζετε ότι όλοι οι τίτλοι, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Υπηρεσιών και σε σχέση με αυτές, όπως και κάθε αντίγραφο ή μέρος των Υπηρεσιών παραμένουν στην κατοχή της SweetLabs και των παρόχων ή χορηγών αδειών της. Κατανοείτε ότι η SweetLabs μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Μέρη των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνείς συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζετε ότι βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα, πέραν όσων ορίζονται ρητά. Αποδέχεστε ότι δεν θα προβείτε σε αφαίρεση, επικάλυψη ή τροποποίηση των σημειώσεων ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων) που επικολλώνται ή περιέχονται στις Υπηρεσίες.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας προσφέρουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με, να λαμβάνετε, να συνδέεστε ή/και να εισάγετε εφαρμογές, τοποθεσίες web, λειτουργίες, υπηρεσίες και περιεχόμενα («Υπηρεσίες Τρίτων Μερών») τα οποία προσφέρονται ή παρέχονται από τρίτα μέρη που δεν συνδέονται με τη SweetLabs («Τρίτοι Πάροχοι»).

Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει (και δεν φέρουμε καμία ευθύνη) για τέτοιες Υπηρεσίες Τρίτων Μερών και η παρούσα Σύμβαση δεν διέπει τις πρακτικές των εν λόγω Τρίτων Παρόχων. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η SweetLabs δεν εγγυάται ή προσυπογράφει, και δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε Εσάς ή άλλα άτομα για τις Υπηρεσίες Τρίτων Μερών, και ότι η χρήση τέτοιων Υπηρεσιών Τρίτων Μερών αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Η πρόσβαση σε και η χρήση Υπηρεσιών Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ή χρήσης εφαρμογών οι οποίες διατίθενται από τις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών, ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα, όρους, προϋποθέσεις και πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών, και μπορεί να απαιτείται αποδοχή πρόσθετων όρων για την πρόσβαση σε ή τη χρήση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής ξεχωριστής άδειας χρήσης τελικού χρήστη, όρων εξυπηρέτησης, όρων χρήσης ή πολιτικής απορρήτου («Όροι Τρίτων Μερών»). Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και των Όρων Τρίτου Μέρους οι οποίοι ισχύουν για μια Υπηρεσία Τρίτου Μέρους, οι Όροι Τρίτου Μέρους διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Τρίτου Μέρους.

Ορισμένες Υπηρεσίες Τρίτων Μερών ενδέχεται να διατίθενται χωρίς χρέωση και άλλες επί πληρωμή, ή να σας παρέχουν τη δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες. Επίσης, τέτοιες Υπηρεσίες Τρίτων Μερών ενδέχεται να υποστηρίζουν περισσότερες μεθόδους επεξεργασίας πληρωμών, ώστε να διευκολύνεται η καταβολή του αντιτίμου ή η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των Υπηρεσιών Τρίτων Μερών. Η SweetLabs δεν επεξεργάζεται, λαμβάνει ή αποθηκεύει τις οικονομικές σας πληροφορίες. Αποδέχεστε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το σύνολο των χρεώσεων που σχετίζονται τέτοιες Υπηρεσίες Τρίτων Μερών οι οποίες προϋποθέτουν την καταβολή αντιτίμου, όπως και για το κόστος κάθε αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών Τρίτων Μερών. Περαιτέρω, αποδέχεστε να τηρείτε τους σχετικούς όρους εξυπηρέτησης ή άλλη νόμιμη συμφωνία, είτε με τη SweetLabs είτε με κάποιο τρίτο μέρος, η οποία διέπει τη χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου επεξεργασίας πληρωμής.

Αποδέχεστε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη και ότι η SweetLabs δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε Εσάς ή άλλα τρίτα μέρη για τυχόν αθέτηση των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή άλλων υποχρεώσεων τις οποίες έχετε αναλάβει στο πλαίσιο Υπηρεσιών Τρίτων Μερών ή Όρων Τρίτων Μερών, όπως και για τις συνέπειες της εν λόγω αθέτησης.

6. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Μέρη του κώδικα που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν ή να προέρχονται από κώδικα τρίτων μερών («Λογισμικό Τρίτων Μερών»), συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά ελεύθερου λογισμικού. Η ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά καιρούς.

7. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Για την παροχή ορισμένων λειτουργιών των Υπηρεσιών, τη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας των Υπηρεσιών, και την ενημέρωση και βελτίωση των Υπηρεσιών η SweetLabs μπορεί να προβεί σε συλλογή δεδομένων από τις Υπηρεσίες ή να ενημερώνει αυτόματα τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων λογισμικού ως μέρος των Υπηρεσιών κατά καιρούς. Επίσης, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν αυτοματοποιημένες ρουτίνες αναφοράς, οι οποίες προσδιορίζουν και αναλύουν αυτόματα ορισμένα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, της χρήσης και της απόδοσης των Υπηρεσιών, και παρέχουν σχετικές αναφορές στη SweetLabs.

Η συλλογή και χρήση πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται από τη SweetLabs μέσω των Υπηρεσιών, πέραν των πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών Τρίτων Μερών, διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Δια του παρόντος αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs, όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά καιρούς. Σε περίπτωση εφαρμογής ουσιαστικών αλλαγών στην εν λόγω πολιτική από τη SweetLabs, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην τοποθεσία web, στη διεύθυνση https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Μετά από κάθε τροποποίηση της πολιτικής, η ενημερωμένη πολιτική θα αναρτάται στον παραπάνω σύνδεσμο ή σε άλλον νέο σύνδεσμο.

Λάβετε υπόψη ότι η πρόσβαση σε ή η χρήση Υπηρεσιών Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών τρίτων μερών οι οποίες παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ή εφαρμογών οι οποίες έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τρίτων Μερών, ενδέχεται να ενέχουν κοινή χρήση πληροφοριών με τις Υπηρεσίες Τρίτων Μερών με τρόπο που δεν διέπεται από την παρούσα Σύμβαση ή την Πολιτική απορρήτου της SweetLabs. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δικαιώματά σας ως προς το ιδιωτικό απόρρητο και τα δεδομένα διέπονται αποκλειστικά από τους όρους των Υπηρεσιών Τρίτων Μερών και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες Τρίτων Μερών υπόκεινται αποκλειστικά στις πολιτικές απορρήτου των σχετικών Υπηρεσιών Τρίτων Μερών.

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες πλατφόρμας, τοποθεσιών ή εφαρμογών της SweetLabs, μπορείτε προαιρετικά να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη SweetLabs («Λογαριασμός»). Για τη δημιουργία Λογαριασμού ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, η ηλικία και η διεύθυνση email σας. Αποδέχεστε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι πάντα ακριβής, σωστές και ενημερωμένες.

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο του Λογαριασμού σας υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά καιρούς. Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σε Υπηρεσίες Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών που δημιουργούνται σε Τρίτους Παρόχους, υπόκεινται στους όρους ή τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω Τρίτων Παρόχων.

Εξαιρουμένων όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας του Λογαριασμού σας, όπως και για κάθε δραστηριότητα στο Λογαριασμό σας ή μέσω αυτού. Η SweetLabs δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας.

Η SweetLabs μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναστείλει ή να καταργήσει το Λογαριασμό σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για λόγους όπως η αθέτηση της παρούσας Σύμβασης ή εφόσον η SweetLabs υποχρεούται να ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο από το νόμο.

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ. Η παρούσα Σύμβαση δεν παρέχει δικαιώματα υποστήριξης, αναβάθμισης, ενημέρωσης κώδικα, βελτίωσης ή επιδιόρθωσης των Υπηρεσιών (συλλογικά «Υποστήριξη»). Τέτοιου είδους υποστήριξη η οποία ενδέχεται να διατεθεί από τη SweetLabs θα αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών και θα υπόκειται στην παρούσα Σύμβαση. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Τρίτων Μερών οι οποίες παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να τροποποιούνται ή να ενημερώνονται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείτε, λαμβάνετε ή εγκαθιστάτε από τις Υπηρεσίες μπορεί κατά καιρούς να λαμβάνει και να εγκαθιστά αυτόματα ενημερώσεις από τη SweetLabs. Οι ενημερώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτίωση, την ενίσχυση και την περαιτέρω εξέλιξη των Υπηρεσιών και μπορεί να έχουν τη μορφή διορθώσεων σφαλμάτων, βελτιωμένων λειτουργιών ή εξολοκλήρου νέων εκδόσεων. Αποδέχεστε να λαμβάνετε τις εν λόγω ενημερώσεις (και να επιτρέπετε στη SweetLabs να τις παρέχει σε Εσάς) ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η SWEETLABS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ. Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Η χρήση λογισμικού ή άλλου υλικού το οποίο λήφθηκε ή αποκτήθηκε με άλλον τρόπο μέσω της χρήσης των υπηρεσιών αφήνεται στη διακριτική σας ευχέρεια και πραγματοποιείται υπ' ευθύνη σας, ενώ φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν στον υπολογιστή, το λογισμικό σας ή άλλη συσκευή, όπως και για πιθανή απώλεια δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει από τη λήψη τέτοιου λογισμικού ή άλλου υλικού.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, Η SWEETLABS ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ή επιχειρηματικής φήμης, απώλεια δεδομένων, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή άλλες μη αποτιμήσιμες ζημιές. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ SWEETLABS ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ $50. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η SWEETLABS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως την καταγγελία της σύμφωνα με την παρούσα ενότητα. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακόψετε τη χρήση όλων των Υπηρεσιών. Τα δικαιώματά σας τα οποία απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση θα καταγγελθούν αυτόματα και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση αθέτησης οποιοδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης. Η SweetLabs μπορεί να καταγγείλει άμεσα την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, εφόσον η SweetLabs κρίνει ότι οι Υπηρεσίες ή η χρήση αυτών μπορεί να οδηγήσει σε καταπάτηση ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών και των σχετικών αξιώσεων. Η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται, επίσης, καταγγελία των δικαιωμάτων και αδειών που σας παρέχονται δια του παρόντος. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο οφείλετε να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών και να καταστρέψετε ή καταργήσετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού που λάβατε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, ενώ η περαιτέρω χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ή άλλου λογισμικού που παρέχεται στο πλαίσιο των εν λόγω Υπηρεσιών Τρίτων Μερών, θα συνεχίσει να διέπεται από τους Όρους Τρίτων Μερών που συμφωνήσατε με τους Τρίτους Παρόχους των εν λόγω Υπηρεσιών Τρίτων Μερών.

Κατά την καταγγελία, όλα τα νόμιμα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που Εσείς και η SweetLabs αξιοποιήσατε, ικανοποιήσατε (ή συγκεντρώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, όσο οι Όροι ίσχυαν) ή για τα οποία ορίζεται ρητά ότι ισχύουν επ' αορίστου θα υπερισχύσουν της καταγγελίας και οι όροι των παραγράφων 10, 11 και 15 θα συνεχίσουν να ισχύουν επ' αορίστου, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ DMCA. Αποτελεί πολιτική της SweetLabs να αποκρίνεται στις ειδοποιήσεις φερόμενων παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνή νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας [συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Ψηφιακή Χιλιετία (DMCA) των Ηνωμένων Πολιτειών] και να καταγγέλλει τους λογαριασμούς των κατά συρροή παραβατών. Τέτοιες ειδοποιήσεις περί φερόμενων παραβάσεων πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

14. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Αν ανήκετε σε κάποια υπηρεσία, τμήμα ή άλλη οντότητα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών («Κυβέρνηση»), η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή μεταβίβαση του Λογισμικού περιορίζεται σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Προμηθειών, όπως ισχύει για τις πολιτικές υπηρεσίες, και το Προσάρτημα του Ομοσπονδιακού Κανονισμού Προμηθειών Άμυνας, όπως ισχύει για τις στρατιωτικές υπηρεσίες. Το Λογισμικό αποτελεί «εμπορικό στοιχείο», «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» και «τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστή». Βάσει των παραπάνω, κάθε χρήση του Λογισμικού από την Κυβέρνηση θα διέπεται αποκλειστικά από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

15. ΔΙΑΦΟΡΑ. Η SweetLabs μπορεί κατά καιρούς να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση, ή να αναθεωρήσει ή συμπληρώσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Κατά την εφαρμογή τέτοιων αλλαγών, η SweetLabs θα διαθέτει μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Σύμβασης στη διεύθυνση https://r.sweetlabs.com/terms. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι, αν συνεχίσετε τη χρήση του Λογισμικού μετά την ημερομηνία αναθεώρησης ή τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης, η SweetLabs θα θεωρήσει την εν λόγω χρήση ως αποδοχή της ενημερωμένης Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου της SweetLabs η οποία αναφέρεται στο παρόν, αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και τη SweetLabs αναφορικά με την άδεια και υπερισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας και συνεννόησης ανάμεσα σε Εσάς και τη SweetLabs αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Αν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, ο όρος αυτός θα αναθεωρείται στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμος. Τυχόν αποτυχία της SweetLabs να ενεργήσει αναφορικά με κάποια αθέτηση της παρούσας Σύμβασης από Εσάς ή άλλα άτομα δεν αποτελεί αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος και δεν περιορίζει τα δικαιώματα της SweetLabs ως προς την εν λόγω αθέτηση ή επόμενες αθετήσεις. Η SweetLabs διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ανάθεσης της παρούσας Σύμβασης και εκχώρησης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόν. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται βάσει του νόμου της Καλιφόρνιας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων. Εσείς και η SweetLabs συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ως μόνη και αποκλειστική τη δικαιοδοσία της Πολιτείας και των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων της Κομητείας του Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια.

16. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Τρίτων Μερών, οι Υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται στους παρόντες Όρους παρέχονται από τη SweetLabs, Inc. με έδρα στη διεύθυνση 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αλληλογραφίας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω email στη διεύθυνση .

Ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Σύμβασης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη: 24 Μαΐου 2018

SWEETLABS תנאי שימוש (עברית - Hebrew)

SweetLabs, Inc. (להלן, "אנחנו" או "SweetLabs") מברך אותך באתרי אינטרנט, תוכנות, מוצרים ושירותים (להלן, "השירותים" שלנו) בבעלות ומופעלים על ידי SweetLabs הנקשר ומתייחס לתנאי השירות אלה (להלן "ההסכם").

הסכם זה מסדיר את השימוש שלך בשירותים המוצעים מ SWEETLABS. על ידי שימוש, הורדה, התקנה או ביקור בשירותים שלנו, אתה או הישות או החברה שהנך מייצג ("אתה"), מכיר בעובדה כי הנך מסכים בתנאים, בהגבלות, בהנחיות ובמדיניות המפורטים בהסכם זה, לרבות מדיניות הפרטיות שלנו, הזמינים ב
https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. אנא קרא בעיון את הסכם הבא.

1. רישיון. הנך מסכים ונקשר להסכם זה על ידי שימוש בפועל בשירותים. אינך רשאי להשתמש בשירותים אם אינך מקבל הסכם זה. בכפוף לעמידתך בכל התנאים של הסכם זה, SweetLabs מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, בלתי ניתן להמחאה ולא להענקת רישיון משנה, לא בלעדי ולא עביר, להשתמש בשירותים אך ורק לשימוש אישי שלך ואך ורק על פי כל התיעוד הנלווה.

2. שימוש. הנך מסכים להשתמש בשירותים רק למטרות המותרות לפי הסכם זה ולפי כל דין, תקנה, או מנהגים מקובלים או קווים מנחים שבכל סמכות שיפוט רלוונטי (כולל חוקים המסדירים את הבערת נתונים או תוכנה מ או לארצות הברית או בתחומי שיפוט רלוונטיים אחרים). אינך רשאי להשתמש בשירותים, אם אתה מתחת לגיל שש עשרה (16) או האם הנך אסור להשתמש או לקבל שירותים אלה, תחת חוקי ארה"ב או סמכויות שיפוט רלוונטיות אחרות.

3. הגבלות. הנך מסכים לא לאפשר לאף אחד אחר: (א) לעשות שימוש לרעה בשירותים, או לעסוק בכל פעילות העלולה להזיק, להפריע או לשבש את השירותים; (ב) להעתיק או להפיץ את השירותים; (ג) לשנות, להנדס לאחור, לפרק, הידור לאחור או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור או מבנה, רצף וארגון השירותים; (ד) להרשות, למכור, להשכיר או לארח את השירותים; (ה) להשתמש בשירותים כדי להפר את זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות או זכויות לפרסום או פרטיות, של צד שלישי כלשהו; (ו) להשתמש בשירותים כדי להפר כל חוק, תקנון, פקודה או תקנה; (ז) להשתמש בשירותים להפיץ מידע או חומרים מפרים, מזיקים, מאיימים, מעללים, מטרידים, משחיתים, משמיצים, בוטים, מגונים, מוצאי דיבה או מגונים מבחינה אחרת; או (ח) להשתמש בשירותים להפיץ נגיף תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תכניות העלולות להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל ציוד תוכנה או חומרה או תקשורת ממוחשבת.

4. בעלות הנך מסכים שכל כותרת, זכויות הבעלות וזכויות הקניין על השירותים, וכל העותק וחלק מהם שייכים ל SweetLabs ולספקים או הזכיינים שלה. הנך מודע כי SweetLabs יכולה לשנות או להפסיק את הצעת השירותים בכל עת. חלק מהשירותים עלולים להיות מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של ארה"ב אושל אמנות בינלאומיות בעניין זכויות היוצר. אתה מאשר ששום זכות מוענקת לך מכוח הסכם זה למעט אלו שפורשו, כמובן. אתה מסכים שלא להסיר, להסתיר, או לשנות שום סימן והודעת זכויות קניין (לרבות סמני זכויות יוצרים וסימנים מסחריים) אשר עשויים להיות מודבקים או כלולים בתוך או על השירותים.

5. שירותי צד שלישי. השירותים עשויים גם כן לתת לך הזדמנות לממשק עם, להוריד, להקשר ו/או לייבא יישומים, אתרי אינטרנט, פונקציונליות, שירותים ותוכן ("שירותי צד שלישי") המוצעים או מאופשרים על ידי צדדים שלישיים שאינם מסונפים ל- SweetLabs ("ספקי צד שלישי").

הסכם זה אינו חל (ואנחנו לא אחראים) על שירותי צד שלישי, ואיננו קובע את התנהלות של ספקי צד שלישי אלה. אתה מאשר ומסכים כי SweetLabs אינה מבטיחה ואינה מאשרת, אינה ולא תהיה אחרית כלפיך או כלפי כל אדם אחר על שירותי צד שלישי, וכי השימוש בשירותי צד שלישי הוא על אחריותך בלבד.

גישתך או שימושך בשירותי צד שלישי, לרבות הורדה או שימוש ביישומים הנמצאים או הזמינים בשירותים שלנו, צפוי ליישום הזכויות, תנאים, הגבלות ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי, ועלולה לדרוש קבלת תנאים נוספים לגישה או שימוש, כולל קבלת הסכם שימוש, תנאי השירות ושימוש ומדיניות פרטיות נפרדים("תנאי הצד השלישי"). במקרה של התנגדות בין הוראות הסכם זה ולבין תנאי שימוש השייכים לצד שלישי, תנאי צד השלישי ייקבעו את השימוש בשירותי ספק זה.

יש משירותי הצד שלישי שיוצעו לך חינם, ויש שיידרשו תשלום או יציעו רכישת מוצרים או שירותים אחרים. איתכן גם וספק צד שלישי זה יציג בפניך תהליכי תשלום שנים המיועדים לתשלום עמלות או לרכישת מוצרים ושירותים דרך ספק צד השלישי זה. SweetLabs אינו מעבד, מקבל או מאחסן את הנתונים הפיננסיים שלך. לכן הנך מאשר שהנך האחראי והחייב היחידי לכל העמלות המשויכות לספקי צד שלישי אלו ולכל הוצאה שתחויב עבור רכישה דרך או באמצעות שרותי צד שלישי. הנך מסכים בנוסף לכל תנאי שימוש או הסכם אחר, בין עם שנכרת עם SweetLabs, בין עם צד שלישי, המסדיר וקובע התנהלותך עם תהליך תשלום מסוים.

מוסכם שהנך אתה האחראי היחידי ולא SweetLabs לכל הפרת התחייבותך הנובעת מהסכם זה או החלה בינך ולבין ספקים צד שלישי, גם מכוח תנאי שירות צד שלישי, ולכל תוצאותיה.

6. קוד צד שלישי. חלקי קוד הכלולים בשירותים עלולים להכיל או להיות נגזר מקוד של צד שלישי ("תוכנת צד שלישי"), לרבות תוכנת קוד פתוח. כל שימוש בתכנת צד שלישי הינו כפוף ונקבע מאת תנאי ורשיון שימוש עבור תכנות צד שלישי, המוצגים ב https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses וניתנים לשינוים מעת לעת.

7. שימוש בנתונים. כדי לספק או להבטיח תפקודים מסוימים של השירות וכן כדי לעדכן ולשפר את השירות עצו, יתכן ו SweetLabs תאסוף נתונים בשירות או יעדכן את השירות, לרבות את התוכנה שסופקה כחלק מהשירות, מפעם לפעם.יכול ואירעו ביקורות אוטומטיות שגרתיות בשירות ושיזהו וינתחו צורות התקנה, שימוש ופעילות השירות ושידווחו ל SweetLabs.

אסיפת המידע שנאספה מ SweetLabs באמצעות השירות, למעט את שנאסף דרך שירות צד שלישי, ושימושו,מוסדרת מאת מדיניות הפרטיות של SweetLabs, המוצגת ב https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. הנך מסכים בזה בכללי מדיניות הפרטיות של SweetLabs, בהנחה שהם עשויים להשתנות מעת לעת. כל שינוי משמעותי במדיניות הפרטיות יפורסם באתר https://r.sweetlabs.com/privacy-policy , ולאחר כל שינוי אחר, המדניות המתוקנת תפורסם באתר דלעיל, או בבא לאחריו מוצהר ומודגש שכל גישה ושימוש בשירותי צד שלישי, לרבות שימוש ביישום של צד שלישי המסופק בשירותינו, או ביישום המבצע גישה לשירות צד שלישי, עלולים לשתף מידע עם אותו צד שלא בכפוף להסכם ה או למדניות פרטיות של SweetLabs. בכזה מקרה העניינים הקשורים לפרטיותך וזכויותיך בנידון והמידע שנאסף ינוהלו באופן בלעדי רק לפי תנאי הצד שלישי ומדיניות הפרטיות שלו.

8. חשבונות המשתמש. אם הנך משתמש בשירותים עבור פלטפורמה, אתרים או אפליקציות SweetLabs, באפשרותך, אך אינך חייב, ליצור חשבון משתמש SweetLabs ("חשבון"). כדי ליצור חשבון, תידרש למסור מידע אישית כגון שם, גיל וכתובת דוא"ל. מוסכם בזה שהמידע שיימסר יהיה מעודכן, נכון ומדויק.

כל מידע שתמסור בנוגע לחשבונך ינוהל לפי מדיניות הפרטיות SweetLabs המוצגת באתר https://r.sweetlabs.com/privacy-policy וכמו שתשונה במידה ואם. כל מידע שתמסור לשירותי צד שלישי, לרבות חשבונות שנוצרו עם ספק צד שלישי, ינוהל לפי התנאים או מדיניות הפרטיות של ספק זה.

למעט המקרים הנקבעים במדיניות הפרטיות SweetLabs, הנך האחראי הבלעדי על שמירת הסודיות ואבטחה של החשבון שלך ושל כל הפעילויות המתנהלות בו. SweetLabs אינה אחראית לכל שימוש לא מורשה בחשבון שלך. לSweetLabs הזכות להשעות או להפסיק חשבונך לפי שקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת בכל עת, לרבות במקרה של הפרתך של הסכם זה או באם היא כן נדרשת לפי החוק.

9. תמיכה; עדכונים; הסרה. הסכם זה לא מקנה לך זכות לכל תמיכה, שדרוג, חבילה, שיפור או תיקון עבור השירותים (המוכנים כולם ביחד בשם "תמיכה"). כל תמיכה כיוצאת בהם ושתוצע על-ידי SweetLabs תהיה נכללת בשירותים וכפופה להסכם זה. הנך מאשר ומסכים לכל שינוי ועדכון בשירותים או בשרותי צד שלישי, ללא מתן הודעה מראש אליך.

הנך מודע שהתכנה שתוריד או תתקין מאת השירותים, אתכן והיא בעצמה תוריד ותתקין באופן אוטומטי עדכונים מאת SweetLabs. עדכונים אלה נועדים לשפר, להרחיב ולפתח את השירותים בצורה של תיקוני באגים, פונקציות מתקדמות וגרסאות חדשות לחלוטין. הנך מסכים לקבל עדכונים אלו (ומאפשר ל SweetLabs לספק לך אותם) במסגרת שימושך בשירותים.

10. כתב ויתור אחריות. SWEETLABS מספקת את שירותים "כמות שהם", ללא אחריות מסוג כלשהו, ומתנערת בזאת מכל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות וללא הגבלה אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, ביצועים, דיוק, אמינות, ואי-הפרת זכויות. ויתור על אחריות זה מהווה חלק בלתי נפרד של ההסכם. החקיקה של חלק המדינות אינה מתירה הגבלות למשך אחריות מכללא משום כך אתכן וההגבלות האמורות לעיל לא חלות עליך.

כל שימוש בתוכנה או חומר אחר שהורד או הושג באמצעות השירותים הנו לפי שקול דעתך ועל אחריותך הבלעדיים, כמו כן הנך נושא בחבות הבלעדית לכל נזק למערכת המחשב, לתוכנה, לתקנים אחרים או על אבדן של נתונים כתוצאה מההורדה של כל תוכנה כיוצא בה או של חומר אחר.

11. הגבלת אחריות. בשום מקרה, ולפי שום תורה משפטית כל שהיא, הכולל, אך מבלי להגביל, תורת נזיקין, חוזיים, רשלנות, אחריות קפידה, או אחרת, SWEETLABS או ספקיה או משווקיה יישאו באחריות או חבות כל שהן כלפיך או כלפי כל אדם אחר על כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או מקרי או מכל סוג כל שהוא לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים הנובעים מאבדן רווח, אבדן רצון טוב או מוניטין עסקי, אבדן נתונים; או הנובעים מעלויות רכישה או החלפת סחורות או שירותים, מעצירת עבודה, מאי דיוק של התוצאות, מכשל או תקלת מחשב, או על כל נזק הנובע משימושך בשירותים או מכל אבדן בלתי מוחשי אחר. אחריות SWEETLABS על נזקים מכל סוג כלשהו הנובעת מהסכם זה תהיה מוגבלת ל-50 דולר. האמור לעיל לא תחול על נזקי גוף שאינם ניתנים להגבלה לפי חוק החל. ההגבלות האמורות לעיל תוחלנה אפילו במקרה וניתנה התראה ל SWEETLABS על אפשרות התהוות של נזקים. חקיקה של חלק מהמדינות אינה מתירה החרגה או הגבלה לנזקים מקריים או תוצאתיים, משום כך אתכן וההגבלות והחרגות האמורות לעיל עשויות לא יחולו עליך.

12. ,תקופה וסיום. הסכם זה ימשיך עד אשר הסתיים כפי שנקבעה בסעיף זה. הנך רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת בתנאי שתפסיק כל שימוש בשירותים. זכויותיך במסגרת הסכם זה תסתיימנה באופן אוטומטי מבלי להודיע לך במקרה של הפרה מצדך של הוראה כלשהי של הסכם זה. SweetLabs רשאית לסיים הסכם זה מיידי בכל עת במקרה של פגיע או הפרה בזכויות של צד שלישי, לפי שיקול דעתה. סיום הסכם זה יסיים גם את הזכויות ורישיונות שהוענקו לך. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, עליך לסיים כל שימוש בשירותים ולמחוק או להסיר כל עותקים תוכנה שסופקה לך במסגרת השירותים, בתנאי שהמשך השימוש בשירותי צד שלישי, לרבות יישומים או תוכנה המסופקים במסגרת שירותים אלו, ימשיכו להיקבע לפי תנאי הצד שלישי שקיבלת על עצמך כלפי ספק צד שלשי של שירותים אלו.

עם הסיום ולמרות הסיום, כל זכות, חבות והתחייבות שנזקפו לזכותך או לחובתך, או לזכות וחובת SweetLabs במסגרת ההסכם, או שנקבע במפורש שימשיכו לחול, וכמו כן את ההוראות שבפסקאות 10, 11 ו 15,ימשיכו לחול למשך זמן בלתי מוגבל במידה המרבית המותרת לפי החוק הישים.

13. הודעות DMCA (חוק זכויות היוצרים במילניום הדיגיטלי). . זה מדיניות SweetLabs להגיב על הודעות על הפרת זכויות יוצרים הממלאות אחרי החוק הבינלאומי על קניין רוחני הישים (לרבות, בארצות הברית, חוק זכויות היוצרים במילניום הדיגיטלי) ולסיים את החשבונות של מפירי זכויות אלה החוזרים. יש להעביר את הודעות על הפרות מהסוג האל לכתובת דוא"ל [email protected]

14. שימוש ממשלתי. אם אתה משתייך לסוכנות, מחלקה או כל ישות אחרת של ממשלת ארצות הברית ("ממשלה"), השימוש, העתקה, שכפול, השקה, שינוי, גילוי או העברה של התכנה הינם מוגבלים בהתאם לכללים לרכישה הפדרלי החלים על סוכנויות אזרחיות, או בהתאם לתוסף לתקנה על רכישה ביטחונית פדרלית החלה על סוכנויות צבאיות. התוכנה הינה "פריט מסחרי", "תוכנת מחשב מסחרית" ו "תיעוד תוכנה מסחרי". לפי הוראות אלה, כל שימוש בתוכנה על-ידי הממשלה יתבצע אך ורק בכפוף לתנאים של הסכם זה.

15. שונות. SweetLabs יכולה לבצע שינויים בהסכם זה או להכליל תנאים נוספים או מתוקנים להסכם מעת לעת. בעת ביצוע שינויים אלה, SweetLabs תערוך גירסה מעודכנת של הסכם זה הזמינה ב https://r.sweetlabs.com/terms. מוסכם ומקובל כי אם תמשיך להשתמש בתוכנה אחרי התאריך השינוי או התיקון, SweetLabs תתייחס לשימוש שלך כקבלת ההסכם המעודכן. הסכם זה, לרבות מדיניות הפרטיות SweetLabs נזכרת, מהווה את ההסכם השלם בדבר רשיון זה בינך לבין SweetLabs והוא מחליף כל הסכמים קודמים בינך לבין SweetLabs הנוגעות לשירותים. אם הוראה כלשהי של הסכם זה תתברר כלא ברת אכיפה מסיבת כל שהיא, הוראה זו תתוקן רק במידה הנדרשת כדי לאפשר את האכיפה. מחדל של SweetLabs לפעול בתגובה להפרה של הסכם זה מצדך או מצד אחרים אינו מהווה ויתור ולא יגביל הזכויות של SweetLabs כלפי הפרה זו והעוקבות לה. SweetLabs במפורש רשאי להקצות הסכם זה, לנציג מכל חובותיה להלן. הסכם זה יהיה כפוף לחוק של קליפורניה בחריג מהוראותיו במקרה של חוקים מתנגשים. אתה SweetLabs מסכימים להתכופף לסמכות השיפוט הבלעדית והיחידה של בתי המשפט פדרליים מחוז סן דייגו, קליפורניה.

16. יצירת קשר. למעט ביחס לצד שלישי, השירותים המתוארים בכאן הם מוצעים על ידי SweetLabs, inc., הממוקם ב 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. ניתן לצור קשר איתנו בכתובת הנ"ל או בכתובת דוא"ל .

תאריך גירסת הסכם למשתמש זה: 24 במאי 2018

SWEETLABS TERMS OF SERVICE (Magyar - Hungarian)

SweetLabs, Inc. ("mi" vagy "SweetLabs") üdvözli Önt a SweetLabs tulajdonában lévő vagy általa működtetett webhelyeken, szoftvereinkben, termékeinkben és szolgáltatásainkban ("Szolgáltatásaink"), melyek kiküldik, tartalmazzák vagy linkelik ezt a Felhasználási Feltételeket (a "Szerződés").

JELEN SZERZŐDÉS SZABÁLYOZZA A SWEETLABS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT. Szolgáltatásaink használatával, letöltésével vagy meglátogatásával, ÖN VAGY AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT GAZDÁLKODÓ EGYSÉG VAGY A VÁLLALAT ("ÖN"), elfogadja a jelen szerződésben lévő feltételeket, korlátozásokat és politikákat, beleértve az Adatvédelmi szabályzatot is, melyek megtalálhatók a https://r.sweetlabs.com/privacy-policy webhelyen. Olvassa el figyelmesen az alábbi szerződést.

1. LICENC. A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja a jelen Szerződést. Ha nem fogadja el a jelen Szerződést feltételeit, ne használja a Szolgáltatásokat. A jelen Szerződésben lévő valamennyi feltétel betartásától függően a SweetLabs biztosít kizárólag az Ön személyes használatára egy korlátozott, személyre szóló, nem átruházható, nem továbbadható, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási engedélyt a szolgáltatásokhoz, és kizárólag csak a kísérő dokumentumoknak megfelelően.

2. HASZNÁLAT. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat csak a jelen Szerződésben engedélyezett céloknak és az alkalmazható törvényeknek, szabályoknak vagy bármely illetékes joghatóságon belül általánosan elfogadott gyakorlatoknak és irányelveknek megfelelően használja (beleértve az adatok vagy szoftverek Egyesült Államokba vagy Egyesült Államokból, illetve más államokba vagy más államokból történő exportjával vagy importjával kapcsolatos jogszabályokat). Ne használja a Szolgáltatásokat, ha még nem töltötte be a 16. életévét vagy az Egyesült Államok vagy más vonatkozó joghatóság törvényei alapján Ön el van tiltva a Szolgáltatások használatától vagy fogadásától.

3. KORLÁTOZÁSOK. Ön elfogadja, és mások számára sem teszi lehetővé az alábbiakat: (i) nem él vissza a Szolgáltatásokkal, vagy nem folytat olyan tevékenységet, amely károsítja, megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások működését; (ii) nem másolja le és nem terjeszti a Szolgáltatásokat; (iii) nem módosítja, nem fejti vissza, nem szedi szét, nem elemzi vagy egyéb módon nem próbálja meg felfedni a Szolgáltatok forráskódját, vagy szerkezetét, sorrendjét és szervezését; (iv) nem engedélyezi, nem adja el, nem adja bérbe, nem adja tovább és nem fogadja a Szolgáltatásokat; (v) úgy használja a Szolgáltatásokat, hogy nem sérti meg a szellemi tulajdonjogokat vagy tulajdonjogokat, vagy a nyilvánossági vagy magánjogokat vagy egy harmadik fél jogait; (vi) úgy használja a Szolgáltatásokat, hogy azzal ne sértsen meg törvényt, előírást, rendeletet vagy szabályzatot; (vii) a Szolgáltatások használatával nem terjeszt sértő, káros, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, nyakatekert, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő vagy más módon kifogásolható adatokat vagy anyagokat; vagy (viii) a Szolgáltatások használatával nem terjeszt szoftver vírusokat vagy egyéb számítógépes kódot, fájlt vagy programot, mely megszakíthatja, megsemmisítheti vagy korlátozhatja a számítógép valamely szoftverjének vagy hardverjének vagy távközlési berendezésnek a működését.

4. TULAJDONJOG. Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy a SweetLabs, a SweetLabs szállítói vagy licencbe adói a Szolgáltatásokkal vagy annak másolataival és részeivel kapcsolatos minden jog és szellemi tulajdonjog jogosultja. Ön tudomásul veszi, hogy a SweetLabs bármikor módosíthatja vagy félbeszakíthatja a Szolgáltatások biztosítását. A Szolgáltatások részeit védhetik az Egyesült Államok tulajdonjoggal kapcsolatos törvényei vagy a nemzetközi szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos egyezmények. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel nem jár semmiféle jog, kivéve azokat, melyeket e Szerződés kifejezetten tartalmaz. Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy nem távolítja el, nem fedi le és nem módosítja a Szolgáltatásokban vagy a Szolgáltatásokon lévő tulajdonjogokkal kapcsolatos adatokat (beleértve a szerzői és a védjegyekre vonatkozó figyelmeztetéseket).

5. HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSAI. A Szolgáltatások nyújthatnak lehetőséget arra is, hogy a SweetLabs-szel kapcsolatban nem álló harmadik fél ("Harmadik fél szolgáltatók") által felajánlott vagy rendelkezésre bocsátott alkalmazásokat, webhelyeket, funkciókat, szolgáltatásokat vagy tartalmat megtekintsen, letöltsön, kapcsoljon és vagy importáljon.

A jelen Szerződés nem alkalmazható (és mi nem vállalunk semminemű felelősséget) ezekre a Harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásokra és a jelen Szerződés nem érvényes a Harmadik fél szolgáltatók gyakorlataira. Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy a SweetLabs nem szavatolja vagy hagyja jóvá, és nem vállal felelősséget és nem lesz felelős az Önnel vagy más személlyel szemben a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért és ezen Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag csak saját felelősségére használja.

A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vagy használatra, beleértve a letöltést vagy a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül elérhető alkalmazások használatát, a harmadik fél jogai, feltételei és adatvédelmi szabályzatai alkalmazhatók és előfordulhat, hogy Önnek el kell fogadnia további feltételeket ezen hozzáférések vagy használatok érdekében, beleértve egyéb végfelhasználói licencszerződés, szolgáltatási feltételek, felhasználási feltételek vagy adatvédelmi szabályzat elfogadását ("Harmadik fél feltételei"). Amennyiben konfliktus áll fenn a jelen Szerződés és a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatására vonatkozó Harmadik fél feltételei között, a Harmadik fél feltételei a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásának használatára érvényesek.

Néhány Harmadik fél által nyújtott szolgáltatás rendelkezésre áll díjmentesen, míg másokhoz szükség lehet díj fizetésére vagy lehetőséget kínálhatnak termékek vagy szolgáltatások vásárlásához. Ezek a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások különböző fizetési módszereket biztosíthatnak az Ön számára a díjak kifizetésének vagy a termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának megkönnyítése érdekében a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatáson keresztül. A SweetLabs nem dolgozza fel, nem kapja meg és nem tárolja az Ön pénzügyi adatait. Ön elfogadja, hogy azokkal a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díjért és a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásán keresztül végzett vásárlások költségeiért kizárólag csak Ön felelős. Továbbá Ön elfogadja, hogy betart minden vonatkozó szolgáltatási feltételt vagy más jogi szerződést a SweetLabs-szal vagy egy harmadik féllel, melyek egy adott fizetési feldolgozási módszerre vonatkoznak.

Ön elfogadja, hogy Ön az egyedüli felelős, és a SweetLabs-nak nincs felelőssége Ön felé vagy bármely harmadik fél felé, ha Ön megszegi a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit vagy bármiféle kötelezettséget a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vagy a Harmadik Fél feltételeire vonatkozóan, valamint az ilyen szerződésszegés következményeivel kapcsolatban.

6. HARMADIK FÉL KÓDJA. A Szolgáltatásokban lévő vagy járó kódrészek tartalmazhatnak vagy származhatnak harmadik fél kódjából ("Harmadik fél szoftvere"), beleértve, korlátozás nélkül, a nyílt forráskódú szoftvert. A HARMADIK FÉL SZOFTVERÉNEK MINDEN HASZNÁLATA A HARMADIK FÉL SZOFTVERÉNEK MEGFELELŐ LICENCEI ALÁ VAN RENDELVE, MELYEK A https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses webhelyen érhetők el és ezek időről időre módosulhatnak.

7. ADATOK HASZNÁLATA. A Szolgáltatások bizonyos funkcióinak biztosítása, a Szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása és a Szolgáltatások frissítése és javítása érdekében a SweetLabs adatokat gyűjthet a Szolgáltatásokból vagy automatikusan frissítheti a Szolgáltatásokat, beleértve a Szolgáltatások részét alkotó szoftver időről időre történő frissitéseit. A Szolgáltatások tartalmazhatnak automatizált jelentéstételi rutinokat is, melyek automatikusan azonosítják és elemzik a Szolgáltatások telepítésének, használatának és teljesítményének bizonyos jellemzőit és továbbítják a jelentéseket a SweetLabs számára.

A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásai által gyűjtött adatoktól eltérő, a Szolgáltatásokon keresztül a SweetLabs által gyűjtött adatok gyűjteményére és használatára a SweetLabs Adatvédelmi szabályzat érvényes, mely online az alábbi webhelyen érhető el: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Ezennel elfogadja a SweetLabs Adatvédelmi szabályzatot, mely időről időre módosulhat. Amikor SweetLabs módosítja ezt a szabályzatot, akkor a https://r.sweetlabs.com/privacy-policy webhelyen megjelenik egy üzenet és amikor a szabályzatban módosításra kerül sor, akkor a fenti linken vagy az alábbi linken rendelkezésre fog állni a frissített szabályzat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy használat, ideértve egy harmadik fél által nyújtott alkalmazás Szolgáltatásokon keresztüli használatát, vagy egy, a harmadik fél által nyújtott Szolgáltatáshoz hozzáférő alkalmazás használatát is, adatok megosztását okozhatja a vonatkozó Harmadik fél által nyújtott szolgáltatással, melyre ez a Szerződés vagy a SweetLabs Adatvédelmi szabályzata nem érvényes. Az adatvédelemmel és az adatokkal kapcsolatosan ilyen esetben az Ön jogait kizárólag csak a vonatkozó Harmadik fél által nyújtott szolgáltatás feltételei szabályozzák és a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásai által gyűjtött adatokat kizárólag csak a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatok szabályozzák.

8. FELHASZNÁLÓI FIÓKOK. Ha Ön a SweetLabs platformon, webhelyen vagy alkalmazásban Szolgáltatások felhasználója, létrehozhat egy SweetLabs felhasználói fiókot ("Fiók"). Egy Fiók létrehozásához olyan adatokat kell megadnia, mint a neve, életkora és e-mail címe. Ön elfogadja, hogy ezeket az adatokat mindig pontosan, korrekten és naprakészen adja meg.

A Fiókhoz Ön által megadott adatokra a SweetLabs Adatvédelmi szabályzat érvényes, mely online a https://r.sweetlabs.com/privacy-policy webhelyen áll rendelkezésre, mivel ez a szabályzat időről időre változhat. Bármilyen adatot ad át Harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásoknak, beleértve Harmadik fél szolgáltatóval létrehozott fiókokat, ezekre a vonatkozó Harmadik fél szolgáltató feltételei vagy adatvédelmi szabályzatai érvényesek.

Amennyiben a a SweetLabs Adatvédelmi szabályzata másképp nem írja elő, kizárólag csak Ön felelős Fiókjának bizalmas jellegének és biztonságának megőrzéséért és a Fiókban vagy a Fiókon keresztül folyó valamennyi tevékenységért. A SweetLabs nem vállal felelősséget a Fiók jogosulatlan használatáért.

A SweetLabs felfüggesztheti vagy bezárhatja a Fiókját saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül, bármikor, ha Ön megsérti ezt a Szerződést vagy ha a törvény előírása szerint a SweetLabs köteles erre.

9. TÁMOGATÁS, FRISSÍTÉSEK, ELTÁVOLÍTÁS. Ez a Szerződés nem jogosítja fel Önt támogatásokra, frissítésekre, fejlesztésekre vagy a Szolgáltatások javításokra (együttesen: "Támogatás"). Bármiféle Támogatás, melyet a SweetLabs rendelkezésre fog bocsátani, a Szolgáltatások részét fogja alkotni és e Szerződés alá fog tartozni. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatásokon keresztül harmadik fél által nyújtott szolgáltatások módosulhatnak vagy frissítésre kerülhetnek időről időre előzetes értesítés nélkül.

A Szolgáltatások közül az Ön által használt, letöltött vagy telepített szoftver időről időre automatikusan letölti és telepíti a SweetLabs frissítéseket. Ezek a frissítések javítják vagy tovább fejlesztik a Szolgáltatásokat és lehetnek hibajavítások, továbbfejlesztett funkciók és teljesen új verziók. Ön elfogadja ezeket a frissítéseket (és engedélyezi a SweetLabs számára ezek elküldését) a Szolgáltatások használatának részeként.

10. GARANCIANYILATKOZAT. A SWEETLABS A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÚGY BIZTOSÍTJA "AHOGY VAN" ÉS BÁRMINEMŰ GARANCIA NÉLKÜL, ÉS EZENNEL ELVET MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE DE AZOKRA NEM KORLÁTOZVA A KERESKEDELMI FORGALMI GARANCIÁT, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, TELJESÍTMÉNYT, PONTOSSÁGOT, MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS JOGTISZTASÁGOT. EZ A GARANCIANYILATKOZAT A JELEN SZERZŐDÉS SZERVES RÉSZE. EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDNEK MEG KORLÁTOZÁSOKAT A HALLGATÓLAGOS GARANCIA IDŐTARTAMÁRA, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

A szolgáltatások használata során bármilyen letöltött vagy egyéb módon megszerzett szoftver vagy egyéb anyag a saját belátása és kockázata szerint történik, és kizárólag csak Ön a felelős minden, ezen szoftverek vagy egyéb anyagok letöltése okozta olyan kárért, mely a számítógépes rendszert, szoftvert vagy más eszközt érhet vagy adatvesztést okozhat.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A SWEETLABS VAGY SZÁLLÍTÓI ÉS VISZONTELADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYEN JOGELMÉLET ALAPJÁN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, MAGÁNJOGI, SZERZŐDÉSES VÉTSÉGET, HANYAGSÁGOT, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGET, NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ÖNT VAGY EGYÉB SZEMÉLYT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZETT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A NYERESÉG ELVESZTÉST, HÍRNÉV ELVESZTÉST, üzleti hírnév elvesztését, VAGY adatvesztést, helyettesítő áruk vagy szolgáltatások beszerzéséből származó költségeket, MUNKALEÁLLÁST, EREDMÉNYEK PONTOSSÁGÁT, SZÁMÍTÓGÉPES HIBÁT VAGY RENDELLENESSÉGET, A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT VAGY egyéb eszmei károkat. AZON KÁROKÉRT, MELYEK EZEN A SZERZŐDÉSEN KÍVÜL FORDULNAK ELŐ A SWEETLABS MAX. $50-OS FELELŐSSÉGET VÁLLAL. A FENTIEK NEM VONATKOZNAK A TESTI SÉRÜLÉSRE, MELYEK AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN NEM LEHETNEK ILYEN KORLÁTOZOTTAK. a FENTI KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA A SWEETLABS-OT TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. TEKINTETTEL ARRA, HOGY EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZETT KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM ÉRVÉNYES ÖNRE.

12. IDŐBELI HATÁLY ÉS MEGSZŰNÉS. A Szerződés érvényessége a jelen szakaszban kerül meghatározásra. Ön bármikor felmondhatja ezt a Szerződést, amennyiben befejezi a Szolgáltatások valamennyi használatát. A jelen Szerződés által biztosított jogai automatikusan megszűnnek értesítés nélkül, ha Ön megsérti a jelen Szerződés bármely pontját. A SweetLabs azonnal felmondja a jelen Szerződést bármikor, ha a SweetLabs úgy találja, hogy a Szolgáltatások vagy azok használata harmadik felek jogait vagy követeléseit sértik. A jelen Szerződés megszűnése esetén megszűnnek az Ön számára biztosított jogok és licencek is. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Önnek be kell szüntetnie a Szolgáltatások valamennyi használatát, meg kell semmisítenie vagy el kell távolítania a Szolgáltatásokból származó szoftverek összes másolatát, a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások további használata esetén, beleértve a Harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásaiból származó alkalmazásokat és egyéb szoftvereket, a Harmadik fél feltételei érvényesek, melyet Ön elfogadott a vonatkozó Harmadik fél által nyújtott Szolgáltatást biztosító megfelelő Harmadik fél szolgáltatóval.

A Szerződés lejárta után az Ön és a SweetLabs törvényes jogai, kötelezettségei és felelőssége, melyek határozatlan ideig érvényesek (vagy melyekre idővel tettek szert a Szerződés érvényességi ideje során) a Szerződés lejárta után is érvényben maradnak és a 10., 11. és 15. bekezdések rendelkezései határozatlan ideig érvényesek a törvény által megengedett leghosszabb ideig.

13. DMCA ÉRTESÍTÉSEK. A SweetLabs politikája reagálni azokra a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos értesítésekre, amelyek megfelelnek a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi törvénynek (beleértve az Egyesült Államokban, a Digital Millennium Copyright Act törvényt is), és megszüntetni a visszaeső jogsértők fiókjait. Az ilyen feltételezett jogsértésekkel kapcsolatos értesítéseket a [email protected] címre kell elküldeni.

14. KORMÁNYZATI FELHASZNÁLÁS. Amennyiben Ön az Amerikai Egyesült Államok kormányának egy irodájában, ügynökségén vagy vagy más szervezetében dolgozik ("Kormány"), a Szoftver használata, másolása, reprodukálása, kiadása, módosítása, nyilvánosságra hozatala vagy átadása korlátozott a szövetségi beszerzési szabályzat előírásai szerint, ahogy azok a civil szervezetekre és a Védelmi szövetségi beszerzési szabályzat kiegészítésére és katonai ügynökségekre érvényesek. A Szoftver egy "kereskedelmi cikk", "kereskedelmi számítógépes szoftver" és "kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentáció". Ezen rendeletek értelmében a Szoftver Kormány általi bármilyen használatára kizárólag csak a jelen Szerződés feltételei érvényesek.

15. VEGYES. A SweetLabs módosíthatja a jelen Szerződést és időről időre biztosíthatja a jelen Szerződés módosított vagy kiegészítő feltételeit. Módosítások esetén a SweetLabs rendelkezésre bocsátja a jelen Szerződés frissített verzióját a https://r.sweetlabs.com/terms webhelyen. Ön megérti és elfogadja, hogy ha továbbra is használhatja a Szoftvert a Szerződés módosítását követően, akkor a SweetLabs úgy fogja tekinti, hogy Ön elfogadta az átdolgozott Szerződést. A jelen Szerződés, beleértve a SweetLabs említett Adatvédelmi szabályzatát alkotja a teljes licencszerződést Ön és a SweetLabs között, és a Szolgáltatásokra vonatkozóan érvénytelenít minden korábbi szerződést és képviseletet Ön és a SweetLabs között. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezésre bármilyen ok miatt végrehajthatatlan, akkor csak az érintett rendelkezést kell módosítani és csak a szükséges mértékben, hogy végrehajtható legyen. Amennyiben a SweetLabs nem jár el, ha Ön vagy más megsértette a jelen Szerződést, az nem jelent lemondást és nem korlátozza a SweetLabs jogait erre a szerződésszegésre vagy bármely további szerződésszegésre vonatkozóan. A SweetLabs kifejezetten fenntartja a jogot a jelen Szerződés és bármely kötelezettség átruházására. A jelen Szerződést a Kaliforniai törvények szabályozzák és ezek alapján kell értelmezni, tekintet nélkül a rendelkezések konfliktusaira. Ön és a SweetLabs egyetértenek abban, hogy az egyedüli és kizárólagos illetékességek a San Diego állambeli (California) Állami és szövetségi bíróságok.

16. KAPCSOLAT. A Harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásokon kívül a jelen Feltételekben leírt Szolgáltatásokat a SweetLabs, Inc. biztosítja, melynek székhelye: 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Küldhet nekünk levelet a fenti címre vagy e-mailt a címre.

A jelen Végfelhasználói licencszerződés verziódátuma: 2018. május 24.

TERMINI DI SERVIZIO DI SWEETLABS (Italiano - Italian)

SweetLabs, Inc. (“noi” o “SweetLabs”) vi dà il benvenuto nei siti Web, software, prodotti e servizi (i nostri “Servizi”) di proprietà e gestiti da SweetLabs che riportano, comprendono o rimandano ai presenti Termini di servizio (il “Contratto”).

IL PRESENTE CONTRATTO DISCIPLINA L'UTILIZZO DEI SERVIZI FORNITI DA SWEETLABS.  Con l'utilizzo, il download, l'installazione o la visita dei nostri Servizi, L'UTENTE OPPURE L'ENTE O LA SOCIETÀ CHE RAPPRESENTA ("UTENTE"), riconosce di accettare i termini, le condizioni, le limitazioni e le politiche indicati nel presente contratto, compresa l'Informativa sulla privacy DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Si prega di leggere con attenzione il contratto seguente.

1. LICENZA  L'Utente accetta il presente Contratto tramite l'utilizzo effettivo dei Servizi.  Se non accetta il Contratto, non può utilizzare i Servizi.  Subordinatamente al rispetto di tutti i termini del presente Contratto, SweetLabs concede all'Utente una licenza limitata, personale, non cedibile, non trasmissibile a terzi, non esclusiva, non trasferibile, per utilizzare i Servizi per l'uso personale e in conformità a tutta la documentazione a corredo.

2. UTILIZZO  L'Utente accetta di utilizzare i Servizi solo per gli scopi consentiti dal presente Contratto e da leggi applicabili, regolamenti, prassi o linee guida generalmente accettati in qualsiasi giurisdizione rilevante (comprese le leggi che disciplinano l'esportazione o l'importazione di dati o software da e verso gli Stati Uniti o in altre giurisdizioni rilevanti).  L'Utente non può utilizzare i Servizi se di età inferiore a sedici (16) anni oppure è una persona interdetta all'utilizzo o alla ricezione dei Servizi in base alle leggi degli Stati Uniti o di altre giurisdizioni rilevanti.

3. LIMITAZIONI L'Utente non dovrà, e non dovrà consentire di farlo a nessun altro: (i) utilizzare i Servizi in modo illecito oppure svolgere attività in grado di danneggiare, interferire o alterare i Servizi; (ii) copiare o distribuire i Servizi; (iii) modificare, retroingegnerizzare, disassemblare, decompilare o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente o la struttura, la sequenza e l'organizzazione dei Servizi; (iv) concedere in licenza, vendere, noleggiare, trasferire e ospitare i Servizi; (v) usare i Servizi per infrangere i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di proprietà, o i diritti alla pubblicità o alla privacy di qualsiasi terza parte; (vi) usare i Servizi per violare leggi, statuti, ordinanze o regolamentazioni; (vii) usare i Servizi per disseminare informazioni o materiali che si rivelino illeciti, lesivi, dannosi, intimidatori, abusivi, invasivi della riservatezza altrui, ingannevoli, diffamatori, volgari, osceni, calunniosi o comunque discutibili; oppure (viii) usare i Servizi per disseminare software contenente virus o altro codice, file o programma creato per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software, hardware o apparecchiatura per le telecomunicazioni.

4. PROPRIETÀ L'Utente riconosce che tutti i titoli di proprietà, i diritti di proprietà e i diritti di proprietà intellettuale interni o relativi ai Servizi e tutte le relative copie e parti restano di titolarità esclusiva di SweetLabs e dei suoi fornitori o licenziatari. L'Utente è consapevole del fatto che SweetLabs può modificare o interrompere l'offerta dei Servizi in qualsiasi momento. Alcune parti dei Servizi possono essere protette dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti e dagli accordi internazionali sul copyright.   L'Utente riconosce di non avere altri diritti ai sensi del presente Contratto ed eccezione di quelli espressamente concessi al suo interno.  L'Utente accetta di non rimuovere, occultare o alterare gli avvisi sui diritti di proprietà (compresi gli avvisi sul copyright e sul marchio commerciale) eventualmente apposti o contenuti all'interno o sui Servizi.

5. SERVIZI DI TERZA PARTE  I Servizi possono anche prevedere la possibilità che l'Utente interagisca, scarichi, si colleghi e/o importi applicazioni, siti Web, funzionalità, servizi e contenuti ("Servizi di terza parte") offerti o resi disponibili da terze parti non affiliate a SweetLabs (“Provider di terza parte”).

I presente Contratto non si applica (e noi decliniamo qualsiasi responsabilità in merito) a questi Servizi di terza parte e non disciplina le prassi di tali Provider di terza parte.  L'Utente riconosce e conviene che SweetLabs non garantisce o avalla né si assume o assumerà alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, di qualsiasi altra persona e dei Servizi di terza parte e che l'utilizzo di tali Servizi di terza parte rimane a rischio dell'Utente.

L'accesso o l'utilizzo dei Servizi di terza parte, incluso il download o l'utilizzo di un'applicazione disponibile sui Servizi o fruibile tramite essi possono essere soggetti a diritti di terza parte applicabili, termini e condizioni e informative sulla privacy, e possono richiedere che l'Utente accetti termini separati per l'accesso o l'utilizzo, compresa l'accettazione di un contratto di licenza per l'Utente finale, di termini di servizio, termini di utilizzo o informativa sulla privacy separati (“Termini di terza parte”).  In caso di conflitto tra il presente Contratto e i Termini di terza parte applicabili a un Servizio di terza parte, i Termini di terza parte disciplinano l'utilizzo di tale Servizio di terza parte.

Alcuni Servizi di terza parte possono essere resi disponibili all'Utente a titolo gratuito mentre altri possono richiedere il pagamento di una commissione oppure proporre l'acquisto di prodotti o servizi. Tali Servizi di terza parte possono anche mettere a disposizione dell'Utente diversi metodi di elaborazione per agevolare il pagamento delle commissioni o l'acquisto di prodotti o servizi attraverso il Servizio di terza parte. SweetLabs non elabora, riceve o archivia i dati finanziari dell'Utente. L'Utente riconosce di essere il solo responsabile per tutte le commissioni associate a tali Servizi di terza parte che ne fanno richiesta e per i costi associati agli acquisti effettuati tramite un Servizio di terza parte. Inoltre riconosce di attenersi ai termini di servizio rilevanti o ad altri contratti legali sia con SweetLabs sia con una terza parte che disciplinano l'utilizzo di un determinato metodo di elaborazione dei pagamenti.

L'Utente riconosce di essere il solo responsabile, e che SweetLabs non ha nessuna responsabilità verso di sé e verso terze parti, per qualsiasi violazione dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto o per eventuali obblighi nei confronti di un Servizio di terza parte o di Termini di terza parte, nonché per le conseguenze derivanti da tali violazioni.

6. CODICE DI TERZA PARTE Alcune parti di codice comprese nei Servizi o fornite con essi possono contenere o essere derivate da codice di terza parte ("Software di terza parte"), compreso, senza limitazioni, il software open source. L'UTILIZZO DI SOFTWARE DI TERZA PARTE È SOGGETTO E REGOLAMENTATO DALLE RISPETTIVE LICENZE PER IL SOFTWARE DI TERZA PARTE DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, ed è soggetto a modifiche di quando in quando.

7. UTILIZZO DEI DATI Al fine di fornire determinate funzionalità dei Servizi, garantirne l'adeguato funzionamento, nonché aggiornarli e migliorarli, SweetLabs può raccogliere dati dai Servizi stessi o aggiornarli automaticamente, inclusi gli aggiornamenti del software fornito come parte integrante dei Servizi, di quando in quando.    I Servizi possono anche contenere procedure di reporting automatizzate che individuano e analizzano automaticamente determinati aspetti relativi a installazione, utilizzo e performance dei Servizi e forniscono i report a SweetLabs.

La raccolta e l'utilizzo delle informazioni acquisite da SweetLabs tramite i Servizi, diverse dalle informazioni acquisite tramite Servizi di terza parte, sono disciplinati dall'Informativa sulla privacy di SweetLabs, disponibile online all'indirizzo https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  L'Utente riconosce l'Informativa sulla privacy di SweetLabs, e che tale informativa possa essere modificata di quando in quando. In caso SweetLabs dovesse modificare tale informativa in modo sostanziale, sarà pubblicato un avviso sul sito Web all'indirizzo https://r.sweetlabs.com/privacy-policy e nel momento in cui l'informativa viene modificata, il documento aggiornato sarà pubblicato nel link qui sopra o in un link rilevante.

Nota: l'accesso dell'Utente a Servizi di terza parte o il relativo utilizzo, incluso l'utilizzo di un'app di terza parte fornita tramite i Servizi, oppure un'app che accede a un Servizio di terza parte, può comportare la condivisione di informazioni con tale Servizio di terza parte in modo non disciplinato dal presente Contratto o dall'Informativa sulla privacy di SweetLabs.  I diritti dell'Utente in relazione alla privacy e i dati in tali circostanze saranno disciplinati esclusivamente dai termini per questo Servizio di terza parte e le informazioni raccolte dai Servizi di terza parte saranno disciplinate esclusivamente ai sensi dell'informativa sulla privacy dei rispettivi Servizi di terza parte.   

8. ACCOUNT UTENTE  Se un Utente fruisce dei Servizi per la piattaforma SweetLabs, i siti o le app può (ma non ne viene richiesto) creare un account utente SweetLabs (“Account”). Per creare un Account, all'Utente vengono richieste informazioni su di sé come il nome e il cognome, l'età e l'indirizzo e-mail. L'Utente accetta di fornire informazioni sempre accurate, corrette e aggiornate.

Le informazioni fornite in relazione all'Account saranno regolamentate dall'Informativa sulla privacy di SweetLabs, disponibile online all'indirizzo https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. L'Utente riconosce che tale informativa è suscettibile di modifiche di quando in quando. Le informazioni fornite dall'Utente ai Servizi di terza parte, compresi gli account creati con un Provider di terza parte, saranno regolamentate dai termini e dall'informativa sulla privacy di tali Provider di terza parte.

Salvo diversa disposizione dell'Informativa sulla privacy di SweetLabs, l'Utente è il solo responsabile di mantenere la riservatezza e la sicurezza del suo Account e di tutte le attività svolte sull'Account o tramite esso. SweetLabs declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato dell'Account.

SweetLabs può sospendere o chiudere un Account a sua esclusiva discrezione e senza preavviso in qualsiasi momento, inclusi la violazione del presente Contratto o nel caso in cui SweetLabs sia vincolata a farlo per legge.

9. ASSISTENZA; AGGIORNAMENTI; RIMOZIONE Questo Contratto non conferisce all'Utente il diritto di fruire dell'assistenza, degli aggiornamenti, delle patch, dei miglioramenti o delle correzioni per i Servizi (collettivamente, "Assistenza").   Questo tipo di Assistenza eventualmente resa disponibile da SweetLabs diventa parte dei Servizi e soggetta al presente Contratto.  L'Utente riconosce e accetta che i Servizi o qualsiasi Servizio di terza parte fornito tramite i Servizi possa essere modificato o aggiornato di quando in quando senza preavviso.

Il software eventualmente utilizzato, scaricato o installato dai Servizi può scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti da SweetLabs di quando in quando. Tali aggiornamenti sono progettati per migliorare, valorizzare e sviluppare ulteriormente i Servizi e possono assumere la forma di correzioni di bug, funzionalità migliorate, e versioni completamente nuove.  L'Utente accetta di ricevere tali aggiornamenti (e consente a SweetLabs di inviarli) come parte integrante dell'utilizzo dei Servizi.

10. ESCLUSIONE DI GARANZIA SWEETLABS FORNISCE I SERVIZI "COME SONO" E SENZA GARANZIE DI QUALSIASI GENERE E NON FORNISCE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE, SENZA ECCEZIONI, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO, PRESTAZIONI, ACCURATEZZA, AFFIDABILITÀ E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI. QUESTA ESCLUSIONE DI GARANZIA COSTITUISCE UNA PARTE ESSENZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO. ALCUNI STATI NON AMMETTONO LE LIMITAZIONI SULLA DURATA DELLA GARANZIA IMPLICITA, NEL QUAL CASO LE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

Il software o altro materiale scaricato o diversamente ottenuto con l'utilizzo dei Servizi è a totale discrezione e rischio dell’Utente. L'Utente è l'unico responsabile di eventuali danni al sistema informatico, al software o a qualsiasi dispositivo, o della perdita di dati derivante dal download di software o altro materiale.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN NESSUN CASO E IN BASE A NESSUNA TEORIA LEGALE, COMPRESI, A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, ILLECITO, CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO, SWEETLABS, I SUOI FORNITORI O RIVENDITORI NON SARANNO RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE O DI UN'ALTRA PERSONA PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI AVVIAMENTO o reputazione aziendale, perdita di dati subita dall'Utente, costo di approvvigionamento di beni o servizi sostitutivi, INTERRUZIONE DEL LAVORO, ACCURATEZZA DEI RISULTATI, GUASTO O MALFUNZIONAMENTO DEL COMPUTER, DANNI DERIVANTI DALL'USO DEI SERVIZI o altre perdite intangibili. LA RESPONSABILITÀ DI SWEETLABS PER DANNI DI QUALSIASI TIPO IN QUALSIASI MODO DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO DOVRANNO ESSERE LIMITATI A $ 50. LA DISPOSIZIONE PRECEDENTE NON SI APPLICA A DANNI PER LESIONI FISICHE CHE, IN BASE ALLA LEGGE APPLICABILE, NON POSSONO ESSERE COSÌ LIMITATI. LE LIMITAZIONI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE NELL'EVENTUALITÀ CHE SWEETLABS SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PER CUI LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON APPLICARSI ALL'UTENTE.

12. DURATA E TERMINE Il presente Contratto continua a essere valido fino al momento della cessazione secondo le modalità riportate in questa sezione. L'Utente può interrompere questo Contratto in qualsiasi momento ammesso che cessi l'utilizzo dei Servizi. I diritti dell'Utente ai sensi del presente contratto cesseranno automaticamente senza preavviso se l'Utente viola una clausola del Contratto stesso.  SweetLabs può cessare immediatamente il presente Contratto in qualsiasi momento nel caso in cui determini che i Servizi o il relativo utilizzo diano luogo all'inosservanza o alla violazione dei diritti di terza parte o a rivendicazioni. La cessazione del presente Contratto comporta anche la cessazione dei diritti e delle licenze concesse all'Utente ivi contenuti. In caso di cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, è fatto obbligo di interrompere l'utilizzo dei Servizi e di distruggere o rimuovere tutte le copie del software fornito in collegamento ai Servizi, a condizione, tuttavia, che ogni ulteriore utilizzo dei Servizi di terza parte, tra cui applicazioni o altri software forniti in collegamento ai Servizi di terza parte continui a essere disciplinato dai Termini di terza parte eventualmente stipulati con il rispettivo Fornitore di terza parte di tali Servizi.

In caso di cessazione, tutti i diritti legali, gli obblighi e le responsabilità di cui l'Utente e SweetLabs hanno beneficiato o a cui sono soggetti (o che hanno maturato durante il periodo in cui i Termini sono stati in vigore) o ancora che vengono espressi per protrarsi a tempo indeterminato non saranno influenzati da tale cessazione, e le disposizioni dei paragrafi 10, 11 e 15 continueranno ad applicarsi a tempo indeterminato, nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

13. Notifiche DMCA (Digital Millennium Copyright Act)  La politica di SweetLabs prevede di rispondere alle notifiche di dedotta violazione del copyright nel rispetto della legislazione internazionale sulla proprietà intellettuale (tra cui, negli Stati Uniti, il Digital Millennium Copyright Act) e di chiudere gli account di chi infrange ripetutamente il copyright. Le notifiche relative alla dedotta violazione devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo [email protected]

14. USO GOVERNATIVO Se l'Utente afferisce a un'agenzia, un dipartimento o a un altro ente del governo degli Stati Uniti ("Governo"), l'utilizzo, la duplicazione, la riproduzione, il rilascio, la modifica, la divulgazione o il trasferimento del Software sono limitati in base al Regolamento sugli acquisti federali applicato alle agenzie civili e al Regolamento sugli acquisti federali per la difesa applicato alle agenzie militari. Il software è costituito da un "articolo commerciale", da "software commerciale per computer" e da "documentazione di software commerciale per computer". In conformità a queste disposizioni, l'uso del Software da parte del Governo deve essere disciplinato esclusivamente dai termini del presente Contratto.

15. MISCELLANEA SweetLabs può apportare modifiche al presente Contratto o integrarlo con termini revisionati o aggiuntivi.  Nel momento in cui vengono apportate tali modifiche, SweetLabs renderà disponibile la versione aggiornata all'indirizzo https://r.sweetlabs.com/terms.  L'Utente è consapevole e accetta che se continua a utilizzare il Software dopo la data in cui il Contratto è stato rivisto o modificato, SweetLabs considererà tale utilizzo come accettazione del Contratto aggiornato.  Il presente Contratto, compresa l'Informativa sulla privacy a cui si è fatto riferimento, rappresenta il contratto completo relativo alla licenza tra l'Utente e SweetLabs e sostituisce qualsiasi contratto o attestazione precedente tra l'Utente e SweetLabs in merito ai Servizi. Qualora una clausola del presente Contratto dovesse rivelarsi inapplicabile per qualsiasi motivo, tale clausola dovrà essere emendata nella misura strettamente necessaria a renderla applicabile. Una mancata azione da parte di SweetLabs nei confronti di una violazione del presente Contratto da parte dell'Utente o di altri non costituisce una rinuncia e non limita i diritti di SweetLabs rispetto a tali violazione oppure a eventuali violazioni successive. SweetLab si riserva espressamente il diritto di cedere il presente Contratto e di delegare gli obblighi ivi contenuti. Questo Contratto sarà regolato e interpretato in conformità alla legislazione della California, senza riguardo ad alcuna disposizione in materia di conflitti tra leggi. L'Utente e SweetLabs accettano di sottomettersi alla competenza esclusiva dei tribunali statali e federali della Contea di San Diego, California.

16. CONTATTI Salvo per quanto concerne i Servizi di terza parte, i Servizi illustrati nei presenti Termini sono offerti da SweetLabs, Inc., con sede in 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. È possibile contattarci inviando una normale lettera all'indirizzo summenzionato o tramite e-mail all'indirizzo .

Data versione del presente Contratto di licenza con l'Utente finale 24 maggio 2018

SweetLabsサービス利用規約 (日本語 - Japanese)

SweetLabs (以下、「当社」または「SweetLabs」)は、SweetLabsが所有し運営する当社のウェブサイト、ソフトウェア、製品、およびサービス(以下、「サービス」)をご利用いただくことに感謝いたします。本サービスにはこのサービス利用規約を掲載するか、含めるか、またはリンクが提供されています(以下、「契約」)。

本契約は、SweetLabsが提供する本サービスのお客様による使用に適用されます。当社のサービスをダウンロード、インストール、閲覧することで、お客様またはお客様が代表する法人・企業(以下、「お客様」)は、本契約で定める諸条件、制限、ポリシー、および当社のプライバシーポリシー(https://r.sweetlabs.com/privacy-policyに掲載)に同意することを了承します。以下の契約を注意してお読みください。

 1. ライセンス。お客様がサービスを実際に使用することで、本契約に同意したことになります。本契約に同意しない場合は、サービスを使用できません。SweetLabsは、お客様が本契約のすべての条項に従うことを条件として、付帯文書に従って、個人的な目的にのみ使用するためのサブライセンスおよび譲渡不能の個人的かつ非独占的な制限付きライセンスを許諾します。

 2. 使用。お客様は、本契約および該当する管轄で適用される法律、規則、または一般的に認められる慣行やガイドライン(米国またはその他の該当する管轄の間で行われるデータまたはソフトウェアの輸出入に適用される法律を含む)により許可されている目的においてのみ、サービスを使用することに同意します。お客様が16歳未満の場合、もしくは米国またはその他の該当する管轄の法律の下でサービスを使用したり受けることを禁止されている場合、サービスを使用することはできません。

 3. 制限。お客様は、以下の行為を行わず、他人にも行わせないことに同意します。(i) サービスを誤用すること、またはサービスを破損、中断、妨害する活動を行うこと、(ii) サービスをコピーしたり配布すること、(iii) 修正、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、またはサービスのソースコードや構造、シーケンス、構成を検出する試み、(iv) サービスをライセンス、販売、賃貸、リース、譲渡、またはホストすること、(v) サービスを使って、第三者の知的財産権や所有権、パブリシティー権、またはプライバシー権を侵害すること、(vi) サービスを使って、法律、制定法、条例、規則に違反すること、(vii) サービスを使って、侵害的、有害、脅迫、侮辱、嫌がらせ、歪曲した、中傷的、野卑、猥褻、誹謗、または好ましくない情報または素材を広めること、(viii) サービスを使って、ソフトウェアウイルスを広めたり、コンピュータソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を中断、破壊、制限する可能性のあるその他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを広めること。

 4. 所有権。お客様は、サービス、そのコピー、またはその一部のすべての権原、所有権、知的財産権は、SweetLabsとそのサプライヤーまたはライセンサーに帰属することを了承します。お客様は、SweetLabsがいつでもサービスを修正または中止することができることを理解するものとします。サービスの一部は、米国の著作権法および国際著作権条約に保護されている場合があります。お客様は、本契約で明示的に付与される以外に、本契約の下で提供される権利が一切ないことを了承します。お客様は、本サービス内やサービス上に添付されるか含まれる所有権(著作権と商標を含む)表示を除去したり隠したり、改変できないことに同意します。

 5. サードパーティのサービス。本サービスは、SweetLabsの関連会社ではないサードパーティ(以下、「サードパーティプロバイダー」)により提供または利用可能にされるアプリケーション、ウェブサイト、機能、サービス、コンテンツ(以下、「サードパーティのサービス」)との連動、それらのダウンロード、リンク、またはインポートする機会を提供する場合があります。

本契約はかかるサードパーティのサービスには適用されず、当社はそのサービスに対する責任を負いません。本契約はかかるサードパーティプロバイダーの慣行にも適用されません。お客様は、SweetLabsが、サードパーティのサービスに関して、お客様またはその他の人物に保証または推奨をせず、現在も今後も責任を負わないこと、およびかかるサードパーティのサービスの使用はお客様自身の責任において行うことを了承し同意します。

サードパーティのサービスへのアクセスまたは使用(本サービス上でまたは本サービスを通じて利用可能なアプリケーションのダウンロードや使用を含む)は、適用されるサードパーティの権利、諸条件、プライバシーポリシーの対象となります。かかるアクセスまたは使用に関する追加条件(別個のエンドユーザーライセンス契約、サービス利用規約、利用規約、またはプライバシーポリシーを含む) (以下、「サードパーティの条件」)へのお客様の同意が必要とされる場合があります。本契約とサードパーティのサービスに適用されるサードパーティの条件の間に抵触がある場合、かかるサードパーティのサービスの使用にはサードパーティの条件が適用されるものとします。

サードパーティのサービスは無料で提供されているものと、有料で提供されているものがあります。また製品やサービスを購入する機会を提供するものもあります。かかるサードパーティのサービスでは、サードパーティのサービスを通じて料金を支払ったり、製品やサービスを購入できるようにするさまざまな支払い処理方法がお客様に提供される場合があります。SweetLabsはお客様の支払い詳細を処理、受領、または保存しません。お客様は、サードパーティの有料サービスに関連するすべての料金およびサードパーティのサービスを通じて購入した製品やサービスの代金はお客様の全責任であることに同意します。さらに、お客様は、SweetLabsとのものであろうが、サードパーティとのものであろうが、支払い処理方法の使用に適用される利用規約またはその他の法的契約に拘束されることに同意します。

お客様は、本契約の下でのお客様の義務の違反、またはサードパーティのサービスもしくはサードパーティの条件に関してお客様が有する義務の違反、およびかかる違反の結果に関して、お客様が全責任を負い、SweetLabsはお客様に対してまたはサードパーティに対して一切責任を負わないことに同意します。

 1. サードパーティのコード。本サービスに含まれるか、または本サービスとともに含まれるコードの一部は、オープンソースソフトウェアなど、サードパーティのコードを含む場合、もしくはサードパーティのコード(以下、「サードパーティのソフトウェア」)から派生した場合があります。サードパーティのソフトウェアの使用はすべて、サードパーティのソフトウェアに関するそれぞれのライセンスが適用されます。ライセンスは https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses で提供され、適宜変更される場合があります。

 2. データの使用。サービスの特定の機能を提供するため、サービスの適切な動作を確かにするため、およびサービスを更新して向上させるために、SweetLabsはサービスからデータを収集したり、サービスを自動的に適宜更新することがあります。これには、サービスの一部として提供されるソフトウェアの更新も含まれます。さらに、本サービスには特定の自動レポートルーチンが含まれている場合があり、これにより本サービスのインストール、使用、パフォーマンスの特定の部分を自動で識別して分析し、SweetLabsに報告が行われます。

サードパーティのサービスを通じて収集された情報を除き、本サービスを通じてSweetLabsにより行われた収集と収集した情報の使用には、 https://r.sweetlabs.com/privacy-policy に掲載されるSweetLabsプライバシーポリシーが適用されます。お客様は、適宜変更される場合があるSweetLabsプライバシーポリシーに同意します。SweetLabsがかかるポリシーを実質的に変更した場合、 https://r.sweetlabs.com/privacy-policy に通知が掲載されます。かかるポリシーの変更時には、更新版のポリシーが上記のリンクまたは後継のリンクに掲載されます。

お客様がサードパーティのサービス(本サービスを通じて提供されるサードパーティのアプリまたはサードパーティのサービスにアクセスするアプリを含む)にアクセスまたは使用することにより、本契約またはSweetLabsのプライバシーポリシーで規定されない方法で、かかるサードパーティのサービスに情報が提供される場合があります。そのような状況でのプライバシーとデータに関するお客様の権利には、かかるサードパーティのサービスの条件のみが適用され、サードパーティのサービスで収集された情報には、かかるサードパーティのサービスのプライバシーポリシーのみが適用されます。

 1. ユーザーアカウント。SweetLabsプラットフォーム、サイト、またはアプリのユーザーの場合、SweetLabsユーザーアカウントを作成するように求められませんが、作成することはできます(以下、「アカウント」)。アカウントを作成するには、名前、年齢、電子メールアドレスなどの個人の情報を提供する必要があります。お客様は、お客様が提供するかかる情報が常に正確で、最新のものであることに同意します。

お客様のアカウントに従ってお客様が提供する情報には、SweetLabsプライバシーポリシーが適用されます。このプライバシーポリシーは https://r.sweetlabs.com/privacy-policy に掲載され、適宜変更される場合があります。サードパーティのサービスに提供する情報は、サードパーティプロバイダーに作成したアカウントを含め、サードパーティプロバイダーの条件またはプライバシーポリシーが適用されるものとします。

本SweetLabsプライバシーポリシーで別段の規定がある場合を除き、お客様は、自分のアカウントの秘密とセキュリティを維持する全責任があり、お客様のアカウントでまたはアカウントを通じて発生するすべての活動に対する全責任があります。SweetLabsはお客様のアカウントの無許可の使用に対して責任を負いません。

本契約の違反があったり、法律で求められる場合など、SweetLabsは、通知なく、独自の裁量でいつでもお客様のアカウントを停止したり終了することがあります。

 1. サポート、アップデート、削除。本契約は、お客様に本サービスのサポート、アップグレード、パッチ、機能強化、修正(総称して、「サポート」)を受ける権利を付与するものではありません。本サービスのサポートをSweetLabsが提供する場合、かかるサポートは、本サービスの一部となり、本契約が適用されます。お客様は、本サービスまたは本サービスを通じて提供されるサードパーティのサービスが、事前の通知なく、適宜変更またはアップデートされることに了承し同意します。

本サービスから使用、ダウンロード、またはインストールするソフトウェアにより、SweetLabsからアップデートが適宜自動的にダウンロードされインストールされます。これらのアップデートは、サービス、機能強化を改善し、それはソフトウェアの新しいバージョンで提供され、開発、バグ修正、強化された機能を、促進するために意図されている。お客様は、お客様による本サービスの使用の一環としてかかるアップデートを受け取り、SweetLabsによるそれらのアップデートのお客様への配布を許可することに同意します。

 1. 保証責任の放棄。SweetLabsは本サービスをいかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供し、市販性、特定目的への適合性、性能、精度、信頼性、侵害がないことなどを含む(ただしこれらに限定されない)すべての明示または黙示の保証を排除します。この保証責任の放棄は、本契約書の不可欠な部分です。州によっては、黙示の保証期間に制限を設けていないため、上述の制限がお客様に適用されない場合があります。

本サービスの使用を通じてソフトウェアやその他の素材をダウンロードまたは入手するのは、お客様の独自の裁量および責任で行います。かかるソフトウェアやその他の素材をダウンロードしたことから生じるお客様のコンピュータシステム、ソフトウェア、またはその他のデバイスへの障害、もしくはデータの喪失に対してはお客様が全責任を負うものとします。

 1. 責任の制限。不法行為、契約、怠慢、厳格責任、またはその他を含む(ただしこれらに限定されない)いかなる状況または法理論においても、SweetLabsまたはそのサプライヤーやリセラーは、お客様またはその他の人物に対して、どのようなものであろうと、直接的損害、間接的損害、特殊損害、付随的損害、派生的損害に関する責任を一切負いません。これらの損害には、本サービスの使用により生じた利益の逸失、業務上の信用または事業の評判の損失、データの喪失、代替品または代替サービス調達のコスト、ストライキ、結果の正確性、コンピューターの故障または機能不全、もしくはその他目に見えない喪失が含まれますが、これらに限定されません。本契約から生じた損害に対するSweetLabsの一切の責任は、$50を上限とします。前述の定めは身体傷害に関わる損害には該当せず、適用法の下で制限を受けることはありません。前述の制限は、たとえSweetLabsがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも適用されるものとします。州によっては、付随的損害または派生的損害の除外または制限を許可していないため、前述の制限および除外がお客様に適用されない場合があります。

 2. 期間および終了。本契約は、本条項に記載された終了期限まで継続するものとします。お客様は、本サービスの使用をすべて中止することで、いつでも本契約を終了できます。お客様が本契約の条項に違反した場合、本契約の下でのお客様の権利は、お客様への通知なく、自動的に終了します。本サービスまたはその使用によりサードパーティの権利や請求の侵害または違反が生じたと判断した場合、SweetLabsはいつでも本契約を直ちに終了できます。さらに、本契約の終了により、お客様に付与された権利および使用許諾も終了します。理由の如何を問わず、本契約が終了した時点で、お客様は本サービスのすべての使用を中止し、本サービスに従ってお客様に提供されたソフトウェアのすべてのコピーを破棄または削除するものとします。ただし、サードパーティのサービス、およびサードパーティのサービスに従って提供されてアプリまたはその他のソフトウェアのそれ以降の使用には、サードパーティのサービスのそれぞれのプロバイダーと締結したサードパーティの条件が引き続き適用されるものとします。

契約が終了しても、お客様とSweetLabsが恩恵を受けたすべての法的権利、義務、および責任、お客様とSweetLabsが対象となった(または条件が有効な間に蓄積された)すべての法的権利、義務、および責任、もしくは無期限で継続すると表明されたすべての法的権利、義務、および責任は、その終了による影響を受けず、第10条、第11条、第15条の条項は、適用法で認められる最大限の範囲で無期限に適用されるものとします。

 1. DMCA通知。SweetLabsでは、そのポリシーとして、著作権侵害の疑いに関する通知(適用される国際知的財産法(米国ではデジタルミレニアム著作権法も含む)に準拠するもの)に対応し、侵害を繰り返すアカウントを終了することにしてします。かかる侵害の疑いに関する通知は、[email protected]まで電子メールにてお送りください。

 2. 政府による使用。お客様がアメリカ合衆国政府(以下、「政府」)の機関、部署、その他の団体の一員である場合、本ソフトウェアの使用、複製、公表、変更、開示、譲渡は、民間機関に適用される連邦調達規則、および軍事的機関に適用される国防省調達規則に従い禁止されています。本ソフトウェアは、「商品」、「商用コンピュータソフトウェア」、「商用コンピュータソフトウェア文書」です。かかる条項に従い、本ソフトウェアの政府による使用は、本契約の条項のみが適用されます。

 3. その他。SweetLabsは適宜本契約を変更したり、本契約を改訂したり、または規約を追加することがあります。そのような変更が行われた場合、SweetLabsは本契約の更新版を https://r.sweetlabs.com/terms に掲載します。お客様は、本契約の改訂日または変更日以降に本ソフトウェアの使用を継続すると、お客様が更新版の契約を承諾したものとみなされることを理解し同意します。本契約と、本契約書内に引用されるSweetLabプライバシーポリシーは、このライセンスに関してお客様とSweetLabとの間で締結された完全なる同意を表明するものであり、本サービスに関連してお客様とSweetLabの間で既に締結されたこれまでの契約や表明に優先します。理由の如何を問わず、本契約のいずれかの条項が法的強制力がないとみなされる場合、かかる条項は、法的強制力を得るべく必要な範囲においてのみ改訂されるものとします。SweetLabsがお客様またはその他の人物による本契約の違反に対処できなかった場合でも、かかる違反またはその後の違反に関して、権利放棄とはならず、SweetLabsの権利を制限することもありません。SweetLabsは、本契約の譲渡および本契約の下での義務の委任を行う権利を明示的に有します。本契約には、抵触法の規定を問わず、カリフォルニア州の法律が適用され、カリフォルニア州の法律に基づいて解釈されます。お客様とSweetLabsは、カリフォルニア州サンディエゴ郡の州裁判所および連邦裁判所の唯一かつ排他的の管轄に従うことに同意します。

 4. お問い合わせ。サードパーティのサービスに関する場合を除き、本契約に記載される本サービスは、510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101に所在するSweetLabs, Inc.により提供されています。当社への連絡は、前述の住所宛てまたは に電子メールにて行えます。

本エンドユーザー使用許諾契約書の日付:2018年5月24日

SWEETLABS 서비스 이용 약관 (조선말 - Korean)

SweetLabs, Inc.(“당사” 또는 “SweetLabs”)는 SweetLabs가 소유하고 운영하며 이러한 서비스 이용 약관(“계약”)을 게시하거나, 포함하거나, 해당 링크를 제공하는 웹 사이트, 소프트웨어, 제품 및 서비스(당사 “서비스”)의 사용을 환영합니다.

이 계약은 SWEETLABS에서 제공하는 서비스의 사용에 적용됩니다.  당사 서비스를 사용, 다운로드, 설치 또는 방문하는 것은 귀하 또는 법인/귀하가 대표하는 회사("귀하")가https://r.sweetlabs.com/privacy-policy에서 확인할 수 있는 개인 정보 보호 정책을 포함해 이 계약에 명시된 기간, 조건, 제한 및 정책에 동의함을 의미합니다. 다음 계약을 주의 깊게 읽어 주십시오.

1. 라이센스.  이 서비스를 실제로 사용할 경우 이 계약에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이 계약에 동의하지 않을 경우 서비스를 사용하지 마십시오.  이 계약의 모든 조건을 준수하는 조건으로 SweetLabs는 제품에 동봉된 설명서에 따라 귀하에게 개인적인 용도로 서비스를 사용할 수 있는 제한적이고 개인적이며 양도, 재배포 및 이전이 불가능한 비독점적인 라이센스를 부여합니다.

2. 사용.  귀하는 이 계약 및 해당 법률, 규정 또는 해당 관할권에서 일반적으로 용인되는 관행 또는 지침(미국 또는 기타 관련 관할권의 데이터 또는 소프트웨어 수출 또는 수입을 관할하는 법률 포함)에서 허용하는 목적으로만 서비스를 사용하는 데 동의해야 합니다.  16세 미만이거나 미국 또는 기타 관련 관할권의 법률에 따라 서비스를 사용하거나 받는 것이 금지된 사람에 해당되는 경우 서비스를 사용할 수 없습니다.

3. 제한 사항. 귀하는 다음과 같은 행동을 하지 않으며, 다른 사람이 다음과 같은 행동을 하는 것을 허가하지 않을 것에 동의합니다. (i) 서비스 오용 또는 서비스 손상, 방해 또는 중단을 유발하는 활동에 관여, (ii) 서비스 복사 또는 배포, (iii) 서비스의 소스 코드 또는 구조, 시퀀스 및 조직을 알아내기 위한 수정, 리버스 엔지니어링, 디스어셈블링, 디컴파일 또는 기타 시도, (iv) 서비스의 라이센스 부여, 판매, 임대, 대여, 양도 또는 호스팅, (v) 타사의 지적 재산권/소유권 또는 공적/사적 권리를 침해하는 서비스 사용, (vi) 모든 법률, 법규, 법령, 규정 등에 위배되는 서비스 사용, (vii) 침해, 유해, 위협, 욕설, 괴롭힘, 왜곡, 비방, 비속어, 외설 또는 기타 불쾌감을 주는 정보 또는 자료를 배포하는 서비스 사용, (viii) 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 또는 통신 장비의 기능을 중단, 파괴 또는 제한할 수 있는 모든 소프트웨어 바이러스 또는 기타 컴퓨터 코드, 파일 또는 프로그램을 배포하는 서비스 사용.

4. 소유권. 귀하는 서비스 및 그 모든 복사본 또는 일부 복사본에 대한 모든 제목, 소유권, 지적 재산권은SweetLabs 및 그 공급업체 또는 라이센스 제공자에게 있음을 인정합니다. 귀하는 SweetLabs가 언제든지 서비스를 수정하거나 제공을 중단할 수 있음을 인지합니다. 서비스의 일부는 미국의 저작권법 및 국제 저작권 협약에 의해 보호될 수 있습니다. 귀하는 명시적으로 부여된 경우를 제외하고 이 계약에 따라 제공되는 권한이 없음을 인지합니다.  귀하는 서비스에 동봉 또는 포함되거나 서비스와 함께 제공될 수 있는 소유권 표시(저작권 및 상표권 표시)를 제거하거나 가리거나 변경하지 않아야 한다는 데 동의합니다.

5. 타사 서비스.  이 서비스를 통해 SweetLabs와 제휴하지 않은 타사(“타사 제공업체”)에서 제공하거나 그러한 타사를 통해 이용할 수 있는 애플리케이션, 기능, 서비스 및 콘텐츠(“타사 서비스”)에 접속 또는 연결하거나 그러한 애플리케이션, 기능, 서비스 및 콘텐츠를 다운로드하거나 가져올 수 있는 기회를 얻을 수도 있습니다.

이 계약은 그러한 타사 서비스(당사에서 책임지지 않음)와 그러한 타사 제공업체의 관행에 적용되지 않습니다. 귀하는 SweetLabs가 타사 서비스에 대한 보증 또는 지지를 하지 않고 그러한 서비스를 이용하는 귀하나 다른 사람, 타사 서비스에 대해 책임지지 않으며 그러한 타사 서비스 사용에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있음을 인정하고 동의합니다.

귀하는 서비스와 함께 또는 서비스를 통해 제공되는 애플리케이션 다운로드 또는 사용 등 타사 서비스에 액세스하거나 타사 서비스를 사용할 경우 타사의 모든 관련 권리, 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책을 따르거나 별도의 최종 사용자 라이센스 계약, 서비스 이용 약관, 이용 약관 또는 개인 정보 보호 정책(“타사 조건”)에 동의하는 등 그러한 액세스 또는 사용에 대한 추가 조건에 동의해야 할 수 있습니다.  이 계약과 타사 서비스에 적용되는 타사 조건이 충돌할 경우 타사 조건이 그러한 타사 서비스 사용에 적용됩니다.

일부 타사 서비스는 무료로 제공될 수 있으나 다른 타사 서비스는 수수료가 부과되거나 제품 또는 서비스 구매 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 그러한 타사 서비스는 수수료 결제 또는 타사 서비스를 통한 제품 또는 서비스 구매를 용이하게 하는 다양한 지불 처리 방법을 제공할 수 있습니다. SweetLabs는 귀하의 금융 정보를 처리하거나 받거나 저장하지 않습니다. 귀하는 수수료가 필요한 그러한 타사 서비스와 관련된 모든 수수료와 타사 서비스를 통해 구매하는 비용에 대한 지불 책임이 전적으로 귀하에게 있다는 데 동의합니다. 또한 SweetLabs 또는 타사에서 제공하는 지불 처리 방법 이용 시 적용되는 관련 서비스 이용 약관 또는 기타 법적 계약을 준수하는 데 동의합니다.

귀하는 SweetLabs가 이 계약에 의거하여 귀하에게 부여된 의무나 타사 서비스와 관련해서 부여될 수 있는 의무 또는 타사 서비스 조건의 위반과 그러한 위반으로 인한 결과에 대해 귀하 또는 타사에 책임을 지지 않으며 그러한 책임이 전적으로 귀하에게 있다는 데 동의합니다.

6. 타사 코드. 서비스에 포함되거나 서비스와 함께 제공되는 코드에는 사용 제한이 없는 오픈 소스 소프트웨어와 같은 타사 코드("타사 소프트웨어") 또는 그로부터 파생된 코드가 포함될 수 있습니다. 모든 타사 소프트웨어 사용은 https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses 에서 확인할 수 있는 타사 소프트웨어에 대한 각 라이센스가 적용되며 이는 수시로 변경될 수 있습니다.

7. 데이터 사용. 서비스의 특정 기능을 제공하고, 올바른 서비스 작동을 보장하며, 서비스를 업데이트하고 개선하기 위해 SweetLabs는 수시로 서비스에서 데이터를 수집하거나 서비스의 일부로 제공되는 소프트웨어 업데이트를 포함하여 서비스를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.  이 서비스에는 자동화된 보고 루틴이 있어 서비스의 설치, 사용, 성능 등 특정 사항을 자동으로 확인하고 분석하여 SweetLabs에 보고할 수도 있습니다.

타사 서비스를 통해 수집된 정보가 아닌 SweetLabs가 서비스를 통해 수집하는 정보의 수집 및 사용은 https://r.sweetlabs.com/privacy-policy 에서 온라인으로 확인할 수 있는 SweetLabs 개인 정보 보호 정책의 적용을 받습니다.  귀하는 SweetLabs 개인 정보 보호 정책에 동의하며, 이 정책은 수시로 변경될 수 있습니다. SweetLabs는 이러한 정책을 구체적인 형태로 변경하는 경우 웹 사이트(https://r.sweetlabs.com/privacy-policy)에 공지를 게시하며, 정책을 변경하면 업데이트된 정책은 상기 링크 또는 후속 링크에 게시됩니다.

서비스를 통해 제공되는 타사 앱 또는 타사 서비스에 액세스하는 앱 사용 등 타사 서비스에 대한 액세스 또는 사용으로 이 계약 또는 SweetLabs 개인 정보 보호 정책이 적용되지 않는 방식으로 그러한 타사 서비스와 정보가 공유될 수 있다는 점에 유의하십시오.  그러한 상황에서 개인 정보 및 데이터에 대한 귀하의 권리에는 그러한 타사 서비스의 조건만 적용되며, 타사 서비스에 의해 수집되는 정보에는 그러한 타사 서비스의 개인 정보 보호 정책만 적용됩니다.  

8. 사용자 계정.  SweetLabs 플랫폼, 사이트 또는 앱에 대한 서비스의 사용자인 경우 SweetLabs 사용자 계정 (“계정”)을 만들 수 있습니다(의무 사항 아님). 계정을 만들려면 이름, 나이, 이메일 주소와 같은 개인 정보를 제공해야 할 수 있습니다. 귀하는 귀하가 제공하는 그러한 정보가 항상 정확하고 올바르며 최신 버전이라는 데 동의합니다.

계정을 만들 때 제공하는 정보에는 https://r.sweetlabs.com/privacy-policy 에서 온라인으로 확인할 수 있는SweetLabs 개인 정보 보호 정책이 적용되며, 이 정책은 수시로 변경될 수 있습니다. 타사 제공업체에 만든 계정을 포함해 귀하가 타사 서비스에 제공하는 모든 정보는 그러한 타사 제공업체의 이용 약관 또는 개인 정보 보호 정책의 적용을 받습니다.

SweetLabs 개인 정보 보호 정책에 달리 명시된 경우를 제외하고 계정의 기밀 및 보안 유지 책임과 계정에서 또는 계정을 통해 발생하는 모든 활동에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다. SweetLabs는 계정 무단 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

SweetLabs는 귀하가 이 계약을 위반하거나 법률에서 요구하는 경우 언제든지 자유재량에 따라 예고 없이 귀하의 계정을 중단하거나 종료할 수 있습니다.

9. 지원, 업데이트, 제거. 이 계약은 귀하에게 서비스에 대한 지원, 업그레이드, 패치, 기능 개선, 수정(통칭하여 "지원")할 권한을 부여하지 않습니다. SweetLabs가 제공할 수 있는 지원은 서비스의 일부가 되며 이 계약이 적용됩니다.  귀하는 서비스 또는 서비스를 통해 제공되는 타사 서비스는 사전 통지 없이 수시로 변경되거나 업데이트될 수 있음을 인정하고 동의합니다.

귀하가 서비스에서 사용, 다운로드, 설치할 수 있는 소프트웨어가 수시로 SweetLabs에서 업데이트를 자동으로 다운로드해서 설치할 수 있습니다. 이러한 업데이트 는 개선하고 서비스를 강화 하기 위해 버그 수정, 향상된 기능 및 형태 의 완전히 새로운 버전 이 제공 될 수있다 더 개발하기 위해 설계되었습니다. 귀하는 서비스 사용의 일부로 그러한 업데이트를 수신하고 SweetLabs가 귀하에게 그러한 업데이트를 제공하도록 허용하는 데 동의합니다.

10. 보증 면책 조항. SWEETLABS는 어떠한 보증 없이 서비스를 "있는 그대로" 제공하며, 상품성, 특정 목적에 대한 적합성, 성능, 정확성, 신뢰성, 비침해에 대한 보증을 포함하되 그에 제한되지 않는 모든 명시적 또는 암시적 보증을 배제합니다. 이 보증 면책 조항은 이 계약의 가장 중요한 부분입니다. 일부 주에서는 암시적 보증이 적용되는 기간에 대한 제한 사항을 허용하지 않으므로 상기 제한 사항이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

서비스에서 다운로드하거나 서비스 사용을 통해 얻은 소프트웨어 또는 기타 자료의 사용은 귀하의 자유재량에 달려 있으며 그러한 소프트웨어 또는 기타 자료의 다운로드로 인한 컴퓨터 시스템, 소프트웨어 또는 기타 장치의 손상이나 데이터 손실 등의 위험은 전적으로 귀하의 책임입니다.

11. 책임의 제한. 약정, 불법 행위, 과실, 엄중한 책임을 포함하되 이에 제한되지 않는 모든 경우 및 어떠한 법 이론 하에서도 SWEETLABS 또는 그 공급업체/대리점은 귀하 또는 다른 사람의 직접적, 간접적, 특별, 부수적 또는 결과적 등 어떠한 성격의 손해(서비스의 사용으로 인해 발행한 이익 손실, 신용 또는 비즈니스 평판 손실, 데이터 손실, 대체 상품 또는 서비스 조달 비용, 업무 중지, 결과의 정확도, 컴퓨터 고장 또는 오작동, 손해 또는 무형의 손실을 포함하되 이에 제한되지 않음)에 대해서 책임을 지지 않습니다. 이 계약으로 인해 발생하는 모든 종류의 손해에 대한 SWEETLABS의 책임은 50달러로 제한됩니다. 상기 내용은 해당 법률에 따라 신체적 부상으로 인한 손해에 적용되지 않으며 이에 제한되지 않습니다. 상기 제한 사항은 SWEETLABS가 그러한 손해의 가능성을 알린 경우에도 적용됩니다. 일부 주에서는 부수적 또는 결과적 손해에 대한 제한 또는 배제를 허용하지 않을 수도 있으므로, 상기 제한 또는 배제는 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

12. 기간 및 종료. 이 계약은 이 섹션에 명시된 대로 종료될 때까지 계속됩니다. 모든 서비스 사용을 중단할 경우 귀하는 언제든지 이 계약을 종료할 수 있습니다. 이 계약 하에서 귀하의 권한은 귀하가 이 계약의 조항을 위반한 경우 예고 없이 자동으로 종료됩니다.  SweetLabs가 서비스 또는 그 사용으로 인해 타사의 권리 또는 해당 청구 사항을 침해 또는 위반했다고 판단하는 경우 SweetLabs는 즉시 이 계약을 종료할 수 있습니다. 이 계약을 종료하면 귀하에게 부여된 권리 및 라이센스도 종료됩니다. 어떠한 이유로 이 계약이 종료될 경우 귀하는 계약 종료와 동시에 모든 서비스 사용을 중단하고 이 서비스에 따라 제공된 모든 소프트웨어 복사본을 폐기하거나 제거해야 합니다. 그러나 타사 서비스와 그러한 타사 서비스에 따라 제공된 앱 또는 기타 소프트웨어의 추가 사용은 계속해서 귀하가 그러한 타사 서비스의 해당 타사 제공업체와 합의한 타사 조건의 적용을 받습니다.

계약 종료 시 귀하와 SweetLabs에 부여되었거나 적용되었거나 계약이 발효된 기간 동안 시간이 지남에 따라 발생했거나 무기한으로 계속된다고 명시된 모든 법적 권리, 의무 및 책임은 그러한 종료에 영향을 받지 않으며 10, 11 및 15항의 조항이 해당 법에서 허용하는 최대 범위까지 무기한으로 계속 적용됩니다.

13. DMCA 알림.  SweetLabs는 저작권 침해 주장에 대한 알림을 받은 경우 SweetLabs 정책에 따라 해당 국제 지적재산권법(미국 디지털 밀레니엄 저작권법 포함)을 준수하여 반복적인 침해자의 계정을 종료할 수 있습니다. 그러한 침해 주장에 대한 알림은 [email protected] 으로 보내야 합니다.

14. 정부 사용. 귀하가 미국 정부("정부")의 기관, 부서 또는 기타 법인의 일부인 경우 민간 기관에 적용되는 연방조달규정에 따라 그리고 군 기관에 적용되는 국방부 연방조달규정에 따라 소프트웨어의 사용, 복제, 재생산, 릴리스, 수정, 공개 또는 양도가 금지됩니다. 소프트웨어는 "상업용 품목", "상업용 컴퓨터 소프트웨어", "상업용 컴퓨터 소프트웨어 설명서"입니다. 이러한 조항에 따라 정부의 소프트웨어 사용은 이 계약 조건만 적용됩니다.

15. 기타. SweetLabs는 이 계약을 변경하거나 수시로 이 계약의 조건을 수정하거나 추가할 수 있습니다.  변경 사항이 있는 경우 SweetLabs는 이 계약의 업데이트된 버전을 https://r.sweetlabs.com/terms 에 게시합니다.  귀하는 계약이 수정되거나 변경된 날짜 이후에도 소프트웨어를 계속 사용하면 SweetLabs에서 귀하가 업데이트된 계약에 동의한 것으로 간주함을 인정하고 동의합니다.  여기에 언급된 SweetLabs 개인 정보 보호 정책을 포함한 이 계약은 귀하와 SweetLabs 간의 이 라이센스에 관련하여 전적으로 동의함을 나타내고 서비스와 관련된 귀하와 SweetLabs 간의 이전 계약 및 진술을 대체합니다. 이 계약에서 효력을 가질 수 없는 조항이 있는 경우 해당 조항을 적용할 수 있는 범위까지만 변경할 수 있습니다. 귀하 또는 다른 사람이 이 계약을 위반하고 그에 대해 SweetLabs가 조치를 취하지 못한 경우 권한 포기를 의미하지 않으며 해당 위반 또는 이후 위반과 관련된SweetLabs의 권한을 제한하지 않습니다. SweetLabs는 명시적으로 이 계약을 양도하고 그에 따른 의무를 위임할 권한을 가집니다. 이 계약은 법 조항의 충돌에 관계없이 캘리포니아 주 법률이 적용되고 그에 따라 해석됩니다. 귀하와 SweetLabs는 캘리포니아 주 샌디에이고 카운티의 주 및 연방 법원의 단독 및 전속 관할권에 따를 것에 동의합니다.

16. 연락처. 타사 서비스와 관련된 내용을 제외하고 이러한 조건에 설명된 서비스는 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101에 위치한 SweetLabs, Inc.에서 제공합니다. 상기한 우편 주소로 서신을 보내거나 으로 이메일을 보내 당사에 연락할 수 있습니다

최종 사용자 라이센스 계약 작성 날짜: 2018년 5월 24일

SWEETLABS' TJENESTEVILKÅR (Norsk - Norwegian)

SweetLabs, Inc. ("vi" eller "SweetLabs") ønsker deg velkommen til våre nettsider, vår programvare, våre produkter og våre tjenester (våre "tjenester"), som eies og drives av SweetLabs, som har lagt ut, inkludert eller lenket til disse tjenestevilkårene ("avtalen").

DENNE AVTALEN REGULERER DIN BRUK AV TJENESTENE SOM TILBYS AV SWEETLABS.  Ved å bruke, laste ned, installere eller besøke våre tjenester, bekrefter DU ELLER DEN ENHETEN ELLER DET SELSKAP SOM DU REPRESENTERER ("DU") at du godtar vilkårene, betingelsene, restriksjonene og retningslinjene beskrevet i denne avtalen, inkludert vårt personvernregelverk, SOM ER TILGJENGELIG PÅ https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Les gjennom den følgende avtalen nøye.

1. LISENS  Du godtar denne avtalen ved å faktisk bruke tjenestene. Du kan ikke bruke tjenestene hvis du ikke godtar avtalen.  Underlagt din overensstemmelse med alle vilkårene i denne avtalen, gir SweetLabs deg herved en personlig ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke (kun i kjørbar form) programvaren ene og alene til personlig bruk og i overensstemmelse med dokumentasjonen som følger med den.

2. BRUK  Du godtar å bruke tjenestene kun for de formål som tillates av denne avtalen og gjeldende lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis eller retningslinjer i enhver relevant jurisdiksjon (inkludert alle lover om eksport eller import av data eller programvare til og fra USA eller andre relevante jurisdiksjoner).  Du kan ikke bruke tjenestene hvis du er under seksten (16) år eller du er en person som er utestengt fra å bruke eller motta tjenester under lovverket i USA eller annen relevant jurisdiksjon.

3. BEGRENSNINGER Du samtykker i å ikke, og heller ikke tillate andre å: (i) misbruke tjenestene eller delta i en aktivitet som skader eller forstyrrer tjenestene; (ii) kopiere eller distribuere tjenestene; (iii) endre, omvendt utvikle, demontere, dekompilere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller strukturen, sekvensen og organiseringen av tjenestene; (iv) lisensiere, selge, leie ut, lease, overføre eller hoste tjenestene; (v) bruk av tjenester til å krenke immaterielle rettigheter eller eiendomsrett, publisitetsrett eller personvernrettigheter til en tredjepart; (vi) bruke tjenestene til å bryte noen lov, vedtekt eller forskrift; (vii) bruke tjenestene til å fordele informasjon eller materiell som er krenkende, skadelig, truende, støtende, sjikanerende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende eller på annen måte upassende; eller (viii) bruk tjenestene til å spre virus eller en annen datamaskinkode, filer eller programmer som kan forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten av datamaskinens programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

4. EIERRETTIGHETER Du erkjenner at alle rettigheter til tittel, eiendoms- og åndsverksrettigheter i og til tjenester, og eventuelle kopier eller deler av den skal forbli SweetLabs og deres leverandører eller lisensinnehavere. Du forstår at SweetLabs kan modifisere eller slutte å tilby tjenestene nårs om helst. Deler av tjeenstene kan være beskyttet av gjeldende åndsverkslover, herunder amerikanske opphavsrettslover og internasjonale traktater. Du erkjenner at ingen rettigheter gis i denne avtalen annet enn de som uttrykkelig er beskrevet i den.  Du godtar at du ikke skal fjerne, skjule eller endre noen varsler om eiendomsrett (inkludert varsler om opphavsrett og varemerke) som kan være festet til eller er inne eller på tjenestene.

5. TREDJEPARTSTJENESTER  Tjenestene kan også gi deg mulighet til å samhandle med, laste ned, koble til og/eller importere programmer, nettstedet, funksjonalitet, tjenester og innhold ("tredjepartstjenester") tilbudt eller gjort tilgjengelige av tredjeparter som ikke er tilknyttet SweetLabs ("tredjepartsleverandører").

Denne avtalen gjelder ikke for (og vi er ikke ansvarlige for) slike tredjepartstjenester, og denne avtalen bestemmer ikke over praksisen til disse tredjepartsleverandørene. Du vedgår og godtar at SweetLabs ikke garanterer eller gir sin tilslutning til, og ikke tar på seg noe ansvar og ikke har noe ansvar overfor deg eller noen andre personer for, tredjepartstjenester, og at din bruk av slike tredjepartstjenester er for din egen risiko.

Din tilgang til eller bruk av tredjepartstjenester, inkludert nedlasting eller bruk av en applikasjon som er tilgjengelig på eller via tjenestene, kan være underlagt gjeldende tredjeparts rettigheter, vilkår og betingelser og personvernregelverk, og kan kreve at du godtar andre vilkår for slik tilgang eller bruk, inkludert godkjenning av en separat lisensavtale for sluttbrukere, tjenestevilkår eller personvernregelverk ("tredjepartsvilkår").  I tilfelle en konflikt mellom denne avtalen og tredjepartsvilkår gjeldende for en tredjepartstjeneste, skal tredjepartsvilkårene styre bruken av slik tredjepartstjeneste.

Enkelte tredjepartstjenester kan bli gjort tilgjengelige for deg gratis, mens andre kan kreve en betaling eller kan gi deg muligheten til å kjøpe produkter og tjenester. Slike tredjepartstjenester kan også gi deg tilgang til forskjellige betalingsmetoder for å gjøre det mulig med betaling av kostnader, eller kjøp av produkter og tjenester, gjennom tredjepartstjenesten. SweetLabs behandler, mottar eller lagrer ikke din finansielle informasjon. Du godtar at du er eneansvarlig for alle kostnader ved slike tredjepartstjenester som krever en kostnad, og for kostnaden av kjøp du utfører via en tredjepart. Du godtar at du overholder relevante tjenestevilkår eller andre juridiske avtaler, om de er med SweetLabs eller en tredjepart, som styrer din bruk av en gitt betalingsmetode.

Du er enig i at du er eneansvarlig for, og SweetLabs har ikke noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart for, ethvert brudd på dine forpliktelser under denne avtalen, inkludert brudd på forpliktelser du måtte ha i forbindelse med en tredjepartstjeneste eller tredjeparts vilkår, og for konsekvensene av et slikt brudd.

6. TREDJEPARTSKODE Deler av koden inkludert i eller med tjenestene kan inneholder eller være utledet fra tredjepartskode ("tredjepartsprogramvare"), inkludert, uten begrensning, åpen kildekodeprogramvare. ALL BRUK AV TREDJEPARTSPROGRAMVARE ER UNDERLAGT OG STYRT AV DE RESPEKTIVE LISENSENE FOR TREDJEPARTSPROGRAMVAREN TILGJENGELIG PÅ https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, siden dette kan endres fra tid til annen.

7. DATABRUK For å tilby deler av funksjonaliteten til tjenestene, sikre riktig funksjon av tjenestene og oppdatere og forbedre tjenestene, kan SweetLabs samle inn data fra tjenester, eller kan automatisk oppdatere tjenestene, inkludert oppdateringer til programvaren som leveres som en del av tjenestene, fra tid til annen.   Tjenestene kan også inneholde automatiserte rapporteringsrutiner som automatisk vil identifisere og analysere bestemte aspekter av installasjon, bruk og ytelse av tjenestene og sende rapporter til SweetLabs.

Innsamling og bruk av informasjon som er samlet inn av SweetLabs gjennom tjenestene, annet enn informasjon samlet inn gjennom tredjepartstjenester, skal styres av SweetLabs' personvernregelverk, som er tilgjengelige på Internett på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Du godtar herved SweetLabs' personvernregelverk, siden det regelverket kan endres fra tid til annen. Når SweetLabs endrer dette regelverket betydelig, vil det legges ut et varsel på nettstedet på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, og når en endring av en slik policy utføres, vil den oppdaterte policyen legges ut på koblingen over eller en påfølgende kobling.

Vær oppmerksom på at din tilgang til eller bruk av tredjepartstjenester, inkludert bruk av en tredjeparts app tilbudt gjennom tjenestene, eller en app som får tilgang til en tredjepartstjeneste, kan føre til at informasjon deles med slik tredjepartstjeneste på en måte som ikke styres av denne avtalen eller SweetLabs' personvernregelverk.  Dine rettigheter med hensyn til personvern og data i slike tilfeller skal styres utelukkende av vilkårene for slik tredjepartstjeneste, og informasjon samlet inn av tredjepartstjenester skal styres utelukkende under personvernregelverket til slike respektive tredjepartstjenester.   

8. BRUKERKONTOER  Hvis du er en bruker av tjenestene for SweetLabs-plattformen, nettstedene eller appene, kan du, men det er ikke påkrevd, opprette en SweetLabs-brukerkonto ("konto"). For å opprette en konto må du oppgi opplysninger om deg selv, som for eksempel navn, alder og e-postadresse. Du er enig i at slike opplysninger som du oppgir alltid skal være nøyaktige, korrekte og oppdaterte.

Alle opplysninger du gir i forbindelse med kontoen din skal være underlagt SweetLabs personvernregelverk, som er tilgjengelig på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy og som kan endres fra tid til annen. skal opplysninger som du gir til tredjepartstjenester, inkludert kontoer opprettet hos en tredjepart, være underlagt personvernpolicyene til slike tredjeparter.

Bortsett fra der det er skrevet i SweetLabs' personvernregler, er du eneansvarlig for å sikre konfidensialiteten og sikkerheten til kontoen din, og for alle aktiviteter som utføres på eller via kontoen din. SweetLabs er ikke ansvarlig for enhver uautorisert bruk av kontoen din.

SweetLabs kan til enhver tid midlertidig stenge eller terminere kontoen din etter vårt eget skjønn, inkludert for ditt brudd på denne avtalen eller der det er påkrevd ved lov.

9. STØTTE, OPPDATERINGER, FJERNING Denne avtalen berettiger ikke deg til noen støtte, oppgraderinger, oppdateringer, forbedringer eller feilrettinger av tjenestene (samlet "støtte"). Enhver slik støtte som gjøres tilgjengelig av SweetLabs skal bli del av tjenestene og er underlagt denne avtalen.  Du erkjenner og godtar at tjenestene, eller eventuelle tredjepartstjenester levert gjennom tjenestene, kan endres fra tid til annen uten forvarsel til deg.

Programvare som du bruker, laster ned eller installerer fra tjenestene kan automatisk laste ned og installere oppdateringer fra tid til annen fra SweetLabs. Disse oppdateringene er designet for å forbedre og videreutvikle tjenestene og kan ta form som feilrettinger, forbedrede funksjoner, og fullstendig nye versjoner. Du godtar å motta slike oppdateringer (og tillater SweetLabs å levere disse til deg) som en del av din bruk av tjenestene.

10. GARANTIFRASKRIVELSE SWEETLABS LEVERER TJENESTENE "SOM DE ER" OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, YTELSE, NØYAKTIGHET OG UNNLATELSE AV KRENKELSE. DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN UTGJØR EN UFRAVIKELIG DEL AV DENNE AVTALEN. ENKELTE STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT BEGRENSNINGENE OVER GJELDER FOR DEG.

All programvare eller annet nedlastet materiell eller ellers skaffet gjennom bruk av tjenestene er på ditt eget skjønn og risiko, og du alene vil være ansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller annen enhet eller datatap som følge av nedlasting av slik programvare eller annet materiell.

11. ANSVARSBEGRENSNING IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ELLER RETTSTEORI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, OPPREISNING, KONTRAKT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ELLERS, SKAL SWEETLABS ELLER DERES LEVERANDØR ELLER FORHANDLERE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOEN KARAKTER INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER SOM FØRER TIL TAPT FORTJENESTE, TAP AV RENOMME ELLER FORRETNIGNSRYKTE, TAP AV DATA, KOSTNADEN FOR Å SKAFFE LIGNENDE VARER ELLER TJENESTER, ARBEIDSSTANS, NØYAKTIGHET AV RESULTATER, DATAMASKINFEIL ELLER -STANS, ELLER SKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM RESULTAT AV DIN BRUK AV TJEENSTEN, ELLER ANNET UBESTEMT TAP. SWEETLABS ANSVAR FOR SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DENNE AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL USD $ 50. DET OVENNEVNTE VIL IKKE GJELDE FOR ANSVAR FOR PERSONSKADE SOM, UNDER AKTUELL LOVGIVNING, IKKE KAN BEGRENSES. DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE SELV OM SWEETLABS SKAL HA BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE STATER/JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER I ANSVARET FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET KAN DERFOR HENDE AT BEGRENSNINGEN ELLER UNNTAKET OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

12. OPPSIGELSE OG OPPHØR Denne avtalen skal fortsette å gjelde til den opphører som beskrevet i dette avsnittet. Du kan avslutte denne avtalen når som helst, gitt at du avslutter all bruk av tjenestene. Dine rettigheter i denne avtalen vil opphøre automatisk uten varsel hvis Du bryter noen av bestemmelsene i denne avtalen.  SweetLabs kan umiddelbart si opp denne avtalen hvis SweetLabs finner ut at tjenestene eller deres bruk kan føre til krenkelse eller brudd på rettigheter til eller krav fra tredjepart. Ethvert opphør av denne avtalen skal også føre til opphør av rettigheter og lisenser du har fått i henhold til avtalen. Ved opphør av denne avtalen, uansett grunn, skal du opphøre all bruk av tjenestene og slette eller fjerne alle kopier av all programvare levert til deg som del av tjenestene, gitt, imidlertid at enhver videre bruk av tredjepartstjenester, inkludert apper eller annen programvare levert i forbindelse med slike tredjepartstjenester, skal fortsatt være underlagt tredjeparts vilkår som du kan ha godtatt hos den respektive tredjepartsleverandøren av en slik tredjepartstjeneste.

Ved opphør skal alle juridiske rettigheter, forpliktelser og ansvar som du og SweetLabs har dratt fordel av, vært underlagt (eller som har tilkommet over tid, i den tiden vilkårene har vært gjeldende) eller som uttrykkes å fortsette på ubestemt tid ikke påvirkes av slikt opphør, og bestemmelsene i paragrafene 10, 11 og 15 skal fortsette å gjelde på ubestemt, til lengste tidsperiode som tillates av gjeldende lov.

13. DMCA-VARSLER  Det er SweetLabs policy å svare på varsler om angivelige brudd på åndsverksrettigheter som overholder aktuell internasjonal lov om immaterielle rettigheter (inkludert Digtal Millennium Copyright i USA) og å avslutte kontoene til de som bryter dem gjentatte ganger. Varsler om slike angivelige brudd skal sendes på e-post til [email protected]

14. BRUK AV DET OFFENTLIGE Hvis Du er en del av et offentlig organ, departement eller annen statlig myndighet i USA ("Myndighetene") er bruk, duplisering, reproduksjon, utgivelse, modifisering, frigivelse eller overføring av programvaren begrenset i samsvar med Federal Acquisition Regulations som gjelder for sivile instanser og Defense Federal Acquisition Regulation Supplement for militære instanser. Programvaren er en "kommersiell vare", "kommersiell programvare" og "dokumentasjon for kommersiell programvare". I samsvar med slike bestemmelser skal enhver bruk av programvaren av myndighetene styres helt alene av vilkårene i denne avtalen.

15. DIVERSE SweetLabs kan fra tid til annen utføre endringer av denne avtalen eller gi reviderte eller ytterligere vilkår.  Når disse endringene utføres, vil SweetLabs legge ut en oppdatert versjon av denne avtalen på https://r.sweetlabs.com/terms.  Du forstår og godtar at hvis du fortsetter å bruke programvaren etter datoen avtalen har blitt revidert eller endret, vil SweetLabs regne din bruk som godkjennelse av den oppdaterte avtalen.  Denne avtalen, inkludert SweetLabs personvernregelverk som referert heri, representerer hele avtalen om denne lisensen mellom deg og SweetLabs, og erstatter alle tidligere avtaler og representasjoner mellom deg og SweetLabs i forbindelse med tjenestene. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses for å være umulig å håndheve, skal en slik bestemmelse endres kun i den grad det er nødvendig for gjøre den mulig å håndheve. Unnlatelse av SweetLabs i å handle når det gjelder brudd på denne avtalen av deg eller andre utgjør ikke en fraskrivelse og skal ikke begrense SweetLabs rettigheter i forbindelse med et slikt brudd eller påfølgende brudd. SweetLabs reserverer seg uttrykkelig retten til å overdra denne avtalen og til å delegere enhver forpliktelse herunder. Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i California uten hensyn til konflikter i lover og bestemmelser. Du og SweetLabs godtar å underlegge seg helt alene og eksklusivt domsmyndighetene i statlige og føderale domstoler i San Diego County i California.

16. KONTAKT Bortsatt fra når det gjelder tredjepartstjenester, leveres tjenestene beskrevet i disse vilkårene av SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA. Du kan kontakte oss ved å sende brev til postadressen over eller e-post til .

Versjonsdato for denne sluttbrukerlisensavtalen: 24. mai 2018

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SWEETLABS (Polski - Polish)

Firma SweetLabs, Inc. (dalej zwana „firmą SweetLabs“ lub „SweetLabs“) serdecznie zaprasza do przeglądania stron internetowych, oprogramowania, produktów i usług (dalej zwanych „Usługami“), które są jej własnością lub są przez nią obsługiwane i odnoszą się do niniejszych Warunków Świadczenia Usług (dalej zwanych „Umową“).

NINIEJSZA UMOWA PRZEDSTAWIA WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SWEETLABS. Korzystając z usług SweetLabs, pobierając je, instalując bądź przeglądając, UŻYTKOWNIK LUB FIRMA PRZEZ NIEGO REPREZENTOWANA („UŻYTKOWNIK“) akceptuje warunki, ograniczenia i politykę przedstawioną w niniejszej umowie, w tym Politykę prywatności firmy SweetLabs, dostępną na stronie https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Proszę uważnie przeczytać niniejszą umowę.

1. LICENCJA. Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę poprzez faktyczne korzystanie z Usług. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszej Umowy, Użytkownik nie może korzystać z Usług. Pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, SweetLabs udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu ani przenoszeniu, niewyłącznej licencji na korzystanie z Usług jedynie do celów osobistych oraz zgodnie z załączoną do nich dokumentacją.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług jedynie do celów wskazanych w niniejszej Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, regulacjach i zgodnie z ogólnie akceptowanymi zwyczajami i wytycznymi dla danej jurysdykcji (w tym z przepisami dotyczącymi importu i eksportu danych i oprogramowania do/ze Stanów Zjednoczonych i innych właściwych jurysdykcji). Użytkownik nie może korzystać z Usług w przypadku, gdy jest osobą poniżej szesnastego roku życia lub obowiązuje go zakaz korzystania z Usług wydany przez Stany Zjednoczone lub sąd innej właściwej jurysdykcji.

3. OGRANICZENIA. Użytkownik zobowiązuje się, że osobiście nie będzie, i upewni się, że żadna inna osoba nie będzie: (i) nadużywać Usług lub podejmować działań, które mogą uszkodzić Usługi, ingerować w nie bądź przeszkodzić w ich funkcjonowaniu; (ii) kopiować ani dystrybuować Usług; (iii) modyfikować Usług, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu ani korzystać z dostępu do kodu źródłowego, struktury wewnętrznej, sekwencji lub organizacji Usług; (iv) licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przesyłać ani udostępniać Usług; (v) wykorzystywać Usług do naruszania praw własności i własności intelektualnej, a także praw do wizerunku i do prywatności innych firm; (vi) używać Usług w celu łamania prawa, nieprzestrzegania statutów, zarządzeń czy rozporządzeń; (vii) używać Usług do rozpowszechniania informacji bądź materiałów stanowiących naruszenie praw, szkodę, zagrożenie, nadużycie, obrazę, torturę, zniesławienie, oszczerstwo, wulgarną bądź obsceniczną wypowiedź, bądź też jakikolwiek inny rodzaj niedopuszczalnego działania lub zachowania; ani też (viii) używać Usług do rozpowszechniania wirusów, kodów komputerowych, plików lub programów, które mogą przerywać, uniemożliwiać lub ograniczać funkcjonowanie dowolnego rodzaju oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego bądź telekomunikacyjnego.

4. TYTUŁ WŁASNOŚCI. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie tytuły i prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej dotyczące lub wynikające z Usług oraz wszelkich ich części i kopii przysługują wyłącznie firmie SweetLabs oraz jej dostawcom i licencjodawcom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma SweetLabs może w każdej chwili zmodyfikować Usługi lub zaprzestać ich świadczenia. Poszczególne części Usług mogą być chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowych porozumień dotyczących praw autorskich. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa nie gwarantuje żadnych praw oprócz praw wyraźnie wskazanych w niniejszym dokumencie. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się nie usuwać, zasłaniać ani w żaden inny sposób zmieniać żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich) dołączonych do Usług lub w nich zawartych.

5. USŁUGI INNYCH FIRM. Usługi mogą stanowić również interfejs lub punkt wyjścia do pobierania i importowania i/lub przekierowywania do innych aplikacji, stron internetowych, funkcji, usług i treści („Usług innych firm“) oferowanych lub udostępnianych przez strony trzecie niebędące oddziałami SweetLabs („Innych dostawców“).

Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do tego rodzaju Usług innych firm, a firma SweetLabs nie ponosi za nie odpowiedzialności. Niniejsza Umowa nie stanowi o dopuszczalnych praktykach Innych dostawców. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i uznaje, że firma SweetLabs nie gwarantuje ani nie zatwierdza Usług innych firm, ani też nie przyjmuje odpowiedzialności wobec Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby w związku z tymi usługami. Korzystanie z Usług innych firm odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

Korzystanie przez Użytkownika z Usług innych firm, w tym pobieranie ich oraz korzystanie z aplikacji dostępnych w ramach lub za pośrednictwem Usług może podlegać prawom, warunkom i polityce prywatności innej firmy oraz wiązać się z koniecznością zaakceptowania dodatkowych warunków korzystania z usług lub uzyskania do nich dostępu, w tym zaakceptowania warunków odrębnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, odrębnych warunków świadczenia usług, warunków korzystania z usług oraz odrębnej polityki prywatności („Warunki świadczenia usług innych firm“). W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Warunków świadczenia usług innych firm odnoszących się do Usługi innych firm, pierwszeństwo w odniesieniu do Usługi innych firm mają Warunki świadczenia usług innych firm.

Niektóre Usługi innych firm mogą być dostępne nieodpłatnie, podczas gdy inne będą udostępniane za odpowiednią opłatą lub będą obejmowały możliwość zakupienia produktów lub usług. Tego rodzaju Usługi innych firm mogą udostępniać Użytkownikowi różne sposoby przetwarzania płatności ułatwiające uiszczanie opłat bądź zakup produktów i usług za pośrednictwem Usług innych firm. Firma SweetLabs nie otrzymuje, nie przetwarza ani nie przechowuje danych finansowych Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie opłaty związane z korzystaniem z Usług innych firm, a także za koszt zakupów dokonywanych za pośrednictwem Usług innych firm. Użytkownik zobowiązuje się tym samym do przestrzegania wszelkich warunków świadczenia usług i innych porozumień prawnych wobec SweetLabs oraz innych firm w związku z korzystaniem z wybranej metody przetwarzania płatności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki niewypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz z wszelkich zobowiązań wobec innych firm w związku z Usługami innych firm oraz Warunkami świadczenia usług innych firm, a także poniesie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych warunków. SweetLabs nie ma żadnych zobowiązań wobec Użytkownika ani innych firm w tym zakresie.

6. KOD ŹRÓDŁOWY INNYCH FIRM. Niektóre części kodu zawartego w Usługach lub dołączonego do Usług mogą zawierać kod źródłowy innych firm lub się z niego wywodzić („Oprogramowanie innych firm“), w tym w szczególności oprogramowanie typu open source. WSZELKIE PRZYPADKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA INNYCH FIRM PODLEGAJĄ ODPOWIEDNIM LICENCJOM NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA INNYCH FIRM DOSTĘPNYM TUTAJ: https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

7. WYKORZYSTYWANIE DANYCH. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usług, udostępnić niektóre funkcjonalności, a także aktualizować i udoskonalać Usługi, SweetLabs może od czasu do czasu zbierać dane dotyczące tych Usług, automatycznie aktualizować Usługi oraz oprogramowanie z nimi dostarczone. Usługi mogą być także wyposażone w zautomatyzowane usługi sprawozdawcze, które automatycznie identyfikują i analizują niektóre aspekty instalacji, użytkowania i funkcjonowania Usług oraz wysyłają raporty do firmy SweetLabs.

Zbieranie i wykorzystywanie wszelkich informacji gromadzonych przez SweetLabs za pośrednictwem Usług, z wyjątkiem informacji gromadzonych za pośrednictwem Usług innych firm, podlega warunkom Polityki prywatności firmy SweetLabs dostępnej na stronie: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Użytkownik niniejszym akceptuje Politykę prywatności firmy SweetLabs wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzanymi do niej w przyszłości. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce prywatności firma SweetLabs zamieści informację na ten temat na swojej stronie internetowej pod adresem: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, a wszelkie zmiany i aktualizacje będą uwzględniane w treści Polityki prywatności dostępnej pod ww. adresem bądź na odpowiedniej podstronie.

Użytkownik powinien zwrócić uwagę na to, że korzystanie przez niego z Usług innych firm lub uzyskiwanie do nich dostępu, w tym korzystanie z aplikacji innych firm udostępnianych za pośrednictwem Usług może się wiązać z przekazywaniem informacji do Usług innych firm na zasadach nieobjętych niniejszą Umową ani Polityką prywatności firmy SweetLabs. W takich przypadkach prawa Użytkownika związane z prywatnością i ochroną danych będą podlegały wyłącznie warunkom świadczenia usług innych firm, a wszelkie informacje zebrane za pośrednictwem Usług innych firm będą podlegały wyłącznie warunkom polityki prywatności dla danej Usługi innej firmy.

8. KONTA UŻYTKOWNIKÓW. Użytkownik Usług korzystający z platformy, stron internetowych i aplikacji firmy SweetLabs ma prawo (ale nie jest zobowiązany) do założenia konta użytkownika („Konta“). W celu założenia Konta, Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie informacji na swój temat, w tym imienia i nazwiska, wieku oraz adresu e-mail. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się, że informacje podawane przez niego w tym celu będą zawsze prawdziwe, dokładne i aktualne.

Wszelkie informacje dostarczone w związku z zakładanym Kontem podlegają Polityce prywatności firmy SweetLabs dostępnej na stronie https://r.sweetlabs.com/privacy-policy z zastrzeżeniem późniejszych zmian. Wszelkie informacje udostępnione w ramach Usług innych firm, w tym konta założone u Innego dostawcy, podlegają warunkom bądź polityce prywatności tych dostawców.

Jeśli Polityka prywatności firmy SweetLabs nie stanowi inaczej, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa na Koncie oraz za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach lub za pośrednictwem Konta. Firma SweetLabs nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione korzystanie z Konta Użytkownika.

Firma SweetLabs może zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika wedle swojego uznania w każdej chwili, bez powiadamiania o tym Użytkownika, w szczególności w wyniku naruszenia niniejszej Umowy lub w przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

9. WSPARCIE TECHNICZNE; AKTUALIZACJA; USUNIĘCIE USŁUG. Niniejsza Umowa nie uprawnia Użytkownika do uzyskiwania jakiegokolwiek wsparcia technicznego, uaktualnień, łat, poprawek czy udoskonaleń Usług (łącznie zwanych „Wsparciem technicznym“). Wszelkie udostępniane przez firmę SweetLabs Wsparcie techniczne automatycznie staje się częścią Usług i podlega warunkom niniejszej Umowy. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Usługi i wszelkie Usługi innych firm udostępniane za pośrednictwem Usług mogą od czasu do czasu ulegać zmianom i aktualizacjom bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika.

Oprogramowanie, które Użytkownik pobiera, instaluje i wykorzystuje za pośrednictwem Usług może od czasu do czasu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje firmy SweetLabs. Aktualizacje te mają na celu poprawianie, udoskonalanie i rozwijanie Usług, i mogą przybierać formę poprawek, ulepszeń oraz kompletnie nowych wersji oprogramowania. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie tego rodzaju aktualizacji (oraz na dostarczanie ich do Użytkownika przez firmę SweetLabs) w ramach korzystania z Usług.

10. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. FIRMA SWEETLABS DOSTARCZA USŁUGI „TAKIE JAKIE SĄ“, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, SWEETLABS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WYDAJNOŚCI, RZETELNOŚCI, DOKŁADNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI STANOWI ISTOTNY ELEMENT UMOWY. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA OGRANICZENIE DŁUGOŚCI TRWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

Wszelkie oprogramowanie oraz inne materiały pobierane bądź w inny sposób uzyskiwane w ramach korzystania z usług będą pobierane/uzyskiwane według uznania i na ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie systemu komputera, oprogramowania lub innego urządzenia, a także za utratę danych w wyniku pobrania ww. oprogramowania lub innego materiału.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH I WEDŁUG ŻADNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DELIKTU, UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB INNEJ, FIRMA SWEETLABS, JEJ DOSTAWCY ANI SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKU, WARTOŚCI FIRMY, utratę reputacji, danych, możliwości nabycia zastępczych towarów lub usług, PRZERWY W PRACY, DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW, ZŁE FUNKCJONOWANIE LUB AWARIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ani za wszelkie inne straty niematerialne. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SWEETLABS ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO 50 DOL. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU OBRAŻEŃ CIAŁA, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ TAKIEMU OGRANICZENIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA FIRMY SWEETLABS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WW. SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, W ZWIĄZKU Z CZYM CZĘŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ I OGRANICZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENU DO UŻYTKOWNIKA.

12. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu rozwiązania jej zgodnie z postanowieniami przedstawionymi poniżej. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie pod warunkiem całkowitego zaprzestania korzystania z Usług. Prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy wygasają automatycznie bez uprzedniego powiadomienia w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień. Firma SweetLabs może w każdej chwili rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli stwierdzi, że Usługi lub korzystanie z nich mogą prowadzić do naruszenia praw lub roszczeń stron trzecich. Rozwiązanie niniejszej Umowy jest równoznaczne z wygaśnięciem praw i licencji udzielonych na jej mocy. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu Użytkownik ma obowiązek zaprzestać korzystania z Usług, zniszczyć lub usunąć wszystkie kopie oprogramowania dostarczonego w ramach Usług, pod warunkiem że dalsze korzystanie z Usług innych firm, w tym z aplikacji i innego oprogramowania dostarczanego w ramach Usług innych firm nadal podlega Warunkom świadczenia usług innych firm, których Użytkownik zobowiązał się przestrzegać w porozumieniu z Innym dostawcą (zapewniającym daną Usługę innej firmy).

Po rozwiązaniu Umowy wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania Użytkownika i firmy SweetLabs (przysługujące jednej i/lub drugiej stronie, stanowiące dla nich korzyść lub narosłe w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, bądź też z definicji obowiązujące na czas nieokreślony) pozostaną w mocy. Postanowienia pkt. 10, 11 i 15 pozostaną w mocy na czas nieokreślony w granicach maksymalnie dozwolonych przez właściwe prawo.

13. INFORMACJA O USTAWIE DMCA. W świetle polityki SweetLabs firma ma obowiązek odpowiadać na powiadomienia dotyczące domniemanego naruszenia praw autorskich zgodnie z obowiązującym międzynarodowym prawem własności intelektualnej (w tym z ustawą Digital Millennium Copyright Act w Stanach Zjednoczonych) oraz zamykać konta użytkowników, którzy wielokrotnie dopuszczają się takich naruszeń. Powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy kierować drogą elektroniczna na adres: [email protected]

14. UŻYWANIE DO CELÓW RZĄDOWYCH. W przypadku użytkowników będących członkami agencji rządowej, departamentu bądź innej jednostki rządu Stanów Zjednoczonych (dalej zwanych „Rządem“), użytkowanie, kopiowane, reprodukcja, wydawanie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Oprogramowania podlega ograniczeniom wskazanym w federalnym prawie zamówień publicznych (Federal Acquisition Regulations) w odniesieniu do podmiotów cywilnych oraz w postanowieniach dodatku Defense Federal Acquisition Regulation Supplement w odniesieniu do podmiotów wojskowych. Oprogramowanie to „przedmiot handlowy”, „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego". Zgodnie z powyższym, wszelkie korzystanie z Oprogramowania przez Rząd podlega wyłącznie warunkom niniejszej Umowy.

15. INNE POSTANOWIENIA. Firma SweetLabs może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie, a także proponować poprawki i dodatkowe postanowienia. W przypadku wprowadzenia zmian w Umowie, firma SweetLabs zamieści zaktualizowaną treść Umowy na stronie https://r.sweetlabs.com/terms. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie korzystanie z Oprogramowania po dacie aktualizacji lub zmiany treści Umowy zostanie uznane przez SweetLabs jako równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków Umowy. Niniejsza Umowa, w tym wspominana w niej Polityka prywatności firmy SweetLabs, stanowi całość umowy do niniejszej licencji pomiędzy Użytkownikiem a firmą SweetLabs i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte pomiędzy stronami w odniesieniu do Usług. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za niemożliwe do wykonania z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie zmienione wyłącznie w zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym. Brak reakcji ze strony SweetLabs na naruszenie niniejszej Umowy przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę nie oznacza zrzeczenia się praw i nie ogranicza praw firmy SweetLabs związanych z tym lub każdym kolejnym naruszeniem. Firma SweetLabs zastrzega sobie prawo do dokonania cesji niniejszej Umowy oraz przekazania dowolnego z obowiązków z niej wynikających. Niniejsza Umowa została skonstruowana na mocy prawa kalifornijskiego i podlega temu prawu bez względu na kolizje z innymi przepisami. Zarówno Użytkownik, jak i SweetLabs zobowiązują się poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych hrabstwa San Diego w Kalifornii.

16. KONTAKT. Z wyłączeniem Usług innych firm, Usługi opisane w niniejszej Umowie będą świadczone przez firmę SweetLabs, Inc. z siedzibą w San Diego w Kalifornii, pod adresem: 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, Stany Zjednoczone. Prosimy o kontakt z firmą na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: .

Data obecnej wersji Umowy Licencyjnej z Użytkownikiem Końcowym: 24 maja 2018 r.

TERMOS DE SERVIÇO DA SWEETLABS (Português Brasil - Portuguese Brazil)

A SweetLabs, Inc. (“nós” ou “SweetLabs”) dá as boas-vindas a você aos nossos sites, softwares, produtos e serviços (nossos “Serviços”) pertencentes e operados pela SweetLabs, que publicam, incluem ou fornecem um link para estes Termos de Serviço (o “Contrato”).

ESTE CONTRATO CONTROLA O SEU USO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SWEETLABS.  Ao usar, fazer o download, instalar ou visitar nossos serviços, VOCÊ OU A ENTIDADE OU EMPRESA QUE VOCÊ REPRESENTA ("VOCÊ"), reconhece que aceita os termos, condições, restrições e políticas definidos neste contrato, incluindo nossa Política de Privacidade, DISPONÍVEL EM https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Leia atentamente o contrato a seguir.

1. LICENÇA.  Você aceita este Contrato ao usar efetivamente os Serviços. Você não poderá usar os Serviços se não aceitar este Contrato.  Sujeito à sua conformidade com todos os termos deste Contrato, a SweetLabs, por meio deste instrumento, concede a Você uma licença limitada, pessoal, não atribuível, não sublicenciável, não exclusiva e intransferível para usar os Serviços puramente para seu uso pessoal e somente de acordo com qualquer documentação que os acompanhe.

2. USO.  Você concorda em usar os Serviços somente para a finalidade permitida por este Contrato e por qualquer lei, regulamento ou práticas ou diretrizes aplicáveis de modo geral em qualquer jurisdição relevante (incluindo quaisquer leis que controlam a exportação ou a importação de dados ou software de/ para os Estados Unidos ou outras jurisdições relevantes).  Você não poderá usar os Serviços se for menor de dezesseis (16) anos ou estiver impedido de usar ou receber os Serviços de acordo com as leis dos Estados Unidos ou qualquer outra jurisdição relevante.

3. RESTRIÇÕES. Você concorda em não realizar qualquer um das seguintes ações e não permitir que outra pessoa as realize: (i) fazer uso impróprio dos Serviços, ou envolver-se em qualquer atividade que prejudique, interfira ou interrompa os Serviços; (ii) copiar ou distribuir os Serviços; (iii) modificar, realizar engenharia reversa, desmontar, descompilar ou tentar de qualquer outra forma descobrir o código-fonte ou estrutura, sequência e organização dos Serviços (iv) licenciar, vender, alugar, arrendar, transferir ou hospedar os Serviços; (v) usar os Serviços para infringir os direitos de propriedade, propriedade intelectual, publicidade ou privacidade de quaisquer terceiros; (vi) usar os Serviços para violar qualquer lei, estatuto, mandato ou regulamento; (vii) usar os Serviços para disseminar informações ou materiais que seja infrator, danoso, ameaçador, abusivo, perseguidor, desonesto, difamatório, vulgar, obsceno, calunioso, ou censurável de qualquer outra forma; ou (viii) usar os Serviços para disseminar qualquer vírus de software ou qualquer outro código, arquivo ou programa de computador que possa interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou equipamento de telecomunicações.

4. PROPRIEDADE. Você reconhece que toda a titularidade e todos os direitos de propriedade e propriedade intelectual sobre os Serviços e quaisquer cópias ou partes deles permanecerão com a SweetLabs e os fornecedores e licenciantes dela. Você entende que a SweetLabs pode modificar ou interromper o fornecimento dos Serviços a qualquer momento. Partes dos Serviços podem ser protegidas pelas leis de direito autoral dos Estados Unidos e por tratados internacionais de direito autoral. Você reconhece que nenhum direito é concedido sob este Contrato, exceto da forma explicitamente concedida neste instrumento.  Você concorda em não remover, ocultar ou alterar quaisquer avisos de direitos de propriedade (incluindo avisos de direito autoral e de marca comercial) que podem ser fixados ou contidos nos Serviços.

5. SERVIÇOS DE TERCEIROS.  Os Serviços também podem oferecer uma oportunidade de Você interagir, fazer o download, criar um link e/ou importar aplicativos, sites, funcionalidade, serviços e conteúdo (“Serviços de Terceiros”) oferecidos ou disponibilizados por terceiros não afiliados à SweetLabs (“Provedores Terceirizados”).

Este Contrato não se aplica a (e não nos responsabilizamos por) esses Serviços de Terceiros e este Contrato não controla as práticas desses Provedores Terceirizados. Você reconhece e concorda que a SweetLabs não garante nem endossa e não assume e não terá nenhuma responsabilidade sobre Você ou qualquer outra pessoa, qualquer Serviço de Terceiros, e que seu uso desses Serviços de Terceiros é de sua inteira responsabilidade.

Seu acesso ou uso dos Serviços de Terceiros, inclusive download ou uso de um aplicativo disponível nos Serviços ou por meio deles, pode estar sujeito aos direitos aplicáveis, aos termos e condições e às políticas de privacidade de terceiros, e pode exigir que você aceite termos adicionais para tal acesso ou uso, incluindo a aceitação de um contrato de licença do usuário final, termos de serviço, termos de uso ou política de privacidade separados (“Termos de Terceiros”).  Em caso de conflito entre este Contrato e os Termos de Terceiros aplicáveis a um Serviço de Terceiros, os Termos de Terceiros controlarão o uso do Serviço de Terceiros.

Alguns Serviços de Terceiros podem ser disponibilizados a Você sem custo, enquanto outros podem exigir uma taxa ou fornecer uma oportunidade para comprar produtos ou serviços. Tais Serviços de Terceiros também podem disponibilizar a Você diversos métodos de processamento de pagamento para facilitar o pagamento de taxas, ou a compra de produtos e serviços, por meio do Serviço de Terceiros. A SweetLabs não processa, recebe ou armazena os seus dados financeiros. Você concorda que é exclusivamente responsável por todas as taxas associadas aos Serviços de Terceiros que exigem uma taxa e pelo custo de todas as compras que fizer via Serviço de Terceiros. Você concorda em cumprir todos os termos de serviço relevantes ou outro contrato legal, com a SweetLabs ou um terceiro, que controla seu uso de um determinado método de processamento de pagamento.

Você concorda que é exclusivamente responsável por, e a SweetLabs não tem nenhuma responsabilidade por Você ou qualquer terceiro, qualquer violação de suas obrigações de acordo com este Contrato ou quaisquer obrigações que Você possa ter com um Serviço de Terceiros e pelas consequências dessa violação.

6. CÓDIGOS DE TERCEIROS. Partes do código incluso nos Serviços ou em conjunto com eles contêm ou são derivadas de códigos de terceiros ("Software de Terceiros"), incluindo, sem limitação, software de código aberto. TODO O USO DE SOFTWARES DE TERCEIROS ESTÁ SUJEITO E É REGIDO PELAS RESPECTIVAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE TERCEIROS DISPONÍVEIS EM https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, podendo ser alteradas periodicamente.

7. USO DE DADOS. Para fornecer determinada funcionalidade dos Serviços, garantir o funcionamento correto dos Serviços e atualizar e melhorar os Serviços, a SweetLabs poderá coletar dados dos Serviços, ou atualizar automaticamente os Serviços, incluindo atualizações do software fornecido como parte dos Serviços, periodicamente.   Os Serviços também poderão conter rotinas de relatórios automatizadas que identificarão e analisarão automaticamente determinados aspectos da instalação, uso e desempenho dos Serviços e fornecerão relatórios à SweetLabs.

A coleta e o uso de quaisquer informações obtidas pela SweetLabs por meio dos Serviços, diferentemente das informações coletadas por meio dos Serviços de Terceiros, serão controlados pela Política de Privacidade da SweetLabs, disponível on-line em https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Por meio deste instrumento, você aceita a Política de Privacidade da SweetLabs, podendo ela ser alterada periodicamente. Quando a SweetLabs alterar essa política de forma material, um aviso será publicado no site em https://r.sweetlabs.com/privacy-policy e quando qualquer alteração for feita na política, a política atualizada será publicada no link acima ou em um link seguinte.

Observe que o seu acesso ou uso de Serviços de Terceiros, incluindo o uso de um aplicativo de terceiros fornecido por meio dos Serviços, ou um aplicativo que acesse um Serviço de Terceiros, poderá causar o compartilhamento de informações com o Serviço de Terceiros de uma forma que não esteja prevista por este Contrato ou pela Política de Privacidade da SweetLabs.  Os seus direitos com respeito à privacidade e aos dados nessas circunstâncias serão regidos unicamente pelos termos do Serviço de Terceiros, e as informações coletadas pelos Serviços de Terceiros poderão ser regidas exclusivamente segundo as políticas de privacidade dos respectivos Serviços de Terceiros.   

8. CONTAS DE USUÁRIO.  Se Você for usuário dos Serviços da plataforma, dos sites ou dos aplicativos da SweetLabs, Você pode, mas não é obrigado a, estabelecer uma conta de usuário da SweetLabs (“Conta”). Para estabelecer uma Conta, pode ser exigido que Você forneça informações pessoais, como nome, idade e e-mail. Você concorda que todas as informações que fornecer sempre serão precisas, corretas e atualizadas.

Qualquer informação que Você fornecer referente à sua Conta deverá ser controlada pela Política de Privacidade da SweetLabs disponibilizada on-line em https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, visto que essa política pode ser alterada periodicamente. Qualquer informação que Você fornecer para Serviços de Terceiros, incluindo qualquer conta criada com um Provedor Terceirizado, deverá ser controlada pelos termos ou políticas de privacidade dos Provedores Terceirizados.

Exceto se determinado de outra forma na Política de Privacidade da SweetLabs, Você é exclusivamente responsável por manter a confidencialidade e a segurança de sua Conta e por todas as atividades que ocorrem em ou através de sua Conta. A SweetLabs não deve ser responsável por qualquer uso não autorizado de sua Conta. A SweetLabs pode suspender ou encerrar sua Conta a nosso critério exclusivo sem aviso a qualquer momento, inclusive pela sua violação deste Contrato ou se a SweetLabs for obrigada a fazê-lo de acordo com a lei.

9. SUPORTE; ATUALIZAÇÕES; REMOÇÃO. Este Contrato não concede a Você direito a qualquer suporte, atualização, correção ou melhoria para os Serviços (coletivamente, "Suporte"). Qualquer Suporte que possa ser disponibilizado pela SweetLabs se tornará parte dos Serviços e estará sujeito a este Contrato.  Você reconhece e concorda que os Serviços, ou qualquer Serviço de Terceiros fornecido por meio dos Serviços, podem ser alterados ou atualizados de tempos em tempos sem Você receber aviso prévio.

O software que você pode utilizar, baixar ou instalar a partir dos Serviços pode automaticamente fazer download e instalar atualizações periódicas da SweetLabs. Essas atualizações são criadas para melhorar, aprimorar e desenvolver os Serviços e podem ser correções de falhas, funções aprimoradas, e versões completamente novas. Você concorda em receber essas atualizações (e permitir que a SweetLabs as forneça para Você) como parte de seu uso dos Serviços.

10. ISENÇÃO DE GARANTIA. A SWEETLABS FORNECE OS SERVIÇOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", SEM QUALQUER TIPO GARANTIA, E POR MEIO DESTE SE ISENTA DE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR, PRECISÃO, CONFIABILIDADE E NÃO VIOLAÇÃO. ESTA ISENÇÃO DE GARANTIA CONSTITUI PARTE ESSENCIAL DESTE CONTRATO. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES QUANTO À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA; PORTANTO, AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

Qualquer software ou outro material baixado ou obtido por meio do uso dos Serviços é utilizado a seu critério e risco e você será exclusivamente responsável por qualquer dano a seu sistema de computador, software ou outro dispositivo ou perda de dados que resulte do download de qualquer software ou outro material.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA E SOB NENHUMA TEORIA LEGAL, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ATO ILÍCITO, CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, IMPUTABILIDADE LIMITADA OU OUTRA, A SWEETLABS OU SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PARA COM VOCÊ OU QUALQUER OUTRA PESSOA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR LUCROS PERDIDOS, PERDA DE CREDIBILIDADE OU REPUTAÇÃO COMERCIAL, QUALQUER PERDA DE DADOS SOFRIDA, CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, PARALISAÇÃO DE TRABALHO, PRECISÃO DE RESULTADOS, FALHA OU DEFEITO DE COMPUTADOR OU DANOS RESULTANTES DO SEU USO DOS SERVIÇOS, OU OUTRA PERDA INTANGÍVEL. A RESPONSABILIDADE DA SWEETLABS POR DANOS DE QUALQUER TIPO QUE SURJAM DESTE CONTRATO SERÁ LIMITADA A US$ 50. O DISPOSTO ACIMA NÃO SE APLICARÁ A DANOS POR LESÃO CORPORAL QUE, SOB AS LEIS VIGENTES, NÃO PUDEREM SER LIMITADOS. AS LIMITAÇÕES ACIMA SERÃO APLICADAS MESMO QUE A SWEETLABS TENHA SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES; PORTANTO, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

12. VIGÊNCIA E RESCISÃO. Este Contrato permanecerá vigente até que seja rescindido conforme o disposto nesta seção. Você pode rescindir este Contrato a qualquer momento, desde que interrompa todo o uso dos Serviços. Seus direitos sob este Contrato serão rescindidos automaticamente, sem aviso, se Você violar qualquer disposição dele.  A SweetLabs pode rescindir imediatamente este Contrato a qualquer momento, se for determinado que os Serviços ou o uso deles possam resultar em infração ou violação de direitos de terceiros, ou em reivindicações relacionadas. Qualquer rescisão deste Contrato também rescindirá os direitos e licenças concedidos a Você de acordo com as disposições neste documento. Mediante a rescisão deste Contrato por qualquer motivo, Você interromperá todo o uso dos Serviços e destruirá e removerá todas as cópias de qualquer software fornecido a Você de acordo com os Serviços, desde que, entretanto, qualquer uso posterior dos Serviços de Terceiros, incluindo aplicativos ou outros softwares fornecidos conforme os Serviços de Terceiros, continue sendo controlado pelos Termos de Terceiros que Você possa ter celebrado com o respectivo Provedor Terceirizado do Serviço de Terceiros.

Após a rescisão, todos os direitos legais, obrigações e responsabilidades das quais Você e a SweetLabs se beneficiaram, sujeitos a (ou acumulados no período em que os Termos estiveram em vigor) ou que forem expressos para continuar indefinidamente, devem continuar inalterados por essa rescisão, e as cláusulas dos parágrafos 10, 11 e 15 deverão continuar a ser aplicadas indefinidamente até onde permitido pela lei aplicável.

13. AVISOS DA DMCA.  É política da SweetLabs responder a avisos de suposta violação de direitos autorais que cumpram a lei de propriedade intelectual internacional aplicável (inclusive nos Estados Unidos, a Lei de Direitos Autorais Digital Millennium) e rescindir as contas de infratores reincidentes. As notificações referentes a qualquer suposta violação devem ser enviadas por e-mail para [email protected]

14. USO PELO GOVERNO. Se Você fizer parte de uma agência, departamento ou outra entidade do Governo dos Estados Unidos ("Governo"), o uso, a duplicação, a reprodução, a liberação, a modificação, a revelação ou a transferência do Software estará restrito de acordo com os regulamentos de aquisição federal (Federal Acquisition Regulations) aplicados a agências civis e com o suplemento regulamentar de aquisição pela defesa federal (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) aplicado a agências militares. O Software é definido como item comercial ("commercial item"), software de computador comercial ("commercial computer software") e documentação de software de computador comercial ("commercial computer software documentation"). Em concordância com tais disposições, qualquer uso do Software pelo Governo será regido unicamente pelos termos deste Contrato.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS. A SweetLabs pode fazer alterações neste Contrato ou fornecer termos revisados ou adicionais a ele de tempos em tempos.  Quando tais alterações forem feitas, a SweetLabs disponibilizará uma versão atualizada deste Contrato em https://r.sweetlabs.com/terms.  Você entende e concorda que, se continuar usando o Software após a data em que o Contrato for revisado e alterado, a SweetLabs considerará seu uso como aceitação do Contrato atualizado.  Este Contrato, incluindo a Política de Privacidade da SweetLabs usada neste documento como referência, representa o contrato completo de acordo com esta licença entre Você e a SweetLabs e substitui qualquer contrato e representação anterior entre Você e a SweetLabs referente aos Serviços. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inexequível por qualquer motivo, tal disposição será revisada somente na extensão necessária para torná-la exequível. A omissão da SweetLabs de agir em relação a uma violação deste Contrato por sua parte ou de outros não constitui uma renúncia nem limitará os direitos da SweetLabs em relação a tal violação ou a quaisquer violações subsequentes. A SweetLabs se reserva explicitamente o direito de ceder este Contrato e de delegar qualquer uma das obrigações dela nele dispostas. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do estado da Califórnia, independentemente de conflitos de disposições legais. Você e a SweetLabs concordam em se submeter ao foro único e exclusivo dos tribunais estaduais e federais do Condado de San Diego, Califórnia, EUA.

16. CONTATO. Exceto se relacionado a Serviços de Terceiros, os Serviços descritos nestes Termos são oferecidos pela SweetLabs, Inc., localizada em 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Você pode entrar em contato conosco enviando correspondência ao endereço postal acima ou enviando um e-mail para .

Data da versão deste Contrato de Licença de Usuário Final: 24 de maio de 2018

TERMOS DE SERVIÇO DA SWEETLABS (Português Portugal - Portuguese Portugal)

A SweetLabs, Inc. (“nós” ou “SweetLabs”) acolhe a visita do Utilizador aos nossos Web sites, software, produtos e serviços (os nossos “Serviços”) detidos e operados pela SweetLabs que publicam, incluem ou estão ligados a estes Termos de Serviço (o “Contrato”).

ESTE CONTRATO REGE A SUA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SWEETLABS. Ao utilizar, transferir, instalar ou visitar os nossos serviços, O UTILIZADOR OU A ENTIDADE OU EMPRESA QUE REPRESENTA (“O UTILIZADOR”) reconhece que aceita os termos, condições, restrições e políticas descritos neste contrato, incluindo a nossa Política de Privacidade, DISPONÍVEL EM https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Leia atentamente o contrato que se segue.

1. LICENÇA. O Utilizador aceita este Contrato mediante a utilização efetiva dos Serviços. O Utilizador não pode usar os Serviços se não aceitar este Contrato. Sujeito à Sua aceitação de todas as condições deste Contrato, a SweetLabs por este meio lhe concede uma licença limitada, pessoal, não atribuível, não sublicenciável, não exclusiva e intransmissível para utilizar os Serviços somente para Seu uso pessoal e somente em conformidade com qualquer documentação que a acompanhe.

2. UTILIZAÇÃO. O Utilizador concorda em utilizar os Serviços somente para as finalidades autorizadas por este Contrato e por qualquer lei, regulamentação ou práticas ou diretrizes geralmente aceites que se apliquem em qualquer jurisdição relevante (incluindo quaisquer leis que rejam a exportação ou importação de dados ou software de e para os Estados Unidos ou outras jurisdições relevantes). O Utilizador não pode usar os Serviços se tiver menos de dezesseis (16) anos ou estiver impedido de usar ou receber os Serviços ao abrigo das leis dos Estados Unidos ou de outra jurisdição relevante.

3. RESTRIÇÕES. O Utilizador concorda em não fazer o seguinte (e em não autorizar nenhuma pessoa a fazê-lo): i) utilizar indevidamente os Serviços ou envolver-se em qualquer atividade que danifique, interfira com ou perturbe os Serviços; ii) copiar ou distribuir os Serviços; alterar, efetuar engenharia inversa, desmontar, decompor ou tentar por qualquer outro meio decifrar o código-fonte ou estrutura, sequência e organização dos Serviços; iv) licenciar, vender, alugar, locar, transferir ou alojar os Serviços; v) usar os Serviços para infringir os direitos de propriedade intelectual ou direitos de propriedade, ou direitos de publicidade ou de privacidade, de qualquer terceiro; vi) usar os serviços para infringir qualquer lei, estatuto, decreto ou regulamentação; vii) usar os Serviços para divulgar informações ou materiais que sejam infratores, prejudiciais, ameaçadores, abusivos, perturbadores, desonestos, difamatórios, vulgares, obscenos, caluniosos ou que sejam por outro meio condenáveis; ou viii) usar os Serviços para divulgar quaisquer vírus do software ou quaisquer outros códigos informáticos, ficheiros ou programas que possam interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software informático ou hardware ou equipamento de telecomunicações.

4. PROPRIEDADE. O Utilizador reconhece que todos os direitos, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual sobre e relativos aos Serviços e quaisquer cópias ou partes dos mesmos constituem propriedade da SweetLabs e seus fornecedores ou concessores da licença. O Utilizador compreende que a SweetLabs pode alterar ou suspender a oferta dos Serviços em qualquer momento. Partes dos Serviços podem estar protegidas pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos e por tratados internacionais de direitos de autor. O Utilizador reconhece que nenhum direito lhe é concedido ao abrigo deste Contrato salvo se expressamente mencionado neste documento. O Utilizador aceita não remover, obscurecer ou alterar quaisquer avisos de direitos de propriedade (incluindo avisos de direitos de autor e de marca comercial) que possam estar apostos ou contidos nos Serviços.

5. SERVIÇOS DE TERCEIROS. Os Serviços podem também fornecer uma oportunidade para que o Utilizador interaja com, transfira, estabeleça ligação para e/ou importe aplicações, Web sites, funcionalidades, serviços e conteúdos (“Serviços de Terceiros”) oferecidos ou disponibilizados por terceiros não associados à SweetLabs (“Fornecedores Terceiros”).

Este Contrato não se aplica a (e não nos responsabilizamos por) tais Serviços de Terceiros e também não rege as práticas de tais Fornecedores Terceiros. O Utilizador reconhece e aceita que a SweetLabs não garante nem apoia, e que não assume nem terá qualquer responsabilidade perante o Utilizador ou qualquer outra pessoa, quaisquer Serviços de Terceiros e que o uso, por parte do Utilizador, de tais Serviços de Terceiros é por Sua própria conta e risco.

O seu acesso ou uso dos Serviços de Terceiros, incluindo a transferência ou uso de uma aplicação disponível nos Serviços, ou através dos mesmos, pode estar sujeito a direitos, termos e condições e políticas de privacidade de terceiros aplicáveis e pode exigir que aceite condições adicionais para tal acesso ou uso, incluindo a aceitação de um contrato de licença do utilizador final, condições de serviço, condições de utilização ou política de privacidade separados (“Condições de Terceiros”). Caso surja algum conflito entre este Contrato e as Condições de Terceiros aplicáveis a um Serviço de Terceiros, as Condições de Terceiros regerão o uso desse Serviço de Terceiros.

Alguns Serviços de Terceiros poderão ser disponibilizados ao Utilizador gratuitamente, poderão estar sujeitos a pagamento ou poderão constituir uma oportunidade para adquirir produtos ou serviços. Tais Serviços de Terceiros poderão também disponibilizar-lhe vários métodos de processamento do pagamento para facilitar o pagamento de taxas ou a aquisição de produtos ou serviços através do Serviço de Terceiros. A SweetLabs não processa, recebe ou armazena os dados financeiros do Utilizador. O Utilizador concorda que é o único responsável por todas as taxas associadas a tais Serviços de Terceiros que exijam o pagamento de uma taxa e pelo custo de quaisquer compras que efetue através de um Serviço de Terceiros. O Utilizador concorda ainda em respeitar quaisquer condições de serviço ou outro contrato legal que se aplique, quer com a SweetLabs, quer com um terceiro, que rejam o seu uso de um dado método de processamento do pagamento.

O Utilizador concorda que é o único responsável, e que a SweetLabs não tem qualquer responsabilidade perante o Utilizador ou qualquer terceiro, por qualquer infração das Suas obrigações ao abrigo deste Contrato ou quaisquer obrigações que possa ter relativamente a um Serviço de Terceiros ou Condições de Terceiros e pelas consequências dessa infração.

6. CÓDIGO DE TERCEIROS. Partes do código incluído nos Serviços, ou em conjunto com os mesmos, podem conter ou decorrer de um código de terceiros (“Software de Terceiros”), incluindo, entre outros aspetos, software de código-fonte aberto. QUALQUER UTILIZAÇÃO DE UM SOFTWARE DE TERCEIROS ESTÁ SUJEITA ÀS, E É REGIDA PELAS, RESPETIVAS LICENÇAS DO SOFTWARE DE TERCEIROS DISPONÍVEIS EM https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, que podem ser alteradas periodicamente.

7. UTILIZAÇÃO DOS DADOS. A fim de fornecer determinadas funcionalidades dos Serviços, assegurar um funcionamento correto dos Serviços e atualizar e melhorar os Serviços, a SweetLabs poderá recolher dados dos Serviços ou atualizar automaticamente os Serviços, incluindo atualizações do software fornecido enquanto parte dos Serviços, de tempos a tempos. Os Serviços podem também conter rotinas de comunicação automáticas que irão identificar e analisar automaticamente determinados aspetos da instalação, utilização e desempenho dos Serviços e fornecer relatórios à SweetLabs.

A recolha e utilização de quaisquer informações recolhidas pela SweetLabs através dos Serviços, que não informações recolhidas através de Serviços de Terceiros, serão regidas pela Política de Privacidade da SweetLabs, disponibilizada online em https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Por este meio o Utilizador aceita a Política de Privacidade da SweetLabs, política essa que pode ser alterada de tempos a tempos. Sempre que a SweetLabs alterar essa política de forma substancial, será publicada uma notificação no Web site em https://r.sweetlabs.com/privacy-policy e sempre que qualquer alteração for efetuada nessa política a política atualizada será publicada na ligação acima ou numa ligação posterior.

Tenha em conta que o Seu acesso ou uso dos Serviços de Terceiros, incluindo o uso de uma aplicação de um terceiro fornecida através dos Serviços, ou de uma aplicação que aceda a um Serviço de Terceiros, poderá desencadear a partilha de informações com esse Serviço de Terceiros de uma forma não regida por este Contrato ou pela Política de Privacidade da SweetLabs. Os seus direitos em matéria de privacidade e dados em tais circunstâncias serão regidos somente pelas condições desse Serviço de Terceiros e as informações recolhidas pelos Serviços de Terceiros serão regidas exclusivamente pelas políticas de privacidade dos respetivos Serviços de Terceiros.

8. CONTAS DO UTILIZADOR. Se é Utilizador dos Serviços da plataforma, sites ou aplicações da SweetLabs, poderá, embora não seja obrigado a tal, criar uma conta de utilizador da SweetLabs (“Conta”). Para criar uma Conta, poderá ter de fornecer informações sobre si, como o seu nome, idade e endereço de e-mail. O Utilizador concorda que tais informações fornecidas serão sempre precisas, corretas e atualizadas.

Qualquer informação que forneça relativa à sua Conta será regida pela Política de Privacidade da SweetLabs, disponibilizada online em https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, política essa que pode ser alterada de tempos a tempos. Qualquer informação que forneça aos Serviços de Terceiros, incluindo quaisquer contas criadas junto de um Fornecedor Terceiro, será regida pelas condições ou políticas de privacidade de tais Fornecedores Terceiros.

Salvo indicação em contrário na Política de Privacidade da SweetLabs, o Utilizador é o único responsável por manter a confidencialidade e segurança da sua Conta e por todas as atividades que ocorram na sua Conta ou através da mesma. A SweetLabs não é responsável por qualquer utilização não autorizada da sua Conta.

A SweetLabs pode suspender ou encerrar a sua Conta, se assim o entender, sem aviso prévio e em qualquer momento, incluindo pela sua infração deste Contrato ou caso a SweetLabs seja obrigada a fazê-lo por lei.

9. APOIO, ATUALIZAÇÕES, REMOÇÃO. Este Contrato não confere ao Utilizador o direito a receber qualquer apoio, atualizações, patches, melhorias ou reparações dos Serviços (coletivamente, “Apoio”). Qualquer Apoio que possa ser disponibilizado pela SweetLabs constituirá parte dos Serviços e estará sujeito a este Contrato. O Utilizador reconhece e aceita que os Serviços, ou quaisquer Serviços de Terceiros prestados através dos Serviços, podem ser alterados ou atualizados de tempos a tempos sem que o Utilizador receba aviso prévio.

O software que possa utilizar, transferir ou instalar a partir dos Serviços pode automaticamente transferir e instalar atualizações da SweetLabs de tempos a tempos. Estas atualizações foram concebidas para melhorar, reforçar e desenvolver os Serviços e podem assumir a forma de correções de erros, funções melhoradas e versões completamente novas. O Utilizador concorda em receber tais atualizações (e permite que a SweetLabs lhas entregue) enquanto parte do Seu uso dos Serviços.

10. EXCLUSÃO DA GARANTIA. A SWEETLABS OFERECE OS SERVIÇOS “TAL COMO ESTÃO” E SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA E POR ESTE MEIO RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, FUNCIONAMENTO, CORREÇÃO, FIABILIDADE E NÃO INFRAÇÃO. A EXCLUSÃO DA GARANTIA CONSTITUI UMA PARTE ESSENCIAL DESTE CONTRATO. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO AUTORIZAM LIMITAÇÕES À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ANTERIORMENTE REFERIDAS PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO UTILIZADOR.

Qualquer software ou outro material transferido ou obtido por outro meio através da utilização dos serviços é efetuada por sua conta e risco e o Utilizador será o único responsável por qualquer dano que ocorra no seu sistema informático, software ou outro dispositivo ou pela perda de dados que resulte da transferência de tal software ou outro material.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA E SOB RAZÃO JURÍDICA ALGUMA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS ASPETOS, ATO ILÍCITO, CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU OUTRO, A SWEETLABS OU OS SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE O UTILIZADOR OU QUALQUER OUTRA PESSOA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES SEJA DE QUE NATUREZA FOREM, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE CREDIBILIDADE ou da reputação da empresa, qualquer perda de dados sofrida, custo de aprovisionamento de produtos ou serviços substitutos, INTERRUPÇÃO DO TRABALHO, PRECISÃO DOS RESULTADOS, FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES, DANOS RESULTANTES DA SUA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ou qualquer outra perda intangível. A RESPONSABILIDADE DA SWEETLABS POR DANOS SEJA DE QUE NATUREZA FOREM DECORRENTES DESTE CONTRATO SERÁ LIMITADA A 50 DÓLARES. O ANTERIORMENTE EXPOSTO NÃO SE APLICARÁ A DANOS CAUSADOS POR LESÕES CORPORAIS QUE, DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL, NÃO PODEM SER DESTA FORMA LIMITADOS. AS LIMITAÇÕES ANTERIORMENTE EXPOSTAS APLICAR-SE-ÃO MESMO QUE A SWEETLABS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PELO QUE A LIMITAÇÃO E A EXCLUSÃO ANTERIORMENTE REFERIDAS PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO UTILIZADOR.

12. VIGÊNCIA E RESCISÃO. Este Contrato permanecerá em vigor até ser rescindido, tal como estipulado nesta secção. Pode rescindir este Contrato em qualquer momento desde que cesse completamente de usar os Serviços. Os seus direitos ao abrigo deste Contrato cessarão automaticamente sem que o Utilizador receba aviso caso este infrinja qualquer disposição deste Contrato. A SweetLabs pode rescindir imediatamente este Contrato em qualquer momento se determinar que os Serviços ou a utilização dos mesmos pode resultar em infração ou violação de direitos de terceiros ou reclamações dos mesmos. Qualquer rescisão deste Contrato cessará também os direitos e licenças concedidos ao Utilizador ao abrigo deste documento. Na sequência da rescisão deste Contrato, seja por que motivo for, o Utilizador deixará de utilizar por completo os Serviços e destruirá ou removerá todas as cópias de qualquer software que lhe tenha sido fornecido ao abrigo dos Serviços, desde que qualquer utilização posterior dos Serviços de Terceiros, incluindo aplicações ou outro software fornecido ao abrigo de tais Serviços de Terceiros, continue a ser regida pelas Condições de Terceiros que o Utilizador tenha aceite junto do respetivo Fornecedor Terceiro desse Serviço de Terceiros.

Na sequência da rescisão, todos os direitos legais, obrigações e responsabilidades de que o Utilizador e a SweetLabs tenham beneficiado, tenham sido sujeitos a (ou que tenham acumulado ao longo do tempo durante o qual as Condições estiveram em vigor) ou que devam expressamente continuar em vigor indefinidamente não serão afetados por tal rescisão e as disposições dos parágrafos 10, 11 e 15 continuarão a aplicar-se indefinidamente no limite máximo permitido pela lei aplicável.

13. NOTIFICAÇÕES DA DMCA. A SweetLabs tem como política responder a notificações de alegadas infrações de direitos de autor que cumpram as leis internacionais de propriedade intelectual aplicáveis (incluindo, nos Estados Unidos, o Digital Millennium Copyright Act) e encerrar as contas dos infratores reincidentes. As notificações respeitantes a qualquer alegada infração desse tipo devem ser enviadas por e-mail para o endereço [email protected]

14. UTILIZAÇÃO PELO GOVERNO. Se o Utilizador trabalha numa agência, departamento ou outra entidade do Governo dos Estados Unidos (“Governo”), a utilização, duplicação, reprodução, lançamento, alteração, divulgação ou transferência do Software está restringida em conformidade com as Federal Acquisition Regulations (Regulamentações Federais de Aquisição) conforme se apliquem aos órgãos civis e com o Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (Suplemento do Regulamento de Aquisição Federal para a Defesa) conforme se aplique aos órgãos militares. O Software é um “item comercial”, “software informático comercial” e “documentação do software informático comercial”. Em conformidade com tais disposições, qualquer utilização do Software pelo Governo será exclusivamente regida pelas condições deste Contrato.

15. DIVERSOS. A SweetLabs pode efetuar alterações a este Contrato ou incluir condições revistas ou adicionais neste Contrato de tempos a tempos. Quando estas alterações são efetuadas, a SweetLabs disponibiliza uma versão atualizada deste Contrato em https://r.sweetlabs.com/terms. O Utilizador compreende e aceita que, se continuar a utilizar o Software após a data na qual o Contrato for revisto ou alterado, a SweetLabs considerará a Sua utilização como a aceitação do Contrato atualizado. Este Contrato, incluindo a Política de Privacidade da SweetLabs mencionada neste documento, representa o contrato completo relativo a esta licença entre o Utilizador e a SweetLabs e substitui quaisquer contratos e declarações prévios entre o Utilizador e a SweetLabs no que respeita aos Serviços. No caso de qualquer disposição deste Contrato ser considerada inexequível seja por que motivo for, tal disposição será reformulada apenas na medida do necessário para torná-la exequível. No caso de a SweetLabs não responder a uma infração deste Contrato por parte do Utilizador ou de outros, tal não constituirá uma renúncia e não limitará os direitos da SweetLabs no que respeita a tal infração ou quaisquer infrações subsequentes. A SweetLabs reserva-se expressamente o direito de ceder este Contrato e de delegar quaisquer das obrigações nele estipuladas. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da Califórnia, independentemente das suas disposições relativas a conflitos de leis. O Utilizador e a SweetLabs concordam em submeter-se à competência única e exclusiva dos tribunais estaduais e federais de San Diego, Califórnia.

16. CONTACTOS. Exceto no que respeita a Serviços de Terceiros, os Serviços descritos nestas Condições são oferecidos pela SweetLabs, Inc., situada em 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Pode contactar-nos enviando-nos correspondência para o endereço postal atrás referido ou por e-mail através do endereço .

Data da Versão deste Contrato de Licença do Utilizador Final: 24 de maio de 2018

CONDIȚII DE UTILIZARE – SWEETLABS (Română - Romanian)

SweetLabs, Inc. („noi” sau „SweetLabs”) vă urează bun venit pe site-urile noastre, softurile, produsele și serviciile noastre („Serviciile” noastre), aflate în proprietatea și operate de către SweetLabs care afișează, includ sau trimit către prezentele „Condiții de utilizare” („Acordul”).

ACEST ACORD REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR OFERITE DE SWEETLABS. Prin utilizarea, descărcarea, instalarea sau vizitarea serviciilor noastre, DUMNEAVOASTRĂ SAU ORGANISMUL SAU COMPANIA PE CARE O REPREZENTAȚI („UTILIZATORUL”), confirmați acceptarea termenilor, condițiilor, restricțiilor și politicilor descrise în prezentul acord, inclusiv Politica de Confidențialitate, DISPONIBILĂ LA https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Vă rugăm să citiți cu atenție următorul acord.

1. LICENȚĂ Utilizatorul acceptă prezentul Acord prin folosirea efectivă a Serviciilor. Utilizatorul nu poate utiliza Serviciile dacă nu acceptă prezentul Acord. În funcție de acceptarea de către Utilizator a tuturor termenilor prezentului Acord, Sweetlabs conferă Utilizatorului licența personală, necesionabilă, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată și non-exclusivă de a utiliza Serviciile numai pentru uz personal și numai în conformitate cu orice documentație însoțește această licență.

2. UTILIZARE Utilizatorul acceptă să folosească Serviciile doar în scopurile permise de prezentul Acord și de orice lege sau regulament aplicabil, practici sau directive general acceptate în orice instanță competentă (inclusiv legile care reglementează exportul sau importul de date sau programe către și din Statele Unite ale Americii sau altă instanță competentă). Utilizatorul nu poate să folosească Serviciile dacă nu a împlinit vârsta de șaisprezece (16) ani sau dacă i s-a interzis utilizarea sau acordarea de Servicii conform legilor Statele Unite ale Americii sau ale altei instanțe competente.

3. RESTRICȚII Utilizatorul este de acord să nu, și este de acord să nu permită nimănui să nu: (i) utilizeze abuziv Serviciile, sau să întreprindă orice activitate care deteriorează, împiedică sau întrerupe Serviciile; (ii) copie sau distribuie Serviciile; (iii) modifice, descompună, dezasambleze, decompileze sau să încerce în altă manieră să dezvăluie codul-sursă sau structura, secvența și organizarea Serviciilor; (iv) licențieze, vândă, închirieze, concesioneze, transfere sau găzduiască Serviciile; (v) utilizeze Serviciile pentru a încălca drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de proprietate, sau drepturile de publicitate sau confidențialitate ale nici unui terț; (vi) utilizeze Serviciile pentru a încălca nicio lege, statut, ordonanță sau regulament; (vii) utilizeze Serviciile pentru a transmite informații sau materiale contrafăcute, dăunătoare, cu caracter amenințător, abuzive, defăimătoare, mincinoase, vulgare, obscene sau din orice alt motiv inacceptabile; sau (viii) utilizeze pentru a transmite orice virus sau orice alt cod, fișier sau program ce poate întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea unui program sau componentă a unui computer sau echipament de telecomunicații.

4. PROPRIETATE Utilizatorul este conștient că toate drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciilor, și orice copii sau porțiuni ale acestora, vor rămâne la SweetLabs și la furnizorii sau licențiatorii SweetLabs. Utilizatorul înțelege că SweetLabs poate modifica sau opri transmiterea Serviciiloe în orice moment. Porțiuni din Servicii pot fi protejate de legea dreptului de autor din Statele Unite ale Americii și de tratate internaționale privind dreptul de autor. Utilizatorul este conștient că niciun alt drept nu este acordat prin prezentul Contract în afara celor menționate explicit în cadrul acestuia. Utilizatorul acceptă să nu elimine, ascundă sau modifice nicio notificare referitoare la drepturile de proprietate (inclisiv notificări referitoare la drepturile de autor sau la marca înregistrată) ce pot fi atașate sau conținute în cadrul Serviciilor.

5. SERVICII TERȚE Serviciile pot oferi Utilizatorului oportunitatea de a intra în legătură cu, a descărca, a se conecta și/sau importa aplicații, site-uri, funcționalități, servicii și conținut („Servicii terțe”) oferite sau puse la dispoziție de către terți neafiliați cu SweetLabs („Furnizori terți”).

Acest Acord nu se aplică (iar noi nu suntem răspunzători) acestor Servicii terțe, și prezentul Acord nu reglementează practicile acestor Furnizori terți. Utilizatorul este conștient și este de acord că SweetLabs nu garantează sau giează, și nu își asumă și nu va avea răspundere față de Utilizator sau față de oricine altcineva, pentru niciun Serviciu terț, și că utilizarea de către Utilizator a unor asemenea Servicii terțe se face pe riscul Utilizatorului.

Accesul sau utilizarea de către Utilizator a Serviciilor terțe, inclusiv descărcarea sau utilizarea unei aplicații disponibile în cadrul sau prin intermediul Serviciilor, fac obiectul aplicării drepturilor, termenilor și condițiilor și politicilor de confidențialitate ale terților, și e posibil să fie necesar să acceptați termeni suplimentari pentru accesul sau utilizarea acestora, inclusiv acceptarea unei convenții de licenţă pentru utilizator, condiții de utilizare, sau politici de confidențialitate („Termenii terților”). În cazul unui conflict între prezentul Acord și Termenii ce se aplică Serviciilor terțe, Termenii Serviciilor terțe vor reglementa utilizarea unui astfel de Serviciu terț.

Unele Servicii terțe pot fi puse gratuit la dispoziția utilizatorului, în timp ce pentru altele se poate percepe o taxă, sau se poate furniza oportunitatea de a cumpăra produse sau servicii. Pentru astfel de Serviciil terțe vă pot fi puse la dispoziție diferite metode de plată pentru a facilita plata taxelor, sau achiziționarea produselor sau serviciilor, prin intermediul Serviciilor terțe. SweetLabs nu procesează, nu primește și nu păstrează detaliile financiare ale Utilizatorului. Utilizatorul acceptă că este singurul responsabil pentru toate taxele asociate Serviciilor terțe care necesită plata unei taxe, dar și pentru costul oricărei achiziții pe care Utilizatorul o face printr-un Serviciu terț. Utilizatorul este de asemenea de acord să respecte toate condițiile de utilizare sau orice acord legal, cu SweetLabs sau cu un Terț, care reglementează utilizarea de către Utilizator a unei metode de plată stabilite.

Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil, și SweetLabs nu are nicio răspundere față de Utilizator sau față de niciun alt Terț, orice încălcare a obligațiilor Utilizatorului stipulate în prezentul Acord sau orice obligații ale utilizatorului față de un Serviciu sau Termenii terților, și pentru consecințele unei asemenea încălcări.

6. CODURI ALE TERȚILOR Părți din cod incluse în Servicii pot conține sau pot deriva din coduri ale terților („Softuri ale terților”), inclusiv softuri fără limită, cu sursă deschisă. UTILIZAREA SOFTULUI UNUI TERȚ FACE OBIECTUL ȘI ESTE REGLEMENTATĂ DE RESPECTIVELE LICENȚE ALE TERȚILOR DISPONIBILE LA https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, care poate suferi periodic modificări.

7. UTILIZAREA DATELOR Pentru a oferi funcționalitate Serviciilor, pentru a asigura funcționarea adecvată a Serviciilor, și pentru a actualiza și îmbunătăți Serviciile, SweetLabs poate colecta date de la Servicii, sau poate actualiza automat Serviciile, inclusiv actualizări periodice ale softurilor oferite ca parte a Serviciilor. Serviciile pot de asemenea conține programe de raportare automată care vor identifica și analiza automat anumite aspecte de instalare, utilizare și performanță a Serviciilor și vor oferi rapoarte către SweetLabs.

Colectarea și utilizarea oricărei informații de către SweetLabs prin intermediul Serviciilor, altele decât informațiile colectate prin Serviciile terțe, vor fi reglementate de Politica de Confidențialitate a SweetLabs, puse la dispoziție online la adresa https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Utilizatorul este de acord cu Politica de Confidențialitate a SweetLabs, care poate suferi periodic modificări. Atunci când SweetLabs operează asemenea modificări relevante, o notificare va fi afișată la adresa https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, și atunci când o asemenea politică suferă modificări, politica actualizată va fi postată la adresa de mai sus.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că accesul și utilizarea de către Utilizator a Serviciilor terțe, inclusiv utilizarea unei aplicații a terților oferită prin intermediul Serviciilor, sau a unei aplicații care accesează un Serviciu terț, pot duce la distribuirea informației cu un astfel de Serviciu terț într-o modalitate nereglementată de prezentul Acord sau de Politica de Confidențialitate a SweetLabs. Drepturile utilizatorului cu privire la confidențialitate sau informații de asemenea natură vor fi reglementate în exlusivitate de termenii și condițiile Serviciilor terțe, iar informațiile colectate de Serviciile terțe vor fi reglementate în exlusivitate conform politicilor de confidențialitate ale respectivelor Servicii terțe.

8. CONTURILE UTILIZATORILOR Dacă sunteți utilizator al Serviciilor oferite de platforma, site-urile sau aplicațiile SweetLabs, puteți, dar nu sunteți obligat, să deschideți un cont de utilizator („Cont”). Pentru a deschide un Cont, este posibil să vi se ceară să oferiți informații despre dumneavoastră, cum ar fi numele, vârsta și adresa de e-mail. Utilizatorul este de acord ca aceste informații vor fi întotdeauna exacte, corecte și de actualitate

Orice informație oferită pentru deschiderea Contului va fi reglementată de către Politica de Confidențialitate a SweetLabs, pusă la dispoziție online la adresa https://r.sweetlabs.com/privacy-policy care poate suferi periodic modificări. Orice informație oferită Serviciilor terțe, inclusiv orice cont deschis cu un Furnizor terț, va fi reglementată de termenii și condițiile sau de politicile de confidențialitate ale respectivului Furnizor terț.

Dacă în Politica de Confidențialitate a SweetLabs nu se stipulează altfel, utilizatorul este singurul răspunzător de păstrarea confidențialității și securității Contului de utilizator și de toate activitățile desfășurate pe și prin Contul de utilizator. SweetLabs nu este responsabilă de utilizarea neautorizată a Contului utilizatorului.

SweetLabs poate suspenda sau încheiea Contul de utilizator la libera sa alegere în orice moment, inclusiv pentru încălcarea prevederilor prezentului Acord sau atunci când îi este impus de lege acest lucru.

9. ASISTENȚĂ; ACTUALIZĂRI; DEZINSTALARE Acest acord nu dă dreptul Utilizatorului la asistență, actualizări, corecții, îmbunătățiri sau reparații ale Serviciilor (numite în mod colectiv „Asistență”). Orice Asistență de acest fel care pote fi pus la dispoziție de SweetLabs va deveni parte din Servicii și va face obiectul prezentului Acord. Utilizatorul este conștient și este de acord că Serviciile, sau orice Servicii terțe, oferite prin intermediul Serviciilor, pot fi modificate sau actualizate periodic fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

Softurile pe care Utilizatorul le poate utiliza, descărca sau instala cu ajutorul Serviciilor pot descărca și instala automat, periodic, actualizări de la SweetLabs. Aceste actualizări au rolul de a îmbunătăți, extinde și dezvolta Serviciile și pot lua forma unor corectări a erorilor de programare, funcții de extindere și a unor versiuni cu totul noi. Utilizatorul este de acord să primească astfel de actualizări (și permite SwetLabs să livreze aceste actualizări Utilizatorului) ca parte a utilizării Serviciilor de către Utilizator.

10. LIMITAREA GARANȚIEI SWEETLABS OFERĂ SERVICIILE „CA ATARE” ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, ȘI EXLUDE PRIN ACEASTA ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV GARANȚIILE FĂRĂ LIMITĂ DE VALOARE COMERCIALĂ, CARE SĂ SERVEASCĂ UNUI SCOP ANUME, PERFORMANȚĂ, ACURATEȚE, CREDIBILITATE ȘI ABSENȚA CONTRAFACERII. CLAUZA DE LIMITARE A GARANȚIEI CONSTIUIE UN ELEMENT ESENȚIAL AL PREZENTULUI ACORD. UNELE STATE NU PERMIT LIMITAREA PERIOADEI DE GARANȚIE, PRIN URMARE LIMITĂRILE SUSMENȚIONATE POT SĂ NU FIE APLICATE UTILIZATORULUI.

Orice program sau material descărcat sau altfel obținut prin utilizarea serviciilor se face la discreția și pe riscul utilizatorului, și utilizatorul este singurul răspunzător de orice pagube suferite de sistemul, programele sau alte dispozitive sau pierdere de date care pot rezulta din descărcarea unor astfel de programe sau materiale.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII ÎN NICIUN CAZ ȘI SUB NICIO PREVEDERE LEGALĂ, INCLUSIV, DAR FARĂ A SE LIMITA LA, PREJUDICII, CONTRACT, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE CIVILĂ NECONDIŢIONATĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, SWEETLABS SAU FURNIZORII SAU REVÂNZĂTORII ACESTORA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE UTILIZATOR SAU FAȚĂ DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ, PENTRU NICIO PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ SAU INCIDENTALĂ A NICIUNUI ASPECT, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, A PAGUBELOR PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA RENUMELUI sau a bunei reputații în afaceri, a pierderilor de date suferite, a costurilor cu procurarea sau înlocuirea bunurilor sau serviciilor, ÎNCETARE A LUCRULUI, ACURATEȚE A REZULTATELOR, DEFECTARE SAU DEREGLARE A COMPUTERULUI, PAGUBE REZULTATE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE UTILIZATOR, sau orice alte pierderi intangibile. RĂSPUNDEREA SWEETLABS PENTRU PAGUBE DE ORICE NATURĂ PROVENIND DIN PREZENTUL ACORD SE VOR LIMITA LA $50. ELEMENTELE MAI SUS MENȚIONATE NU SE VOR APLICA PAGUBELOR PRIVIND VĂTĂMAREA CORPORALĂ CARE, ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, NU POT FI LIMITATE. LIMITĂRILE MAI SUS MENȚIONATE SE APLICA CHIAR ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SWEETLABS VA FI FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PAGUBE. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PERIOADEI PAGUBELOR INCIDENTALE SAU INDIRECTE, PRIN URMARE LIMITĂRILE SUSMENȚIONATE POT SĂ NU FIE APLICATE UTILIZATORULUI.

12. DURATA ȘI EXPIRAREA ACORDULUI Acest Acord va continua până la expirare conform stipulărilor din prezentul capitol. Utilizatorul poate încheia prezentul Contract în orice moment, cu condiția ca Utilizatorul să înceteze utilizarea Serviciilor. Drepturile Utilizatorului conform prezentului Acord se vor încheia automat fără preaviz către Utilizator, dacă Utilizatorul încalcă orice prevedere a prezentului Acord. SweetLabs poate încheia pe loc prezentul Acord în orice moment dacă SweetLabs hotărăște că Serviciile sau utilizarea acestora pot conduce la încălcarea drepturilor terților sau reclamă acest lucru. Orice încheiere a prezentului Acord va încheia și drepturile și licențele acordate Utilizatorului. La încheierea prezentului Acord din orice motiv, Utilizatorul va înceta orice utilizare a Serviciilor și va distruge ori va șterge toate copiile tuturor softurilor oferite sau primite ca urmare a Serviciilor, cu condiția, totuși, ca orice utilizare a Serviciilor terțe, inclusiv aplicațiile sau alte softuri oferite ca urmare a utilizării Serviciilor terțe, să fie reglementate în continuare de termenii și condițiile Terților cu care Utilizatorul a intrat în contact.

La încheierea prezentului Acord, toate drepturile legale, obligațiile și răspunderile de care Utilizatorul și SweetLabs au beneficiat, pe care le-au avut (sau care s-au acumulat în timp ce Termenii și condițiile au fost în vigoare) sau care sunt exprimate să continue pe perioadă nedeterminată, nu vor fi afectate de încheierea Acordului, iar prevederile paragrafelor 10, 11 și 15 vor continua să se aplice pe perioadă nedeterminată, pe perioada maximă prevăzută de lege.

13. NOTIFICĂRI DMCA Politica SweetLabs este de a răspunde înștiințărilor despre presupuse încălcări ale dreptului de autor în conformitate cu legea internațională a proprietății intelectuale (inclusiv în Statele Unite ale Americii, Digital Millennium Copyright Act) și să închidă conturile celor care încalcă aceste legi în mod repetat. Înștiințările privind orice presupusă încălcare a acestor legi va fi trimisă prin e-mail la adresa [email protected]

14. UTILIZATORI GUVERNAMENTALI Dacă Utilizatorul face parte dintr-o agenție, departament sau altă entitate a Guvernului Statelor Unite ale Americii („Guvern”), utilizarea, copierea, reproducerea, difuzarea, modificarea, dezvăluirea sau transferul de Software este restricționat în conformitate cu Reglementările Achizițiilor Federale aplicate agențiilor civile și cu Suplimentul Reglementărilor Achizițiilor Federale pentru Apărare aplicat agențiilor militare. Softul este un „articol comercial”, „soft comercial” și „documentare soft comercială”. Conform acestor dispoziții, orice utilizare a Softului de către Guvern va fi reglementată doar de termenii prezentului Acord.

15. DIVERSE SweetLabs poate face modificări în acest Acord sau furniza periodic condiții revizuite și adăugite prezentului Acord. Atunci când sunt efectuate aceste modificări, SweetLabs va redacta o versiune actualizată a prezentului Acord disponibilă la https://r.sweetlabs.com/terms. Utilizatorul înțelege și este de acord că, dacă acesta continuă să folosească Softul după data la care Acordul a fost revizuit sau modificat, SweetLabs va trata utilizarea drept o acceptare a Acordului actualizat. Acest Acord inclusiv Politica de Confidențialitate a SweetLabs, reprezintă întregul contract cu privire la prezenta licență între Utilizator și SweetLabs și înlocuiește orice înțelegere anterioară și reprezentare între Utilizator și SweetLabs privind Serviciile. În cazul în care orice dispoziție a acestui Acord este declarată neexecutorie din orice motiv, acea dispoziție va fi modificată doar atât cât este necesar pentru a deveni executorie. În cazul în care SweetLabs nu reușește să acționeze cu privire la încălcarea prezentului Acord de către Utilizator sau altcineva, aceasta nu constituie un act de renunţare și nu va limita drepturile SweetLabs cu privire la acea încălcare sau la încălcări ulterioare. SweetLabs își rezervă în mod expres dreptul de a cesiona prezentul Acord și de a delega obligațiile care îi revin. Acest acord va fi reglementat și interpretat conform legii din California fără a lua în considerare previziunile referitoare la conflictele dintre legi. Utilizatorul și SweetLabs convin să se supună în exclusivitate instanței Tribunalului de Stat și Federal din San Diego, California.

16. CONTACT Cu excepția Serviciilor terțe, Serviciile descrise în prezentele Condiții de utilizare sunt oferite de către SweetLabs, Inc., cu sediul la adresa 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Ne puteți contacta trimițând corespondența la adresa poștală de mai sus sau prin email la .

Data versiunii acestui Acord de licență pentru utilizatorul final: 24 mai, 2018

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КОМПАНИИ SWEETLABS (Русский - Russian)

Компания SweetLabs, Inc. («мы» или «SweetLabs, Inc.») благодарит Вас за посещение наших веб-сайтов и использование наших программ, продуктов и услуг (наши «Услуги»), принадлежащих и управляемых SweetLabs, которые размещают, включают или содержат ссылку на настоящие Условия предоставления услуг.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ SWEETLABS. Используя, загружая, устанавливая или интересуясь нашими Услугами, ВЫ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИБО КОМПАНИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ («ВЫ») принимаете условия, ограничения и политики, изложенные в настоящем Соглашении, включая нашу Политику конфиденциальности, с которой можно ознакомиться по ссылке: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Просьба внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением.

1. лицензия. Фактически пользуясь Услугами, Вы принимаете условия настоящего Соглашения. Использование Услуг возможно только после принятия условий настоящего Соглашения.  При условии соблюдения всех условий настоящего Соглашения SweetLabs настоящим предоставляет Вам ограниченную персональную, не подлежащую сублицензированию и переуступке, неэксклюзивную, непередаваемую лицензию на использование Услуг исключительно для Вашего личного использования и исключительно в соответствии с любой прилагаемой документацией.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ.  Вы соглашаетесь пользоваться Услугами только для целей, для которых их разрешается использовать в соответствии с настоящим Соглашением и любым применимым законодательством, нормативно-правовым актом или общепринятой практикой или правилами любой соответствующей юрисдикции (в том числе законами, регулирующими экспорт или импорт данных или программного обеспечения в/из США или других соответствующих юрисдикций). Вы не имеете права пользоваться Услугами до достижения возраста 16 (шестнадцати) лет или в случае запрета на использование или получение Услуг в соответствии с законодательством США или иной соответствующей юрисдикции.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ. Вы согласны не совершать и не разрешать кому-либо другому совершать следующие действия: (i) неправильно использовать Услуги или не заниматься любой деятельностью, которая мешает и препятствует оказанию Услуг; (ii) копировать или распространять Услуги; (iii) изменять, осуществлять инженерный анализ, обратное ассемблирование, декомпилировать или иным образом пытаться раскрыть исходный код или структуру, последовательность или организацию Услуг; (iv) выдавать лицензии, продавать, сдавать в аренду, в наем, передавать Услуги или предоставлять к ним удаленный доступ; (v) пользоваться Услугами в нарушение прав интеллектуальной собственности или вещного права либо прав на публичное использование или прав на неприкосновенность частной жизни какого-либо третьего лица; (vi) пользоваться Услугами в нарушение какого-либо закона, устава, указа или постановления; (vii) пользоваться Услугами для распространения информации или материалов, которые являются запрещенными, вредоносными, опасными, оскорбительными, раздражающими, аморальными, клеветническими, вульгарными, непристойными, унизительными или иным образом предосудительными; или (viii) пользоваться Услугами для распространения каких-либо программ-вирусов или любой другой системы команд, файлов или программ, которые могут приостановить, разрушить или ограничить выполняемые функции любого программного обеспечения или аппаратных средств либо телекоммуникационного оборудования.

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. Вы подтверждаете, что все права, права собственности и права интеллектуальной собственности на Услуги и любые их копии или части сохраняются за компанией SweetLabs и ее поставщиками или лицензиарами. Вы понимаете, что компания SweetLabs может в любое время изменить или прекратить предложение Услуг. Части Услуг могут быть защищены законами Соединенных Штатов Америки и международными договорами об авторском праве. Вы подтверждаете, что по настоящему Соглашению не предоставляются никакие права, если иное прямо не предусмотрено в настоящем документе. Вы соглашаетесь не удалять, не делать неразличимыми и не изменять какие-либо уведомления о правах собственности (включая уведомления об авторском праве или товарном знаке), указываемые или содержащиеся в Услугах.

5. Услуги третьей стороны. Услуги также могут предоставлять Вам возможность для взаимодействия, загрузки, связи и/или импортирования приложений, веб-сайтов, функциональных средств, услуг и информационного наполнения («Услуги третьей стороны»), предлагаемых третьими сторонами или доступных у третьих сторон, не связанных с SweetLabs («Сторонние провайдеры»).

Настоящее Соглашение не применяется к Услугам третьей стороны (и мы не несем за них ответственность), настоящим Соглашением также не регулируется практика Сторонних провайдеров. Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что SweetLabs не гарантирует, не утверждает, не принимает и не будет нести ответственность перед Вами или другими лицами в связи с любыми Услугам третьей стороны и что Вы принимаете на себя риск по использованию таких Услуг третьей стороны.

Доступ к Услугам третьей стороны или их использование, в том числе загрузка или использование приложений, доступных с помощью Услуг, могут быть защищены правами третьей стороны, эти действия также могут регулироваться условиями и политиками в области защиты конфиденциальной информации и могут потребовать принятия дополнительных условий использования для получения такого доступа или возможности использования, в том числе подписания отдельного лицензионного соглашения с конечным пользователем, условий о предоставлении услуг, условий об использовании услуг или политики конфиденциальности («Условия третьей стороны»). В случае какого-либо противоречия между настоящим Соглашением и Условиями третьих сторон, применимым к Услуге третьей стороны, использование такой Услуги третьей стороны регулируется Условиями третьей стороны.

Некоторые Услуги третьих сторон могут предоставляться вам без дополнительной оплаты, в то время как другие могут потребовать оплаты или предоставлять возможность для приобретения продуктов или услуг. Подобные Услуги третьей стороны могут также открыть вам доступ к различным способам осуществления платежей или оплаты при приобретении продуктов или услуг посредством Услуги третьей стороны. SweetLabs не обрабатывает, не получает и не хранит вашу финансовую информацию. Вы соглашаетесь нести единоличную ответственность за осуществление всех платежей в связи с такими Услугами третьей стороны, которые подлежат оплате, а также за возмещение всех расходов в связи с покупками, совершаемыми посредством предоставления Услуги третьей стороны. Вы также соглашаетесь соблюдать соответствующие условия предоставления услуг или иные юридические соглашения как с компанией SweetLabs, так и с третьей стороной, регулирующие применение указанного способа оплаты.

Вы соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность (при этом SweetLabs не несет никакой ответственности перед вами или третьей стороной) за нарушение ваших обязательств по настоящему Соглашению или любых ваших возможных обязательств в отношении Услуги третьей стороны или Условий третьей стороны, а также за последствия любых подобных нарушений.

6. КОД ТРЕТЬИХ ЛИЦ. Части кода, включенного в Услуги или с Услугами, могут содержать код третьих лиц или могут быть получены из кода третьих лиц («Программное обеспечение третьих лиц»), включая, помимо прочего, программное обеспечение с открытым исходным кодом. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ И РЕГУЛИРУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ДОСТУПНЫМИ ПО АДРЕСУ: https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, с учетом вносимых в них изменений.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Для предоставления определенных функциональных возможностей Услуг, обеспечения надлежащего функционирования Услуг, обновления и усовершенствования Услуг компания SweetLabs может время от времени собирать данные из Услуг или автоматически обновлять Услуги, включая обновление программного обеспечения, предоставляемого в рамках Услуг. Кроме того, Услуги могут содержать подпрограммы автоматической отправки отчетов, которые будут автоматически определять и анализировать определенные аспекты установки, использования и работы Услуг и направлять отчеты компании SweetLabs.

Сбор и использование любой информации, получаемой компанией SweetLabs с помощью Услуг, за исключением информации, собираемой с помощью Услуг третьей стороны, регулируются Политикой конфиденциальности SweetLabs, ознакомиться с которой можно по ссылке https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Настоящим Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности SweetLabs с учетом вносимых в нее изменений. В случае существенного изменения такой политики компанией SweetLabs на веб-сайте https://r.sweetlabs.com/privacy-policy будет размещено соответствующее уведомление, а в случае внесения в такую политику какого-либо изменения, обновленный документ будет размещен по указанному выше или новому адресу.

Примите во внимание, что в связи с вашим доступом или использованием вами Услуг третьей стороны, включая использование приложений третьей стороны, предоставляемых с помощью Услуг, или приложения, предоставляющего доступ к Услуге третьей стороны, информация, обмен которой осуществляется с такой Услугой третьей стороны, может измениться таким образом, что на нее не будут распространяться настоящее Соглашение или Политика конфиденциальности SweetLabs. Ваши права в отношении конфиденциальности и данных при таких обстоятельствах будут регулироваться исключительно условиями предоставления такой Услуги третьей стороны, и информация, собираемая с помощью Услуг третьей стороны, будет регулироваться исключительно в соответствии с Политикой конфиденциальности в отношении таких соответствующих Услуг третьей стороны. 

8. Учетные записи пользователей. Если Вы являетесь пользователем Услуг для платформы SweetLabs, веб-сайтов или приложений, Вы можете (но не обязаны) создать учетную запись пользователя SweetLabs («Учетная запись»). Чтобы создать Учетную запись, у вас могут запросить предоставление информации о себе (ФИО, возраст и электронный адрес). Вы соглашаетесь с тем, что любая такая предоставляемая вами информация является точной, верной и актуальной.

Любая информация, предоставляемая вами в отношении вашей Учетной записи, регулируется Политикой конфиденциальной SweetLabs, ознакомиться с которой можно по ссылке: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, поскольку такая политика подлежит периодическому изменению. Любая информация, предоставляемая вами в связи с оказанием Услуг третьей стороне, включая создание любых учетных записей на веб-сайте Стороннего провайдера, регулируется условиями или политикой конфиденциальности таких Сторонних провайдеров.

За исключением случаев, когда Политикой конфиденциальности SweetLabs предусмотрено иное, вы несете исключительную ответственность за соблюдение конфиденциальности и безопасность Учетной записи, а также любую деятельность, проводимую по вашей Учетной записи или через нее. SweetLabs не несет ответственности за любое несанкционированное использование вашей Учетной записи.

SweetLabs может в любой момент приостановить или аннулировать вашу Учетную запись по собственному усмотрению без предварительного уведомления, в том числе в случае нарушения настоящего Соглашения или в случаях, когда это требуется от SweetLabs в соответствии с законодательством.

9. ПОДДЕРЖКА; ОБНОВЛЕНИЯ; УДАЛЕНИЕ. Настоящее Соглашение не предоставляет вам права на какую-либо поддержку, усовершенствования, исправления, улучшения или доработки для Услуг (совместно именуемые «Поддержка»). Любая такая Поддержка, которая может предоставляться компанией SweetLabs, становится частью Услуг и регулируется настоящим Соглашением. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Услуги или любые Услуги третьих лиц, предоставляемые с помощью Услуг, могут изменяться или обновляться без предварительного уведомления.

Разрешенное к использованию, загрузке или установке через использование Услуг программное обеспечение может периодически автоматически загружать и устанавливать обновления с сайтов SweetLabs. Цель таких обновлений – улучшить, оптимизировать и развивать Услуги, они могут выпускаться в форме отладки компонентов, улучшенных функций, и абсолютно новых версий. Вы соглашаетесь получать такие обновления (и разрешать SweetLabs предоставлять их вам) в рамках пользования Услугами.

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SWEETLABS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО РОДА И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЯ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ. НАСТОЯЩИЙ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

Загрузка или получение программного обеспечения или иных материалов посредством использования услуг осуществляется по вашему усмотрению и на ваш риск, и вы несете единоличную ответственность за любое повреждение компьютерной системы, программного обеспечения или иного устройства или за потерю данных в результате загрузки любого такого программного обеспечения или иных материалов.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НИ ПО КАКОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ДЕЛИКТ, ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕЗ ВИНЫ ИЛИ ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОМПАНИЯ SWEETLABS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ЛИБО ДИЛЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПОТЕРЮ ГУДВИЛЛА или деловой репутации, потерю данных, затраты на предоставление заменяющих товаров или услуг, ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОМПЬЮТЕРНОГО СБОЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЛИБО УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ УСЛУГ или иной нематериальный убыток. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ SWEETLABS ЗА УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 50 ДОЛЛ. США. ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, КОТОРОЕ, СОГЛАСНО ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ SWEETLABS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ. Настоящее Соглашение продолжает действовать до момента его расторжения в соответствии с настоящим разделом. Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение в любой момент при условии одновременного прекращения пользования всеми Услугами. Ваши права по настоящему Соглашению прекратятся автоматически без уведомления вас, если вы нарушите любое из положений настоящего Соглашения. Компания SweetLabs вправе в любое время незамедлительно расторгнуть настоящее Соглашение, если установит, что Услуги или их использование могут привести к несоблюдению или нарушению прав или притязаний третьих лиц. При любом расторжении настоящего Соглашения также прекращаются права и лицензии, предоставленные вам по настоящему документу. После расторжения настоящего Соглашения на любом основании Вы обязаны прекратить любое использование Услуг и уничтожить либо удалить все копии любого программного обеспечения, предоставляемого Вам в рамках Услуг, при этом дальнейшее использование Услуг третьей стороны, включая приложения или иное программное обеспечение, предоставляемое в рамках таких Услуг третьей стороны, регулируется Условиями третьей стороны, заключенное вами с соответствующим Сторонним провайдером такой Услуги третьей стороны.

При расторжении все реализованные (или возникшие за период действия Условий) вами законные права, обязанности и обязательства или те права, обязанности и обязательства, срок действия которых не ограничен, остаются без изменений после расторжения, и положения пунктов 10, 11 и 15 применяются на неограниченный срок в той максимальной степени, в которой это разрешено в соответствии с применимым законодательством.

13. Уведомления DMCA. Политикой SweetLabs предусматривается ответ на уведомления о предполагаемом нарушении авторского права, которые соответствуют применимому международному законодательству об интеллектуальной собственности (в том числе Закону о защите авторских прав в сфере цифровой информации в новом тысячелетии на территории США, DMCA) и аннулирование учетных записей лиц, совершающих неоднократные нарушения. Уведомления о таком предполагаемом нарушении авторского права необходимо направлять по адресу [email protected]

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. Если Вы являетесь частью ведомства, департамента или иной организации Правительства Соединенных Штатов («Правительство»), использование, копирование, воспроизведение, выпуск, изменение, раскрытие или передача Программного обеспечения ограничиваются в соответствии с Федеральными правилами закупок, применяемыми к гражданским ведомствам, и Дополнением к Федеральным правилам военных закупок, применяемым к военным ведомствам. Программное обеспечение является «коммерческим продуктом», «коммерческим программным обеспечением для компьютеров» и «документацией к коммерческому программному обеспечению для компьютеров». В соответствии с данными положениями любое использование Программного обеспечения Правительством регулируется исключительно положениями настоящего Соглашения.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Компания SweetLabs вправе вносить изменения в настоящее Соглашение или вносить пересмотренные либо дополнительные условия в настоящее Соглашение. В случае внесения таких изменений компания SweetLabs разместит обновленную версию настоящего Соглашения по адресу: https://r.sweetlabs.com/terms. Вы понимаете и согласны с тем, что если вы продолжаете использовать Программное обеспечение после даты пересмотра или изменения настоящего Соглашения, компания SweetLabs будет считать использование вами Программного обеспечения согласием с измененным Соглашением. Настоящее Соглашение, включая Политику конфиденциальности SweetLab, на которую делается ссылка в настоящем документе, представляет собой полную договоренность по настоящей лицензии между вами и компанией SweetLabs и заменяет собой любые предыдущие соглашения и заявления между вами и компанией SweetLabs, касающиеся Услуг. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано не обладающим исковой силой по какой-либо причине, такое положение изменяется только в объеме, необходимом для придания ему исковой силы. Отсутствие со стороны компании SweetLabs действий в отношении нарушения настоящего Соглашения вами или иными лицами не является отказом от прав и не ограничивает права компании SweetLabs в отношении такого нарушения или любых последующих нарушений. Компания SweetLabs определенно сохраняет за собой право уступить настоящее Соглашение и передать любое из своих обязательств по нему. Настоящее Соглашение регулируется законами Калифорнии и должно толковаться в соответствии с ними без учета его норм коллизионного права. Вы и компания SweetLabs согласны подчиниться исключительной юрисдикции федеральных судов и судов штата в округе Сан-Диего, штат Калифорния.

16. Контактные данные. За исключением Услуг третьей стороны, Услуги, описанные в настоящих Условиях, предлагаются SweetLabs, Inc., компанией, находящейся по адресу: 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Вы можете связаться с нами, направив письмо по указанному выше почтовому адресу или по электронной почте .

Дата версии настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем: 24 мая 2018 года

USLOVI KORIŠĆENJA KOMPANIJE SWEETLABS (Српски - Serbian)

SweetLabs, Inc. („mi“ ili „SweetLabs“) želi Vam dobrodošlicu na našim veb stranicama, softveru, proizvodima i uslugama (naše „Usluge“) koji su u vlasništvu i kojima rukovodi kompanija SweetLabs, a koji se odnose, uključuju ili su vezani za ove Uslove korišćenja („Ugovor“).

OVAJ UGOVOR REGULIŠE VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA KOJE PRUŽA KOMPANIJA SWEETLABS. Upotrebom, preuzimanjem, instaliranjem ili posećivanjem naših usluga, VI ILI ENTITET ILI KOMPANIJA KOJU PREDSTAVLJATE („VI“), priznajete da prihvatate odredbe, uslove, ograničenja i politike koje se naznačene u ovom ugovoru, uključujući i našu Politiku o privatnosti, KOJA JE DOSTUPNA NA https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Pažljivo pročitajte sledeći ugovor.

1. LICENCA. Prihvatate ovaj Ugovor time što koristite Usluge. Ne morate da koristite Usluge ako ne prihvatate ovaj Ugovor. Pod uslovom da se saglasite sa svim odredbama ovog Ugovora, SweetLabs Vam dodeljuje ograničenu, ličnu, nedodeljivu, neisključivu, neprenosivu licencu koja se ne može podlicencirati za upotrebu Usluga koje su samo za Vašu ličnu upotrebu i samo u skladu sa svom pratećom dokumentacijom.

2. UPOTREBA. Vi se slažete sa koristite Usluge samo za svrhe koje su dozvoljene ovim Ugovorom i prema svakom primenljivom zakonu, propisu ili opšte prihvaćenim praksama ili smernicama u bilo kojoj relevantnoj jurisdikciji (uključujući sve zakone koji regulišu izvoz ili uvoz podataka ili softvera u Sjedinjene Američke Države, ili iz SAD, ili drugih relevantnih jurisdikcija). Ne morate da koristite Usluge, ako ste mlađi od šesnaest (16) godina ili ako ste lice kome je zabranjeno da koristi ili prima Usluge prema zakonima SAD ili drugih relevantnih jurisdikcija.

3. OGRANIČENJA. Saglasni ste, i slažete se, da ne dozvolite nikome da: (i) zloupotrebi Usluge, ili učestvuje u bilo kakvoj aktivnosti koja šteti, utiče na ili remeti Usluge; (ii) kopira ili distribuira Usluge; (iii) modifikuje, vrši obrnuti inžinjering, rasklapa, dekompajlira ili na neki drugi način pokušava sa otkrije izvorni kôd ili strukturu, redosled i organizaciju Usluga; (iv) licencira, prodaje, iznajmljuje, izdaje u zakup, prenosi ili hostuje Usluge; (v) koristi Usluge da krši prava intelektualnog vlasništva ili prava vlasništva, ili prava na publikaciju ili privatnost, bilo koje treće strane; (vi) koristi Usluge da krši bilo koji zakon, statut, propis ili uredbu; (vii) koristi Usluge da širi informacije ili materijale koji krše zakone, koji su štetni, preteći, uvredljivi, uznemiravajući, izvitopereni, pogrdni, vulgarni, nepristojni, klevete ili na neki drugi način neprijatni; ili (viii) koristi Usluge za širenje bilo kog softverskog virusa ili nekog drugog računarskog koda, fajlova ili programa koji mogu da utiču na, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacionu opremu.

4. VLASNIŠTVO. Potvrđujete da sva vlasništva, vlasnička prava i prava intelektualnog vlasništva u Uslugama i za njih, kao i sve kopije ili delovi iz Usluga, ostaju kompaniji SweetLabs i njenim dobavljačima ili davaocima licence. Razumete da SweetLabs može da izmeni ili prekine ponudu Usluga u bilo koje vreme. Delovi Usluga mogu da budu zaštićeni zakonima o autorskom pravu Sjedinjenih Država i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima. Prihvatate da prema ovom Ugovoru nisu pružena nikakva druga prava osim onih koja su njime izričito dodeljena. Slažete se da nećete ukloniti, zatamniti ili izmeniti nijedno obaveštenje o vlasničkim pravima (uključujući autorsko pravo i obaveštenje o robnoj marci) koji mogu da budu dodati uz, ili da se nalaze unutar ili na Ugovoru.

5. USLUGE TREĆE STRANE. Usluge takođe mogu da Vam pruže priliku da se povežete sa, preuzmete, spojite sa/ili uvezete aplikacije, veb stranice, funkcionalnosti, usluge i sadržaj („Usluge treće strane“) koje nudi ili ih čini dostupnim treća strana koja nije udružena sa SweetLabs-om („Provajderi treće strane“).

Ovaj Ugovor se ne odnosi na (i mi nismo odgovorni za) takve Usluge treće strane, te ovaj Ugovor ne reguliše prakse tih Provajdera treće strane. Prihvatate i slažete se da SweetLabs ne garantuje i ne potvrđuje, kao i da ne pretpostavlja i da neće imati odgovornost prema Vama ili drugim licima za, bilo koju Uslugu treće strane, i da Vi sami snosite rizik za upotrebu takvih Usluga treće strane.

Vaš pristup ili upotreba Usluga treće strane, uključujući preuzimanje ili upotrebu aplikacija koje su dostupne na ili putem Usluga, mogu da podležu primenljivim pravima treće strane, odredbama i uslovima politika o privatnosti, i mogu da zahtevaju da prihvatite dodatne uslove za takav pristup ili upotrebu, uključujući prihvatanje posebnog ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika, uslove korišćenja, odredbe o upotrebi ili politiku o privatnosti („Odredbe treće strane“). U slučaju bilo kakvog konflikata između ovog Ugovora i Odredaba treće strane koje se odnose na Uslugu treće strane, Odredbe treće strane regulišu upotrebu takve Usluge treće strane.

Neke Usluge treće strane mogu da Vam budu dostupne bez naplate dok druge mogu da zahtevaju uplatu, ili mogu da pruže priliku za kupovinu proizvoda ili usluga. Takve Usluge treće strane takođe mogu da Vam omoguće razne načine za obradu uplata kako bi se olakšala uplata naknade, ili kupovina proizvoda ili usluga, preko Usluge treće strane. SweetLabs ne obrađuje, prima ili čuva Vaše finansijske podatke. Vi se slažete da ste sami odgovorni za sve naknade koje su vezane za takve Usluge treće strane koje zahtevaju naknadu, i za sve troškove bilo koje kupovine koju napravite putem Usluge treće strane. Takođe se dodatno slažete da ćete se pridržavati svih relevantnih odredaba usluge ili drugih pravnih ugovora, bilo vezanih za SweetLabs ili treću stranu, koje regulišu vašu upotrebu datog načina za obradu uplate.

Prihvatate da ste sami odgovorni, i da SweetLabs ne snosi odgovornost prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani, za bilo kakvo kršenje Vaših obaveza prema ovom ugovoru ili bilo kojih obaveza koje imate u pogledu Usluge treće strane ili Odredaba treće strane, kao i za posledice koje mogu nastati usled takvih kršenja.

6. KÔD TREĆE STRANE. Delovi kôda koji se nalaze unutar Usluga mogu da sadrže ili mogu da budu izvedeni iz kôda treće strane („Softver treće strane“), uključujući bez ograničenja, softver sa otvorenim kôdom. SVE UPOTREBE SOFTVERA TREĆE STRANE PODLEŽU I RUKOVOĐENE SU ODREĐENIM LICENCAMA ZA SOFTVER TREĆE STRANE KOJE SU DOSTUPNE NA https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, što se može promeniti s vremena na vreme.

7. UPOTREBA PODATAKA. Kako bi se pružile određene funkcionalnosti Usluga, obezbedite pravilno funkcionisanje Usluga, i ažurirajte i unapredite Usluge, s vremena na vreme SweetLabs može da sakupi podatke iz Usluga, ili može automatski da ažurira Usluge, uključujući nadogradnje softvera koje su date kao deo Usluga. Usluge takođe mogu da sadrže automatizovane rutine izveštavanja koje će automatski identifikovati i analizirati određene aspekte instalacije, upotrebu i izvođenje Usluga i dostaviti izveštaje kompaniji SweetLabs.

Sakupljanje i upotreba bilo kojih informacija koje je sakupila SweetLabs putem Usluga, osim informacija koje su sakupljene putem Usluga treće strane, regulisane su Politikom o privatnosti kompanije SweetLabs, koja se nalazi na internetu na https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Ovim se slažete sa Politikom o privatnosti kompanije SweetLabs, jer se ta politika može menjati s vremena na vreme. Kada SweetLabs promeni takvu politiku na materijalan način biće postavljeno obaveštenje na veb stranici na linku https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, a kada se napravi bilo kakva izmena u takvoj politici, ažurirana politika će biti postavljena na linku iznad ili na sledećem linku.

Obratite pažnju da Vaš pristup ili upotreba Usluga treće strane, uključujući upotrebu aplikacije treće strane koja je data putem Usluga, ili aplikacija koja pristupa Usluzi treće strane, mogu da dovedu do toga da informacije budu podeljene sa Uslugom treće strane na način koji nije regulisan ovim Ugovorom ili Politikom o privatnosti kompanije SweetLabs. Vaša prava u pogledu privatnosti i podataka u takvim okolnostima su rukovođeni samo odredbama za takvu Usluge treće strane, a informacije koje sakupi Usluga treće strane se rukovode isključivo prema politikama o privatnosti takvih određenih Usluga treće strane.

8. KORISNIČKI NALOZI. Ako ste korisnik Usluga za SweetLabs platformu, sajtove ili aplikacije, možete, ali se od Vas ne zahteva, da osnujete SweetLabs korisnički nalog („Nalog“). Da osnujete Nalog, može biti potrebno da date informacije o sebi, kao što su ime, godine i e-mail adresa. Slažete se da će bilo koja takva informacija koju pružite biti tačna, ispravna i ažurirana.

Svaka informacija koju date u skladu sa Nalogom će biti regulisana Politikom o privatnosti kompanije SweetLabs koja je dostupna na internetu na https://r.sweetlabs.com/privacy-policy jer se ta politika može promeniti s vremena na vreme. Svaka informacija koju date Uslugama treće strane, uključujući sve naloge koji su kreirani kod Provajdera treće strane, biće rukovođeni odredbama ili politikama o privatnosti Provajdera treće strane.

Osim ako je drugačije dato za Politiku o privatnosti kompanije SweetLabs, Vi sami ste odgovorni za održavanje poverljivosti i bezbednosti svog Naloga kao i za sve aktivnosti koje se dogode na vašem Nalogu ili putem njega. SweetLabs nije odgovorna za bilo kakvu neovlašćenu upotrebu vašeg Naloga.

SweetLabs može da obustavi ili ugasi vaš Nalog prema našem nahođenju bez najave u bilo koje vreme, uključujući slučaj da prekršite ovaj Ugovor ili ako je zakonom nužno da SweetLabs to uradi.

9. PODRŠKA; NADOGRADNJE; UKLANJANJE. Ovaj Ugovor Vam ne daje pravo na bilo kakvu podršku, nadogradnje, ispravke, poboljšanja ili prepravke za Usluge (zajednički, „Podrška“). Svaka takva Podrška koja može biti dostupna od strane SweetLabs-a postaje deo Usluga i podleže ovom Ugovoru. Vi prihvatate i slažete se da Usluge, ili bilo koja Usluga treće strane koja se pruža putem Usluga, može da se promeni ili bude ažurirana s vremena na vreme a da prethodno Vi ne dobijete obaveštenje o tome.

Softver koji možete da koristite, preuzmete ili instalirate od Usluga može automatski da preuzme ili instalira nadogradnje s vremena na vreme od kompanije SweetLabs. Ove nadogradnje su namenjene da unaprede, poboljšaju i dodatno razviju Usluge i mogu da budu u obliku ispravljanja grešaka, poboljšanih funkcija i potpuno nove verzije. Vi pristajete da primite takve nadogradnje ( i dajete dozvolu SweetLabs-u da vam ih isporuči) kao deo Vaše upotrebe Usluga.

10. NEPRIZNAVANJE GARANCIJE. SWEETLABS PRUŽA USLUGE „ONAKVE KAKVE SU“ I BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, I OVIM PUTEM SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA TRGOVINU, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, UČINAK, TAČNOST, POUZDANOST I NEPOSTOJANJA POVREDE. OVO NEPRIZNAVANJE GARANCIJE ČINI KLJUČAN DEO OVOG UGOVORA. NEKE DRŽAVE NA DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA NA DUŽINU TRAJANJA ODREĐENE GARANCIJE TAKO DA POMENUTA OGRANIČENJA NE MORAJU DA SE ODNOSE NA VAS.

Za svaki softver ili drugi materijal koji preuzmete ili na neki drugi način pribavite putem upotrebe usluga, vi sami ste odgovorni i snosite rizik, tako da ste vi sami odgovorni za svako oštećenje na vašem računarskom sistemu, softveru ili drugom uređaju ili za gubitak podataka koji je nastao usled preuzimanja takvog softvera ili drugog materijala.

11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. NI POD KOJIM USLOVIMA I NI PREMA KOJOJ PRAVNOJ TEORIJI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, DELIKT, UGOVOR, NEMAR, STRIKTNU ODGOVORNOST, ILI NEŠTO DRUGO, KOMPANIJA SWEETLABS ILI NJENI DOBAVLJAČI ILI PREPRODAVCI NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA VAMA ILI BILO KOM DRUGOM LICU ZA BILO KAKVU NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOG KARAKTERA UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK USLED DOBRE NAMERE ili poslovne reputacije, bilo koji pretrpljen gubitak podataka, troškova za nabavku ili zamenske proizvode ili usluge, PRESTANAK RADA, TAČNOST REZULTATA, KVAR ILI NEPRAVILNOST U RADU RAČUNARA, OŠTEĆENJA NASTALA USLED VAŠE UPOTREBE USLUGA, ili neki drugi nematerijalni gubitak. ODGOVORNOST KOMPANIJE SWEETLABS ZA ŠTETE BILO KOJE VRSTE KOJE PROISTIČU IZ OVOG UGOVORA SU OGRANIČENE NA 50 DOLARA. PRETHODNO NAVEDENO SE NE ODNOSI NA ŠTETE ZA TELESNE POVREDE KOJE, PREMA PRIMENLJIVOM ZAKONU, NE MOGU DA BUDU TAKO OGRANIČENE. PRETHODNA OGRANIČENJA SE PRIMENJUJU ČAK IKAO JE SWEETLABS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI ZA TAKVE ŠTETE. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA PRETHODNA OGRANIČENJA I IZUZEĆA NE MORAJU DA SE ODNOSE NA VAS.

12. TRAJANJE I PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA Ovaj Ugovor traje sve dok se ne raskine prema odredbama iznetim u ovom odeljku. Možete da raskinete ovaj Ugovor u bilo koje vreme pod uslovom da prestanete sa svim upotrebama Usluga. Vaša prava prema ovom Ugovoru automatski prestaju da važe bez najave ako prekršite bilo koju odredbu ovog Ugovora. SweetLabs može odmah da raskine ovaj Ugovor u bilo koje vreme ako SweetLabs odredi da Usluge ili njihova upotreba mogu da dovedu do povrede i kršenja prava treće strane ili njihovih tvrdnji. Svakim prestankom ovog ugovora takođe prestaju prava i dozvole koje su Vam ovim date. Prilikom prestanka ovog ugovora iz bilo kog razloga, Vi prestajete da koristite sve Usluge, i uništićete ili ukloniti sve kopije svih softvera koji su Vam dati u skladu sa Uslugama, pod uslovom, da svaka dalja upotreba Usluga treće strane, uključujući aplikacije ili druge softvere koji su dati u skladu sa tim Uslugama treće strane, budu i dalje regulisani Odredaba treće strane za koje ste se dogovorili sa određenim Provajderom treće strane za takvu Uslugu treće strane.

Prilikom raskida ugovora, sva zakonska prava, obaveze i odgovornosti od kojih ste Vi i SweetLabs imali koristi, kojima ste bili podvrgnuti (ili koji su se akumulirali tokom vremena tokom koga su Odredbe bile na snazi) ili koje su izražene da traju neograničeno, neće biti pod uticajem takvog raskida, a odredbe stavova 10, 11 i 15 nastavljaju da se i dalje neograničeno primenjuju, do maksimalne dužine koja je određena zakonom.

13. DMCA OBAVEŠTENJA. Politika kompanije SweetLabs je da odgovori na obaveštenja o navodnim povredama autorskih prava koja su u saglasnosti sa primenljivim međunarodnim zakonom za intelektualna vlasništva (uključujući u SAD, Zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu) i da raskine naloge na kojima se ponavljaju kršenja. Obaveštenja koja se tiču navodnih kršenja potrebno je poslati e-mailom na [email protected]

14. DRŽAVNA UPOTREBA. Ako ste deo agencije, odeljenja, ili nekog drugog entiteta u Vladi SAD („Vlada“), upotreba, dupliranje, reprodukcija, izdanje, modifikacija, objava ili prenos Softvera je ograničen u skladu sa Federalnim regulativama za nabavku koje se primenjuju na civilne agencije i Dopuna federalnim regulativama za nabavku za resor odbrane koja se odnosi na vojne agencije. Softver je „komercijalni predmet“, „komercijalni računarski softver“ i „dokumentacija komercijalnog računarskog softvera“. U skladu sa takvim odredbama, svaka upotreba Softvera od strane Vlade se realizuje samo putem odredaba ovog Ugovora.

15. RAZNO. SweetLabs može da napravi izmene na ovom ugovoru ili da pruži revidiranu verziju ili dodatne odredbe u ovom Ugovoru s vremena na vreme. Kada se naprave ove izmene, SweetLabs će napraviti ažuriranu verziju ovog Ugovora koja će biti dostupna na https://r.sweetlabs.com/terms. Razumete i slažete se da ako nastavite da koristite Softver posle datuma kada je Ugovor revidiran ili izmenjen, SweetLabs će tumačiti Vašu upotrebu kao prihvatanje ažuriranog Ugovora. Ovaj Ugovor, uključujući Politiku o privatnosti kompanije SweetLabs koja je ovde naznačena, predstavlja potpuno prihvatanje koje se tiče ove licence između Vas i kompanije SweetLabs i zamenjuje sve prethodne ugovore i reprezentacije između Vas i SweetLabs-a u pogledu Usluga. Ako se smatra da se bilo koje odredbe ovog ugovora ne mogu sprovesti iz bilo kog razloga, takve odredbe će biti preinačene samo do potrebne mere kako bi se mogle sprovesti. Ukoliko kompanija SweetLabs ne reaguje kada Vi ili neko drugi prekrši ovaj Ugovor, ona tada nije oslobođena obaveza i to ne ograničava prava SweetLabs-a u pogledu takvog kršenja ili naknadnih kršenja. SweetLabs izričito zadržava pravo da dodeli ovaj Ugovor i da delegira bilo koju njenu obavezu. Ovaj Ugovor se realizuje i tumači prema zakonu Kalifornije bez osvrtanja na konflikte odredaba zakona. Vi i SweetLabs se slažete da budete podvrgnuti jedino i isključivo jurisdikciji državnih i saveznih sudova u okrugu San Dijego, Kalifornija.

16. KONTAKT. Osim u pogledu Usluga treće strane, Usluge koje su opisane u ovim Odredbama su ponuđene od strane kompanije SweetLabs, Inc., koja se nalazi u Ulici 510 Market, Ste 301, San Dijego, CA 92101. Možete nas kontaktirati tako što ćete poslati pismo na naznačenu poštansku adresu ili putem e-maila na .

Datum verzije ovog Ugovora o licenciranju za krajnjeg korisnika: 24. маја 2018.

ZMLUVNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI SWEETLABS (Slovenčina - Slovak)

SweetLabs, Inc. (ďalej len „my“ alebo „SweetLabs“) vás víta ako používateľa svojich webových stránok, softvéru, produktov a služieb (naše „Služby“), ktoré vlastní a prevádzkuje a v ktorých sú uverejnené alebo obsiahnuté tieto Zmluvné podmienky („Zmluva“), prípadne ktoré na ne odkazujú.

TÁTO ZMLUVA SA VZŤAHUJE NA SPÔSOB, AKÝM POUŽÍVATE SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU SWEETLABS. Používaním, stiahnutím, nainštalovaním alebo návštevou našich služieb VY, PRÍPADNE SUBJEKT ALEBO SPOLOČNOSŤ, KTORÚ ZASTUPUJETE („VY“), vyjadrujete súhlas s podmienkami, obmedzeniami a pravidlami uvedenými v tejto zmluve, vrátane našich pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré SÚ K DISPOZÍCII NA ADRESE https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Pozorne si prečítajte nasledujúcu zmluvu.

1. LICENCIA. Súhlas s touto Zmluvou vyjadrujete už samotným používaním našich Služieb. Ak s touto Zmluvou nesúhlasíte, nesmiete naše Služby používať. Spoločnosť SweetLabs vám týmto udeľuje obmedzenú, osobnú, neprevoditeľnú, nesublicencovateľnú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie Služieb, a to výlučne na vaše osobné potreby a výlučne v súlade s príslušnou sprievodnou dokumentáciou. Udelenie licencie je podmienené dodržiavaním všetkých ustanovení tejto Zmluvy z vašej strany.

2. POUŽÍVANIE. Súhlasíte, že budete Služby používať len na účely povolené podľa tejto Zmluvy a podľa platných právnych predpisov, nariadení alebo všeobecne prijateľných postupov alebo usmernení v príslušnej jurisdikcii (vrátane zákonov, ktorými sa riadi export alebo import údajov alebo softvéru do alebo z USA alebo iných príslušných jurisdikcií). Služby nesmiete používať, ak máte menej ako šestnásť (16) rokov alebo ste osoba, ktorá má zakázané používať alebo prijímať Služby podľa zákonov USA alebo inej príslušnej jurisdikcie.

3. OBMEDZENIA. Zaväzujete sa, že nebudete robiť nižšie uvedené činnosti a že nedovolíte ani žiadnej inej osobe: (i) zneužívať Služby alebo robiť iné činnosti, ktoré ich poškodzujú, rušia alebo narúšajú; (ii) kopírovať alebo distribuovať Služby; (iii) upravovať, spätne analyzovať, demontovať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód alebo štruktúru, sekvenciu a usporiadanie Služieb; (iv) licencovať, predávať, prenajímať, prenajímať formou leasingu, prevádzať alebo hostiť Služby; (v) používať Služby na porušovanie práv na duševné vlastníctvo alebo vlastníckych práv, prípadne práva na propagáciu alebo súkromie tretej strany; (vi) používať Služby na porušovanie zákona, štatútu, predpisu alebo nariadenia; (vii) používať Služby na šírenie informácií alebo materiálov, ktoré zasahujú do súkromia, ubližujú, zastrašujú, urážajú, obťažujú, mučia, sú hanlivé, nemravné, obscénne alebo inak nevhodné; prípadne (viii) používať Služby na šírenie softvérových vírusov alebo iného počítačového kódu, súborov či programov, ktoré môžu na čas vyradiť z prevádzky alebo úplne alebo čiastočne znefunkčniť počítačový softvér alebo hardvér, prípadne telekomunikačné zariadenie.

4. VLASTNÍCTVO. Uznávate, že akýkoľvek nárok, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Služby a ich kópie alebo časti prináležia spoločnosti SweetLabs a jej dodávateľom alebo stranám predávajúcim licenciu. Beriete na vedomie, že SweetLabs môže Služby kedykoľvek upraviť alebo zrušiť ich poskytovanie. Časti Služieb môžu byť chránené autorskými zákonmi USA a medzinárodnými zmluvami o autorskom práve. Uznávate, že z tejto Zmluvy vám nevyplývajú žiadne práva okrem práv, ktoré sú v nej výslovne udelené. Súhlasíte, že neodstránite, nezakryjete ani nepozmeníte žiadne oznámenia o vlastníckych právach (ani oznámenia o autorských právach, prípadne oznámenia o ochranných známkach), ktoré môžu byť pripojené k Službám alebo v nich môžu byť obsiahnuté.

5. SLUŽBY TRETÍCH STRÁN. Je možné, že v rámci Služieb budete mať príležitosť použiť, stiahnuť, importovať alebo prejsť na aplikácie, webové stránky, funkcie, služby a obsah („služby tretích strán“) ponúkané alebo sprístupnené tretími stranami, ktoré nie sú pridruženými subjektmi spoločnosti SweetLabs („poskytovatelia v pozícii tretích strán“).

Táto Zmluva sa nevzťahuje na služby tretích strán (a my za ne nenesieme zodpovednosť) a neupravuje postupy takýchto poskytovateľov v pozícii tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte, že SweetLabs negarantuje ani nepodporuje služby tretích strán, nenesie za ne zodpovednosť a v súvislosti s nimi nemá voči vám ani voči inej osobe žiadne záväzky a že takéto služby tretích strán používate na vlastné riziko.

Na spôsob, akým získavate prístup k službám tretích strán a ako ich využívate, vrátane sťahovania alebo používania aplikácií dostupných v rámci alebo prostredníctvom služieb, sa môžu vzťahovať uplatniteľné práva, zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov tretej strany a môže sa vyžadovať váš súhlas s ďalšími podmienkami takéhoto prístupu alebo používania, vrátane odsúhlasenia samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa, zmluvných podmienok alebo pravidiel ochrany osobných údajov („zmluvné podmienky tretej strany“). V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a zmluvnými podmienkami tretej strany vzťahujúcimi sa na službu tretej strany sa bude používanie služby tretej strany riadiť zmluvnými podmienkami tretej strany.

Niektoré služby tretích strán vám môžu byť sprístupnené bezplatne, iné za poplatok, prípadne vám môžu ponúknuť možnosť kúpiť si produkty alebo služby. Takéto služby tretích strán vám zároveň môžu ponúknuť rôzne spôsoby spracovania platby na uľahčenie uhradenia poplatkov alebo kúpy produktov alebo služieb, a to cez službu tretej strany. SweetLabs nespracováva, neprijíma ani neuchováva informácie o vašich finančných transakciách. Súhlasíte, že poplatky účtované za takéto služby tretích strán, ak sú spoplatnené, a náklady za nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom služby tretej strany, budete znášať výhradne vy. Ďalej súhlasíte, že budete dodržiavať relevantné zmluvné podmienky alebo právnu dohodu, či už so spoločnosťou SweetLabs, alebo s treťou stranou, ktoré upravujú používanie daného spôsobu spracovania platby.

Súhlasíte, že za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo iných záväzkov, ktoré vám môžu vyplývať v súvislosti so službou tretej strany alebo zo zmluvných podmienok tretej strany, zodpovedáte výhradne vy a že SweetLabs nemá voči vám ani voči tretej strane žiadne záväzky.

6. KÓD TRETEJ STRANY. Časti kódu uvedeného v našich Službách alebo k našim Službám môžu obsahovať kód tretej strany alebo môžu byť z neho odvodené („kód tretej strany“), vrátane, a to bez obmedzenia, softvéru typu „open source“. POUŽIVANIE SOFTVÉRU TRETÍCH STRÁN SA RIADI PRÍSLUŠNÝMI LICENCIAMI NA SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN, KTORÉ SA NAŇ VZŤAHUJÚ. TIETO LICENCIE SÚ K DISPOZÍCII NA STRÁNKE https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, keďže sa z času na čas môžu meniť.

7. POUŽÍVANIE ÚDAJOV. V záujme zaistenia určitých funkcií Služieb, zabezpečenia správneho fungovania Služieb a aktualizovania a vylepšovania Služieb môže spoločnosť SweetLabs z času na čas zhromažďovať údaje zo Služieb alebo môže Služby automaticky aktualizovať, pričom aktualizácie sa môžu vzťahovať aj na softvér poskytovaný ako súčasť Služieb. Služby môžu obsahovať aj funkciu automatického generovania prehľadov, ktorá automaticky zisťuje a analyzuje určité aspekty inštalácie, používania a výkonu Služieb a poskytuje spoločnosti SweetLabs prehľady.

Zber a používanie informácií zhromaždených spoločnosťou SweetLabs prostredníctvom Služieb (iných než informácií zhromaždených prostredníctvom služieb tretích strán) sa riadi Pravidlami ochrany osobných údajov SweetLabs, ktoré sú k dispozícii online na adrese https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Týmto vyjadrujete súhlas s Pravidlami ochrany osobných údajov SweetLabs, keďže tieto pravidlá sa môžu z času na čas meniť. O prípadných zásadných zmenách v týchto pravidlách bude spoločnosť SweetLabs používateľov informovať formou oznámenia uverejneného na stránke https://r.sweetlabs.com/privacy-policy a po každej zmene bude aktualizované znenie pravidiel uverejnené na vyššie uvedenom odkaze alebo náhradnom prepojení.

Upozorňujeme, že ak sa prihlasujete do služieb tretích strán a tieto služby používate a tiež ak používate aplikácie tretích strán poskytnuté prostredníctvom Služieb alebo aplikácie, ktoré sa prihlasujú do služieb tretích strán, môže dôjsť k zdieľaniu informácií so službou tretej strany spôsobom, na ktorý sa nevzťahuje táto Zmluva ani Pravidlá ochrany osobných údajov SweetLabs. V takom prípade sa na vaše práva týkajúce sa ochrany súkromia a údajov budú vzťahovať výhradne zmluvné podmienky takejto služby tretej strany a na informácie zhromaždené službou tretej strany sa budú vzťahovať výhradne pravidlá ochrany osobných údajov danej služby tretej strany.

8. POUŽÍVATEĽSKÉ ÚČTY. Ak ste používateľom Služieb, na platforme, internetových stránkach alebo v aplikáciách spoločnosti SweetLabs si môžete ale nemusíte zriadiť používateľský účet SweetLabs („Účet“). Ak si chcete založiť Účet, môžeme od vás požadovať informácie, ako je vaše meno, vek a e-mailová adresa. Zaväzujete sa, že vami poskytnuté údaje budú vždy presné, správne a aktuálne.

Na informácie poskytnuté k vášmu účtu sa budú vzťahovať Pravidlá ochrany osobných údajov SweetLabs, ktoré sú k dispozícii online na adrese https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, keďže tieto pravidlá sa z času na čas môžu meniť. Na informácie, ktoré poskytnete službám tretej strany, vrátane účtov vytvorených u poskytovateľa v pozícii tretej strany, sa budú vzťahovať zmluvné podmienky alebo pravidlá ochrany osobných údajov daného poskytovateľa v pozícii tretej strany.

Ak nie je v Pravidlách ochrany osobných údajov SweetLabs stanovené inak, za zachovanie dôvernosti a bezpečnosť svojho Účtu a za všetky aktivity realizované v Účte alebo prostredníctvom neho zodpovedáte výhradne vy. SweetLabs nenesie zodpovednosť za nepovolené použitie vášho Účtu.

SweetLabs môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia váš účet pozastaviť alebo zrušiť, napríklad v prípade porušenia tejto Zmluvy alebo ak to bude požadovať zákon.

9. PODPORA, AKTUALIZÁCIE, ODSTRÁNENIE. Z tejto Zmluvy vám nevyplýva nárok na podporu, inovácie, vylepšenia alebo opravy Služieb (ďalej súhrnne ako „Podpora“). Podpora, ktorú SweetLabs sprístupní, sa stane súčasťou Služieb a predmetom tejto Zmluvy. Beriete na vedomie a súhlasíte, že Služby alebo služby tretej strany poskytované prostredníctvom Služieb môžu občas podliehať zmenám alebo môžu byť aktualizované bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili.

Softvér, ktorý budete používať, stiahnete si alebo nainštalujete zo Služieb môže z času na čas automaticky stiahnuť a nainštalovať aktualizácie od SweetLabs. Tieto aktualizácie majú skvalitniť, vylepšiť a rozšíriť Služby a môžu mať formu opráv chýb, vylepšených funkcií alebo úplne nových verzií. Súhlasíte s prijímaním takýchto aktualizácií (a dávate spoločnosti SweetLabs povolenie doručovať vám ich) v rámci používania Služieb.

10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI. SWEETLABS POSKYTUJE SLUŽBY „AKO SÚ“ A BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A TÝMTO VYLUČUJE AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, A TO BEZ OBMEDZENÍ, ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, VÝKONU, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A NEPORUŠENIA ZÁKONOV A PRAVIDIEL. TOTO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI TVORÍ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ TEJTO ZMLUVY. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH NIE SÚ POVOLENÉ OBMEDZENIA DOBY PLATNOSTI IMPLICITNEJ ZÁRUKY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Akýkoľvek softvér a iné materiály stiahnuté alebo inak získané prostredníctvom Služieb preberáte na základe vlastného uváženia a na vlastné riziko a za prípadné poškodenie vášho počítačového systému, softvéru alebo iného zariadenia alebo za stratu údajov spôsobenú stiahnutím takéhoto softvéru alebo iných materiálov zodpovedáte výhradne vy.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A PODĽA ŽIADNEJ PRÁVNEJ TEÓRIE VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE PRÁVA OBČIANSKOPRÁVNYCH DELIKTOV, ZMLUVNÉHO PRÁVA, ZÁKONOV O TRESTNÝCH ČINOCH Z NEDBANLIVOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INÝCH, SPOLOČNOSŤ SWEETLABS ANI JEJ DODÁVATELIA ALEBO DISTRIBÚTORI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE ŠKÔD V DÔSLEDKU STRATY ZISKU, STRATY PRIAZNE ALEBO OBCHODNEJ POVESTI, STRATY DÁT, NÁKLADOV NA ZADOVÁŽENIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, PRERUŠENIA PRÁCE, PRESNOSTI VÝSLEDKOV, ZLYHANIA ALEBO PORUCHY POČÍTAČA, ŠKÔD V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT. SPOLOČNOSŤ SWEETLABS POSKYTUJE RUČENIE ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY NAJVIAC DO VÝŠKY 50 USD. VYŠŠIE UVEDENÉ USTANOVENIE SA NEVZŤAHUJE NA NA UJMY NA ZDRAVÍ, KEĎŽE NA TIE SA PODĽA PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV NEMÔŽU UPLATŇOVAŤ OBMEDZENIA. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA PLATIA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ SWEETLABS BOLA O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY NIE JE DOVOLENÉ, JE PRETO MOŽNÉ, ŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE A VYLÚČENIE SA NA VÁS NEVZŤAHUJE.

12. DOBA PLATNOSTI A JEJ UKONČENIE. Táto Zmluva platí až do jej ukončenia, ako je stanovené v tejto časti. Zmluvu môžete vypovedať kedykoľvek pod podmienkou, že už nepokračujete v používaní Služieb. Ak porušíte niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, práva, ktoré vám z nej vyplývajú, vám automaticky zaniknú bez toho, aby sme vás na to upozornili. SweetLabs môže okamžite ukončiť túto Zmluvu, ak zistí, že Služby alebo ich používanie by mohli viesť k porušeniu alebo nedodržaniu práv alebo nesplneniu nárokov tretej strany. Ukončením tejto Zmluvy zároveň zaniknú práva a licencie, ktoré vám boli podľa Zmluvy udelené. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy, prestanete úplne používať Služby a zničíte alebo odstránite všetky kópie softvéru, ktorý vám bol v rámci Služieb poskytnutý, na ďalšie používanie služieb tretích strán vrátane aplikácií alebo iného softvéru poskytnutého v rámci týchto služieb tretích strán sa však budú aj naďalej vzťahovať zmluvné podmienky tretích strán, ktoré ste uzavreli s príslušnými poskytovateľmi v pozícii tretej strany.

Po ukončení Zmluvy sa na zákonné práva, povinnosti a záväzky, ktoré ste vy a spoločnosť SweetLabs využívali, ktoré sa na vás vzťahovali (alebo ktoré postupne pribudli počas účinnosti Zmluvy) alebo ktoré podľa príslušnej formulácie platia neobmedzene, nebude mať ukončenie žiaden vplyv a ustanovenia odsekov 10, 11 a 15 platia aj naďalej na neurčito a v maximálnej miere povolenej príslušným zákonom.

13. OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA DMCA. Zásadou spoločnosti SweetLabs je reagovať na upozornenia na údajné porušenie autorských práv, ktoré sú v súlade s platnými medzinárodnými zákonmi o duševnom vlastníctve (vrátane zákona USA o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami s názvom Digital Millennium Copyright Act), a účty používateľov, ktorí opakovane porušujú pravidlá, zrušiť. Upozornenia na možné porušenie by sa mali zasielať e-mailom na adresu [email protected]

14. POUŽÍVANIE VLÁDNYMI ORGÁNMI. Ak patríte k vládnemu orgánu, ministerstvu alebo inému subjektu vlády Spojených štátov amerických („Vláda“), používanie, duplikácia, rozmnožovanie, vydávanie, úprava, uverejňovanie alebo prenos tohto Softvéru sú podľa predpisu FAR platného pre civilné orgány a podľa predpisu DFAR platného pre vojenské orgány obmedzené. Softvér predstavuje „komerčný tovar“, „komerčný počítačový softvér“ a „dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru“. Na základe týchto ustanovení sa na používanie softvéru vládou vzťahujú výlučne podmienky tejto Zmluvy.

15. RÔZNE USTANOVENIA. SweetLabs môže túto Zmluvu z času na čas pozmeniť alebo ju doplniť o revidované alebo dodatočné zmluvné podmienky. Po uskutočnení takýchto zmien SweetLabs sprístupní aktualizovanú verziu Zmluvy na stránke https://r.sweetlabs.com/terms. Rozumiete a súhlasíte, že ak budete aj naďalej používať Softvér aj po dátume revízie a pozmenenia Zmluvy, SweetLabs to bude považovať za vyjadrenie vášho súhlasu s aktualizovanou Zmluvou. Táto Zmluva vrátane pravidiel ochrany osobných údajov, na ktoré odkazujú tieto ustanovenia, predstavuje kompletnú zmluvu o tejto licencii uzavretú medzi vami a spoločnosťou SweetLabs a nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvy a vyhlásenia medzi vami a spoločnosťou SweetLabs týkajúce sa Služieb. Ak sa zistí, že je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude zmenené len v miere potrebnej na zabezpečenie jeho vymožiteľnosti. Ak spoločnosť SweetLabs nezasiahne v prípade, že vy alebo iná osoba porušíte túto Zmluvu, neznamená to, že sa vzdáva svojich práv, a neobmedzujú sa tým jej práva v súvislosti s týmto porušením alebo akýmikoľvek ďalšími porušeniami. SweetLabs si výslovne vyhradzuje právo postúpiť túto zmluvu a delegovať ktorékoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi štátu Kalifornia bez ohľadu na ustanovenia o rozpore práv. Vy a spoločnosť SweetLabs sa zaväzujete podrobiť sa výlučnej a výhradnej jurisdikcii tohto štátu a federálnych súdov v okrese San Diego v Kalifornii.

16. KONTAKT. Služby opísané v týchto Zmluvných podmienkach s výnimkou služieb tretích strán poskytuje spoločnosť SweetLabs, Inc., so sídlom na adrese 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Môžete nás kontaktovať poštou na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese .

Dátum verzie tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa: 24. mája 2018

SPLOŠNI POGOJI SWEETLABS (Slovenščina - Slovene)

SweetLabs, Inc. (»mi« ali »SweetLabs«) vas pozdravljamo na naših spletnih straneh, v naši programski opremi, izdelkih in storitvah (naše »storitve«), ki so v lasti in ki jih upravlja podjetje SweetLabs ter ki objavljajo, vključujejo ali se navezujejo na te splošne pogoje (»pogodba«).

TA POGODBA UREJA VAŠO UPORABO TEH STORITEV, KI JIH PONUJA PODJETJE SWEETLABS. S tem, ko uporabljate, prenašate, nameščate ali obiskujete naše storitve, SE VI ALI ENTITETA ALI PODJETJE, KI GA PREDSTAVLJATE (»VI«), strinjate, da sprejemate pogoje, omejitve in politike, opisane v našem Pravilniku o zasebnosti, KI JE NA VOLJO NA NASLOVU https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Prosimo, pozorno preberite naslednjo pogodbo.

1. LICENCA. To pogodbo sprejemate z dejansko uporabo storitev. Storitev ne smete uporabljati, če ne sprejemate te pogodbe. Podjetje SweetLabs vam s to pogodbo pod pogojem, da upoštevate vse pogoje te pogodbe, s to pogodbo podaja omejeno, osebno, neizročljivo, neekskluzivno, neprenosljivo licenco za uporabo storitev izključno za vašo osebno uporabo in izključno v skladu z vsakršno dokumentacijo, ki spremlja to storitev.

2. UPORABA. Soglašate z uporabo storitev izključno v namene, ki jih dovoljujejo ta pogodba ali kateri koli veljaven zakon, predpis ali splošno sprejete prakse ali smernice v kateri koli relevantni sodni pristojnosti (vključno z vsemi zakoni, ki urejajo uvoz ali izvoz podatkov v Združene države Amerike in iz njih ali v drugo sodno pristojnost ali iz nje). Storitev ne smete uporabljati, če ste stari manj kot šestnajstih (16) let ali če ste oseba, ki ji je prepovedana uporaba ali prejemanje storitev po veljavnih zakonih v Združenih državah Amerike ali v drugi relevantni sodni pristojnosti.

3. OMEJITVE. Soglašate, da ne boste počeli naslednjega niti ne boste dovolili početi naslednjega kateri koli drugi osebi: (i) zloraba storitev ali ukvarjanje s kakršno koli dejavnostjo ki škoduje, moti ali ovira storitve; (ii) kopiranje ali distribucija storitev; (iii) spreminjanje, obratno inženirstvo, razgrajevanje, povratno prevajanje ali kakršen koli drugačen način z namenom dostopa do izvorne kode ali strukture, zaporedja in organizacije storitev; (iv) licenciranje, prodajanje, oddajanje v najem, oddajanje v zakup, prenos ali gostovanje storitev; (v) uporaba storitev za kršenje pravic intelektualne lastnine, lastninskih pravic, pravic do uporabe osebnih podatkov v javnosti ali pravic do zasebnosti katere koli tretje osebe; (vi) uporaba storitev za kršenje katerega koli zakona, statuta, odloka ali uredbe; (vii) uporaba storitev za širjenje informacij ali materialov, ki kršijo pravice, so škodljivi, se uporabljajo za grožnje, so zmerljivi, se uporabljajo za nadlegovanje ali obrekovanje oziroma so na kakršen koli drug način sporni; ali (viii) uporaba storitev za širjenje programskih virusov ali kakršne koli druge računalniške kode, datotek ali programov, ki lahko motijo, uničijo ali omejijo funkcionalnost kakršne koli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme.

4. LASTNIŠTVO. Soglašate, da vse uporabne in lastninske pravice ter pravice intelektualne lastnine, povezane s storitvami, in vsakršne kopije ali njihovi deli ostajajo v lastnosti podjetja SweetLabs in njegovih dobaviteljev ali licencodajalcev. Potrjujete, da lahko podjetje SweetLabs kadarkoli spremeni ali preneha ponujati storitve. Deli storitev so lahko zaščiteni z avtorskimi pravicami v Združenih državah Amerike in z mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah. Strinjate se, da ta pogodba ne podeljuje nikakršnih pravic razen tistih, ki so v njej izrecno podane. Soglašate, da ne boste odstranili, zakrili ali spremenili kakršnih koli opozoril glede lastninskih pravic (vključno z opozorili glede avtorskih pravic in blagovnih znamk), ki so morda pritrjene ali vsebovane na ali v storitvah.

5. STORITVE TRETJIH OSEB. Storitve vam lahko nudijo tudi možnost, da uporabljate , prenašate, objavljate povezave in/ali uvažate aplikacije, spletne strani, funkcionalnost, storitve in vsebine (»storitve tretjih oseb«), ki jih ponujajo ali dajejo na razpolago tretje osebe, ki niso povezane s podjetjem SweetLabs (»tretji ponudniki«).

Ta pogodba ne velja za takšne storitve tretjih oseb (in zanje tudi nismo odgovorni) in ta pogodba prav tako ne ureja ravnanja takšnih tretjih ponudnikov. Soglašate in potrjujete, da podjetje SweetLabs ne zagotavlja in ne odobrava ter ne sprejema in ne bo sprejemalo odgovornosti do vas ali katere koli druge osebe za kakršne koli storitve tretjih oseb ter da takšne storitve tretjih oseb uporabljate izključno na lastno odgovornost.

Za vaš dostop do storitev tretjih oseb, vključno s prenosom ali uporabo aplikacije, ki je na voljo v storitvah ali preko njih, lahko veljajo pravice, pogoji in pravilniki o zasebnosti tretjih oseb, ki lahko zahtevajo, da za takšen dostop ali uporabo sprejmete dodatne pogoje, vključno s sprejetjem ločene licence za končnega uporabnika, splošnih pogojev ali pravilnika o zasebnosti (»pogoji tretjih oseb«). V primeru nesoglasja med to pogodbo in pogoji tretjih oseb, ki veljajo za določeno storitev tretjih oseb, bodo za uporabo takšne storitve tretjih oseb veljali pogoji tretjih oseb.

Nekatere storitve tretjih oseb so vam lahko na voljo brezplačno, druge pa lahko zahtevajo določeno plačilo ali pa vam nudijo možnost nakupa izdelkov ali storitev. Takšne storitve tretjih oseb vam lahko ponujajo tudi različne postopke za procesiranje plačil, ki omogočajo plačevanje stroškov ali članarin za nakup izdelkov ali storitev preko storitve tretjih oseb. Podjetje SweetLabs ne procesira, sprejema ali shranjuje vaših finančnih podatkov. Soglašate, da se izključno sami odgovorni za vsakršne stroške, povezane z uporabo plačljivih storitev tretjih oseb oziroma za kakršne koli nakupe, ki jih opravite preko storitve tretjih oseb. Prav tako soglašate, da boste upoštevali vsakršne relevantne splošne pogoje ali drug pravni dogovor, ki ureja vašo uporabo določenega postopka za procesiranje plačil, ne glede na to, ali so ti splošni pogoji oziroma pravni dogovor sklenjeni s podjetjem SweetLabs ali s tretjo osebo.

Soglašate, da ste za kakršno koli kršitev vaših obveznosti po tej pogodbi ali kršitev obveznosti, ki so povezane s storitvami tretjih oseb ali kršitev pogojev tretjih oseb, ter za posledice takšne kršitve odgovorni izključno sami in da zanje podjetje SweetLabs ne nosi odgovornosti niti do vas niti do katere koli tretje stranke.

6. KODA TRETJIH OSEB. Deli kode, ki so vključeni v ali s storitvami, lahko vsebujejo ali izvirajo iz kode tretjih oseb (»programska oprema tretjih oseb«), kar vključuje, vendar ni omejeno na odprtokodno programsko opremo. ZA VSAKRŠNO UPORABO PROGRAMSKE OPREME TRETJIH OSEB VELJAJO VSAKOKRATNE LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO TRETJIH OSEB, KI SO NA VOLJO NA NASLOVU https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, saj se lahko občasno spremenijo.

7. UPORABA PODATKOV. Da bi lahko zagotovili določeno funkcionalnost storitev, zagotovili pravilno delovanje storitev in posodabljali ter izboljševali storitve, lahko podjetje SweetLabs občasno zbira podatke v storitvah ali samodejno posodablja storitve vključno s posodobitvami programske opreme, ki je bila dana na razpolago kot del storitev. Storitve lahko vsebujejo tudi rutine za samodejno poročanje, ki bodo samodejno identificirale in analizirale določene vidike namestitve, uporabe in delovanja storitev in pošiljale poročila podjetju SweetLabs.

Podjetje SweetLabs bo vsakršne podatke, zbrane v storitvah, razen podatkov, zbranih v storitvah tretjih oseb, zbiralo in uporabljalo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti SweetLabs, ki je na voljo na spletnem naslovu https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. S tem soglašate s Pravilnikom o zasebnosti SweetLabs, saj se lahko ta pravilnik občasno spremeni. Ko podjetje SweetLabs spremeni ta pravilnik na materialni način, bo na spletnem naslovu https://r.sweetlabs.com/privacy-policy objavljeno obvestilo in ko se bodo v takšnem pravilniku uvedle določene spremembe, bo posodobljena različica pravilnika objavljena na zgornjem spletnem naslovu ali na drugem spletnem naslovu, ki bo nasledil zgornji spletni naslov.

Upoštevajte, da lahko s svojim dostopom ali uporabo storitev tretjih oseb, vključno z uporabo aplikacije tretjih oseb, ki je na voljo preko storitve ali aplikacijo, ki dostopa do storitve tretjih oseb, povzročite, da se s takšno storitvijo tretjih oseb delijo informacije na način, ki ga ta pogodba ali Pravilnik o zasebnosti SweetLabs ne urejata. Vaše pravice glede varovanja zasebnosti in podatkov v takšnih okoliščinah bodo urejali izključno pogoji takšne storitve tretjih oseb, ravnanje z informacijami, zbranimi s strani storitev tretjih oseb, pa bodo urejali izključno pravilniki o zasebnosti omenjenih posameznih storitev tretjih oseb.

8. UPORABNIŠKI RAČUNI. Če ste uporabnik storitev za platformo, strani ali aplikacije SweetLabs, lahko ustvarite uporabniški račun SweetLabs (»račun«), vendar se to od vas ne zahteva. Da bi ustvarili račun, boste morda morali navesti podatke o sebi, na primer svoje ime, starost in e-poštni naslov. Soglašate, da bodo takšni podatki, ki bi jih navedli, vedno točni, pravilni in ažurni.

Za vsakršne podatke, ki jih posredujete v zvezi s svojim računom, velja Pravilnik o zasebnosti SweetLabs, ki je na voljo na spletnem naslovu https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, saj se lahko ta pravilnik občasno spremeni. Za vsakršne podatke, ki jih posredujete storitvam tretjih oseb, vključno z vsemi morebitnimi računi, ki jih ustvarite s tretjim ponudnikom, veljajo splošni pogoji ali pravilniki o zasebnosti teh tretjih ponudnikov.

Razen kjer je v Pravilniku o zasebnosti SweetLabs določeno drugače, ste za ohranjanje zaupnosti in varnosti vašega računa in za vsakršne aktivnosti, ki se odvijajo na vašem računu ali z vašim računom, odgovorni izključno vi sami. Podjetje SweetLabs ne odgovarja za kakršno koli nepooblaščeno rabo vašega računa.

V podjetju SweetLabs lahko kadarkoli po lastni presoji brez opozorila suspendiramo ali ukinemo vaš račun, vključno zaradi vašega kršenja te pogodbe ali kjer to od podjetja SweetLabs zahteva zakonodaja.

9. PODPORA; POSODOBITVE; ODSTRANITEV. Ta pogodba vas ne upravičuje do kakršne koli podpore, posodobitev, razširitev ali popravkov za storitve (skupno imenovano »podpora«). Vsaka takšna podpora, ki jo na voljo da podjetje SweetLabs, postane del storitev in zanjo velja ta pogodba. Soglašate in potrjujete, da se lahko naše storitve ali storitve tretjih oseb, ki se zagotavljajo skozi naše storitve, občasno spremenijo ali posodobijo, brez da bi vas o tem morali predhodno obvestiti.

Programska oprema, ki jo boste morda uporabljali, prenesli ali namestili preko storitev, lahko od podjetja SweetLabs občasno samodejno prenese in namesti posodobitve. Namen teh posodobitev je izboljšanje, razširitev in nadaljnji razvoj storitev in se lahko pojavijo v obliki popravkov za hrošče, razširjenih funkcij in povsem novih različic. Soglašate s prejemanjem takšnih posodobitev (in dovoljujete podjetju SweetLabs, da vam jih dostavlja) kot delom vaše uporabe storitev.

10. IZKLJUČITEV JAMSTVA. PODJETJE SWEETLABS PONUJA STORITVE PO NAČELU »TAKŠNE, KAKRŠNE SO« IN BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV TER S TEM ZAVRAČA VSAKRŠNO IZRECNO ALI IMPLICITNO JAMSTVO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVO ZA PRODAJLJIVOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, DELOVANJE, NATANČNOST, ZANESLJIVOST IN NEKRŠITEV. TA IZKLJUČITEV JAMSTVA PREDSTAVLJA BISTVEN DEL TE POGODBE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ČASA VELJAVNOSTI IMPLICITNEGA JAMSTVA, ZATO PREDHODNE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

Vsakršna programska oprema ali drug material, ki ste ga prenesli ali drugače pridobili z uporabo storitev, ste pridobili na lastno odgovornost, zato ste izključno sami odgovorni za vsakršno morebitno škodo na vašem računalniškem sistemu, programski opremi ali drugi napravi ali za izgubo podatkov, ki bi nastala zaradi takšne programske opreme ali drugega materiala.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. PODJETJE SWEETLABS IN NJEGOVI DOBAVITELJI ALI PREPRODAJALCI V NOBENIH OKOLIŠČINAH IN PO NOBENI PRAVNI TEORIJI, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA ODŠKODNINSKO, POGODBENO IN POLNO OSEBNO ODGOVORNOST ALI ODGOVORNOST ZARADI MALOMARNOSTI OZIROMA KAKRŠNO KOLI DRUGO ODGOVORNOST, NE BODO ODGOVORNI VAM ALI KOMUR KOLI DRUGEMU ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE POSLOVNE VREDNOSTI ALI DOBREGA IMENA PODJETJA, IZGUBE PODATKOV, STROŠKOV DOBAVE NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, IZPADA DELA, NATANČNOSTI REZULTATOV, ZRUŠITVE ALI NAPAČNEGA DELOVANJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, ŠKODE, KI BI NASTALA ZARADI VAŠE UPORABE STORITEV, ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH NEMATERIALNIH IZGUB. ODGOVORNOST PODJETJA SWEETLABS ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI TE POGODBE, JE OMEJENA NA VIŠINO $50. PREDHODNE DOLOČBE NE VELJAJO ZA ODŠKODNINO ZA TELESNE POŠKODBE, KI JIH POD VELJAVNO ZAKONODAJO NI MOGOČE OMEJITI NA TAK NAČIN. PREDHODNE OMEJITVE OSTANEJO V VELJAVI TUDI, ČE JE BILO PODJETJE SWEETLABS OBVEŠČENO O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO ZGORNJA OMEJITEV IN IZKLJUČITEV ZA VAS MORDA NE VELJA.

12. TRAJANJE IN PRENEHANJE. Ta pogodba ostane v veljavi do prenehanja veljavnosti, kot je določeno v tem oddelku. To pogodbo lahko kadarkoli prekinete pod pogojem, da povsem prenehate uporabljati storitve. Vaše pravice iz te pogodbe samodejno prenehajo veljati brez izrecnega obvestila, če kršite katero koli določbo iz te pogodbe. Podjetje SweetLabs lahko kadarkoli takoj prekine to pogodbo, če podjetje SweetLabs ugotovi, da lahko storitve ali njihova uporaba povzročijo kršitev pravic tretjih oseb ali njihovih zahtevkov glede teh pravic. Vsaka prekinitev te pogodbe hkrati povzroči tudi prenehanje veljanja vseh pravic in licenc, ki so vam podeljene iz te pogodbe. Ob prenehanju te pogodbe iz kakršnega koli razloga morate takoj prenehati z uporabo storitev in izbrisati ali odstraniti vse kopije vsakršne programske opreme, ki ste jo prejeli v povezavi s temi storitvami, vendar pod pogojem, da za vsakršno nadaljnjo uporabo storitev tretjih oseb, vključno z aplikacijami ali drugo programsko opremo, ki ste jih prejeli v povezavo s takšnimi storitvami tretjih oseb, še naprej veljajo pogoji tretjih oseb, ki ste jih morda sprejeli s strani vsakokratnega tretjega ponudnika takšne storitve tretjih oseb.

Po prenehanju pogodbe vse zakonske pravice, obveznosti in odgovornosti, od katerih ste vi in podjetje SweetLabs imeli korist, bili k njim obvezani (ali ki so se nabrale v času veljavnosti pogojev) ali ki izrecno ostajajo v veljavi za nedoločen čas, ostajajo v veljavi in prenehanje nanje ne vpliva, določbe odstavkov 10, 11 in 15 pa ostajajo v veljavi za nedoločen čas do maksimalne mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja.

13. OBVESTILA DMCA. Politika podjetja SweetLabs je, da se odziva na obvestila o domnevnih kršitvah avtorskih pravic, ki so v skladu z veljavno mednarodno zakonodajo glede intelektualne lastnine (kar v Združenih državah Amerike vključuje tudi zakon Digital Millennium Copyright Act), in da ukine račune večkratnih kršiteljev. Obvestila o takšnih kršitvah avtorskih pravic prejemamo na elektronski naslov [email protected]

14. UPORABA S STRANI VLADE. Če ste del agencije, oddelka, ministrstva ali drugega organa vlade Združenih držav Amerike (»vlada«), je uporaba, kopiranje, reprodukcija, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenos programske opreme omejen v skladu z zveznimi predpisi za akvizicijo (Federal Acquisition Regulations), kot to velja za civilne agencije, in z dodatkom k zveznim predpisom za obrambno akvizicijo (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), kot velja za vojaške agencije. Programska oprema je »komercialni izdelek«, »komercialna računalniška programska oprema« in »komercialna računalniška programska dokumentacija«. V skladu s takšnimi določbami veljajo za vsakršno uporabo programske opreme s strani vlade izključno pogoji v tej pogodbi.

15. OSTALO. Podjetje SweetLabs lahko občasno spreminja to pogodbo ali vanjo vstavi spremenjene ali dodatne pogoje. V primeru takšnih sprememb bo podjetje SweetLabs objavilo posodobljeno različico te pogodbe na naslovu https://r.sweetlabs.com/terms. Razumete in soglašate, da če nadaljujete z uporabo programske opreme tudi po datumu, ko je bila pogodba revidirana ali spremenjena, podjetje SweetLabs to upošteva kot vaše soglašanje s posodobljeno različico pogodbe. Ta pogodba vključno s Pravilnikom o zasebnosti SweetLabs, ki je omenjen v tej pogodbi, predstavlja celotno pogodbo glede te licence med vami in podjetjem SweetLabs ter nadomešča vsakršno morebitno predhodno pogodbo in vsakršna predhodna zagotovila in jamstva, sklenjena med vami in podjetjem SweetLabs v povezavi s storitvami. Če katera koli določba te pogodbe iz kakršnega koli razloga postane neveljavna ali neizvedljiva, se ta določba spremeni le do te mere, da postane veljavna ali izvedljiva. Če podjetje SweetLabs ne ukrepa v primeru kršitve te pogodbe z vaše strani ali strani drugih, to ne pomeni, da se podjetje SweetLabs odpoveduje svojim pravicam, in ne omejuje pravic podjetja SweetLabs v smislu te kršitve ali nadaljnjih kršitev. Podjetje SweetLabs si izrecno pridržuje pravico do prenosa te pogodbe in do prenosa katerih koli obveznosti iz te pogodbe. Za to pogodbo velja in se tolmači po zakonodaji zvezne države Kalifornije ne glede na morebitne spore, ki bi izvirali iz zakonodajnih določb. Vi in podjetje SweetLabs soglašate, da so za to pogodbo izključno sodno pristojna državna in zvezna sodišča v okrožju San Diego, Kalifornija.

16. STIK. Razen ko gre za storitve tretjih oseb, je ponudnik storitev, opisanih v teh pogojih, podjetje SweetLabs, Inc., na naslovu 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. V stik z nami lahko stopite tako, da nam pišete na zgornji naslov ali nam pošljete elektronsko pošto na naslov .

Datum različice te licence za končnega uporabnika: 24. maja 2018

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SWEETLABS (Español América Latina - Spanish Latin America)

SweetLabs, Inc. (“nosotros” o “SweetLabs”) le da la bienvenida a nuestros sitios web, software, productos y servicios (nuestros “Servicios”) ya sean de propiedad u operados por SweetLabs que publican, incluyen o se vinculan con estos Términos y condiciones de servicio (el “Contrato”).

EL PRESENTE CONTRATO RIGE EL USO QUE USTED HAGA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SWEETLABS.  Al usar, descargar, instalar o visitar nuestros sitios, USTED O LA ORGANIZACIÓN O COMPAÑÍA A LA QUE USTED REPRESENTA (“USTED”) usted confirma que acepta los términos, condiciones, restricciones y políticas aquí descritas que incluyen nuestra Política de privacidad, QUE SE PUEDE CONSULTAR EN https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Lea con atención los siguientes términos y condiciones.

1. LICENCIA.  Al utilizar los servicios, usted está aceptando estos Términos y condiciones. Si no acepta el presente Contrato, no podrá usar los Servicios.  Sujeto al cumplimiento de todos los términos y condiciones de este Contrato, SweetLabs le otorga por el presente una licencia personal, limitada, intransferible y sin posibilidad de sublicenciar para hacer uso de los Servicios exclusivamente para Su propio uso personal y de conformidad con cualquier documentación que lo acompañe.

2. USO.  Usted acepta usar los Servicios únicamente para los fines permitidos por el presente Contrato y por las leyes y normas vigentes o las prácticas normalmente aceptadas que rigen en las jurisdicciones pertinentes (incluso las leyes que rigen la exportación o importación de datos o software entre los Estados Unidos y otras jurisdicciones pertinentes).  No podrá usar los Servicios si es menor de dieciséis (16) años de edad o si está inhibido para usar o recibir los Servicios de conformidad con las leyes de los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción pertinente.

3. RESTRICCIONES Usted se compromete a no realizar ni permitir que ningún tercero realice lo siguiente: usar los Servicios de forma indebida o participar de actividades que interfieran u obstaculicen los Servicios, (ii) copiar o desensamblar los Servicios; (iii) modificar, realizar tareas de ingeniería inversa, desmontar, descompilar o de cualquier otra manera intentar descubrir la estructura o el código fuente, la secuencia o la organización del Software o los servicios, (iv) otorgar bajo licencia, vender, alquilar, rentar, transferir o alojar en un servidor los Servicios, (v) usar los Servicios para violar los derechos de propiedad intelectual o de propiedad exclusiva, ni los derechos de publicidad y de privacidad de terceros; (vi) usar los Servicios para violar leyes, estatutos, ordenanzas o normas; (vii) usar los Servicios para difundir información o material que sea ilegal, perjudicial, amenazante, abusivo, hostigador, malintencionado, difamatorio, vulgar, obsceno, injuriante o de alguna otra manera objetable; o (viii) usar los Servicios para diseminar virus informáticos o cualquier otro código, archivos o programas de computadora capaces de interrumpir, destruir o limitar las funciones de cualquier software o hardware o equipo de telecomunicaciones.

4. TITULARIDAD. Usted reconoce que la titularidad, derechos de propiedad y derechos de propiedad intelectual sobre los Servicios, y cualquiera de sus copias o porciones de aquellos, continuarán siendo propiedad de SweetLabs y de sus proveedores u otorgantes de licencia. Usted entiende que SweetLabs puede modificar o dejar de ofrecer los Servicios en cualquier momento. Es posible que partes de los Servicios estén protegidas por las leyes de copyright de los Estados Unidos y tratados internacionales sobre el tema. Usted reconoce que no se le confiere ningún otro derecho de conformidad con este Contrato a excepción de los expresamente conferidos por el presente.  Usted acepta que no eliminará, ocultará ni alterará ningún aviso de derecho de propiedad intelectual (entre ellos, los avisos de copyright y de marca) incluidos de alguna manera en los Servicios.

5. SERVICIOS DE TERCEROS.  Los Servicios también pueden brindarle la oportunidad de importar, descargar establecer una interfaz o vínculo con aplicaciones, sitios web, funciones, servicios o contenido (“Servicios de terceros) ofrecidos o facilitados por terceros no afiliados a SweetLabs (“Terceros proveedores”).

El presente Contrato no rige para tales Servicios de terceros (respecto de los cuales no asumimos responsabilidad alguna) y tampoco se aplica a las prácticas de tales Terceros proveedores. Usted reconoce y acepta que SweetLabs no garantiza ni avala, y no asume ni tiene responsabilidad alguna ante usted ni ante ninguna otra persona por cualquier Servicio de terceros y que Su uso de tales Servicios de terceros es a Su propio riesgo.

Su acceso o uso de los Servicios de terceros, que incluye la descarga o uso de aplicaciones disponibles en los Servicios o por medio de ellos, debe adecuarse a los derechos y términos y condiciones, y políticas de privacidad vigentes de dicho tercero, y es posible que Usted deba aceptar otros términos y condiciones de servicio para tal acceso o uso, entre ellos, la aceptación de un contrato de licencia de usuario final, términos y condiciones de servicio, términos y condiciones de uso o política de privacidad aparte ("Términos y condiciones de terceros").  En caso de que surja un conflicto entre el presente Contrato y los Términos y condiciones de terceros correspondientes a un Servicio de terceros, los Términos y condiciones de terceros regirán el uso de dicho Servicio de terceros.

Algunos Servicios de terceros pueden estar a su disposición previo pago de un cargo mientras que otros pueden ser gratuitos, o pueden ofrecerle una oportunidad de comprar productos o servicios. Los Servicios de terceros pueden poner a su disposición varios métodos de pago para facilitar el pago de los cargos o la compra de productos o servicios a través del Servicio de terceros. SweetLabs no procesa, recibe ni almacena Sus detalles financieros. Usted acepta ser el único responsable de todos los cargos asociados con los Servicios de terceros que exigen un pago y del costo de cualquier compra que realice mediante un Servicio de terceros. Usted acepta además someterse a los términos y condiciones del servicio u otro contrato legal pertinente, sean de SweetLabs o de un tercero, que rijan el uso de un método determinado de procesamiento del pago.

Usted acepta ser el único responsable, y que SweetLabs carece de toda responsabilidad ante Usted o cualquier tercero por el incumplimiento de las obligaciones que Usted haya contraído de conformidad con el presente Contrato o de las obligaciones respecto de los Servicios de terceros o de las que surjan de los Términos y condiciones de terceros) y por las consecuencias de cualquiera de tales incumplimientos.

6. CÓDIGO DE TERCEROS. Ciertas porciones del código incluido en los Servicios pueden contener o derivar de códigos de terceros (“Software de terceros”) que incluyen, entre otros, software de código abierto. EL USO DE SOFTWARE DE TERCEROS ESTÁ SUJETO A LAS RESPECTIVAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DE TERCEROS Y SE RIGE POR ELLAS, Y SE PUEDE CONSULTAR EN https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses con los cambios que se puedan realizar oportunamente.

7. USO DE LOS DATOS. A fin de ofrecer ciertas funciones de los Servicios, asegurar el correcto funcionamiento de los Servicios y actualizar y mejorar los Servicios, es posible que SweetLabs recolecte datos de los Servicios o realice oportunamente actualizaciones automáticas de los Servicios, entre ellas, la actualización de parte del software suministrado como parte de los Servicios.   Los Servicios también pueden contener rutinas automatizadas de generación de informes que identifican y analizan automáticamente ciertos aspectos de la instalación, uso y rendimiento de los Servicios y suministran informes sobre ello a SweetLabs.

La recolección y uso de cualquier información recogida por SweetLabs mediante los Servicios, distinta de la que recogen los Servicios de terceros, se regirán por la Política de privacidad de SweetLabs, disponible en línea en https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Usted acepta por el presente la Política de privacidad de SweetLabs, así como los cambios que se le puedan realizar oportunamente. Cuando SweetLabs realice cambios sustanciales en dicha política, se publicará un aviso en el sitio web en https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, y se publicará la política modificada en el vínculo siguiente o uno que lo reemplace.

Tenga en cuenta que al acceder o usar los Servicios de terceros, incluso al utilizar una aplicación de terceros proporcionada por medio de los Servicios, o al acceder a una aplicación que tiene acceso a los Servicios de terceros, se compartirá la información con dicho Servicio de terceros de una forma no contemplada ni por el presente Contrato ni por la Política de privacidad de SweetLabs.  Sus derechos respecto de la privacidad y los datos en tales circunstancias se regirán únicamente por los términos y condiciones de los Servicios de terceros, y la información recogida por los Servicios de terceros se regirán exclusivamente de conformidad con las políticas de privacidad de los respectivos Servicios de terceros.   

8. CUENTAS DE USUARIO.  En su calidad de usuario de los Servicios para la plataforma, sitios o aplicaciones SweetLabs, usted podrá, aunque no está obligado a hacerlo, crear una cuenta de usuario en SweetLabs (“Cuenta”). Para ello, es posible que deba suministrar sus datos personales, como por ejemplo, su nombre, edad y dirección de correo electrónico. Usted se compromete a que los datos que suministre siempre serán correctos, precisos y estarán actualizados.

Toda información que suministre en relación con su Cuenta se regirá por la Política de privacidad de SweetLabs que se puede consultar en línea en https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, y que puede ser modificada oportunamente. Toda información que usted suministre a los Servicios de terceros, que incluye las cuentas creadas con un Tercero proveedor, se regirán por los términos y condiciones o la política de privacidad de dicho Tercero proveedor.

A excepción de cualquier disposición en contrario contenida en la Política de privacidad de SweetLabs, usted es el único responsable de proteger la confidencialidad y seguridad de su Cuenta y de todas las actividades que se realicen en ella o a través de ella. SweetLabs no será responsable del uso no autorizado de su Cuenta.

SweetLabs puede suspender o cerrar su Cuenta, a su entera discreción, en cualquier momento y sin notificación previa, incluso en el caso de incumplimiento del presente Contrato por parte de usted o en el caso en que la ley así se lo exija a SweetLabs.

9. ASISTENCIA TÉCNICA, ACTUALIZACIONES, REMOCIÓN El presente Contrato no le da derecho a recibir asistencia técnica, mejoras, parches, arreglos ni actualizaciones de SweetLabs (en conjunto, “Asistencia técnica”). Tal Asistencia técnica que SweetLabs podría prestar formará parte de los Servicios y se regirá por el presente Contrato.  Usted reconoce y acepta que los Servicios, o cualquier Servicio de terceros que reciba por medio de los Servicios, pueden sufrir cambios o actualizaciones oportunamente sin notificación previa.

Es posible que el Software que usted utilice, descargue o instale desde los Servicios esté sujeto a descargas e instalaciones automáticas de actualizaciones de SweetLabs. Estas actualizaciones tienen por finalidad mejorar, perfeccionar y desarrollar aun más los Servicios y pueden adoptar la forma de parches, funciones mejoradas, y versiones completamente nuevas. Usted acepta recibir tales actualizaciones (y permite que SweetLabs se las envíe) como parte de su uso de los Servicios.

10. EXENCIÓN DE GARANTÍAS. SWEETLABS PRESTA LOS SERVICIOS “TAL CUAL SON” SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO Y POR EL PRESENTE SE EXIME DE TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, DESEMPEÑO, PRECISIÓN, CONFIABILIDAD Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. ESTA DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE GARANTÍAS ES UNA CLÁUSULA ESENCIAL DEL PRESENTE CONTRATO. EN ALGUNOS ESTADOS NO ESTÁ PERMITIDO LIMITAR LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR CONSIGUIENTE, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. Cualquier software u otro material descargado u obtenido de alguna otra manera mediante el uso de los servicios se realiza a su entera discreción y riesgo y usted será el único responsable por los daños ocasionados a su computadora o sistema u otro dispositivo o por la pérdida de datos que resulte de la descarga de dicho software u otro material.

11. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA NI BAJO EL AMPARO DE NINGUNA TEORÍA LEGAL, ENTRE ELLAS, DOLO, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE ALGUNA OTRA FORMA, SWEETLABS O SUS PROVEEDORES O REVENDEDORES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, FORTUITOS DE CUALQUIER ESPECIE, ENTRE ELLOS, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DEL BUEN NOMBRE O de la reputación comercial, pérdida de datos, costos de adquisición o sustitución bienes o servicios, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, FALTA DE PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA, O DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO QUE USTED HAGA DE LOS SERVICIOS u otras pérdidas intangibles. LA RESPONSABILIDAD DE SWEETLABS POR DAÑOS DE CUALQUIER TIPO Y ESPECIE QUE SURJAN DE ESTE CONTRATO SE LIMITARÁ A $50. LO ANTERIORMENTE EXPRESADO NO RIGE PARA LOS DAÑOS POR LESIONES PERSONALES QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE, NO SE PUEDEN LIMITAR. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN AUN CUANDO SWEETLABS HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN TALES DAÑOS. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

12. PLAZO Y TERMINACIÓN. El presente Contrato continuará vigente hasta su terminación según lo establecido en esta sección. Usted puede rescindir el presente Contrato en cualquier momento siempre y cuando deje de usar estos Servicios. Sus derechos de conformidad con este Contrato terminarán automáticamente y sin previo aviso si Usted viola cualquiera de sus disposiciones.  SweetLabs podrá dar por terminado de inmediato el presente Contrato si SweetLabs determina que los Servicios o el uso de los mismos puede ser considerado una infracción o violación de derechos o intereses de terceros. La terminación de este Contrato también pone término a los derechos y licencias que se le hayan otorgado en virtud del presente. En ocasión de la terminación del presente Contrato, deberá de dejar de usar todos los Servicios y destruir todas las copias de cualquier software que se le haya suministrado de conformidad con los Servicios, siempre y cuando, sin embargo, cualquier uso ulterior de los Servicios de terceros, que incluye aplicaciones u otro software de conformidad con dichos Servicios de terceros, continuará rigiéndose por los Términos y condiciones del tercero que usted haya aceptado ante el Tercero proveedor de tal Servicio de tercero.

En ocasión de la terminación, todos los derechos, obligaciones y responsabilidades legales de los que usted y SweetLabs se hayan beneficiado, a los que hayan estado sujetos (o que se hayan acumulado durante el tiempo de vigencia de los Términos y condiciones) o que se haya determinado que deben continuar indefinidamente, no se verán afectados por dicha terminación y las disposiciones de los párrafos 10, 11 y 15 continuarán aplicándose de forma indefinida con el máximo alcance permitido por la ley vigente.

13. NOTIFICACIONES DMCA  Es política de SweetLabs responder a las notificaciones de posibles violaciones de copyright que cumplen con las leyes internacionales de propiedad intelectual aplicables (que incluyen la Ley de Copyright de Milenio Digital de Estados Unidos) y cerrar aquellas cuentas con infracciones reiteradas. Las notificaciones sobre tales posibles incumplimientos se deben enviar por correo a [email protected]

14. USO POR PARTE DEL GOBIERNO. Si Usted es parte de una agencia, departamento u otro organismo del Gobierno de los Estados Unidos (“Gobierno”), el uso, duplicación, reproducción, distribución, modificación, divulgación o transferencia del Software es objeto de las limitaciones que imponen las Normas Federales de Adquisición en relación a las agencias civiles y al Suplemento de Normas Federales de Adquisición de la Defensa en relación a las agencias militares. El Software se clasifica como “artículo comercial”, “software de computadora comercial” y “documentación de software de computadora comercial”. De acuerdo con tales disposiciones, todo uso que el Gobierno haga del Software se regirá únicamente por los términos de este Contrato.

15. GENERALIDADES. SweetLabs se reserva el derecho de modificar el presente Contrato o suministrar oportunamente términos adicionales o revisados a este Contrato.  Cuando se realizan estos cambios, SweetLabs publicará una versión actualizada de este Contrato en https://r.sweetlabs.com/terms.  Usted comprende y acepta que si continúa utilizando el Software con posterioridad a la fecha en que fue revisado o modificado, SweetLabs interpretará ese uso como la aceptación del Contrato actualizado.  Este Contrato, que incluye la Política de privacidad de SweetLabs a la que se hace referencia en el presente, refleja la totalidad de lo acordado en relación con este contrato de licencia entre Usted y SweetLabs y prevalece sobre cualquier otro contrato o declaración anterior entre las partes en relación con los Servicios. En caso de que alguna de las disposiciones de este Contrato fuera imposible de aplicar por cualquier motivo, dicha disposición se modificará solo en la medida que sea necesario para su aplicación. El hecho de que SweetLabs no actúe respecto de un caso de incumplimiento del presente Contrato por su parte o de terceros no constituye una renuncia y no limitará los derechos de SweetLabs respecto de éste u otros incumplimientos. SweetLabs se reserva expresamente el derecho de ceder este Contrato o de delegar cualquiera de sus obligaciones de conformidad con el presente. El presente Contrato se regirá y deberá ser interpretado según las leyes del estado de California sin perjuicio de las disposiciones sobre conflicto de las leyes. Usted y SweetLabs aceptan someterse a la jurisdicción única y exclusiva de las cortes estatales y federales del Condado de San Diego, California.

16. CONTACTO. A excepción de lo referido a los Servicios de terceros, los Servicios que aquí se describen son ofrecidos por SweetLabs, Inc., con sede en 510 Market St, Ste. 301, San Diego, CA 92101. Usted podrá comunicarse con nosotros por correo a la dirección postal anterior o por correo electrónico a .

Fecha de la versión de este Contrato de licencia de usuario final: 24 de mayo 2018

CONDICIONES DE SERVICIO DE SWEETLABS (Español - Spanish)

SweetLabs, Inc. (“nosotros” o “SweetLabs”) le da la bienvenida a los sitios web, productos y servicios (nuestros “servicios”) que pertenecen a y son gestionados por SweetLabs y que se publican, incluyen o enlazan con estas condiciones de servicio (el “contrato”).

ESTE CONTRATO RIGE SU USO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SWEETLABS.  Al usar, descargar, instalar o visitar nuestros servicios, USTED O LA ENTIDAD O EMPRESA A LA QUE REPRESENTE ("USTED"),  reconoce que acepta los términos, condiciones, restricciones y políticas que se describen en este contrato, incluida nuestra política de privacidad, DISPONIBLE EN https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Lea atentamente el siguiente contrato.

1. LICENCIA.  Al hacer uso de los servicios, está aceptando este contrato. No podrá usar los servicios si no acepta este contrato.  Sujeto al cumplimiento de todas las condiciones de este contrato, por el presente SweetLabs le concede una licencia limitada, personal, sin posibilidad de sublicencias y no transferible para que utilice los servicios únicamente para su uso personal y en estricto cumplimiento de cualquier documentación que los acompañe.

2. USO.  Usted acepta usar los servicios solo para los fines permitidos por este contrato y por cualquier ley, norma o prácticas o pautas generalmente aceptadas aplicables en cualquier jurisdicción pertinente (incluida cualquier ley que rija la exportación o importación de datos o software hacia y desde Estados Unidos u otras jurisdicciones pertinentes).  No podrá utilizar los servicios si tiene menos de dieciséis (16) años o si es usted una persona a la que se le ha prohibido recibir los servicios de conformidad con las leyes de Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción pertinente.

3. RESTRICCIONES. Usted acepta no permitir que nadie: (i) haga un uso indebido de los servicios, o participe en cualquier actividad que dañe interfiera en o altere los servicios; (ii) copie o distribuya los servicios; (iii) modifique, aplique ingeniería inversa, desmonte, desmantele o intente de cualquier otra forma descubrir el código fuente o estructura, secuencia y organización de los servicios; (iv) conceda licencias, venda, alquile, subarriende, transfiera o aloje los servicios; (v) use los servicios para  infringir los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad, así como derechos de publicidad o privacidad de terceros; (vi) use los servicios para infringir cualquier ley, estatuto, ordenanza o regulación; (vii) use los servicios para difundir información o materiales que supongan una infracción, daño, amenaza, abuso, acoso, agravio, difamación, vulgaridad, obscenidad, calumnia o sean reprobables de algún modo; o (iv) use los servicios para difundir cualquier virus de software o cualquier otro código, archivo o programa informático que pueda interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones.

4. PROPIEDAD. Reconoce que todos los derechos de titularidad, propiedad y los derechos de propiedad intelectual pertenecientes y asociados a los servicios y a cualquier copia o parte de los mismos deberán seguir perteneciendo a SweetLabs y sus proveedores o licenciatarios. Comprende que  puede modificar o interrumpir la oferta de los servicios en cualquier momento. Algunas partes de los servicios de SweetLabs pueden estar protegidas por las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos y los tratados de propiedad intelectual internacionales. Reconoce que no se concede ningún derecho según este contrato, excepto los concedidos expresamente por el presente.  Acepta que no eliminará, ocultará ni alterará ningún aviso de derecho de propiedad (incluido el copyright y los avisos de marca comercial) que podrán estar unidos o contenidos en los servicios.

5. SERVICIOS EXTERNOS.  Los servicios también pueden ofrecerle una oportunidad de interactuar con, descargar, enlazar con y/o importar aplicaciones, sitios web, funciones, servicios y contenidos ("servicios externos") ofrecidos o prestados por terceros no asociados a SweetLabs (“proveedores externos”).

Este contrato no es aplicable a (y nosotros no somos responsables de) dichos servicios externos y este contrato tampoco rige las prácticas de tales proveedores externos. Usted reconoce y acepta que SweetLabs no garantiza ni recomienda, ni tampoco asume ni será responsable ante usted ni ante ninguna otra persona por ningún servicio externo, y que el uso que usted haga de tales servicios externos será bajo su propia responsabilidad.

Su acceso o uso de los servicios externos, incluida la descarga o uso de una aplicación disponible en o a través de los servicios, podrán estar sujetos a los derechos, términos y condiciones y políticas de privacidad aplicables de terceros, y podrán requerir que usted acepte condiciones de uso adicionales para tal acceso o uso, incluida la aceptación de un contrato de licencia de usuario final, condiciones de servicio, condiciones de uso o una política de privacidad independientes (“condiciones de terceros”).  En el caso de que surja cualquier conflicto entre este contrato y las condiciones de terceros aplicables a un servicio externo, las condiciones de terceros regirán el uso de dicho servicio externo.

Algunos servicios externos pueden ponerse a su disposición de forma gratuita mientras que otros pueden requerir el pago de una cuota o pueden ofrecer una oportunidad de adquirir productos o servicios. Estos servicios externos también pueden ofrecerle distintos métodos de procesamiento de pagos para facilitar el pago de cuotas o la compra de productos o servicios a través del servicio externo. SweetLabs no procesa, recibe ni almacena sus datos financieros. Usted acepta y es el único responsable de todos los gastos asociados a los servicios externos que requieren el pago de una cuota, así como del coste de cualquier compra que haga a través de un servicio externo. Acepta cumplir cualquier condición de servicio o cualquier contrato legal pertinente, ya sea con SweetLabs o con un tercero, que rija el uso de un método de procesamiento de pagos determinado.

Acepta que usted es el único responsable y que SweetLabs no tiene ninguna responsabilidad ante usted o cualquier tercero por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este contrato o de cualquier obligación que pueda tener con respecto a un servicio externo o a condiciones de terceros, y por las consecuencias de tal incumplimiento.

6. CÓDIGO DE TERCEROS. Partes del código incluido en los servicios pueden contener o derivarse de código de terceros ("software de terceros"), incluido el software de código abierto. TODO USO DEL SOFTWARE DE TERCEROS ESTÁ SUJETO A Y SE RIGE POR LAS RESPECTIVAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DE TERCEROS, DISPONIBLES EN https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, con los cambios que puedan sufrir en cada momento.

7. USO DE LOS DATOS. Con el fin de ofrecer determinadas funciones de los servicios, garantizar el funcionamiento correcto de los servicios y actualizar y mejorar los servicios, SweetLabs puede recopilar datos de los servicios o puede actualizar automáticamente los servicios, incluidas las actualizaciones del software que se suministra como parte de los servicios en cada momento.  Los servicios también pueden contener rutinas de informes automatizados que identificarán y analizarán automáticamente ciertos aspectos de la instalación, el uso y el rendimiento de los servicios y proporcionarán informes a SweetLabs.

La recopilación y el uso de cualquier información recogida por SweetLabs a través de los servicios, distinta de la información recogida a través de los servicios externos, se regirán por la política de privacidad de SweetLabs, que se puede consultar en línea en la página https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Por este medio, usted acepta la política de privacidad de SweetLabs con los cambios que esta política pueda sufrir en cada momento. Cuando SweetLabs modifique dicha política de forma sustancial, se publicará un aviso en el sitio web en https://r.sweetlabs.com/privacy-policy y cuando se efectúen cambios en esa política, la política actualizada se publicará en el vínculo anterior o en otro vínculo nuevo.

Tenga en cuenta que su acceso o uso de servicios externos, incluido el uso de una aplicación externa suministrada a través de los servicios, o una aplicación que acceda a un servicio externo, podría provocar que se comparta información con dicho servicio externo de una manera que no se rige por este contrato o por la política de privacidad de SweetLabs.  Sus derechos con respecto a la privacidad y los datos en tales circunstancias se regirán exclusivamente por las condiciones del servicio externo, y la información recogida por terceros se regirá exclusivamente por las políticas de privacidad de los servicios externos correspondientes.   

8. CUENTAS DE USUARIO.  Si es usted usuario de los servicios de SweetLabs, puede, sin estar obligado a ello, crear una cuenta de usuario de SweetLabs (“cuenta”). Para crear una cuenta, es posible tenga que proporcionar información sobre usted, como su nombre, edad y dirección de correo electrónico. Acepta que dicha información que proporcione siempre será precisa, correcta y estará actualizada.

Cualquier información que proporcione referente a su cuenta se regirá por la política de privacidad de SweetLabs, que se puede consultar en línea en la página https://r.sweetlabs.com/privacy-policy con los cambios que pueda sufrir en cada momento. Cualquier información que proporcione a servicios externos, incluida cualquier cuenta creada con un proveedor externo, se regirá por las condiciones o políticas de privacidad de tales proveedores externos.

A menos que se estipule lo contrario en la política de privacidad de SweetLabs, usted será el único responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de su cuenta y de todas las actividades que tienen lugar en su cuenta o a través de la misma. SweetLabs no será responsable de ningún uso no autorizado de su cuenta.

SweetLabs podrá suspender o rescindir su cuenta a nuestra exclusiva discreción sin aviso en ningún momento, incluido si usted incumple este contrato o si SweetLabs debe hacerlo por cuestiones legales.

9. ASISTENCIA; ACTUALIZACIONES; ELIMINACIÓN. Este contrato no le da derecho a asistencia, actualizaciones, parches, mejoras o arreglos para los servicios (conjuntamente, "asistencia"). Dicha asistencia que pudiera ser facilitada por SweetLabs será parte de los servicios y estará sujeta a este contrato.  Reconoce y acepta que los servicios, o cualquier externo prestado a través de los servicios, pueden cambiar o ser actualizados con el tiempo sin que se le notifique previamente.

El software que pueda utilizar, descargar o instalar de los servicios podrá descargar e instalar actualizaciones de SweetLabs de forma automática regularmente. Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar, enriquecer y seguir desarrollando los servicios y podrán presentarse en forma de solución de errores, funciones mejoradas, y versiones completamente nuevas. Acepta recibir tales actualizaciones (y permitir que SweetLabs se las haga llegar) como parte de su uso de los servicios.

10. EXENCIÓN DE GARANTÍAS. SWEETLABS OFRECE EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y POR EL PRESENTE SE EXIME DE CUALQUIER RECLAMACIÓN SOBRE GARANTÍAS, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y LAS DE ADECUACIÓN A CUALQUIER PROPÓSITO DETERMINADO, RENDIMIENTO, PRECISIÓN, FIABILIDAD  O AUSENCIA DE INFRACCIÓN. EL AVISO DE EXENCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUYE UNA PARTE FUNDAMENTAL DE ESTE CONTRATO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN RESTRICCIONES EN EL PERÍODO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ACTUALES PUEDEN NO SERLE APLICABLES.

Cualquier software u otro material descargado u obtenido de cualquier otro modo mediante el uso de los servicios se hará a su discreción y por su cuenta y riesgo y usted será el único responsable de los daños en su sistema informático u otro dispositivo o la pérdida de datos que se derive de la descarga de tal software u otro material.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CONTRATOS, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y OTRAS, SE EXIGIRÁN RESPONSABILIDADES A SWEETLABS O SUS PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CON RESPECTO A USTED O A CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES DE CUALQUIER ÍNDOLE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS, FALLO O DETERIORO DEL ORDENADOR O DAÑOS RESULTANTES DE SU USO DEL SOFTWARE. LA RESPONSABILIDAD DE SWEETLABS CON RESPECTO A LOS DAÑOS DE CUALQUIER TIPO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO ESTARÁN LIMITADOS A 50 $. ESTOS NO SERÁN APLICABLES A LOS DAÑOS POR LESIÓN CORPORAL QUE, SEGÚN LA LEY APLICABLE, NO PUEDAN SER LIMITADOS. LAS PRESENTES RESTRICCIONES SE APLICARÁN INCLUSO SI SE HA INFORMADO A SWEETLABS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN ANTERIORES PUEDEN NO SERLE APLICABLES.

12. VIGENCIA Y RESCISIÓN. Este contrato continuará vigente hasta que finalice como se establece en esta sección. Podrá rescindir este contrato en cualquier momento siempre que deje de usar los servicios. Sus derechos descritos en este contrato vencerán automáticamente sin previo aviso si usted infrinja cualquier cláusula de este contrato.  SweetLabs puede rescindir este contrato en cualquier momento si determina que los servicios o el uso de los mismos pueden dar lugar a la infracción o violación de los derechos o terceros o a reclamaciones de los mismos. Cualquier rescisión de este contrato también cancelará los derechos y licencias que el presente le concede. Tras la rescisión de este contrato por cualquier motivo, deberá interrumpir el uso de los servicios y destruir o eliminar todas las copias del software que se le haya suministrado en relación con los servicios, teniendo en cuenta que cualquier uso posterior de servicios externo, incluidas las aplicaciones u otro software suministrados en relación con tales servicios externos, seguirá rigiéndose por las condiciones de terceros que usted pueda haber acordado con el proveedor externo de los servicios externos.

Tras la rescisión, todos los derechos legales, obligaciones y responsabilidades que han disfrutado y a las que han estado sujetos (o que se han acumulado durante el tiempo en que han estado vigentes las condiciones) tanto usted como SweetLabs o que se ha estipulado que continuarán indefinidamente se mantendrán intactas a pesar de la rescisión, y las cláusulas 10, 11 y 15 seguirán siendo aplicables de forma indefinida en la máxima medida permitida por la legislación vigente.

13. NOTIFICACIONES DE LA DMCA. La política de SweetLabs implica responder a avisos de potenciales violaciones del copyright de acuerdo con la ley internacional de propiedad intelectual aplicable (que incluye, en Estados Unidos, la Digital Millennium Copyright Act) y cancelar las cuentas de las personas que infrinjan la ley repetidamente. Las notificaciones relativas a supuestas infracciones deben enviarse por correo electrónico [email protected]

14. USO GUBERNAMENTAL. Si Usted forma parte de una agencia, departamento u otra entidad perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos ("Gobierno"), el uso, duplicación, reproducción, publicación, modificación, revelación o transferencia del Software está restringido según las Federal Acquisition Regulations, aplicables a las agencias civiles y el Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, aplicable a las agencias militares. El software es un "elemento comercial", "software informático comercial" y "documentación del software informático comercial". En respeto a dichas disposiciones, cualquier uso del software por parte del Gobierno deberá regirse exclusivamente por las condiciones de este contrato.

15. ESTIPULACIONES VARIAS. SweetLabs puede realizar cambios en este contrato o revisar o añadir términos a este contrato cuando corresponda.  Cuando se realicen estos cambios, SweetLabs publicará una versión actualizada de este contrato en https://r.sweetlabs.com/terms.  Usted comprende y acepta que si continúa usando el software después de la fecha de revisión o cambio del Acuerdo, SweetLabs tratará su uso como aceptación del contrato actualizado.  Este contrato, incluida la política de privacidad de SweetLabs anteriormente mencionada, representa el acuerdo completo relativo a esta licencia entre usted y SweetLabs y sustituye a cualquier acuerdo y declaración previos entre usted y SweetLabs en relación con el software. Si cualquier disposición de este contrato deja de ser aplicable por cualquier razón, dicha disposición deberá revisarse solo en el grado necesario para hacerla aplicable de nuevo. En caso de que SweetLabs no actúe con respecto al incumplimiento de este contrato por su parte o la de otros, esto no constituye una renuncia y no limitará los derechos de SweetLabs con respecto a dicho incumplimiento o cualquier incumplimiento posterior. SweetLabs se reserva expresamente el derecho a ceder este contrato y a delegar cualquiera de sus obligaciones aquí descritas. Este contrato deberá estar regirse e interpretarse según la legislación de California sin tomar en consideración las disposiciones relativas a conflictos de leyes. Usted y SweetLabs aceptan someterse única y exclusivamente de la jurisdicción de los tribunales estatales y federales del Condado de San Diego, California.

16. CONTACTO. A excepción de los servicios externos, los servicios descritos en estas condiciones son ofrecidos por SweetLabs, Inc., con residencia legal en 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 (Estados Unidos). Puede contactar con nosotros enviándonos correspondencia a la anterior dirección postal o escribiéndonos un mensaje de correo electrónico a .

Fecha de la versión de este contrato de licencia de usuario final: 24 de Mayo 2018

SWEETLABS ANVÄNDARVILLKOR (Svenska - Swedish)

SweetLabs Inc.. (“vi” eller “SweetLabs”) välkomnar dig till våra webbplatser, mjukvaror och tjänster (våra "Tjänster") som ägs och drivs av SweetLabs och som lägger upp, inkluderar eller länkar till dessa användarvillkor ("Avtalet").

DETTA AVTAL STYR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS AV SWEETLABS.  Din användning, nerladdning, installering av eller besök till våra tjänster utgör DIN ELLER DITT FÖRETAGS ("DIG) bekräftelse av villkoren, reglerna, begränsningarna och politiken som framställs i denna integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Läs noga igenom följande avtal.

1. LICENS.  Din användning av Tjänsterna utgör ditt godkännande av detta Avtal. Du får inte använda Tjänsterna om du inte godkänner detta Avtal.  Under förutsättning att alla villkor i detta avtal godkänns, beviljar SweetLabs, Inc. dig härmed en begränsad, personlig, ej överlåtbar, icke-underlicensierbar, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda Tjänsterna enbart för ditt personliga bruk och enbart i enlighet med eventuell dokumentation som medföljer dem.

2. ANVÄNDNING.  Du samtycker till att endast använda tjänsterna för de ändamål som är tillåtna enligt detta Avtal och tillämpliga lagar eller god sed eller riktlinjer i relevant jurisdiktion (inklusive eventuella lagar som reglerar export eller import av data eller programvara till och från USA eller andra relevanta jurisdiktioner).  Om du är under 16 år eller är enligt amerikanska lagar eller annan relevant jurisdiktions lagar inte godkänd för att använda eller tillhandahållas Tjänsterna har du inte tillstånd att använda Tjänsterna.

3. BEGRÄNSNINGAR. Du samtycker till att inte, och samtycker till att inte tillåta någon annan att: (i) missbruka Tjänsterna eller delta i någon aktivitet som skadar, stör eller avbryter Tjänsterna; (ii) kopiera eller distribuera Tjänsterna; (iii) modifiera, utföra s.k. reverse engineering, dekonstruera, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller strukturen, sekvensen eller organisationen av Tjänsterna; (iv) licensiera, sälja, hyra, överföra eller webbhosta Tjänsterna; (v) använda Tjänsterna för att göra intrång på tredje parts immateriella egendomar eller äganderätter, eller offentlighets- eller sekretessrättigheter; (vi) använda Tjänsterna för att bryta mot någon lag, regel, förordning eller föreskrift; (vii) använda Tjänsterna för att sprida information eller material som anses vara kränkande, obscent, ärekränkande eller på annat sätt stötande; eller (viii) använda Tjänsterna för att sprida datorvirusar eller andra filer, koder eller datorprogram som skulle kunna störa, förstöra eller begränsa något datorprograms eller hårdvaru- eller telekommunikationsutrustnings funktion.

4. ÄGANDE. Du bekräftar att alla titlar, äganderättigheter, och intellektuella immateriella rättigheterna i och för Tjänsterna, och eventuella kopior eller delar därav, skall förbli hos SweetLabs och dess leverantörer eller licensgivare. Du förstår att SweetLabs kan ändra eller avbryta att erbjuda Tjänsterna närsomhelst. Delar av Tjänsterna skyddas av upphovsrättslagar i USA och internationella fördrag om upphovsrätt. Du erkänner att inga rättigheter ges enligt detta avtal med undantag för vad som uttryckligen beviljas häri.  Du förbinder dig att inte ta bort, dölja eller ändra information om äganderätt (inklusive upphovsrätt och varumärkesmeddelanden) som kan fästas på eller finns inom eller på tjänsterna.

5. TREDJE PARTS TJÄNSTER.  Tjänsterna kan också ge dig en möjlighet att använda, ladda ner, länka till och/eller importera applikationer, webbplatser, funktioner, tjänster och innehåll ("Tredje parts tjänster") som erbjuds eller tillhandahålls av tredje part som inte är ansluten till SweetLabs ("Tredje parts leverantörer").

Detta Avtal gäller inte (och vi är inte ansvariga för) sådana Tredje parts tjänster, och detta Avtal reglerar inte praxis hos sådana tredje parts leverantörer. Du bekräftar och accepterar att SweetLabs inte garanterar eller stöder, och förutsätter inte och kommer inte att ha ansvar gentemot dig eller någon annan person för eventuella tjänster från tredje part och att din användning av sådana Tredje parts tjänster sker på din egen risk.

Din tillgång och användning av Tredje parts tjänster, inklusive nerladdning eller användning av någon applikation som görs tillgänglig på eller via Tjänsterna kan komma att styras av Tredje parts rättigheter, användarvillkor och integritetspolitik, och kan kräva att du accepterar ytterligare villkor för sådan användning och tillgång, inklusive eventuellt godkännande av separata användaravtal, tjänstevillkor, användarvillkor och integritetspolitik ("Tredje parts villkor").  I händelse av dispyter mellan detta Avtal och Tredje parts villkor vad gäller Tredje parts tjänst, skall Tredje parts villkoren gälla för din användning av sådan Tredje parts tjänst.

Vissa Tredje parts tjänster kan göras tillgängliga för dig utan kostnad medan andra kan kräva en avgift, eller kan erbjuda en möjlighet att köpa produkter eller tjänster. Sådana Tredje parts tjänster kan erbjuda dig olika metoder för betalningshantering för att underlätta betalningen av avgifter, eller inköp av produkter eller tjänster, genom Tredje parts tjänster. SweetLabs handlägger, mottar och lagrar inte dina betaluppgifter. Du accepterar att du är ensam ansvarig för alla avgifter i samband med sådana tjänster från tredje part som kräver en avgift, och för kostnaden för eventuella inköp du gör via en Tredje parts tjänst. Du samtycker dessutom till att följa alla tillämpliga villkor för tjänsten eller annan juridisk överenskommelse, vare sig med SweetLabs eller tredje part, som reglerar din användning av en viss betalningsmetod.

Du accepterar att du är ensam ansvarig för, och SweetLabs inte har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part, för eventuella brott mot dina skyldigheter enligt detta Avtal eller brott mot skyldigheter som du kan ha i förhållande till en Tredje parts tjänst eller Tredje parts villkor, och för konsekvenserna av ett sådant brott.

6. KOD FRÅN TREDJE PART. Delar av koden som ingår i eller medföljer Tjänsterna kan innehålla eller härrör från tredje parts kod ("Mjukvara från tredje part"), inklusive, utan begränsning, öppen källkod. ALL ANVÄNDNING AV MJUKVARA FRÅN TREDJE PART ÄR UNDERKASTAD OCH STYRD AV RESPEKTIVE LICENSER FÖR TREJDE PARTS MJUKVARA SOM FINNS TILLGÄNLIGA PÅ https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, och kan ändras från tid till annan.

7. DATAANVÄNDNING. För att kunna tillhandahålla viss funktionalitet hos Tjänsterna, säkerställa korrekt funktion av Tjänsterna och uppdatera och förbättra Tjänsterna, kan SweetLabs från tid till annan komma att samla data från Tjänsterna eller automatiskt uppdatera Tjänsterna, inklusive uppdateringar till programvara som tillhandahålls som en del av Tjänsterna.    Tjänsterna kan också innehålla automatiserade rapporteringsrutiner som automatiskt kommer att identifiera och analysera vissa aspekter av installation, användning och resultat av Tjänsterna och lämna rapporter till SweetLabs.

Insamling och användning av information som SweetLabs samlar via Tjänsterna, förutom den information som samlas via Tredje parts tjänster, ska styras av SweetLabs sekretesspolicy som finns tillgänglig på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy.  Du samtycker härmed till SweetLabs sekretesspolicy, som görs tillgänglig online och kan komma att ändras från tid till annan. När SweetLabs ändrar sådan policy på ett väsentligt sätt kommer ett meddelande att finnas på webbplatsen på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, och när någon förändring sker i en sådan policy, kommer den uppdaterade policyn publiceras på länken ovan eller en av efterträdare länkar.

Observera att din tillgång eller användning av Tredje parts tjänster, inklusive användning av Tredje parts appar som eventuellt tillhandahålls via Tjänsterna, eller en app som använder en Tredje parts tjänst, skulle kunna orsaka att information delas med sådan Tredje parts tjänst på sätt som inte regleras av detta Avtal eller SweetLabs sekretesspolicy.  Dina rättigheter i förhållande till sekretess och data under sådana omständigheter regleras enbart av villkoren för sådana Tredje parts tjänster och information som samlas av Tredje parts tjänster ska regleras exklusivt av sekretesspolicyn för Tredje parts tjänsterna i fråga.   

8. ANVÄNDARKONTON.  Som användare av Tjänsterna på SweetLabs plattform, webbplatser eller appar, men är inte skyldig att upprätta ett SweetLabs-användarkonto med SweetLabs ("Konto"). För att skapa ett konto, kan du behöva lämna uppgifter om dig själv, t.ex. ditt namn, ålder och e-postadress. Du samtycker till att all information som du ger alltid kommer att vara riktig, korrekt och aktuell.

All information som du lämnar i samband med ditt konto skall regleras av SweetLabs sekretesspolicy som är tillgänglig online på https://r.sweetlabs.com/privacy-policy och som kan komma att ändras från tid till annan. All information du lämnar till Tredje parts tjänster, inklusive eventuella konton som skapats med en tredje parts leverantör, skall regleras av villkoren eller sekretesspolicyer hos sådana Tredje parts leverantörer.

Om inte annat föreskrivs i SweetLabs sekretesspolicy, är du ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten av ditt konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt konto. SweetLabs ansvarar inte för obehörig användning av ditt konto.

SweetLabs kan stänga av eller avsluta ditt konto efter eget gottfinnande utan förvarning när som helst, inklusive om du bryter mot detta Avtal eller där SweetLabs är skyldig att göra så enligt lag.

9. SUPPORT; UPPDATERINGAR; BORTTAGNING. Detta avtal ger dig inte rätt till något stöd, uppgraderingar, patchar, förbättringar eller korrigeringar för Tjänsterna (tillsammans "Support"). Varje sådant stöd som kan göras tillgänglig genom SweetLabs ska bli en del av Tjänsterna och omfattas av detta avtal.  Du bekräftar och samtycker till att Tjänsterna, eller alla Tredje parts tjänster som tillhandahålls genom Tjänsterna, kan ändras eller uppdateras från tid till annan utan föregående meddelande till dig.

Programvara som du kan använda, ladda ner eller installera från tjänsterna kan komma att automatiskt ladda ner och installera uppdateringar från tid till annan från SweetLabs. Dessa uppdateringar är avsedda att förbättra och vidareutveckla tjänsterna och kan ta formen av buggfixar, förbättrade funktioner, och helt nya versioner. Du samtycker till att ta emot sådana uppdateringar (och tillåter SweetLabs att leverera dessa till dig) som en del av din användning av tjänsterna.

10. GARANTIFRISKRIVNING. SWEETLABS TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA "SOM DE ÄR" OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIBEGRÄNSNINGAR IFRÅGA OM SÄLJBARHET, GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, PRESTANDA, EXAKTHET, PÅLITLIGHET OCH ICKE-INTRÅNG. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VIKTIG DEL AV DETTA AVTAL. VISSA DELSTATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER MÖJLIGTVIS INTE DIG.

Eventuell programvara eller andra material som laddas ner eller erhålls genom användning av Tjänsterna sker på egen risk och att du är ensam ansvarig för skador på din dator, programvara eller annan enhet eller förlust av data som ett resultat av nerladdning av all sådan programvara eller annat material.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER NÅGON JURIDISK TEORI, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND, KONTRAKT, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, SKA SWEETLABS ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR SKADA SOM ÄR DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, TILLFÄLLIG ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV GOODWILL eller affärsrykte, förlust av data, kostnad för upphandling av ersättningsvaror eller tjänster, DRIFTSTOPP, RESULTATFEL, DATORFEL, SKADOR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV MJUKVARAN eller annan immateriell skada. SWEETLABS ANSVAR FÖR ALLA SOM HELST SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL SKA I VARJE FALL BEGRÄNSAS TILL 50 USD. FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER INTE FÖR SKADOR FÖR KROPPSSKADOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN BEGRÄNSAS. FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM SWEETLABS SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA DELSTATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING OCH UNDANTAG GÄLLER MÖJLIGTVIS INTE DIG.

12. VILLKOR OCH UPPSÄGNING. Detta Avtal skall fortsätta tills det avslutas enligt vad som anges i detta avsnitt. Du kan säga upp detta Avtal när som helst, förutsatt att du upphör med all användning av Tjänster. Dina rättigheter enligt detta avtal kommer automatiskt att upphöra utan föregående meddelande till dig om du bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal.  SweetLabs får omedelbart säga upp detta Avtal närsomhelst om SweetLabs bestämmer att Tjänsterna eller användningen därav kan leda till intrång eller kränkning av tredje parts rättigheter eller anspråk därav. All uppsägning av detta Avtal skall också medföra upphörande av de rättigheter och licenser som beviljas dig häri. Vid uppsägning av detta Avtal oavsett anledning ska du upphöra med all användning av Tjänsterna och förstöra eller ta bort alla kopior av programvara som levererats till dig i enlighet med Tjänsterna, dock under förutsättning att en fortsatt användning av tjänster från tredje part, inklusive SweetLabs-appar eller andra program som tillhandahålls i enlighet med tredje parts tjänster, skall fortsätta att regleras av Tredje parts villkoren som du kan ha ingått med respektive Tredje parts leverantör av sådan Tredje parts tjänst.

Vid uppsägning skall alla juridiska rättigheter, skyldigheter och förpliktelser som du och SweetLabs har gynnats av, varit föremål för (eller som har tillkommit under tiden som villkoren varit gällande) eller som uttrycks att fortsätta på obestämd tid, inte påverkas av uppsägningen, och bestämmelserna i paragraferna 10, 11 och 15 skall fortsätta att gälla på obestämd tid i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

13. DMCA-meddelanden  Det är SweetLabs policy att besvara meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som följer gällande internationell immaterialrätt (bl.a. i USA, Digital Millennium Copyright Act) och att avsluta konton från upprepade intrång. Anmälningar om all sådan påstådd överträdelse skall skickas via e-post [email protected]

14. MYNDIGHETSANVÄNDNING. Om du är en del av en myndighet, avdelning eller annan enhet av USA:s regering ("Regeringen"), är användning, duplicering, reproducering, lansering, ändring, spridning eller överföring av mjukvaran begränsad i enlighet med Federal Acquisition Regulations som tillämpas på civila myndigheter och Defense Federal Acquisition Regulation Supplement som tillämpas på militära organ. Mjukvaran är en "kommersiell produkt", "kommersiell datormjukvara" och "dokumentation för kommersiell datormjukvara." I enlighet med dessa bestämmelser, skall all användning av mjukvaran av regeringen uteslutande regleras av villkoren i detta Avtal.

15. ÖVRIGT. SweetLabs kan göra ändringar i detta avtal eller lämna reviderade eller ytterligare villkor i detta avtal från tid till annan.  När dessa ändringar görs kommer SweetLabs göra en uppdaterad version av detta Avtal tillgänglig på https://r.sweetlabs.com/terms.  Du förstår och accepterar att om du fortsätter att använda mjukvaran efter den dag då avtalet har reviderats eller ändrats, kommer SweetLabs behandla din användning som ett godkännande av det uppdaterade avtalet.  Detta avtal, inklusive SweetLabs sekretesspolicy som det refereras till häri, representerar det fullständiga avtalet avseende denna licens mellan dig och SweetLabs och ersätter alla tidigare avtal och löften mellan dig och SweetLabs som hör till Tjänsterna. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig av någon anledning, skall sådan bestämmelse revideras endast i den utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Försummelse av SweetLabs att agera med hänsyn till en överträdelse av detta avtal från din sida eller andras innebär inte ett avstående och ska inte begränsa SweetLabs rättigheter avseende på avtalsbrottet eller eventuella efterföljande överträdelser. SweetLabs förbehåller sig uttryckligen rätten att överlåta detta avtal och att delegera någon av sina skyldigheter enligt detta avtal. Detta Avtal skall regleras av och tolkas enligt kalifornisk lag utan hänsyn till dess konflikter för stadgar. Du och SweetLabs samtycker till att förbinda er till den enda och exklusiva jurisdiktionen av de statliga och federala domstolarna i San Diego County, Kalifornien.

16. Kontakt Med undantag av tredje parts tjänster, erbjuds tjänster som är beskrivna i dessa villkor av SweetLabs, Inc., som ligger på 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA. Du kan kontakta oss genom att skicka brev till ovanstående adress eller skicka e-post till oss på .

Versionsdatum för detta Licensavtal för slutanvändare: 24 maj 2018

SWEETLABS HİZMET ŞARTLARI (Türkçe - Turkish)

SweetLabs, Inc. (“biz” ya da “SweetLabs”) olarak, mülkiyeti ve işletmeciliği SweetLabs'e ait ve bu Hizmet Şartları ("Anlaşma") ile ilişkili web sitelerimiz, yazılımlarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ("Hizmetlerimiz") ile emrinizdeyiz.

BU ANLAŞMA, SWEETLABS'İN SUNDUĞU HİZMETLERİN TARAFINIZDAN KULLANIMINI DÜZENLER. Hizmetlerimizi kullanarak, indirerek, yükleyerek ya da ziyaret ederek, SİZ YA DA TEMSİL ETTİĞİNİZ TÜZEL KİŞİLİK YA DA ŞİRKET ("SİZ") https://r.sweetlabs.com/privacy-policy adresindeki Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere, bu anlaşmada öngörülen şartları, koşulları, kısıtlamaları ve politikaları kabul etmektesiniz. Lütfen aşağıdaki anlaşmayı dikkatle okuyun.

1. LİSANS. Bu Anlaşmayı, Hizmetleri fiilen kullanarak kabul etmektesiniz. Bu Anlaşmayı kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanamazsınız. Bu Anlaşmanın tüm hükümlerine tabi olmak kaydıyla SweetLabs, işbu belge ile Size yalnızca kişisel kullanımınız için ve beraberindeki belgelere tabi olmak kaydıyla Hizmetleri kullanmanız için sınırlı, bireysel, başkasına devrolunamaz, alt lisansı verilemez, tam yetki vermeyen, temlik edilemeyen bir lisans/izin verir.

2. KULLANIM. Hizmetleri, yalnızca bu Anlaşmada izin verilen amaçlarla ve ilgili yargı bölgesinde geçerli kanunlar, yönetmelikler ya da genel kabul görmüş uygulamalar ve ilkeler doğrultusunda (ABD ya da diğer bir ülkenin veri ya da yazılım ithalatını ve ihracatını düzenleyen kanunlar dahil) kullanmayı kabul etmektesiniz. On altı (16) yaşından küçükseniz ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da ilgili başka bir yargı bölgesinde Hizmetleri kullanmaktan ya da almaktan men edilmişseniz, Hizmetleri kullanamazsınız.

3. KISITLAMALAR. Aşağıdakileri yapmayacağınızı ve başkalarının yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz: (i) Hizmetleri kötüye kullanmak ya da Hizmetlere hasar veren, müdahale eden ya da Hizmetleri bozan faaliyetlerde bulunmak; (ii) Hizmetleri kopyalamak ya da dağıtmak; (iii) Hizmetleri modifiye etmek, ters mühendisliğini yapmak, tersine çevirmek, geri derlemek ya da başka bir şekilde Hizmetlerin kaynak kodunu, yapısını, düzenini ve organizasyonunu keşfetmeye çalışmak; (iv) Hizmetlerin lisansını vermek, Hizmetleri satmak, kiralamak, devretmek ya da ana makine sıfatıyla kullandırmak; (v) Hizmetleri üçüncü tarafların fikri mülkiyet ya da mülkiyet haklarını veya reklam ya da gizlilik haklarını ihlal edecek şekilde kullanmak; (vi) Hizmetleri kanunları, yasaları, kuralları ya da yönetmelikleri ihlal edecek şekilde kullanmak; (vii) Hizmetleri ihlal edici, zararlı, tehditkâr, kötüleyici, tacizkâr, haksız, onur kırıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde ya da başka bir şekilde uygunsuz bilgileri ya da materyalleri yaymak için kullanmak ya da (viii) Hizmetleri bilgisayar yazılımlarının, donanımların ya da haberleşme cihazlarının işlevselliğini kesintiye uğratan, yok eden ya da sınırlayan yazılım virüslerini ya da başka türden bilgisayar kodlarını, dosyalarını ya da programlarını yaymak için kullanmak.

4. SAHİPLİK. Hizmetlerin, onun kopyalarının ve tüm kısımlarının her türlü mülkiyet, sahiplik ve fikri mülkiyet haklarının SweetLabs'te ve onun tedarikçilerinde ya da lisans sahiplerinde kaldığını kabul etmektesiniz. SweetLabs'in Hizmetleri istediği zaman değiştirebileceğini ya da kaldırabileceğini anlıyorsunuz. Hizmetlerin bazı kısımları, Amerika Birleşik Devletleri telif hakları kanunlarınca ve uluslararası telif hakları anlaşmalarınca korunuyor olabilir. Bu Anlaşma kapsamında bu belgede açıkça ifade edilenler dışında hiçbir hak verilmediğini kabul etmektesiniz. Hizmetlere iliştirilmiş ya da Hizmetlerin içinde veya üzerinde bulunan mülkiyet haklarıyla ilgili bildirimleri çıkarmayacağınızı, okunmaz hale getirmeyeceğinizi ya da değiştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

5. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ. Hizmetler üzerinden, SweetLabs ile ilgilisi olmayan üçüncü taraflarca ("Üçüncü Taraf Sağlayıcılar") sunulan ya da kullandırılan uygulamaları, web sitelerini, işlevsellikleri, hizmetleri ve içerikleri ("Üçüncü Taraf Hizmetleri") arayüzleme, indirme, dışa aktarma ve/veya onlara bağlantı verme şansına sahip olabilirsiniz.

Bu Anlaşma, Üçüncü Taraf Hizmetleri için geçerli olmayıp (ve bu hizmetler için sorumluluk kabul etmeyiz), Üçüncü Taraf Sağlayıcıların uygulamalarını da düzenlemez. SweetLabs'in hiçbir Üçüncü Taraf Hizmeti için garanti ya da onay vermediğini ve Size ya da başka kişilere karşı bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmediğini ve yükümlü tutulamayacağını ve bu gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri risk alarak kullandığınızı bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Hizmetlerde bulunan ya da üzerinden erişilebilen uygulamaların indirilmesi ya da kullanılması dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Hizmetlerin kullanımı ya da erişimi, üçüncü taraf haklarına, şart ve koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olup başka son kullanıcı lisans anlaşmalarının, hizmet şartlarının, kullanım şartlarının ya da gizlilik politikalarının ("Üçüncü Taraf Şartları") kabulü de dahil olmak üzere söz konusu erişim ya da kullanım için ek şartlar kabul etmenizi gerektirebilir. Bu Anlaşma ile bir Üçüncü Taraf Hizmetine ait Üçüncü Taraf Şartları arasında çelişki olması durumunda, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanımı Üçüncü Taraf Şartları tarafından düzenlenir.

Bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri size ücretsiz olarak sunulurken bazıları ücret karşılığında sunulabilir ya da ürün ve hizmetlerin satın alınması imkanına sahip olabilir. Bu Üçüncü Taraf Hizmetleri ayrıca, Üçüncü Taraf Hizmeti üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin satın alımını ya da ücretlerin ödenmesini kolaylaştıran farklı ödeme yöntemlerini Size sunabilir. SweetLabs Sizin mali bilgilerinizi işlemez, almaz ve saklamaz. Ücret talep eden Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili her türlü ücretten ve Üçüncü Taraf Hizmetleri üzerinden yaptığınız alışverişlerin ücretlerinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. SweetLabs ya da üçüncü taraflarla ilgili belirli bir ödeme yöntemini düzenleyen hizmet şartlarına ya da diğer yasal anlaşmalara bağlı kalacağınızı da kabul etmektesiniz.

Bu Anlaşma dahilindeki yükümlülüklerinizi ya da Üçüncü Taraf Hizmetleri veya Üçüncü Taraf Şartları kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemenizden ve ihlallere bağlı sonuçlardan tek başınıza Sizin sorumlu olduğunuzu ve SweetLabs'in ne size ne de üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektesiniz.

6. ÜÇÜNCÜ TARAF KODU. Hizmetler dahilindeki kodun bir kısmı, açık kaynak yazılımları dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf kodları ("Üçüncü Taraf Yazılımları") içerebilir ya da bunlardan türetilmiş olabilir. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARININ HER TÜRLÜ KULLANIMI, ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMININ https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses ADRESİNDE SUNULAN İLGİLİ LİSANSLARINCA DÜZENLENİR VE BUNLARA TABİDİR. Bu lisansların içeriği zaman içinde değişebilir.

7. VERİ KULLANIMI. Belli Hizmet işlevlerini sunabilmek, Hizmetlerin düzgün çalışmasını sağlamak ve Hizmetleri güncelleştirip iyileştirmek adına SweetLabs, zaman zaman Hizmetlerden veri toplayabilir ya da Hizmetler kapsamında sunulan yazılımlara yapılan güncelleştirmeler dahil olmak üzere Hizmetleri otomatik olarak güncelleştirebilir. Hizmetlerde ayrıca, Hizmetlerin yükleme, kullanım ve performans niteliklerinden bazılarını otomatik olarak tanımlayıp analiz eden ve SweetLabs'e rapor halinde sunan otomatik raporlama rutinleri bulunabilir.

Üçüncü Taraf Hizmetlerince toplanan bilgiler hariç olmak üzere, Hizmetler üzerinden SweetLabs'in bilgi toplama ve kullanma faaliyetleri, https://r.sweetlabs.com/privacy-policy adresinde bulunan SweetLabs Gizlilik Politikası tarafından düzenlenir. Zaman zaman değiştirilebilecek olan SweetLabs Gizlilik Politikası'nı işbu belge ile kabul etmektesiniz. SweetLabs bu politikada önemli değişiklikler yaptığında, https://r.sweetlabs.com/privacy-policy adresinde bir duyuruyla bunu ilan eder ve politikada değişiklik yapıldığında güncelleştirilmiş politika yukarıdaki bağlantıda ya da onun yerini alan bağlantıda yayınlanır.

Hizmetler üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamalarının kullanımı ya da Üçüncü Taraf Hizmetlerini kullanan uygulamaların kullanımı dahil olmak üzere, Üçüncü Taraf Hizmetlerini kullanmanız sonucunda söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetiyle, bu Anlaşma ya da SweetLabs Gizlilik Politikası tarafından düzenlenmeyen şekilde bilgi paylaşımına neden olacağınızı hatırlatırız. Bu gibi durumlarda gizlilik ve veri ile ilgili haklarınız, sadece söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetinin şartlarınca düzenlenecek ve Üçüncü Taraf Hizmetlerince toplanan bilgiler, yalnızca söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin gizlilik politikalarınca düzenlenecektir.

8. KULLANICI HESAPLARI. SweetLabs platformunda, sitelerinde veya uygulamalarında Hizmetleri kullanıyorsanız, bir SweetLabs kullanıcı hesabı ("Hesap") oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturma isteğe bağlı olup zorunlu değildir. Hesap oluşturabilmek için, ad, yaş ve e-posta adresi gibi kendiniz hakkında bilgiler vermeniz istenebilir. Bu tür bilgilerin daima eksiksiz, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Hesap oluştururken verdiğiniz bilgiler, internette https://r.sweetlabs.com/privacy-policy adresinde bulunan ve zaman zaman değiştirilebilen SweetLabs Gizlilik Politikası tarafından düzenlenir. Üçüncü Taraf Sağlayıcılarında oluşturduğunuz hesaplar da dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Hizmetlerine verdiğiniz tüm bilgiler, söz konusu Üçüncü Taraf Sağlayıcıların şartlarına veya gizlilik politikalarına tabidir.

SweetLabs Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe, Hesabınızın gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktan ve Hesabınız aracılığıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden tek başınıza sorumlusunuz. SweetLabs, Hesabınızın yetkisiz kullanılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

SweetLabs, bu Anlaşmayı ihlal etmeniz nedeni dahil olmak üzere herhangi bir nedenle ya da SweetLabs'in kanunen zorunlu tutulduğu durumlarda, takdir hakkı tamamen kendinde olmak üzere, önceden bildirimde bulunmaksızın Hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebilir.

9. ESTEK; GÜNCELLEŞTİRMELER; KALDIRMA. Bu Anlaşma, Size Hizmetler için destek, yükseltme, yama, iyileştirme ya da hata düzeltmelerini alma (toplu olarak "Destek") hakkı vermez. SweetLabs'in sunabileceği bu gibi Destekler, Hizmetlerin parçası olacak ve bu Anlaşmaya tabi tutulacaktır. Hizmetlerin ya da Hizmetler üzerinden sunulan Üçüncü Taraf Hizmetlerinin, Size önceden haber verilmeden, zaman zaman değiştirilebileceğini ya da güncelleştirilebileceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Hizmetlerde kullandığınız, Hizmetlerden indirdiğiniz ya da yüklediğiniz yazılımlar, zaman zaman SweetLabs'ten otomatik olarak güncelleştirme indirip yükleyebilir. Hizmetleri iyileştirmeye, geliştirmeye ve daha da olgunlaştırmaya yönelik bu güncelleştirmeler, hata düzeltmeleri, gelişmiş özellikler ve tamamıyla yeni sürümler şeklinde sunulabilir. Hizmetleri kullanımınız kapsamında bu güncelleştirmeleri almayı (ve SweetLabs'in bunları Size göndermesine izin vermeyi) kabul etmektesiniz.

10. GARANTİ FERAGATNAMESİ. SWEETLABS, HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ", HİÇBİR GARANTİ İÇERMEKSİZİN SUNAR VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, PERFORMANS, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, SERAHATEN VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. BU GARANTİ FERAGATNAMESİ, BU ANLAŞMANIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASIDIR. BAZI ÜLKELER, ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİNE KONULAN SINIRLAMALARA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Hizmetlerin kullanımı yoluyla indirilen ya da başka bir şekilde elde edilen her türlü yazılım veya diğer materyal, kendi takdirinizle ve riski kendiniz tarafından üstlenilerek indirilmiş ya da elde edilmiş olup, bu gibi yazılımın ya da diğer materyalin indirilmesinin neden olduğu veri kaybı ya da bilgisayar sisteminizin, yazılımınızın ya da başka bir cihazınızın gördüğü hasarın sorumluluğu sadece size aittir.

11. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI. SWEETLABS YA DA ONUN TEDARİKÇİLERİ YA DA PERAKENDE SATICILARI; HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK YA DA BAŞKA TEORİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR YASAL TEORİ DAHİLİNDE VE HİÇBİR KOŞULDA, HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN DOĞAN KÂR KAYBI, İTİBAR YA DA İŞ İTİBARI KAYBI, VERİ KAYBI, İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN SAĞLANMASININ MALİYETİ, İŞ KAYBI, SONUÇLARIN DOĞRULUĞU, BİLGİSAYAR HATASI YA DA BOZULMASI İLE İLGİLİ HASARLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA RİSK SONUCU OLUŞAN HER TÜRLÜ ZARAR YA DA DİĞER SOYUT KAYIPLA İLGİLİ SİZE YA DA DİĞER KİŞİLERE KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. SWEETLABS'İN BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HER TÜRLÜ HASARLA İLGİLİ SORUMLULUĞU $50 İLE SINIRLIDIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLER, KANUNEN BU ŞEKİLDE SINIRLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN BEDENSEL HASARLARA İLİŞKİN ZARARLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. YUKARIDAKİ KISITLAMALAR, SWEETLABS SÖZ KONUSU ZARARLARIN DOĞMASI İHTİMALİYLE İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR. BAZI DEVLETLER, ARIZİ YA DA RİSK SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN HARİÇ BIRAKILMASINA YA DA KISITLANMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ KISITLAMA VE HARİÇ BIRAKMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

12. SÜRE VE FESİH. Bu Sözleşme, bu bölümde öngörüldüğü şekilde feshedilene kadar geçerli olmaya devam edecektir. Hizmetlerle ilgili her türlü kullanımı sonlandırmanız kaydıyla bu Anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda, bu Anlaşma kapsamında sahip olduğunuz haklar, Size bildirimde bulunulmaksızın, kendiliğinden fesholur. SweetLabs, Hizmetlerin kullanımının üçüncü taraf haklarına ya da hak iddialarına zarar vereceğini ya da bunları ihlal edeceğini düşünürse, bu Anlaşmayı istediği zaman derhal geçerli olmak üzere feshedebilir. Bu Anlaşmanın feshedilmesi, işbu belge altında size sağlanan hakların ve lisansların da feshedilmesi anlamına gelir. Bu Anlaşmanın herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından, Hizmetlerle ilgili her türlü kullanımı durduracak, Hizmetler kapsamında size verilen tüm yazılım kopyalarını yok edecek ya da kaldıracaksınız. Bununla birlikte, Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Üçüncü Taraf Sağlayıcıları ile üzerinde anlaşmış olabileceğiniz Üçüncü Taraf Şartları -Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili uygulamalar ve diğer yazılımlar dahil olmak üzere- Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili devam eden kullanımınızı düzenlemeye devam edecektir.

Feshin ardından, Siz ve SweetLabs'in faydalandığı, tabi olduğu (ya da Şartlar yürürlükteyken zaman içinde tahakkuk eden) ya da süresiz olarak devam edeceği ifade edilmiş olan tüm yasal haklar, yükümlülükler ve sorumluluklar, söz konusu fesihten etkilenmeyecek ve 10, 11 ve 15'inci maddelerin hükümleri, ilgili kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, süresiz olarak uygulanmaya devam edecektir.

13. DMCA BİLDİRİMLERİ. Uluslararası fikri mülkiyet kanunları (Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu dahil) kapsamında iddia olunan telif hakkı ihlalleriyle ilgili ihbarlara yanıt vermek ve tekrar eder şekilde ihlalde bulunan hesapları silmek, SweetLabs'in politikasıdır. Bu gibi iddia olunan ihlallerle ilgili bildirimler, [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir.

14. DEVLET KULLANIMI. Amerika Birleşik Devletleri Devletinin ("Devlet") bir bakanlığı, departmanı ya da başka bir kurumu bünyesinde çalışıyorsanız, Yazılımın kullanımı, çoğaltılması, özdeş baskısının çıkarılması, yayınlanması, modifiye edilmesi, ifşa edilmesi ya da aktarılması, sivil kurumlar için Federal Edinme Yönetmelikleri (Federal Acquisition Regulations), askeri kurumlar içinse Federal Edinme Yönetmeliği Savunma Eki (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) uyarınca kısıtlanmıştır. Yazılım bir "ticari ürün", "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgesi"dir. Bu hükümler uyarınca Yazılımın Devlet tarafından her türlü kullanımı, yalnızca bu Anlaşmanın şartlarına bağlı olacaktır.

15. DİĞER. SweetLabs zaman zaman bu Anlaşmada değişiklikler yapabilir ya da bu Anlaşmanın revize edilmiş ya da ek şartlar eklenmiş halini sunabilir. Bu gibi değişiklikler yapıldığında, SweetLabs, bu Anlaşmanın güncel sürümünü https://r.sweetlabs.com/terms adresinde yayınlayacaktır. Anlaşmanın revize edildiği ya da değiştirildiği tarihten sonra Yazılımı kullanmaya devam etmeniz durumunda, SweetLabs'in güncelleştirilmiş Anlaşmayı kabul ettiğinizi varsayacak olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. İşbu belgede atıfta bulunulan SweetLabs Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere bu Anlaşma, Siz ve SweetLabs arasında bu lisansla ilgili anlaşmanın tamamını temsil etmekte olup, Siz ve SweetLabs arasında Hizmetlerle ilgili önceki tüm anlaşmaların ve beyanların yerini alır. Bu Anlaşmanın bir hükmü herhangi bir nedenle uygulanamaz hale gelirse, söz konusu hüküm, yalnızca onu uygulanabilir kılacak ölçüde yeniden düzenlenecektir. Sizin ya da bir başkasının bu Anlaşmayı ihlali sonrasında SweetLabs'in herhangi bir eylemde bulunmaması, haklardan vazgeçildiği anlamına gelmeyecek ve SweetLabs'in söz konusu ihlal ya da sonraki ihlallerle ilgili haklarını sınırlamayacaktır. SweetLabs, bu Anlaşmayı devretme ve onunla ilgili yükümlülüklerin getirdiği yetkileri aktarma hakkını mutlak bir biçimde saklı tutar. Bu Anlaşma, kanun hükümleri arasındaki çatışmalara bakılmaksızın Kaliforniya kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. Her türlü anlaşmazlık, Siz ve SweetLabs tarafından, tek yargı alanı olan Kaliforniya, San Diego Country'deki Eyalet Mahkemelerine ve Federal Mahkemelere taşınacaktır.

16. İLETİŞİM. Üçüncü Taraf Hizmetleri hariç olmak üzere, bu Şartlarda bahsedilen Hizmetler, 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 adresinde mukim SweetLabs, Inc. tarafından sunulur. Yukarıdaki posta adresine mektup ya da adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasının Sürüm Tarihi: 24 Mayıs 2018

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ SWEETLABS (Українська - Ukrainian)

Компанія SweetLabs, Inc. (далі – “ми”, або “SweetLabs”) вітає вас на нашому веб-сайті! Ми дуже раді, що ви використовуєте наше ПЗ, продукти та послуги (далі – наші "Послуги"), які належать SweetLabs та керуються нею і які публікують, включають до свого складу або дають посилання на ці Умови надання послуг (далі – “Угода”).

ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄ ПОРЯДОК ВАШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ SWEETLABS. Використання, завантаження, встановлення або перегляд наших послуг ВАМИ АБО ОСОБОЮ ЧИ КОМПАНІЄЮ, ЯКУ ВИ ПРЕДСТАВЛЯЄТЕ (далі – "ВИ"), вважається прийняттям вами умов, обмежень та правил, описаних в цій Угоді, включаючи нашу Політику конфіденційності, ЯКУ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА АДРЕСОЮ https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Просимо уважно ознайомитись із наведеною нижче угодою.

1. ЛІЦЕНЗІЯ. Фактичне використання вами Послуг вважається прийняттям умов цієї Угоди. Ви не маєте права користуватися Послугами, якщо умови цієї Угоди для вас неприйнятні. За умови виконання вами всіх положень цієї Угоди цим компанія SweetLabs надає вам обмежену, особисту, невиключну ліцензію, яка не підлягає переуступці або субліцензуванню, на використання Послуг виключно для ваших особистих потреб та виключно у відповідності до всієї супровідної документації.

2. ВИКОРИСТАННЯ. Ви погоджуєтесь використовувати Послуги виключно для цілей, дозволених цією Угодою та чинним законодавством, нормативно-правовими актами та загальноприйнятою практикою або нормативами у будь-якій відповідній юрисдикції (включаючи будь-які закони, які регулюють експорт або імпорт даних або програмного забезпечення в/із США або в інших відповідних юрисдикціях). Ви не вправі користуватись Послугами, якщо вам менше 16 (шістнадцяти) років або якщо вам заборонено використовувати або отримувати Послуги за законодавством США або іншої відповідної юрисдикції.

3. ОБМЕЖЕННЯ. Ви погоджуєтесь не виконувати наступних дій та не дозволяти виконувати їх іншим особам: (i) використовувати Послуги не за призначенням або займатись будь-якою діяльністю, яка завдає шкоди Послугам, перешкоджає або унеможливлює їхнє надання; (ii) копіювати або поширювати Послуги; (iii) модифікувати, проводити зворотнє проектування, розбирати чи іншим чином намагатись визначити вихідний код або структуру, послідовність або організацію Послуг; (iv) надавати ліцензію, продавати, здавати в оренду, передавати або розташовувати на своєму сервері Послуги; (v) порушувати за допомогою Послуг права на інтелектуальну власність або права власності чи права на гласність або недоторканість особистого життя будь-яких третіх осіб; (vi) порушувати за допомогою Послуг будь-які закони, постанови чи регламенти; (vii) поширювати за допомогою Послуг інформацію або матеріали, які за характером протиправні, шкідливі, загрозливі, образливі, наклепницькі, вульгарні, непристойні або неприйнятні з інших міркувань; або (viii) поширювати за допомогою Послуг будь-які програмні віруси чи будь-які інші комп'ютерні коди, файли чи програми, які можуть порушувати, знищувати або обмежувати функціональність будь-якого програмного або апаратного забезпечення або телекомунікаційного обладнання.

4. ПРАВО ВЛАСТНОСТІ. Ви визнаєте, що всі права на майнову та інтелектуальну власність щодо Послуг та будь-яких їхніх копій або частин залишаються у власності компанії SweetLabs та її постачальників або ліцензіарів. Ви розумієте, що SweetLabs має право в будь-який момент змінити або припинити надання Послуг. Частина Послуг може бути захищена законами США про авторські права або міжнародними угодами про захист авторських прав. Ви визнаєте, що за цією Угодою вам надаються лише прямо обумовлені в ній права. Ви зобов'язуєтесь не видаляти, не приховувати та не змінювати інформацію про права власності (в тому числі про авторське право та торгові знаки), яка може бути нанесеною на Послуги або входити до їхнього складу.

5. ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН. Крім того, Послуги можуть надавати вам можливість взаємодіяти з додатками, веб-сайтами, функціями, послугами та контентом (далі – "Послуги третіх сторін"), які надаються або доступ до яких надають треті сторони, не пов'язані з SweetLabs (далі – "Сторонні постачальники"), а також завантажувати їх, переходити до них за посиланнями та/або імпортувати їх.

Ця Угода не поширюється на Послуги третіх сторін (і ми не несемо за них відповідальності) і не регулює діяльність Сторонніх постачальників. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що SweetLabs не дає гарантій або підтвердження та не приймає на себе і не несе відповідальності перед вами або будь-якими іншими особами за будь-які Послуги третіх осіб, і ви використовуєте Послуги третіх сторін на свій страх і ризик.

На ваш доступ до Послуг третіх сторін та їхнього використання, включаючи завантаження або використання додатків, доступних в рамках або за допомогою Послуг, можуть поширюватись відповідні права, умови та правила захисту конфіденційності третіх осіб, і вам може знадобитися прийняти додаткові умови такого доступу чи використання, в тому числі прийняття окремої ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, умов використання або політики конфіденційності (далі – "Умови третіх сторін"). У разі виникнення конфлікту між цією Угодою та Умовами третіх сторін, які поширюються на Послуги третіх сторін, використання таких Послуг третіх сторін регулюється Умовами третіх сторін.

Деякі Послуги третіх осіб можуть біти доступними вам безкоштовно, тоді як інші можуть вимагати плати або надавати можливість придбати товари або послуги. Такі Послуги третіх осіб також можуть надавати вам різні способи проведення платежів для полегшення здійснення оплат або для придбання товарів або послуг через Послуги третіх осіб. SweetLabs не обробляє, не отримує та не зберігає вашу фінансову інформацію. Ви погоджуєтесь, що несете повну відповідальність за всі оплати, пов'язані з платними Послугами третіх сторін, та за оплату будь-яких покупок, які ви робите за допомогою Послуг третіх осіб. Крім того, ви зобов'язуєтесь додержуватись відповідних умов надання послуг або інших юридичних угод, укладених із SweetLabs або третьою стороною, які регулюють ваше використання певного способу проведення платежів.

Ви погоджуєтесь, що несете особисту відповідальність за будь-які порушення вами зобов'язань за цією Угодою або будь-яких зобов'язань стосовно Послуг третіх осіб або Умов третіх осіб та за наслідки таких порушень, і SweetLabs не несе відповідальності перед вами або будь-якими третіми сторонами стосовно таких порушень.

6. КОД ТРЕТІХ СТОРІН. Частини коду, які входять до складу Послуг, можуть містити коди третіх сторін або походити з таких кодів (ПЗ третіх сторін), в тому числі ПЗ з відкритим вихідним кодом. ВИКОРИСТАННЯ ПЗ ТРЕТІХ ОСІБ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ НА ПЗ ТРЕТІХ ОСІБ, З ЯКИМИ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ ЗА АДРЕСОЮ: https://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, з урахуванням майбутніх змін і редакцій.

7. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ. Для уможливлення певних функцій Послуг, забезпечення належного функціонування Послуг та оновлення та вдосконалення Послуг SweetLabs може час від часу збирати дані з Послуг або автоматично оновлювати Послуги (у тому числі оновлювати ПЗ, яке надається у рамках Послуг). Крім того, Послуги можуть містити автоматичні процедури звітності, які визначають та аналізують певні аспекти встановлення, використання та надання Послуг та відправляють звіти компанії SweetLabs.

Збір та використання будь-якої інформації, яку SweetLabs отримує за допомогою Послуг, окрім інформації, отриманої за допомогою Послуг третіх осіб, регулюються Політикою конфіденційності SweetLabs, представленою за адресою: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy. Цим ви приймаєте Політику конфіденційності SweetLabs у всіх можливих майбутніх редакціях. Коли SweetLabs змінює Політику суттєвим чином, вона публікує повідомлення про це на веб-сайті за адресою https://r.sweetlabs.com/privacy-policy, а коли в Політику вносяться будь-які зміни, її оновлена версія публікується за вищенаведеним посиланням або за новим посиланням.

Зверніть увагу на те, що в результаті доступу до Послуг третіх сторін або їхнього використання, включаючи використання додатків третіх сторін у рамках Послуг, або додатків, які надають доступ до Послуг третіх сторін, можливе надання інформації для таких Послуг третіх сторін у спосіб, не передбачений цією Угодою або Політикою конфіденційності SweetLabs. Ваші права стосовно конфіденційності та даних при такому наданні інформації регулюються виключно умовами відповідних Послуг третіх сторін, а інформація, зібрана Послугами третіх сторін, регулюється виключно політикою конфіденційності відповідних Послуг третіх сторін.

8. ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ КОРИСТУВАЧІВ. Якщо ви користуєтеся Послугами на платформі SweetLabs, відповідними сайтами або додатками, ви можете (але не зобов'язані) створити обліковий запис користувача SweetLabs (далі – "Обліковий запис"). Для створення Облікового запису вам може знадобитися надати таку особисту інформацію, як ваше ім'я, вік та адреса електронної пошти. Ви гарантуєте, що будь-яка надана вами інформація такого типу завжди є точною, правильною та актуальною.

Будь-яка інформація, надана вами у зв'язку з вашим Обліковим записом, регулюється Політикою конфіденційності SweetLabs, з якою можна ознайомитись за адресою: https://r.sweetlabs.com/privacy-policy у всіх майбутніх редакціях. Будь-яка інформація, яку ви надаєте для Послуг третіх сторін, включаючи будь-які облікові записи, створені у Сторонніх постачальників, регулюється умовами та політикою конфіденційності відповідних Сторонніх постачальників.

Якщо інше не передбачено Політикою конфіденційності SweetLabs, ви несете повну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеку свого Облікового запису та всі дії, що ви здійснюєте на своєму Обліковому записі та за його допомогою. SweetLabs не несе відповідальності за будь-яке несанкціоноване використання вашого Облікового запису.

SweetLabs може у будь-який момент призупинити дію вашого Облікового запису або закрити його на свій розсуд без попереднього повідомлення, в тому числі за порушення цієї Угоди або якщо цього вимагає закон.

9. ПІДТРИМКА, ОНОВЛЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ. Ця Угода не надає вам прав на отримання підтримки, оновлень, патчів, доповнень або виправлень для Послуг (далі разом – "Підтримка"). Будь-яка Підтримка, яка може надаватись компанією SweetLabs, стає частиною Послуг, і на неї поширюється дія цієї Угоди. Ви визнаєте і погоджуєтесь, що Послуги або Послуги третіх сторін, які надаються за допомогою Послуг, можуть час від часу змінюватись або оновлюватись без попереднього повідомлення.

Програмне забезпечення, яке ви можете використовувати, завантажувати або встановлювати із Послуг, може час від часу автоматично завантажувати та встановлювати оновлення від SweetLabs. Ці оновлення створюються для покращення, вдосконалення та розвитку Послуг та можуть приймати форму виправлення помилок, розширених функцій та абсолютно нових версій. Ви даєте свою згоду на отримання таких оновлень (та дозволяєте SweetLabs надсилати їх вам) в рамках використання вами Послуг.

10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ. SWEETLABS НАДАЄ ПОСЛУГИ "ЯК Є" ТА БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ТА ЦИМ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВІД ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДО КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ, ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ Є ВАЖЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ ЦІЄЇ УГОДИ. ДЕЯКІ ДЕРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖУВАТИ СТРОК ДІЇ НЕПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ, ТОМУ ВИЩЕНАВЕДЕНІ ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ НЕ ПОШИРЮВАТИСЬ НА ВАС.

Ви завантажуєте або іншим чином отримуєте за допомогою Послуг усе програмне забезпечення та інші матеріали на свій розсуд і ризик та несете повну відповідальність за будь-яке пошкодження вашої комп'ютерної системи, ПЗ або інших пристроїв та за втрату даних в результаті завантаження будь-якого такого ПЗ або інших матеріалів.

11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ТА ЗГІДНО ЖОДНІЙ ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ, ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ, НА ОСНОВІ АБСОЛЮТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО НА ІНШИХ ПІДСТАВАХ SWEETLABS ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО РЕСЕЛЕРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ОСОБОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ ЧИ ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗБИТКИ ВІД ВТРАТИ ПРИБУТКУ ЧИ ВТРАТИ НЕВЛОВИМИХ АКТИВІВ АБО ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ; ЗА ВТРАТУ ДАНИХ; ЗА ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАМІНОЮ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ; ЗА ЗУПИНКУ РОБОТИ, ТОЧНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВІДМОВИ ТА НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ КОМП'ЮТЕРІВ, ПОШКОДЖЕННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ АБО ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ ВТРАТИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SWEETLABS ЗА ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ СУМОЮ 50 ДОЛ. США. ВИЩЕНАВЕДЕНІ ПОЛОЖЕННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТІЛЕСНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕНІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ SWEETLABS БУЛО ПОІНФОРМОВАНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ДЕЯКІ ДЕРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧАТИ АБО ОБМЕЖУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, ТОМУ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ НЕ ПОШИРЮВАТИСЬ НА ВАС.

12. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ. Ця Угода діє до моменту її розірвання згідно з умовами цього розділу. Ви маєте право у будь-який момент розірвати цю Угоду, якщо повністю припините використання Послуг. Ви автоматично без попередження втрачаєте свої права за цією Угодою в разі порушення будь-якого її положення. SweetLabs вправі в будь-який момент негайно розірвати цю Угоду, якщо на думку SweetLabs Послуги або їхнє використання можуть призвести до порушення прав третьої сторони або претензій щодо порушення таких прав. У разі розірвання цієї Угоди за будь-якої причини припиняють свою дію права та ліцензії, надані вам за цією Угодою. Після розірвання цієї Угоди за будь-якої причини ви зобов'язані повністю припинити користуватись Послугами та знищити всі копії ПЗ, наданого вам відповідно до Послуг. При цьому подальше використання Послуг третіх сторін, включаючи додатки та інше ПЗ, надане в рамках таких Послуг третіх сторін, і надалі регулюватиметься Умовами третіх сторін, укладених вами з відповідними Сторонніми постачальниками таких Послуг третіх сторін.

Розірвання Угоди не впливає на юридичні права, обов'язки та зобов'язання, які належали чи поширювались на вас або SweetLabs (або утворились протягом дії Умов) або які за визначенням продовжують діяти необмежений час; положення параграфів 10, 11 та 15 діють необмежений час, але відповідно до чинного законодавства.

13. СПОВІЩЕННЯ ЗА ЗАКОНОМ DMCA Політика SweetLabs передбачає вживання заходів щодо сповіщення про можливе порушення авторських прав, які відповідають міжнародним законам про захист інтелектуальної власності (в тому числі Закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA) у США), та закриття облікових записів осіб, які неодноразово порушують такі права. Сповіщення про такі можливі порушення слід надсилати за адресою: [email protected]

14. ВИКОРИСТАННЯ УРЯДОМ. Якщо ви представляєте установу, департамент або інший орган Уряду США (далі – "Уряд"), на використання, копіювання, відтворення, випуск, модифікацію, розголошення або передачу ПЗ поширюються обмеження відповідно до Правил закупівель на федеральні потреби щодо цивільних установ та Доповнення до правил федеральних закупівель на військові потреби щодо військових структур. Програмне забезпечення включає "комерційний продукт", "комерційне комп'ютерне ПЗ" та "документацію до комерційного комп'ютерного ПЗ". Відповідно до зазначених положень будь-яке використання ПЗ Урядом регулюється виключно умовами цієї Угоди.

15. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ. SweetLabs вправі час від часу вносити зміни до цієї Угоди або надавати оновлені або додаткові умови цієї Угоди. У разі внесення таких змін SweetLabs публікує оновлену версію цієї угоди за адресою: https://r.sweetlabs.com/terms. Ви розумієте та погоджуєтесь, що якщо ви продовжуєте використовувати ПЗ після дати перегляду або зміни Угоди, SweetLabs вважатиме, що ви прийняли умови оновленої Угоди. Ця Угода, включаючи згадану в цьому документі Політику конфіденційності SweetLab, являє собою повну домовленість стосовно цієї ліцензії між вами і SweetLabs та замінює будь-які попередні домовленості та гарантії між вами та SweetLabs стосовно Послуг. Якщо буде визнано, що будь-яке положення цієї Угоди за будь-якої причини не має законної сили, таке положення має бути змінено лише настільки, наскільки потрібно, щоб воно мало законну силу. Якщо SweetLabs не вживає жодних заходів внаслідок порушення цієї Угоди вами або іншими особами, це не означає відмови від прав та не обмежує прав SweetLabs щодо такого порушення або будь-яких майбутніх порушень. SweetLabs залишає за собою право передавати виконання цієї Угоди іншим особам та делегувати будь-які з своїх зобов'язань за нею. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства штату Каліфорнія без урахування його колізійних норм. Ви та SweetLabs погоджуєтесь підкорятись виключній юрисдикції федеральних судів та судів штату в окрузі Сан-Дієго штату Каліфорнія.

16. КОНТАКТНІ ДАНІ. За винятком Послуг третіх сторін описані в цих Умовах Послуги надаються корпорацією SweetLabs, Inc., розташованою за адресою: 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101. Ви можете зв'язатись з нами, надіславши листа за вищезазначеною адресою або на електронну скриньку: .

Дата поточної версії цієї Ліцензійної угоди кінцевого користувача: 24 травня 2018 р.